Pest Megyei Hírlap, 1969. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-01 / 98. szám

1 1969. MÁJUS 1., CSÜTÖRTÖK CSAK RÖVIDEN... A hatnapos háború hétszázadik napja BEFEJEZŐDÖTT Párizsban szerda délután 15.30-kor a | vietnami béketárgyalások 15. ülése, amely öt órán át tartott. „Nézeteltérés" Libanonban A SZABADSÁG arany ér­demrendjével tüntette ki Ni- •xon amerikai elnök Duke El­lington neves amerikai dzsessz- zenészt 70. születésnapja al­kalmából. SZOLGÁLATI FELADA­TAINAK teljesítése közben tragikusan elhunyt Anatolij Kadomcev altábornagy, a szov­jet légvédelmi haderő parancs­noka. BOMBÁT DOBTAK szerdán kora reggel a saigoni városhá­za épületére. A robbanás a városházát megrongálta, az épület óriási vaskapuja kisza­kadt, a. vastag falak megrepe­deztek. Egyelőre nem ismere­tes, hogy emberéletben esett-e kár. Elvágták a „forró drótot" De Gaulle tuszkulánuma és az Elysées palota között Az International Herald Tribune című, Párizsban meg­jelenő amerikai napilap egyik minapi számának karikatúrája két, tüzelÖállásba beásott iz­raeli katonát ábrázol. A kép­aláírás szerint ezt mondják egymásnak: „Ez a mi hatnapos háborúnk hétszázadik napja.” Nasszer elnök a francia tele­víziónak adott minapi interjú­jában hasonló kijelentést tett. Rámutatott: „U Thant ENSZ- főtitkámak igaza volt, amikor valóságos hadiállapotról be­szélt. A megszállás egyenlő a hadiállapottal. Amennyiben Izrael elfogadja és végrehajtja a Biztonsági Tanács határoza­tát, a hadiállapot véget ér.” Csakhogy Izrael nem haj­landó végrehajtani a BT-hatá- rozatot. A minap tartott sajtó- értekezletet Abba Eban izraeli külügyminiszter is, és ezen is­mét a kétoldalú tárgyalások követelését hangoztatta. S hogy a hadiállapot meny­nyire nem ért véget, sőt nap­ról napra súlyosabbá válik, azt mutatja az is, hogy szerdán izraeli rohamcsapatok át­keltek a Szuezi-csatornán, betörtek Felső-Egyiptom térségébe, és egyiptomi célpontokat semisítettek meg. Károkat okoztak magasfeszült­ségű távvezetékekben és Nílus- hidakban. Ugyanakkor Kanta­ra térségében, a Szuezi-csator- na túlsó, izraeli megszállás alatt tartott felén, négy és fél órás tűzpárbajt vívtak egyip­tomi erők és izraeli csapatok. Tisztázatlan még a libanoni helyzet is. Egy kormányszóvi­vő bejelentése szerint Paleszti­nái gerillák és a libanoni had­sereg egységei között „nézetel­térésre került sor”. Helyi saj­tójelentések szerint, a hadsereg szerdán elzárta az utat egy gerillaegység előtt, amely a tűzszüneti vonalon át az Izrael által megszállt területre akart behatolni. Bejrúti lapok szerint a geril­lák körülzártak egy katonai helyőrséget, amely később erő­sítést kapott. S miközben ilyen helyi csatározásokra kerül sor, a libanoni politikai és katonai vezetők még mindig nem tud­ták eldönteni, mi legyen az or­szág hivatalos álláspontja a Palesztinái ellenállók ügyében. A lemondott, de még hivatal­ban levő miniszterelnök, Ka­rami szerint Libanon minden politikai csoportosulása tá­mogatja az ellenállókat — el­vileg. Ugyanakkor egyetérte­nek abban is, hogy köztük és a libanoni hatóságok között egyfajta koordinációra van szükség. A szerdai incidens, amelyről az imént szóltunk, éppen nem e koordináció meg­valósulásáról beszél, az AP- hírügynökség pedig tudni véli, hogy a libanoni reguláris ka­tonaság vezetői aligha járul­nak hozzá majd ahhoz, hogy Izrael ellen libanoni területről folyjék gerillatevékenység. Kétezer kilométer után (Folytatás az 1. oldalról.) tanulók köszöntenek ránk a kérdéssel: — Magyarok? vában összetalálkoztunk, mindkettő örömünnep”. Gere Géza, a Pest megyei Pártbizottság nevében vála­szolt a kedves szavakra, s ez­zel De hadd térjék vissza moszkvai érkezésünkre. A pályaudvaron fúvószenekar fogadott, virágcsokros moszk­vaiak köszöntöttek, majd rö­vid üdvözlő beszédet mondott a Balmaun kerület párttitká­ra, Matajev és a csinos, ked­ves Tamillá, Mahmudova, ér­demes művész, a Szovjet—Ma­gyar Baráti Társaság elnöksé­gének tagja. Mindezekből azt emeljük ki, ami kifejezi az el­hangzottak lényegét: „Önök is úgy várták a tavaszt, mint mi, végre eljött ezzel a nappal együtt, és hogy mi itt Moszk­hivatalosan is megkezdő­dött 400 honfitársunk szovjetunióbeli látogatása. *' Közben Moszkvában lá­gyultak a fények, este 9-től, mikor e sorokat diktálom, tel­jes fényárban kezdi meg ün­nepét a hat és félmilliós fővá­ros. A tv-kamerák már ott állnak a főbb útvonalak men-, tén. Holnap végignézzük a felvonulást. Nincs kizárva, hogy a kamerák közvetítésével Magyarországon is láthatják majd a Pest megyeiek kis," csoportját. Tóth György Kitüntetett vállalatok ünneplése (Folytatás az 1. oldalról.) menyeiért négy vállalatnak ítélték oda a szocialista munka vállalata címet Közülük a Pest megyei Tanács III-as szá­mú Sütőipari Vállalata és a Nagykőrösi Városgazdálkodási Vállalat tegnap délután vette át a kitüntetésről szóló okleve­let. A Pest megyei Tanács és a szakszervezetek megyei ta­nácsa a Ceglédi Cipőipari Vál­lalatot, a Pest megyei Tanács VB 4-es számú Sütőipari Vál­lalatát, a Ceglédi Építőipari Vállalatot, a Gödöl­lői Fémtömegcikkipari Válla­latot elismerő oklevéllel tün­tette ki, s az oklevelek átadó-, sára ugyancsak tegnap délután került sor. A vállalatoknál ren­dezett ünnepségeken több dol­gozót kiváló dolgozó oklevéllel tüntettek ki, és sokan kaptak pénzjutalmat. A Pest megyei Tanács Gyógyszertári Központja is tegnap vette át a kiváló válla­lat című oklevelet. Hasonló­képpen szerda délután került sor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem tan-, gazdaságában és a Herceghal­mi Kísérleti Gazdaság köz­pontjában a kiváló vállalat cí­mű oklevél átadási ünnepségé­re. Hír a „bácskai vulkániról Az immár hetek óta dü­höngő „bácskai vulkánt”, a becsei földgázkitörést, -legfel­jebb két hónap leforgása alatt lehet elfojtani. Egy francia cég — a Dovelles—Schlum­berger — vállalta a naponta mintegy egy-másfél milliói tonna gázt lövellő 150 méter átmérőjű kráter betömését. A munka szerda reggel kezdő­dött meg a jugoszláviai kis­város határában. Felvétel esetén az útiköltséget térítjük, de próbaidő alatt történő kilépés esetén ezt^ visszavonjuk. Segédmunkások részére hegesztőképzö tanfolyamot szervezünk. általat Munkaügyi osztályán (Budapest XVIII., imrői út 79—83.) vidéken a munkahelyek vezetőinél. Thor Heyerdahl, a világhírű norvég utazó, újra nekivág... Felvételünk Kairóban készült, ahol Heyerdahl megépíttette már a képünkön látható óegyiptomi papiruszbárkáját, a „Rá”-t, amellyel — hatfőnyi legénység kíséretében — száz nap alatt akarja átszelni az Atlanti-óceánt. Thor a Rá-n KOLSZOLGÁLATOS MUNKÁRA: kardoskúti, algyői, százhalombattai és szőnyi műszer- és technológiai szerelési munkahelyeinkre felveszünk csőszerelő, központifűtés-szerelő, lakatos, hegesztő, villanyszerelő szakmunkásokat és férfi segédmunkásokat. A vidéki munkahelyeken is 44 órás a munkahét, MINDEN SZOMBAT SZABAD. Alföldi munkahelyeinken dekádmunkarend szerint dolgoznak. Munkásszálló, üzemi konyha van. A szállás ingyenes. Bér: megegyezés szerint. A béren felül 500 FT KDLSZOLGALATI ÁTALÁNYT, az alföldi munkahelyeken még külön területi pótlékot is fizetünk. Óriáskígyó falt fel egy 8 éves gyermeket a kelet-pa­kisztáni Coxbazar körzetében. A kisfiú elindult falujából, hogy a környéken gyógyfüve­ket gyűjtsön. Amikor a késő délutáni órákban sem ért ha­za, a szülők a falu lakosaival együtt a gyermek keresésére indultak és közben egy óriás­kígyóra bukkantak. A pitont megölték és megtalálták ben­ne az eltűnt kisfiú holttestét. Asztalos szak- és segédmunkásokat, valamint ipari tanulókat FELVESZ A JFaiptgri Misa Vác, Rózsa F. u. 3—9. „Júliusi" kabin Az „Apollo 11.” űrhajó parancsnoki kabinját előkészítik, hogy elszállítsák és összeszereljék a „Saturnus 5.” ra­kétával. Az „Apollo 11.” a tervek szerint júliusban in- iul, a vele szállított holdkomppal hajtják végre az első leszállást a Holdon. Magyarországnyi Tokió Mint a Japán Országos Sta­tisztikai Hivatal jelentette április 5-én, a japán főváros lakossága március 1-én 11 360 474 volt, tehát 158 344 lélekkel több, mint egy évvel előbb. Az összlétszámból 5 788 209 a férfi és 5 572 267 a nő. A japán fővárosban 3 576 630 házastársat írtak össze. A Budapesti Kőolajipari Gépgyár AZONNAL FELVESZ A KÖZPONTI TELEPHELYRE: esztergályos, marós, lakatos, ív-lánghegesztő, kompresszorkezelő, villanyszerelő szakmunkásokat és férfi segédmunkásokat. A központi telephelyen 44 órás a munkahét, MINDEN MÁSODIK SZOMBAT SZABAD Letartóztatták Ajub Khan sógorát Letartóztatták Najibullah Khánt, Ajub Khán volt pa­kisztáni elnök sóigorát. Azzal vádolják, hogy meggyilkolt egy földesurat és földjét ma­gának sajátította ki. LIMA Ötezerszer..: Trágár szavakkal firkálják tele huligánok Lima épületeit. A rendőrség az elfogott tette­sekkel ötezerszer íratja le a következő mondatot: „Óv­nunk kell a város tisztaságát”. Franciaországban megpezs­dült a politikai élei Pompidou után hivatalosan még nincs újabb elnökjelölt, mert a szo­cialisták csak vasárnapi kon­ferenciájukon döntik el, csak­ugyan jelölik-e az ajánlkozó Defferre-t. Pompidou mindenesetre magával akarja ragadni a gaulle-istákon kívül a centrum híveit is, és ha ez sikerül neki, a cent­rista Pohér aligha jelölteti ma­gát. Az sem eldöntött még, hogy a kommunisták csak­ugyan nem támogatják-e majd Defferre-t. Amennyiben ő lesz a szocialisták elnöke, abban az esetben ugyanis Mitterand-nak alig van esélye, hogy valamifé le egyesült baloldal elnökje­löltje legyen. S közben már elvágták a „forró drótot”, a közvetlen te­lefonvonalat Coley Les Deux Eglises, De Gaulle tuszkulánu­ma és az elnöki hivatal, a pá­rizsi Elysées palota között. Ám az sincs még kizárva, hogy De Gaulle esetleg újra jelentkezni fog — egy másik vonalon. VÁLASZOK Egy ötéves kis­fiú megkérdezte az édesanyját, ho­gyan született. „O — válaszolta a mama zavartan — egy rózsalevélen”. A fiúcska elége­detlen volt a vá­lasszal, elment az apjához is és ugyanezt a kér­dést tette fel. „En­gem a húsvéti nyúl hozott” — hangzott a válasz. A kisfiút azon­ban ez a válasz sem elégítette ki, a nővéréhez sie­tett és őt is meg­kérdezte: „S te rózsalevélen szü­lettél-e vagy pedig a húsvéti nyúl ho­zott?” „Sem az egyik, sem a másik —> hangzott a nővér válasza — engem a gólya hozott”. „Nahát — só­hajtott fel a kis­fiú —, ha jól ér­tettem, ebben a családban egyetlen rendes szülés sem akadt.. ? „Restaurálták” Traianus útját A Duna vaskapui szorosá­nál a jugoszláv—román közös vízierőmű építkezésének föld­munkáinál megtisztították a II. század elején épített ró­mai utat. Rendbehozták azt az emléktáblát is, amelynek szö­vege jelzi, hogy az út Traia­nus császár idején épült. TELEFONSTATISZTIKA Kilencvenmillió távbeszélő­állomás működött 1954-ben a világon. 1969-re ez a szám 200 millióra emelkedett, míg két­ezerre eléri a 600 milliót — jelentette be a genfi Nemzet­közi Távközlési Unió. Emberevő piton

Next

/
Oldalképek
Tartalom