Pest Megyei Hírlap, 1969. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1969-04-29 / 96. szám

A testvérem traktoros PESTAtE <rY E I HÍR LA P KÜLÖN K.1/A DA S A, XIIL ÉVFOLYAM, 96. SZÁM 1969. ÁPRILIS 29., KEDD LEGUTÓBB A JELENTKEZŐK 57 SZÁZALÉKÁT VETTÉK FEL A FŐISKOLÁKRA 401 LÁNY, 145 FIÚ - AZ ELSŐSÖK LEGJOBBAK A MEGYÉBEN BESZÁMOLÓ A GIMNÁZIUMBÓL Rózsás László, az Arany János Gimnázium igazgatója részletes jelentést készített a gimnázium munkájáról. Az iskola 29 tagú tanári ka­ra az ideológiai nevelés, a ta­nulmányi eredmények terén a megyei középiskolák sorában vezető helyen tartja az inté­zetet. Az első osztályos tanulók az 1968—69-es tanév első félévében a legjobb me­gyei átlagot: 3.97-es je­gyet értek el. Ez a körösi általános iskolai nevelők jó előkészítő munká­ját is dicséri. Az iskola legutóbbi átlagos tanulmányi eredménye 3.59. Az 546 tanuló közül 35 bukott, az összes tanulók 6.8 száza­léka. A tanulók közül 342 helybe­li, 52 bejáró, 150 kollégista. A létszámból 401 lány, 145 fiú. A magatartás szerint példás viseletű 208, jó 318, változó 19 és rossz egy tanuló. A városi tanács végrehajtó bizottsága behatóan megtár­gyalta a jelentést. Mezősi Istvánná vb-tag arra kért választ, hogy a tanuló- ifjúság körében tapasztalha­tó-e cinizmus, milyen mérték­ben jelentkeznek a divatos áramlatok a ruházkodásban, hajviseletben és egyebekben ? Szűcs Zoltán tanácselnök á végző tanulók továbbtanulásá­val és elhelyezkedésével fog­lalkozott. Horváth Lehel új tornaterem létesítésének szük­ségességéről szólt, s megkér­dezte: foglalkoznak-e Dezső Kázmér hagyatékával, és nyit­nak-e matematikai osztályt? B. Szűcs István az iránt ér­deklődött, hogy a nevelők mi­lyen mértékben tartanak túl­órákat ? A hozzászólásokra Rózsás László igazgató elmondotta:' a gimnáziumi tanulók magatar­tása megnyugtató. Cinizmus kis mértékben észlelhető. A fiatalos bí­ráló szellem jogos, a házi­rendet a KISZ-szervezet állítja össze. Egyébként az iskolában csak életük negyedrészét töltik a tanulók, és természetesen ha­tással van rájuk a rádió, a te­levízió és a divatos áramlatok, de sem az öltözködés, sem a ANYAKÖNYVI HÍREK Születtek: Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin: Kata­lin, Galgóczi Gábor és Magó- csi Mária: István, Jakab György és Kovács Mária: Jó­zsef, Kárteszi .József és Bó- zsik Mária: József, Farkas János és Kecskés Ilona: Eri­ka. Fancsali Sándor és Palócz Mária: Kornélia, Határ István és Tóth Erzsébet: Zoltán, dr. Pap Gyula és dr. Olasz Má­ria: Norbert, László János és Kovács Irén: János, Balogh Balázs és Ondó Julianna: Ju­lianna, Varga Ferenc és Nagy Eszter: Mária, Szőke Sándor és Bakó Terézia: Sándor, Po- zsár József és Kállai Gizella: Éva, Herpai Mihály és Rab Katalin: Mihály nevű gyer­meke. Házasságot kötöttek: Tiva­dar János és Szathmári Erzsé­bet, Barta Zoltán és Perlaki Erzsébet. Kosa József és Her- czeg Erzsébet. Meghaltak: Várkonyi Amb- rusné Makai Mária (Kárpát u. 11.), Nagy Lajos (Schweidel u. 12.), Olajos -János (Kustár u. 6.), Sáfár Sándorné Szabó Jolán (Vitéz u. 18.). hajviselet terén nincsenek olyan túlzások, melyek be­avatkozást igényelnének. A lányoknál egyenruhát nem le­het előírni; o miniszoknya a divat, az igazgató vagy a ta­nár nem mérheti a szoknya hosszát. A köpeny viselését javasolta az iskola, s a tanu­lók nagy része viseli is. Az érettségizett fiatalok közül legutóbb a jelentke­zettek 57 százalékát vet­ték fel a főiskolákra. A tanácselnök szerint kívána­tos, hogy a továbbtanulni nem szándékozókat az iskola a gép- és gyorsírás elsajátítá- | sában segítse, miután ez a I foglalkozási ág is igényli az I új dolgozókat. ! Hogy a lányoknak és fiúk­nak egyidőben tudjanak tar­tani tornaórákat, régebben megfelelő kérik, építsenek új tornatermet. Dezső Kázmér volt polgár­mester, az Arany János Gim­náziumnak hagyományozta az iskolával szomszédos, Lo- sonczy utcai házát. Ebbe át lehetne vinni a Kecskeméti utcai kollégiumot, de a ház­ban négy-öt lakó van, s így arról egyelőre nemr lehet szó. Az új rendelkezések értel­mében, fizikai tagozatos osz­tályt nyitnak, felemelt mate­matikai óraszámokkal A gimnázium 29 nevelője túlóra nélkül végzi munkáját, csak az esti, levelező és szak­középiskolai oktatásnál van szükség túlórákra. A körösi mezőgazdasági szakközépiskolát egyébként visszaalakítják gimnáziummá. (kopa) ELISMERÉS A KIVÁLÓ DOLGOZÓKNAK Színpompás felvonulás május 1-én Ez évben a 25. szabad má jus elsejét ünnepli Magyaror­szág., . | Városunkban már holnap kezdődnek az ünnepségek, amelyek során a kiváló vál­lalatoknak átadják a kor­mány kitüntetéseit. Délután fél 3 órakor a Városgazdál­kodási Vállalat a Szocialista munka vállalata cím elnye­rése alkalmából ünnepi ülé­sen veszi át a kitüntetést a telephelyén. A konzervgyár ez évben harmadszor nyerte el a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlaját. A zászlóátadási ünnepségre ugyancsak holnap, délután 5 órakor kerül sor a művelő­dési ház dísztermében. A város valamennyi üzeme és intézménye , készül a pro­letariátus seregszemléjére. Az Épület- és Lakáskarbantartó Ktsz felvonulása azt repre­zentálja, hogy államunk kü­lönös gonddal kezeli a lakás­építések megoldását. A dol­gozóknak jutalmakat oszta­nak ezen a napon. A faárugyár gépkocsikon szállítja azokat a bútorokat, amelyek már allcalmazkod- nak az új lakástipusokhoz. Az elsejei ünnepségen a Városgazdálkodási Vállalat szocialista brigádjai vonul­nak majd az üzem élén. A zászlóerdő ezúttal azt is je lenti, hogy termelési ered ményei a megye legjobb ilyen jellegű vállalatává avatják az üzemet. A Dózsa Tsz tag­sága a félvonulás után ma­jálist rendez a Pálfájában. Tizennégy nagy csokorban vonulnak fel, a konzervgyár dolgozói. A transzparensek megemlékeznek a Tanács- köztársaság kikiáltásának 50. évfordulójáról, a 25. sza­bad május elsejéről, békét és szabadságot követelnek a viet­nami népnek. A gyár dolgozói sok ötlettel készítik a felvo­nulási díszleteket, amelyek alatt felvonul a gyár három­ezer dolgozója. Az úttörők és KISZ-esek is készülnek erre a napra. Az is­kolák egyenruhás fiataljai nyitják majd meg a menetet. m;t látunk ma a moziban? A hallgatag ember. Vad­nyugat kék ege alatt. Magya­rul beszélő amerikai film. Fő­szereplő: Paul Newmann. Kor­határ nélkül megtekinthető. Kísérőműsor: Magyar hír­adó. Magyarázom a mechaniz­must I. Előadások kezdete: 3, 5 és fél 8 órakor. Ma SZOVJET MAGYAR ASSZONYTALÁLKOZÓ A nőtanács asszonyklubjá­ban ma este 6 órakor asszony- találkozó lesz. A nagykőrösi asszonyok vendégül látják a szovjet asszonyokat. Bálint Ferenc, a zeneiskola igazgatója — Béke és tavasz a zenében címmel — előadást tart. Előadását a konzervipari szakiskola női kamarakórusa és a zeneiskola növendékei kísérik ének- és zeneszámok­kal. 99 Kis mester“ Mikor mstszik meg? A Patay és Rákóczi utcai la­kosok nevében panasszal for­dulok az illetékesekhez, hogy utcáinkban a fákat még min­dig nem metszették meg, holott más részeken azt már régen elvégezték. Miután addig nem merjük megcsinálni az utcai virág­ágyakat, nehogy a fametszők letapossák, kérjük, hogy a fa­metszéseket sürgősen végez­tessék el. Tisztelettel: F. Szabó Sándor A szerelőműhely eszterga- padja mellett fiatal, alacsony fiú dolgozik — Sági Gyula —, a Dózsa Termelőszövetkezet vasesztergályos ipari tanulója. — Most vagyok első éves ipari tanuló, mesterem Utasi EGY PERC TELEFON Kérésre bevetjük — Arany János Termelőszö­vetkezet ! — Kiosztották már a háztáji földeket? — Az osztás két hete tart, és ahogy a földet felszántják, rögtön mérik is. — Mit vetnek a tagok? — A 15 hold őszi árpát még ősszel elvetették, nálunk ugyanis minden évben ugyan­azt a földet adjuk a tagoknak, így aki akarja, már ősszel be­vetheti. Akik csak tavaszi ter­ményeket vetnek, most kapják meg földjeiket. — Mennyi földet osztanak ki? — A 210 termelőszövetkezeti tagnak 180 hold földet adunk, ebben benne van az őszi árpa vetésterülete is. Akik kérik, azoknak géppel elvetjük a kukoricát. A vető­magot is mi adjuk nekik, cse. kély térítésért. Orvmsolpík ' ti fakitermelési panaszokat A városi tanács a határbeli utak mentén fakitermeléseket eszközöltetett. A legutóbbi végrehajtó bizottsági ülésen Kirchknopf László bizottsági tag szóvá tette, hogy a kiter­melők több helyen nem húz­ták be jól a gödröket, és az utak állagát is rontották. A bizottság utasította a vá­ros gondnokát, hogy a kivett fák helyének rendes behúzásá­ról és a fák csemetékkel való pótlásáról gondoskodjon. László. Vasesztergályos le­szek. — Hogyan került a terme­lőszövetkezetbe ? — A testvéreim is itt dol­goznak, az egyik traktoros. Srác koromban ő hozott be g szerelőműhelybe, akkor hatá­roztam el, hogy ezt a szak­mát tanulom. — Mit készít most? — A szállítószalaghoz esz­tergálom a görgőt. — Jó itt a műhelyben? — Bizony jó, mert az idő­sebb „szakik” mindenben se­gítenek. Talán azért is, mert olyan kicsi vagyok, de úgy látszik, ez itt előnyömre vá­lik. — A tanulás jól megy? — Gyakorlatban sokkal jobb vagyok, de az elméleti je­gyeim hármasok-mégyesek. — A gyakorlat itt a legfon­tosabb — szól közbe a mes­ter, Utasi László. — Ha meg a többi is megy, még jobban örülünk! A görgő lassan forog, a kés fényes forgácsokat hasít ró­la. A „kis mester” komolyan, gondosan nézi, és jóleső ér­zéssel simít végig a fényessé váló, felújított görgőn. (Szabó—Kiss) S f P 1,0 11 R » T LABDARÚGÁS Sok helyzet kimaradt. Nagykőrösi Kinizsi—Albert- írsa 4:0. A Kinizsi átszervezett véde­lemmel kezdett: Vad nay —Or­bán, Baranyai, Abonyi, Farkas, Kecskés II, Kecskés III, Kle- novics, György, Decsi, S. Sza­bó. Trsai támadással indult a mérkőzés. A kapott szabadrú­gást fölé rúgták. A Kinizsi el­lentámadásából a 2. percben Kecskés III jó labdát adott Györgynek, aki a hálóba vágta, 1:0. Egy perc múlva György jól húzott kapura, szorongat­ták, és jó helyzetben kapu mel­lé lőtt. Elénk, változatos volt a játék. A 10. percben Decsi ke­rült nagyszerű helyzetbe. lövé­se alig kerülte el a kaput. Szöglet után Decsi előtt nyílt gólszerzési alkalom, de ismét hibázott. Öt perc múlva György kapura tört, de a ka­pusba lőtte a labdát. A 20. percben Kecskés III a felező­vonalnál kapott jó labdát, el­futott, és a kifutó kapus mel­lett a hálóba lőtt, 2:0. A 24. percben a vendégek szabadrú­gása kapu fölé szállt. A 30. percben Kecskés UI óriási helyzetben a kapusba lőtt. Egy perc múlva E. Szabó, Kecskés III és György együttesen hagy­ták ki a mérkőzés legnagyobb helyzetét. Irsai támadást Abo- jó keresztezéssel hárított. A második félidőben S. Sza­bó helyett Abonyi lett a bal­szélső, és Kecskés I lett a bal­hátvéd. Az ifjúsági Orbán, többször is jól szerelt. Az 55. percben Decsi jó szabadrúgása alig szállt mellé. Utána remek Kinizsi-akció futott a pályán, de nem tudták góllá értékesí­teni. A 60. percben Klenovics bombáját szögletre védte a ka­pus, szöglet után Decsi jó helyzetben fölé lőtt. A 68. perc­ben György átadásából Kecs­kés III növelte az előnyt, 3:0. A 70. percben szép akció után Kecskés III jó beadását Kleno- vics kapu fölé fejelte. A 75. percben Abonyi jó helyzetben rosszul adott be, majd Kleno­A BOLT TELE VAN em­berekkel: vevőkkel. Az em­ber szinte megfullad a tö­megben. Es újak jönnek mindig, mintha az utcáról valaki préselné befelé a vá­sárlókat. Pult. Rajta ezernyi kirakott áru, amit kínálnak az eladók, vagy amit nem vettek meg a vevők. Néha a kettő össze­keveredik és ilyenkor meg­esik, hogy azt vesszük meg, amit először elutasítottunk. — Azt a szélsőt kérem, ott a polcon. Nem, nem azt. a másikat. — Es mondja, ez tartós? — Inkább az előzőt kér­ném, annak szebb a színe. Záporoznak a kívánságok, a kérdések. Az eladó, egy kedves, mosolygó arcú kis­lány, fáradhatatlanul teljesí­ti a kéréseket. MESSZEBBRŐL NÉZEM A MUNKÁJÁT. Egyetlen pillanatra meg nem áll a keze, százfelé fi­Emberek, pillanatok AZ ELADÓ gyei, nem mulaszt el vála­szolni senki kérdésére, min- ‘den aggodalmat eloszlat. Amióta figyelem, még nem hagyta el vevő üres .kézzel a pultját. Elfogynak a vásárlók. Va­lami csoda folytán szünet következik a munkájában. Egyszerre fáradt lesz. Meg- törli homlokát, szájáról el­tűnik a mosoly Azt hiszem, képes lenne ott álltában el­aludni. ODALÉPEK HOZZA. — Tessék parancsolni! Egyszerre újra mosolyog, arcán nyoma sincs a fáradt­ságnak. — Mondja, nagyon nehéz? — kérdezem. Érthetetlenül néz rám, de a szeme épp olyan udvarias, mint az előbb. munkája? az előbb, — Nehéz a Csak elnéztem meg sem állt egy pillanatra sem. — Szeretek eladni. —■ És nem haragítják meg néha a vevők? — Azt nem szabad. — Mit? — Haragudni. Már mint az eladónak a vevőre. Még akkor sem, ha fordítva meg­van a dolog. Ha mi harag­szunk, nem jön többé a ked­ves vevő. Ezt őszintén mondja, az utolsó két szót. Látszik, hogy neki tényleg kedvesek a vevők. — És ha válogatnak? — Mi azért vagyunk, hogy kielégítsük a kívánságaikat. Ha így érezne minden el­adó! Ha mindenki így hiva­tásának tartaná a munkáját, ahogy ez a fiatal kislány! Pedig azt mondják, általá­ban az idősebb eladók szok­tak kedvesek lenni. Úgy lát­szik, megtört a jég. VÉGIGNÉZEK A POLCO­KON. — Tetszik valami? Mégis vásárlónak néz. Nem akarom megrendíteni kereskedői érzékét. — Hát talán ezt itt, a leg­alsó polcon. Ezt a kéket. Vagy inkább mégis a bar­nát. — Tessék a barna. De van zöldben is. Már adja is a zöldet a barna mellé, de elém teszi a kéket is. Es mosolyog. Épp úgy, mint az előbb, amikor vagy tizenöten voltak előtte. Megveszem a zöldet, a ké­ket és a barnát is. Nem tehetek mást. Tóth Tibor vics kapáslövése alig kerülte el a kaput. Öt perc múlva a Ki­nizsi-védelem közeli szabadrú­gást hárított. A 77. percben gyors támadás után Decsi pon­tos átadásából György állította be a végeredményt, 4:0. A 80. percben Decsi jó helyzetben mellé lőtt, Klenovics lövését pedig szögletre hárította a ka­pus. A körösi védelem tisztá­zott egy támadást, az irsai ka­punál a gólvonalról mentettek a védők. Decsi és Klenovics előtt nyílt még jó helyzet, de nem tudták értékesíteni. Közepes iramú és színvona­lú mérkőzésen a helyzetek alapján a Kinizsi nagyobb arányban is nyerhetett volna. Inkább a körösi csatársor és az irsai védők párviadala volt a mérkőzés. A hazai védőknek nem sok dolguk volt. Orbán bemutatkozása az első csapat­ban sikeresnek mondható. Csütörtökön, május 1-én, Vácott játszik bajnokit a Ki­nizsi. Nagykőrösi Kinizsi ifi—Al- bertirsai ifi 1:1. V. Károlyi. Kinizsi-ifi: Kocza — Dórid (Varró), Danics, Kovács 1, Má­té I, Horváth II, Balogh (Ga- valloni), Horváth I, Sebők, Sza­bó, Máté II. Jó iramú, változatos mérkő­zésen az ifik jobb helyzetki­használással a maguk javára fordíthatták volna a .mérkő­zést. Góllövő: Sebők. Jók: Kocza, Danics, Máté I, Horváth II és Máté II. P. S. Dr. Vécsei Ferenc szülész-nő­gyógyász magánrendelőjét meg­nyitotta Ady E. u 1. sz. alatt (a piac mellett) Rendel: hétfő, szerda, péntek du. 5—7-ig. Ezúton mondunk hálás köszö­netét rokonainknak, Ismerőse­inknek. szomszédainknak, a csemői Szabad Föld Tsz vezető­ségének és tagságának, akik szeretett jó férjem, édesapánk, nagyapánk Somogyi Imre te­metésén Nagykőrösön megje­lentek. részvétükkel bánatunk­ban oszroztak. sírjára koszorút, virágot helyeztek özv Somogyi Imréné és a gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom