Pest Megyei Hírlap, 1969. január (13. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-11 / 8. szám

T Tk 1 Hó borítja a Jeges Dunakanyar gj« lyargó folyamon jégtáblák tornyosulnak. A jeges víz beállt. A dömösi átjárónál tavaszváróan állnak a révészek. Téli jelentés ELÉG AZ IVÓVÍZ - SÓZOTT UTAK KÉSNEK A VONATOK A tanyákon, az utak mel­lett nem bújt fehérségbe a mező. A városokban, falvak­ban már hófoltok sincsenek. A telet csak a vacogtató hi­deg jelzi. Olyannyira, hogy jégpáncélba öltözött a Duna. Erről tájékoztat a Középduna- vólgyi Vízügyi Igazgatóság vízjelző szolgálata: • — Amit Szobtól Dömsödig látunk a folyón, az jellemző csaknem a teljes Duna-sza- kaszra: erős a jégzajlás. Ki­vétel a Kalocsa—Orsóvá— HarsoVa térség, ahol több he­lyütt „beállt” a folyó. — A vízszint? — Nagyon alacsony. Buda­pestnél 113 centiméter, de a főváros térségében 51 centi- méteres vízszintet is mértünk. — Lesz-e>elég ivóvizünk? — ezt már a Pest megyei Víz- és Csatornamű Vállalat illetéke­seitől kérdezzük. — Az ivóvízellátás eddig is zavartalan volt, s „kopogjuk le”, ezután éem lesz fennaka­dás — mondja Józsa Zoltán, a szolgáltatási osztály vezetője. — A befagyott folyó, az ala­csony vízállás nem befolyá­solja a közel húsz Duna menti kút működését. Ann&l is in­kább nyugodtak lehetünk, mert ilyenkor télen nemcsak a víz lesz kevesebb, hanem a lakosság vízigénye is megcsap­pan. Példa erre Szentendre, 'amely nyáron nyolcezer, most pedig háromezer köbméter vi­zet igényel. A „szárazföldi” közlekedés iránt a íjiegyei tanács építési és közlekedési osztályán ér­deklődtünk: — A tanácsok szerte a me­gyében felhomokoztatták és felsózatták az utakat, de így is elég sok baleset történt — mondják ,—, közlekedési fenn­akadások csak a vasútnál van­nak, gyakran befagynak a vál­tók, késnek a vonatok. Angliában a köd és a jég legalább hét ember halálát okozta. A köd miatt késéssel FOKVAROS Teniszező újszíves Petrus Smith, akin Barnard professzor négy hónappal ez­előtt szívátültetést hajtott végre, csütörtökön 40 percet teniszezett. Ellenfele Leon Nor gab volt teniszbajnok, je­lenleg profi edző, kijelentette, hogy Smith, akinek négy éven át nem volt szabad sportolnia, feltűnően jól játszott. Új pénz - lángokban Az indonéz rendőrség vizs- gáiaioi indított annak a tűz­vésznek az ügyében, amely szerdán tört ki a dj akartai nemzeii nyomdában, ahol az új indonéz bankjegyeket nyomják. Az új pénzzel ják helyettesíteni azokat a bankjegyeket, amelyeken még Sukarno volt elnök arcképe szerepelt. indultak a Párizsba tartó re­pülőgépjáratok. A BEA légi- forgalmi társaság egyik gépe elindult ugyan Orly felé, de képtelen volt leszállni és a gépnek vissza kellett térnie Londonba. Angliában és Walesben 35 grófság területét (Folytatás a 2. oldalon.) PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIH. ÉVFOLYAM 8. SZÁM AHA 70 FILLÉI1 1969. JANUAR 11., SZOMBAT Svédország elismerte a VDK-t A svéd kormány péntek délelőtti ülésé után a svéd külügyminisztérium hivatalos közleményben jelentette be, hogy Svédország elismerte a Vietnami Demokratikus Köz­társaságot. A külügyminiszté­rium közleménye beszámol arról, hogy Nilsson táviratot intézett Nguyen Trinh észak­vietnami külügyminiszterhez és javasolta: a két ország ve­gye fel a diplomáciai kap­csolatot Svédország 1957-ben is­merte el Dél-Vietnamot és bangkoki nagykövetét akk­reditálta Saigonba is. Amikor azonban 1967-ben új svéd nagykövetet neveztek ki Thaiföldre, Svédország nem kérte a nagykövet saigoni akkreditálását A semleges Svédország az első nyugat-európai ország, amely teljes diplomáciai el­ismerésben részesíti a Viet­nami Demokratikus Köztár­saságot^ Ikerűrhajók útban az esthajnalcsillag felé A Szovjetunióban péntek reggel moszkvai idő szerint 8 óra 52 perckor felbocsátot­ták a Venus 6 elnevezésű bolygóközi állomást a Venus bolygó teljesebb tanulmányo­zása céljából A bolygóközi állomás a Venus 5-tel együtt — amelyet január 5-én bo­csátottak fel — végzi cl tudományos vizsgálatait Az automata állomásnak sima lereszkedést kell végre­hajtania a bolygó éjszakai atmosztféráján át ' ugyanúgy, mint a Venus 5-nek. A két bolygóközi állomás együttes repülése lehetőséget nyújt a „talányos égitest” atmoszfé­rája Jellemzőinek meghatáro­zására különböző térségekben. Január 10-én ugyancsak moszkvai idő szerint. — 14 óraikor a Venus 6 65,6 ezer kilométer távolságira volt a Földtől, a Venus 5 pedig már 1 390 000 kilométerre. Az újabb szovjet automata űrállomás súlya: 1130 kg. Re­pülését a kiszámított pályán végzi. A Venus 5 és a Venus 6 berendezései kifogástala­nul működnek. A Venus 6 fedélzetén jelvé­nyeket helyeznek el, amelyek Lenint és a Szovjetunió álla­mi címerét ábrázolják. Debré megmagyarázza Michel Debré francia külügy­miniszter a párizsi rádió egyik műsorában indokolta meg a francia kormánynak azt az el­határozását, hogy megszünte­ti az Izraelbe irányuló fegy­ver- és hadifelszerelés-száUít- mányokat. Apollós-iinnep az USA-ban A JÚLIUSI HOLDRA SZÁLLÁS TERVE Herceghalom készül a feladatra Előtérben a szarvasmarhta- és sertéstenyésztés Dr. Gergely István miniszterhelyettes tájékoztatója a mezőgazdaság fejlesztéséről Nagyüzemi útra tért mező- gazdaságunk az évszázad leg­aszályosabb esztendejével is sikeresen megbirkózott. An­nak ellenére, hogy az átlagos­nál sokkal több nehézség, meg­próbáltatás érte a termelőszö­vetkezeteket és az állami gaz­daságokat, annyi élelmiszert termel­tek, mint a legjobb évek­ben. Mindezt — a nagyüzemi táb­lákon kívül — a növekvő szak­értelem, a gépesítés és a ked­vező közgazdasági környezet, a reform tette elsősorban le­hetővé. E tényekből kiindulva ele­mezte tegnap dr. Gergely Ist­ván mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszterhelyettes az Újságíró Klubban a sajtó kép­viselői előtt a mezőgazdasági termelés anyagi-műszaki fej­lesztés eddigi eredményeit, gondjait és az 1969-es felada­tokat. Előadásában tudomá­nyos érvekkel bizonyította, hogy a népgazdaság ■ anyagi (Folytatás a 2. oldalon.) Az amerikai kongresszus épületében a törvényhozás bét háza együttes ülést tartott az Apollo 8. űrhajó három uta­sának tiszteletére. Frank Borman, James Lö­vell és William Anders a csü­törtök esti washingtoni sajtó- konferencián valóságos veti­Egy év, sorokban Év eleji összesítések a tanácsoknál Ezekben a napokban érkez­nek be a járási tanácsokhoz a községek jelentései arról, hogy tavaly hol és mit végeztek, mivel lettek szebbek, gazda­gabbak. Tallóztunk a szobi járás jelentései között, és ki­ragadtunk néhány érdekesebb adatot. A szobi járás lakóinak szá­ma elérte a 27 ezret, s közü­lük 7 ezren járnak távoli mun­kahelyekre dolgozni. A múlt évben három ktsz létesített új telephelyet, ám együttesen is csak másfél száz embernek ad­nak kenyeret. Lanovka Hatvan hét végi ház épült a Duna-part üdülőhelyein, és 87 család rakott korszerű, össz­komfortos fészket. A lakások többsége OTP-kölcsönnel épült. A járás úthálózatának hosz- sza 160 ezer kilométer. Ám köztudott, hogy az utak álla­pota rossz. Mindössze 40 ezer kilométernyi burkolat üti meg a használhatóság mértékét. Ta­valy kétmillió forintot fordí­tottak korszerűsítésre. Megkétszereződött az egy főre jutó társadalmi munka értéke: év végéig elérte a hat­van forintot. Nagyrészt ennek köszönhető, hogy 11 ezer négy­zetméter járda készült el, és átadtak rendeltetésének 1300 folyóméter villanyhálózatot. tettképes Hold-sétára vitte el a konferencián részt vevő több száz újságírót. Ugyanis szá-: mos olyan eddig nem közölt fényképfelvételt mutattak be,; amelyek a Hold felszínének egyes részleteit ábrázolták a legkülönbözőbb szögekből, más-más megvilágítás mellett. Mint elmondották, az amerikai űrhajók ter­vezett leszállóhelye, a Nyugalom tengere térségé­ben, a közvetlen megfi­gyelés alapján is megfe­lelőnek látszik. Az amerikai űrhajózási hi­vatal bejelentette, hogy július közepére tervezi az első Hold­ra szálló űrhajó fellövését. A pontos időpontot egyelőre nem állapították meg. Az űrhajó parancsnoka a 38 éves Neil Armstrong, a Gemini-program egyik résztvevője lesz. A jú­liusi Hold-expedíció tagjai kö­zül kettő (Armstrong és Aid- ring) a tervek szerint 22 órás időtartamra száll le a Hold felszínére. Közben Collins a Hold körül köröz majd az Apollo űrhajóval, ahová két (Folytatás a 2. oldalon. Eddig csak a j Magas-Tátrában J találkozhattak a [ magyar turisták lanovkával. A Ta­tabányai Szénbá­nyák Vállalatánál meggyőződtek ar- | ról, hogy ez a i szellemes beren­dezés nemcsak az égbenyúló hegyek között könnyítheti meg a távolságok áthidalását, ha- j nem a bányák mélyén is A XII > j aknában naponta 40—60 perces fá­rasztó gyaloglás­tól kímélik meg a bányászokat. A Titicaca titkai „Eltűnt“ a víz alatti város s az elsüllyedt hajó Halévá pisztrángok orgiája — főbb milliárd, csak vízben élő béka Cousteau, a magasságok és mélységek kutatója, most tért vissza Párizsba legutóbbi expedíciójáról, amelynek során hat hetet töltött Peruban, a Titicaca-tó környékén. A tó mélyén ugyan nem sikerült a legenda szerinti víz alatti várost és a spanyol hódítás idején elsüllyesztett hajót megtalálnia, de azt az érdekes megfigyelést tehette, hogy a tó halai lassanként ki­vesznek, mert az óriásira megnövő pisztrángok minden kisebb ialat felfalnak. Amellett megállapíthatta, hogy a Korzika nagyságú tóban több milliárd béka lakik a telmafobius fajtá­ból. Ez az átalakulóban levő békafajta már csak a vízben él, és a bőrén keresztül lélegzik. „Tél tábornak" AntjEiában, Iránban és a Szovjetunióban

Next

/
Oldalképek
Tartalom