Pest Megyei Hírlap, 1969. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-20 / 113. szám

HARMADSZOR ELÜZEM Ünnepségek a Cifrakertben Szombaton a Cifrakerti sza­badtéri színpadon a Ládaipari Vállalat dolgozói gyűltek össze élüzemük avatására. A Láda­ipari Vállalat harmadszor nyerte el az „Élüzem” címet, s iffy a nagykőrösi telep is mél­tán büszkélkedik a kitüntetés­sel. A vállalat az elmúlt eszten­dőben a tervezett termelési ér­téket 12 millió forinttal túltel­jesítette, s eleget tett azoknak a feltételeknek, amelyek az él­üzem cím elnyerését biztosít­ják. Az ünnepségen jelen voltak az anyavállalat, az Építőipari Munkások Szakszervezetének országos, illetve megyei veze­tői, a városi pártbizottságot Takács Jenő városi titkár, a városi tanácsot pedig Szűcs Zoltán tanácselnök képviselte. Dr. Molnár Kálmán, a válla­lat főkönyvelője ünnepi beszé­dében méltatta az elért ered­ményeket Az ünnepségen 16 kiváló dolgozó jelvényt adtak át, négyen pedig miniszteri kitüntetést kaptak. Tizenkét szocialista brigád vetélkedett az elmúlt időszak­ban a bronz, illetve ezüst cím elnyeréséért. A vállalatnak négy zöldko­szorús, négy bronzplakettes és négy ezüstplakettes szocialista brigádja dolgozik. A dolgozók közölt 900 ezer ■forint pénzjutalmat osztottak ki. A legrégibb 6 dolgozót aranykoszorús törzsgárdajel- vénnyel jutalmazták, a törzs- gárdajelvény ezüst fokozatát huszonketten, a bronz fokoza­tot harminchármán kapták meg. Ezen a napon a Cifra csárda „zárva” volt, a ládagyári dol­gozók ott tartották ünnepi va­csorájukat. T mOKŐBÖ A PESTMEG-YEI HÍR LA P KÜLÖN K-í A DA S A XIII. ÉVFOLYAM, 113. SZÁM 1969. MÁJUS 20., KEDD Hagyományok felújítása Jutilál az Arany János általános iskola Centenáriumi ünnepségek jövőre Az iskola megnyitásának 99. évfordulóján rendkívüli neve­lőtestületi értekezletet tartot­tak. Az értekezlet célja — az iskolatanács által már meg­vitatott jubileumi ünnepség előkészítése — a tervezet meg­vitatása. — A korabeli dokumentu­mok egyhangúan bizonyítják, hogy az iskola alapítása és az első működési éve — 1870 — tájékoztatta D. Kovács Gá­bor, az iskola igazgatója, a megjelent vendégeket és a ne­velőket. Ezért már az 1969—70-es tanévet a centenárium jegyében kez­dik, és az ünnepélyes meg­emlékezést 1970. június 14-én a tanévzáróval együtt tartják. Az iskola emeleti tanter­meiben kiállítást rendeznek az iskola életével foglalkozó új­ságcikkekből, kiadványokból és fotókból. Az V. nevelésügyi kong­resszust is jövőre tartják — így a két esemény al­kalmából az iskola életé­vel, problémáival foglal­kozó pedagógiai füzet ki­adását készítik elő. A burgonyabogár elleni védekezés kötelező! A májusi cserebogár nem okozott komolyabb károkat Kőrös környékén. A burgonya­bogarak azonban tömegesen jelentkeznek, s ha nem pusz­títják, komoly károkat okoz­hatnak. A védekezést rendelet írja elő — amely nemcsak a burgonyabogárra, hanem az amerikai fehér szövőlepkére, a gyümölcsmolyokra, a mezei rágcsálókra is vonatkozik. A burgonyabogár Irtása kü­lönösen a házikertekben gond, mert itt nem alkalmazhatók a nagyüzemi védekezésben jó! bevált nagyhatású szerek. A Hungária L—7 poralakú, vagy a DL—40 permetező anyag be­szerezhető e növényi kártevők ellen. Május 15-én lejárt a-tavalyi kukoricaszár felhasználásának, vagy megsemmisítésének ha­tárideje. Ezzel az óvintézkedés­sel megakadályozható a kuko­ricamolyok elszaporodása. A gyümölcsök, szőlők, ker­tek — növényi kártevőinek elpusztításában segítséget nyújt a fogyasztási szövetkezet „nö­vényvédő brigádja”. Fejős Fe­renc, a jelentkezések sorrend­jében elvégzi a szükséges per­metezéseket, porozásokat. Ne hanyagoljuk el a házi kerteket és gyümölcsösöket, mert a gondozatlan területeken fel- szaporodó növényi kártevők megfertőzhetik a kártevőktől mentes területeket is. A rendelet, amely előírja a védekezést, egyben figyelmez­tet is, hogy a burgonyabogár — és kártevő társai elleni vé­dekezés megszegőivel szemben soronkívüli szabálysértési el­járást is indíthatnak. ' Régi hagyományt újítanak fel az Évkönyv megjelenteté- j sével, amelyet 1871—1947-ig I minden évben megjelentetett I az iskola. A gimnázium Arany-jelvé­nyéhez hasonlóan az Arany­iskola tanulói részére iskola­jelvényt készítenek, amelynek bronz, ezüst és arany fokoza­tát az iskola tanárainak az ott eltöltött 10—15, illetve 20 év után jutalom kíséretében adományozzák. A jubileumi ünnepségeken részt vevő pedagógusokat és a meghívott vendégeket a város kerámikus művészének, Mol­nár Eleknek Arany-emlékpla- kettjével lepi meg az iskola. A régi növendékeknek ta­lálkozókat rendeznek, és sor kerül — ha a felettes szervek hozzájárulnak a tervhez — Mentovich Fe­renc pedagógus emléktáb­lájának leleplezésére. Az ifjúságot „Az én isko­lám” című pályázattal vonják be az előkészítő munkába. Az iskola igazgatója a két is­kolaépület külső tatarozásá­ra 200 ezer forint, és a többi költségekre 50 ezer forint biz­tosítását kérte, a városi tanács végrehajtó bizottságától. Hegedűs László, a városi pártbizottság osztályvezetője és Harsányi András, a városi tanács osztályvezetője támo­gatta az iskolatanács tervét. Hegedűs László javasolta, hogy az igényelt összeget emeljék fel 300 ezer forintra — az esetleges közbejövő kiadások fedezésére. Hivatkozva, az Arany-iskola bélyeggyűjtő szakkörének eredményes mun­kájára, javasolta —, hogy ille­tékes helyen kérjenek az ün­nepélyes alkalomra külön pos­tabélyegzőt. A pedagógusok és a szülői munkaközösség megbízottai az ünnepség tervezetét elfogad­ták. A rendezőknek egy év áll a rendelkezésükre a jubileumi ünnepségek előkészítésére. HOSSZÚ ÜT A konzervgyár a Szovjetunióból és Belgiumból importált ónozott lemezekből gyártja a konzervdobozokat. A gyártásnál keletkező hulladékot átadja a MÉH-nek, ahonnét ismét hosszú útra indul a bálázott fémhulladék. A tőkésországokban — aho­va exportálják — az értékes ónt visszanyerik a lemezekről. A fémhulladék valutát hoz az országba. Foto: Kiss MIT LÁTUNK MA A MOZIBAN? Feldobott kő. Magyar film. Rendezte és fényképezte: Sára Sándor. Korhatár nélkül meg­tekinthető. Kísérőműsor: Magyar hír­adó. Bajai mozaik. Előadások kezdete: fél 6 és 8 órakor. Hálás köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett testvérünk és nagybátyánk Farkas József temetésén megje­lentek, részvétüket nyilvánítot­ták. sírjára koszorút és virágot helyeztek. A gyászoló család. A DÉMASZ Vállalat nagykőrösi üzletigazgatósága illetve ceglédi üzemvezetősége FELVESZ segédmunkásokat 44 órás munkaidővel. Fizetés a kollektív szerződés szerint. JELENTKEZÉS az üzletigazgatóság Személyzeti Osztályán, illetve a Ceglédi üzemvezetőségen. Ady Endre u. 5. Naponta 7.30-tól 15.30-ig. S « P 81 O 3 R ®! T Kettős Kinizsi-siker labdarúgásban A Kinizsi mindhárom lab­darúgó-csapata hazai pályán játszott vasárnap, mindhárom győzött, sikerük 100 százalé­kos. Nagykőrösi Kinizsi—Gödöl­lői Vasas 2:1 (0:0). Kinizsi: Vadnay — Orbán, Vass, Abonyi, Farkas I., Pécsi, Kecskés III., Klenovics, György, Decsi, S. Szabó. Mindjárt az elején igen ve­szélyes lövést öklözött szög­letre Vadnay. A 4. és 5. perc­ben két fejes (fölé) jelezte, hogy a Kinizsi támad. A 10. percben egy 30 méteres, igen jó lövést a körösi kapus éppen hogy fölé tudott tolni. Klenovics távoli bombáját szögletre védte1 a vendégka­[ pus. A 25. percben Györgyöt jó kiugrás közben ellökték, nem lett 11-es! A rövid ado­gatásokra épült gödöllői tá­madások veszélyesek voltak. A védelem kapkodott, a nézők türelmetlenek voltak, de ez nem ok arra, hogy egyes szur­kolók igen sértő megjegyzé­seket tegyenek a játékosokra. A holtponton sportszerű buz­dítással, biztató tapssal kell átsegíteni a játékosokat, hi­szen ők is emberek! A II. félidőben az 51. perc­ben Kecskés III. begurítása után Klenovics 20 méterről óriási gólt lőtt, ami a hálótar­tó vasról messze kipattant, 1:0. Rögtön utána Abonyi igen nehéz helyzetben önfeláldozó becsúiszással tisztázott. Majd Ember és felelősség SZOMBATON este a műve­lődési ház színpadán a gim­názium önképzőkörének elő­adásában olyan komédiát lát­hatott a közönség, amely a műfaj meghatározása ellenére komolyságával, tragikumával és nem utolsósorban a sze­replők nagyszerű játékával keltett figyelmet. DÜRRENMATT századunk technikai előrehaladása mel­lett azokat az elveket viszi színpadra, amelyek ezt a tech­nikai haladást az emberiség javára vagy elpusztítására kívánnák felhasználni. Az egész cselekmény az őrültek házában játszódik. A fizikus- ápoltak által elkövetett so­rozatos gyilkosságok eleinte azt az érzést keltik a néző­ben, hogy itt valóban a tech­nika, a tudomány őrültjeiről mond ítéletet a szerző. De amikor Newton a gyilkosság utáni nyomozást vezető fel­ügyelőtől megkérdezi, hogy a halott ápolónővér miatt, vagy az atombomba megte­remtéséért kívánja-e letar­tóztatni — világossá válik, hogy itt nem őrültek és nem elmezavarból gyilkol­nak. A SZÍNPADON elhangzik egy mondat. Az egyik fizikus mondja a felügyelőnek: „Ma­ga hogyan merészeli felkat- tintani a villanyt, ha sem­mit sem ért az elektromosság­hoz? Maga itt a bűnös”. A szerző nem a technikai haladást, a tudomány forra­dalmát ítéli el. A darab má­sodik részében azok a szak­emberek, akiket őrültként ápolnak, bebizonyítják, hogy ők képviselik az emberiség lelkiismeretét. A nagyhatal­mak politikája, az aljas szándékok fordíthatják csak az emberek ellen a felfede­zéseket. A színpadi cselekmény sze­replői közül elsősorban Me­gyeri Andrást kell kiemel­nünk. Newton szerepében az őrültet játszó, valójában józan és tiszta logikájú el­lenséges ügynök alakját nagyszerűen formázta. Nem­csak mozdulataival, de hang­hordozásával, mimikájával a darab fő erőssége volt. Szűcs János és Szelepcsé- nyi János személyesítette meg a másik két fizikust. Mind­kettőjük felnőtt feladatá­hoz. Különösen akkor vált egységessé és kifejezővé a já­tékuk, amikor a színpadi cselekmény Is a drámai for­dulathoz érkezett. Külön kell szólnunk Bakos Máriáról, aki a doktornőt alakította. Szerepköre sze­rint is kettős játékot kel­lett bemutatnia. Ö az ápolda vezetője, és ö az, aki a da­rab végén hisztérikus őrült­séggel elárulja, hogy a fizi­kusok által felfedezett is­mereteket gazdaságilag saját cége fogja hasznosítani. A színpadon púpos volt, nyo­morék — és az ezzel járó groteszk mozdulatokat is nagyszerűen valósította meg. AZ ATOMFIZIKA tudósá­nak, Möbiusnak a feleségét Vajtai Mária alakította. Az értetlen, a férje tevékenysé­gét, a világpolitika esemé­nyeit nem ismerő kispolgári életszemléletet formázó női szerepet szép sikerrel vitte színpadra. A Fizikusok az egyik leg­nehezebb darabja a színpadi irodalomnak. Elvek csapnak itt össze, és szokatlan kör­nyezetben. Az őrültekről ki­derül, hogy felelősségérzet­tel rendelkező emberek, az őket ápoló orvosnőről pedig bebizonyosodik, hogy fele­lőtlen őrült. Az a körülmény, hogy a gimnázium önképző­köre vállalkozott ennek a darabnak a bemutatására, és az a tény, hogy szombaton este nagy sikerrel valósította meg a magavállalta felada­tot, azt bizonyítja, hogy az immár hagyományossá váló önképzőköri előadások egyre nagyobb élményt jelentenek a város kulturális életében. Tóth Tibor tanár rendezése, a dürrenmatti elképzelés hiánytalan megvalósítása, a diákok játékkedvének kiak­názása, szervező és művészi munkáját egyaránt dicséri. REMÉLJÜK, hogy a Fizi­kusokhoz hasonló teljesít­ményről többször adhatunk hírt, amikor a gimnázium önképzőkörének munkájáról szólunk. Karai László Foto: Kiss András Kecskés III-at buktatták a 16-oson belüd, de botladozva előtte maradt a labda, s így nem lett büntető. A Kinizsi a második játékrészben már nagyobb akarással játszott. A 64. percben a félpályáról in­duló korszerű akciói, 3 érintés után, Decsi és Klenovics össz- játékából a 16-osról megsze­rezte a második gólt. Nagykőrösi Kinizsi ifi—Gö­döllői Vasas ifi 4:0 (1:0). Kinizsi ifi: Kocza — Dávid, Danics, Kovács I., Máté I., Horváth 11., Balogh, Horváth I., Sebők, Szabó, Máté 11. Cse­re: Dávid helyett Todola (35. perc), Balogh helyett Cavallo- ni (66. perc.). Az első félidőt változatos játék jelezte. A második félic’ő elején beszo­rult a Kinizsi, de játékosai lelkes, odaadó játékkal, küz­dőképességgel legyőzték az eddig mindössze két pontot vesztő, listavezető vendége­ket. Néhány körösi helyzet is elég volt a győzelemhez. Jo: mindenki, de közülük is ki­emelkedett Kocza, Danics, Kovács I., Horváth I. és Hor­váth II. Góllövök: Sebők (2), Horváth, Balogh. (súlyok) ANYAKÖNYVI HÍREK SzUletett: Kőszegi Péter és Szendrei Irma: Katalin, Szelei László és Fekete Ibolya: Lász­ló, Hartyányi László és Szent- péteri Julianna: László, Kis-/ györgy Dénes és Szabó Éva: Éva, Tóth István és Kovács Margit: Erika, Hupka Dénes és Biczó Klára: Klára, Faragó Dénes és Nánai-Szűcs Mária: Tamás, Moravcsik Tivadar és Czakó Ilona: Tivadar, Molnár Dezső és Veszprémi Rozália: Dezső, Szabó István és Biczó Rozália: Ágnes, Kiss Dezső és Szűcs Eszter: Bernadett, Kecs­kés Ernő és Gyárfás Ilona: Károly, Petes Imre és Istráb Anikó: Andrea, Illés Albert és Vajda Erzsébet: Ágnes, Balog László és Kucsera Katalán: Emese, Nagy József és Albert Ilona: József, Zombori József és Kovács Erzsébet: Andrea, Vitéz Ferenc és Mécs Eszter: Zoltán, Balázs Sándor és Utas! Katalin: Éva és Ágnes, Urbán Sándor és Uj Ilona: Sándor, Király István és Mészáros Má­ria: Zoltán, Tornyai Dezső és Nagy Erzsébet: Edit, Marton Géza és Gödény Éva: Zoltán, Kis Tibor és Somodi Ilona: Gábor nevű gyermeke. Házasságot kötöttek: Zsu- zsandor Gyula és Lovas Irén, Pap Sándor és Kovács Éva, Nagy Ambrus és Isitráb Kata­lin, Hajnal Dezső és Czeczon Éva, Páhán Dezső és Molnár Ilona, Nagy Sándor és Paul Anikó, Bugyi József és Zentai Éva, Balog László és Túri Ilo­na, Károly István és Barna Eszter, Vecsernyés Géza és Molnár Irén. Meghaltak: Bakonyi László- né Kis Mária (Mizsei u. 23/b), Kállai István (Kustár u. 12.), Turcsán József (Fekete d. 58/a), Soós Ferencné Balog Erzsébet (Jókai u. 19.), Nagy György (Huba u. 12.), Török Sándorné Kocsis Ilona (Csip- vári u. 9.), Sasi Balázsné Ha­lápi Jolán (Sarkantyú u. 15.), Pintér István (Szolnoki u. 34.), Faragó Ferencné Kovács Má­ria (Eperjes u. 2.).

Next

/
Oldalképek
Tartalom