Pest Megyei Hírlap, 1968. november (12. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-19 / 271. szám

M» mem *M*rkip 1968. NOVEMBER 19., KEDD Mind szent—‘Mártély Műterem a szélmalomban A Csongrád megyei Mind­szent és Mártély községek ha­tárában építészeti műemlék­ként nyilvántartott öreg szél­malom áll. Tulajdonosa Szá­lai Ferenc, Hódmezővásárhe­lyen élő festőművész, aki az építmény töbhszintes belse­jében kis lakrészt és alkotó- műhelyt rendezett be. A mű­vész főként a környékbeli parasztembereket és a közeli Tisza-part szépségeit örökíti meg alkotásaiban. TRANZISZTORGYÁR Nemcsak borairól hí*es város ma már Gyöngyös, hanem tranzisztorairól, híradástechnikai alkatrészgyártásáról is. Itt működik az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt tranzisztorgyártó üzeme, ahol túlnyomórészt nők évente, 13 millió tranzisztort és 5 millió diódát állítanak elő. Az elkö­vetkező 2 éven belül a gyöngyösi üzem létszáma cs terme­lése több mint a duplájára növekszik. BÍZTATÓ SZAMOK... Hogyan állunk a lakásépítkezésekkel? Társasházak, megnőtt igények — 200 milliós hitel - Új távlatok Vendégségben jártam a na­pokban Cegléden, fiatal há­zaspár út otthonában, az egyre terebélyesedő lakótelepen. Mo­dern, kényelmes és szép laká­suk ablakából messzi ellátni, a földszintes parasztházak fö­lött a város határán túli me­zőkig. Felemelő érzés volt ki­nézni a másik szobából is, innen már emeletes lakóne­gyedekre nyílott a kilátás. Városaink, sőt nagyobb községeink is, így nyernek új arcot.... De nem csalóka kissé a ceglédi kép? Valójában ho­gyan is állunk a lakásépítke­zésekkel? Ezt ellenőrizni ke­restem fel az Országos Taka­rékpénztár Pest megyei igaz­gatóságán Zsigmondi István igazgatóhelyettest, aki az egyik gazdája, szervezője me­sénkben a lakásépítkezések­nek. Azt mondta bevezetőben: — Míg évekkel ezelőtt alig akadt jelentkező a többszintes társasházakban épült laká­sokra, ma már nem tudjuk kielégíteni a megnőtt igénye­ket. Nézzük a számokat: három évvel ezelőtt még nem épült társasház Pest megyében. Ak­kor alakultak a lakosság saját kezdeményezésére, üzemek, gyárak, intézmények segítsé­gével az első építőközösségek. Tavaly mindössze hetvenhá- rom lakás épült föl társas­ALKATRÉSIEKÉRT SZEMÉLYGÉPKOCSI A magyar ipar a szovjet személygépkocsi programban Fejlődik a hazai autóbuszgyártás A közelmúltban írták alá Budapesten azt a magyar— szovjet együttműködési meg­állapodást, melynek értelmé­ben Magyarország részt vesz a szovjet személygépkocsi­programban. E szerint a ma­gyár ipar különböző alkatré­szeket szállít nagy sorozatban a FIAT-licence alapján készü­lő VAZ-típusú személyautók­hoz, s ezért cserébe évente mintegy 12—14 ezer gépkocsit kapunk a Szovjetunióból. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter épp az or­szággyűlés legutóbbi üléssza­kán jelentette be, hogy hazánk ezután sem kíván személygép­kocsi-gyártásra berendezked­ni, mert a számítások azt mu­tatják, hogy manapság a gaz­daságos sorozatnagyság sze­mélygépkocsiból évente 150— 160 ezer darab. Ez a termelés azonban lényegesen felülmúlná a hazai igényeket, exportra pedig nemigen számíthatnánk, hiszen a nagy hagyományokkal rendelkező autós világcégek is általában eladási problémák­kal küzdenek. Ezért előnyösebbnek látszik tehát egy magyar kooperációs együttműködés a már épülő togliatti autógyárral. A most aláírt megállapodás szerint iparunk 18 féle alkatrészt szállít majd a szovjet autó­programhoz, így például kü­lönböző zárakat, autóvillamos­sági cikkeket, műszereket, fényszóróizzókat, autórádiókat stb. Jellemző a kooperáció méreteire, hogy 1973-ban már mintegy 15 millió rubel értékű alkatrészt szállítunk és évente mintegy 300 ezer szovjet sze­mélygépkocsiba szerelhetik be a magyar alkatrészeket. Gya­korlatilag tehát a volgai autó­gyárból kikerülő minden má­sodik autó készítésében közre­működik iparunk. Népgazdaságunk a követke­zőkben is elsősorban az autó- buszgyártás fejlesztését szor­galmazza. A nagyarányú jár­műfejlesztési programra — amelyet 1970 végéig kell meg­valósítani — 11,8 milliárd fo­rintot költenek, s a beruházá­soknak körülbelül 60 százalé­kát már ez év végéig megva­lósítják. A harmadik ötéves tervben egyébként az összes gépipari beruházásainknak kö­rülbelül a felét járműiparunk fejlesztésére fordítjuk. A győri új motorgyár, a jö­vő évifteljes üzembe helyezés után, evente .mintegy 15 ezer darab 200 lóerős motort bo­csáthat járműiparunk' rendel­kezésére. Jelentősek a beruhá­zások az Ikarus-gyárban is, ahol az idén már körülbelül 4000 autóbuszt állítanak elő, s 1970-ben a program szerint el­érik a hétezer darabot. Ebből az előzetes megállapodások szerint 6700 autóbuszt expor­tálunk. A szovjet szervek már azt is bejelentették, hogy 1975-ben akár hétezer autóbuszt is szívesen átvesznek, s ugyan­csak növeli vásárlásait a má­sik igen jelentős partner, a Német Demokratikus Köztár­saság, ahová eddig mintegy tízezer Ikarus-autóbuszt ex­portálunk. Az NDK 1975-től évi 1500 autóbuszt kér. Az előzetes becslések szerint több mint ezerre tehető a többi szo­cialista ország igénye is, és ugyancsak lényeges a tőkés or­szágok megrendelése, valamint a magyar közlekedés rövek- vő igénye. Így tehát biztosított a nagyvolumenű autóbusz- gyártás piaci háttere, sőt to­vábbi megrendelésekkel is számolhatunk. Ezért született az a döntés, hogy autóbusz- gyártásunk fejlesztési prog­ramját 1970 után is folytatjuk, s az előzetes elképzelések sze­rint 1975-ben 11—12 ezer autó­buszt állítunk elő; az Ikarus a maga nemében a világ egyik legjelentősebb üzemévé fejlő­dik. Iparunkban az autóbusz- gyártással kapcsolatban is mind jelentősebb nemzetközi kooperáció alakul ki. Megállapodásokat, illetve szerződéseket kötöttünk több szocialista országgal, így a Szovjetunió, Lengyelország, az NDK és Jugoszlávia üze­meivel különböző alkatrészek, komplett egységek közös fej­lesztéséről és kölcsönös szállí­tásáról. A már megkötött meg­állapodás szerint iparunk 1970-ben várhatóan mintegy 18 ezer 8—13 tonna teherbí­rású hátsó futóművet szállít szovjet partnerének. Ennek ellenében a Szovjetuniói méll- sőtengelyeket, szervokormány szivattyúkat és lengéscsilla­pítókat exportál a magyar ipar számára. Ugyancsak számotte­vő az a hosszú lejáratú meg­állapodás, amelyet a Lengyel Népköztársasággal kötöttünk kooperációs termékszállításra. Lengyelországba hátsóhidakat, szervokormányokat, motor- ház-öntvényeket, autóvilla­mossági cikkeket szállítunk, s ennek fejében a lengyel ipar motorcsapágyak, adagoló-szi­vattyúk, hűtő- és sebességvál­tók szállítását vállalta. A szocialista országokon kí­vül több nyugati autóscéggel is folynak tárgyalások az együttműködés különböző for­máiról. Eredményes kooperá­ció alakult ki például osztrák és svéd cégekkel autóbuszok közös gyártásában, s további kooperációs elképzelések ve­tődtek fel más országok cé­geivel a személygépkocsi­gyártást illetően is. N. L. házakban, idén már 232 lakás­ba költözhetnek be év végéig. A következő két évben pedig, egészen 1970-ig, 650 lakás ké­szül el emeletes társasházak­ban. Ezeknek már a szerve­zése, sőt alapozása is elkez­dődött. Szigetszentmiklóson 282, Dunakeszin 56, Vácott 64, Gödöllőn 56, Budakalászon újabb 32, Nagykőrösön, a Tor­máson, újabb 24 lakás épül. Az emelkedés talán Cegléden a legnagyobb; eddig 376 je­lentkező van az új építőkö­zösségekbe, s több mint száz lakás számára már a területet is kijelölték. Biztató távlat, szép számok­kal. Ha figyelembe vesszük, hogy a harmadik ötéves terv Pest megyében 1160 állami és szövetkezeti, 2882 társas örök­lakás és 21810 földszintes családi ház megépülését irá­nyozta elő, vajon akkor is ilyen biztatóak a számok? Ezt megint csak számokkal lehet bizonyítani. Az OTP saját beruházásban épülő, úgynevezett kulcsátadásos öröklakásaiból idén 229-et adnak át, de jövőre már 427-et. A családiház-építkezé- sek is jó ütemben folynak, ebben az évben kereken há­romezer kerül tető alá. Ha az előző években épülteket is hozzáadjuk, akkor 69—70-re marad még ötezer új családi ház. Persze, ennél többet is lehet építeni. Annál is inkább, mert a kamatláb változása, emel­kedése nem csökkentette az igényeket., Igaz, az új mecha­nizmus első évének kezdő hó­napjai meglassították az épít­kezéseket és a _ hitelpolitikai gyakorlat is leszállította át­menetileg a kölcsönök össze­gét. Idén, a második félévben azonban már a lakás- és ház­építési kölcsönök folyósításá­nál rugalmasabb egyéni elbí­rálás érvényesült. Ez év szep­tember 30-ig csak á családi- ház-építkezésekre 102 millió forint hosszúlejáratú kölcsönt folyósított a Takarók, s a tár- sasház-építkezésekre is mint­egy 100 milliós hitelkeret állt rendelkezésre az év végéig. A bizakodás tehát reális helyzeten nyugszik. Ennek egyik alkotórésze, hogy az építővállalatok szervezetteb­ben, gyorsabban és jobban dolgoznak. A ceglédiek pél­dául új öntött betonos tech­nológiával kezdenek Nagykő­rösön emeletes lakóházakhoz. Új vállalat is jelentkezett: a Nógrád me­gyei, amellyel Vácon 302 lakás felépítésére kötöttek szerz dést. A megyei tanács végre­hajtó bizottságának kezdemé­nyezésére pedig megoldódott a régóta vajúdó halásztelki és szigetszentmiklósi építkezések gondja: az itteni 235, illetve 52 lakás munkálatait a Pest megyei Tanács Építőipari Vállalata kezdi el. Már megindult a következő tervidőszakok lakásépítkezé­seinek az előkészítése is: az elgondolások szerint még több, mintegy tizenegyezer lakás épül majd emeletes társashá­zakban, a huszonkétezer csa­ládi ház mellett, 1971—75 kö­zött. Hetesi Ferenc Pál Gerlék a górék felett Valóságos gerleinváziót ta­pasztalnak a Székesfehérvári Gabonafelvásárló Vállalat ta­karmánykeverő- és szárító­üzeménél. A kukoricával telt óriás górék felett szürke felhő­ként rajzanak az ingyen cse­megére éhezett, hivatlan ven­dégek. A gerlecsapat számát már ötezerre becsülik. Az üzem dolgozói riasztó lövések­kel, kereplőkkel próbálják tá­voltartani a gerlecsapatokat, amelyek a becslések szerint naponta két mázsa kukorica­szemet hordanak el. CSIGAHAZ Ritka „hobby”-nak hódol dr. Pintér István keszthelyi ügyvéd: húsz esztendeje gyűjt csigákat. Jelenleg már 110 000 darabból álló gyűjteményét nemzetközi viszonylatban is számontartják. Legutóbb Ausztráliából és XJj-Zélandból kapott érdekes, hazánkban is­meretlen fajtájú csigákat és kagylókat. , Kiállításról kiállításra Vasárnap zuhogott az eső. A mozik telve voltak, az utcá­kon pedig nem lehetett sétál­ni. így aztán végre volt elég látogatója a kiállításoknak is. Pénteken és szombaton Bu­dapesten hat kiállítást nyitot­tak meg. Négyet néztünk meg. Az első állomás az Ernst- múzeum. A velencei bienná- lén részt vevő román művé­szek. tárlata csalódást okozott. Jellegtelen akvarelleket és geometriai idomoktól túlbur­jánzó foltfestészetet láthat­tunk. Egy faszobrász alkotá­saiban csak a címek voltak különbözők és a méretek — kompozíciói ugyanazok. Az Ernst-múzeum másik termé­ben Jova Raevszka, bolgár ke­ramikus egyszerű, sallangmen­tes dísztárgyai: vázák, gyer­kávéskészletek adtak tanúbi­tyatartók, egyéni ízlésről zonyságot. Mizser Pál, váci festőmű­vész a Mednyánszkyrteremben rendezett tárlatot. Ezt csak a kirakatüvegen keresztül lát­hattuk. Ugyanis vasárnapon­ként a kiállítóterem zárva van. A fiatal festőművész ké­pei azonban a kirakatüvegen keresztül nézve is újak, szín­gazdagok — egyszóval: nagyon tetszettek. A Kulturális Kapcsolatok Intézetének kiállítótermében Gräber Margit festőművésznő útiélményeiből rendezett be­mutatót. Laza vonalvezetésű akvarelljei, színes grafikái krakkói, dubrovniki, párizsi és a csehszlovákiai körút élmé­nyeit, impresszióit rögzítik. BALATON-NAPLÜ A tihanyi szorosban folyó a tó A Vízgazdálkodási Tudomá­nyos Kutató Intézet Balaton­ban elhelyezett műszerházai és regisztráló műszerei veze­tik a tó „naplóját”. A fontos műszerek érdekes adatokat szolgáltatnak a víztömeg mozgásáról, a szelek irányá­ról. a lehullott csapadék­ról, a párolgásról, valamint a víztömeg kilengéséről. Az adatok szerint á tihanyi szorosban a tó vize csaknem a folyamok sebességével áram­lik. Az egész tó vizének „len­gése” feltűnően nagy. A ma­gyar tenger vize 24 órás len­gési ciklusokat mutat, s emiatt egyes - térségekben ez évben is gyakran félméteres vízszintkülönbségek alakultak ki. A műszerek arra is fényt derítettek, hogy a legmaga­sabb hullámok felső szintje elérheti a 180 centimétert. A Budapesti telephelyre ségédgépkocsivezetőket gyakorlat nélkül felveszünk. Előnyben részesülnek katonaságtól leszerelt autójavító szakmabeliek. A gyakorlat megszerzése után ió kereseti lehetőség UGYANITT gyakorlott gépkocsivezetőket és rakodómunkásokat IS FELVESZÜNK Budapest különböző kerületeiben levő telepeinkre és kirendeltségeinkre. Vidékieknek munkásszállást és utazási költségtérítést nyújtunk. JELENTKEZÉS: ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT I. sz. Szállítási üzemegység Budapest XIII., Rozsnyay u. ó. Forgalmi osztály tó leghullámosabb területe a szigligeti öböl. A hullámzás Balatonlelle és Balatonsze- mes között erős parteróziót okoz. A Forte Fotokémiai Ipar FELVESZ sssr/sssssssssssssssssssssssss vegyészmérnököket, vegyészeket és vegyésztechnikusokat. JELENTKEZNI LEHET a vállalat Munkaügyi osztályán: VÁC, VÁM UTCA 1 Telefon: 40 Faipari technikust bútoripari gyakorlattal, ÓNÁLLÓ MUNKAKÖRBE sürgősen felvesz a Műanyag­éi Faipari Ktsz. Vác, Rózsa Ferenc u i Telefon; 197 *

Next

/
Oldalképek
Tartalom