Pest Megyei Hírlap, 1968. október (12. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-29 / 254. szám

« iHírinii 1968. OKTOBER 29., KEDD Véget ért a rekordok olimpiája (Folytatás az 1. oldalról.) kor Magyarország a har­madik. Dicséretre méltó a helyezése akkor is, ha a rangsor alapja az első hat helyezés. Kedvező tehát a mérleg. Ma- gyarország versenyzői az j 1920-as antwerpenit kivéve, j eddig minden olimpián ott voltak, de tíznél több aranyér- i met eddig csak 1952-ben Hel- ' sínjeiben szereztek. Ott azon­ban csak 69 nemzet képviselői vettek részt, most viszont több nint 100 ország küldte el leg­jobb sportolóit Mexikóba. Sokoldalúságát bizonyította be Mexikóban a magyar sport. Az aranyérmeket az atléták, íz öttusázók, a kajakozok, ke­nusok, a labdarúgók, a birkó­zók és a vívók szerezték, ör­vendetes az is, hogy a bajno­kok között nemcsak fővárosia­kat találunk. Az 1936-os ber­lini olimpia után a Pesti Hír­lap ezt írta: „örülünk a berli­ni olimpián nyert tíz arany­éremnek. Csak az a sajnálatos, hogy a magyar sport büszkesé­gei valamennyien fővárosiak és újpestiek. A vidék sehol”. Ma más a helyzet, az arany­érmesek között vidékieket is találunk, így például a vári Hesz Mihályt, a szentendrei Tatai Tibort. Sombrerók a magasban- Vasárnap helyi idő szerint délután hat óra múlt, amikor megkezdődött az olimpiai zá­róünnepség. Megszólaltak a fanfárok, és megkezdődött a részt vevő nemzetek delegációinak felvo­nulása. A hagyományoknak megfelelően az újkori olimpiai játékokat felelevenítő görögök zászlaját hozták az élen, majd a spanyol ABC sorrendjében következtek az országok zász­lóvivői. A magyar zászlót Zsivótz­ky Gyula, a kalapácsvetés olimpiai bajnoka vitte. A zászlók sora után a sporto­lók együttes baráti felvonulá­sa következett. A magyar spor­tolók képviseletében felvonuló hat érmes versenyzőnk: Né­meth Angéla, Rejtő Ildikó, Kulcsár Győző, Hesz Mihály, Tatai Tibor és Balczó András. I Lassan leszállt az este — a napfényt a reflektorok ! káprázatos fényözöne vál­totta fel. Felhangzott az olimpiai him­nusz, s fehérbe öltözött kadé­tok bevonták az olimpiai fő- árbocról az ötkarikás zászlót, megjelent az eredmény- jelző táblán .„München 72”, ez már a jövőt hirdette, azt, hogy a világ sportolói négy év múlva Münchenben adnak egymásnak találkozót a sport nemes mezején — a béke gon­dolatával. Ezután az olimpiai bajnokok és helyezettek, öt világrészről, egymás mellett, játékosan ha­ladtak a zenekarok hangjaira, sombrerókat dobáltak a ma­gasba. Újra itthon Hétfőn délután ismét ünnepi díszbe öltözött a Ferihegyi re­pülőtér. A hozzátartozók, sportbarátok nagy tömege fo­gadta a mexikói nyári olim­piai játékokról hazatérő első magyar csoportot. Pontosan az előre jelzett időben, fél kettőkor szállt le a KLM különgépe, zenekar, zúgó éljenzés, taps köszöntöt­te a távolban járt sportolókat, a 135 tagú különítményt. A gépből kiszálló olimpikonok virágcsokrot szorongató úttö­rők sorfala között tették meg hazai földön az első lépése­ket ... Kijutott az ünneplésből, a bensőséges fogadtatásból min­denkinek. Természetesen a legnagyobb figyelem az első géppel érkezett aranyérmes labdarúgók felé irányult. —■' Csodálatos dolog, még most is alig akarom elhinni — mondotta a csapat kapitá­nya, Novák Dezső. — Három olimpián jártam, két aranyér­mem van és egy bronz, ennél szebbet el sem képzelhettem volna. Közben Mexikóban hétfőn délelőtt az utolsó csomagokat is elszállították a magyar olimpiai csapat szállásáról. Az olimpiai faluból helyi idő sze­rint a déli órákban indultak a repülőtérre azok a sportolók és sportvezetők, akik a máso­dik géppel érkeznek ma 13.30- kor a Ferihegyi repülőtérre. A magyar sportolókat szállító autóbuszok a mexikói főváros legforgalmasabb helyein ha­ladtak át, s mindenütt, ahol a mexikóiak felismerték a ma­gyar sportolókat, lelkesen inte­gettek nekik. A küldöttség a KLM DC—8- as gépén utazik, fedélzetén 138 személlyel. A gépet jelké­pesen még az indulás előtt „aranygépnek” nevezték el, mert ezen utaznak érmes sportolóink — birtokukban a szép gyűjteménnyel. A KLM különrep ülőgépe Mexikóvárosban magyar idő szerint hétfőn este 22 óra 05 perckor emelkedett a magas­ba. OLIMPIAI ÉREMTÁBLÁZAT Egyesült Államok I. 45 II. 27 III. 34 Szovjetunió 29 32 30 Japán 11 7 7 Magyarország 10 10 12 NDK 9 9 7 Franciaország 7 3 5 Csehszlovákia 7 2 4 NSZK 5 10 10 Ausztrália 5 7 5 Nagybritannia 5 5 3 Lengyelország 5 2 11 Románia 4 6 5 Olaszország 3 4 9 Kenya 3 4 2 Mexikó 3 3 3 Jugoszlávia 3 3 2 Hollandia 3 3 1 Bulgária 2 4 3 Irán 2 1 2 Svédország 2 1 1 Törökország 3 — — Dánia l 4 3 Kanada 1 3 1 Finnország 1 2 1 Etiópia 1 1 — Norvégia 1 1 — Üjzéland 1 — 2 Tunézia 1 — 1 Venezuela 1 — — Pakisztán 1 — — Ezenkívül még 14 ország szerzett ezüst-, illetve bronzérmet. ország szerzett pontot Az olimpián 7—5—4—3—2—1 pont­tal jutalmazták a helyezéseket, összesen 52 ország szerzett pontot, Íme a nem hivatalos pontverseny első húsz helyezettje: 1. Egyesült Államok 711 pont, 2. Szovjetunió 599, 3. NDK 239, 4. Magyarország 194, 5. Japán 191, 6. NSZK 180, 7. Ausztrália 139, 8. Lengyelország 127, 9. Franciaország 122, 10. Nagy- britannla 107, 11. Olaszország 103, 12—13. Csehszlovákia és Románia 101, 14. Mexikó 74, 15. Bulgária 67. 16. Hollandia 57, 17. Kanada 54, 18. Svédország 52, 19—20. Jugoszlávia és Kenya 49. A mexikói olimpián részt vett országok képviselői felvonulnak a nemzeti zászlókkal. Ikarus-vereség Aszódon HÁROM GÓLZÁPOR Traktoros-döntetlen Vörösvórott Az Északközép- csoport rangadó- ján az éllovas 'rff^TMtiro Ikarus kikapott, s igy előnye hú- Wfm 8 ■ gdggr rom pontra csökkent Aszód előtt. Már szom- baton lejátszot­ták a Gödöllő—Bag találkozót, amely a vendégek 4 :l-es győzel­mét hozta. A Duna menti rang­adón a listavezető Traktorgyár döntetlent harcolt ki, á rosszabb | gólaránnyal harmadik helyen ál­ló Pilisi Bányász otthonában. Megszakadt Vác sikersorozata a Tűzálló mindkét pontot elvitte tőlük. gyedóra ismét a háziaké volt. Végeredményben a két védelem közötti különbség döntött. G: Mudri. Jó: Karlovies, Palik, Tamás, Mudri. Vári Zoltán Rákoskeresztúr—Vecsés 0:0. Rákoskeresztúr, 500 néző. V: Gyökér. V. VIZÉP: Bogár — Molnár I, Kalmár, Leimetter I, Varga, Fe­kete, Nógrádi, Vándori, Krausz, Kalász (Molnár II), Mercz. Mind­két csapat sok helyzetet kiha­gyott. Vecsés a II. félidőben jó­val többet támadott, ennek elle­nére igazságos döntetlen született. Jó: Bogár, Kalmár, Fekete, Ván­dori. Eszakközép-csoport Aszód—Ikarus 1:0 (1:0) A. Va­sas: Karlovies — Stefkó, Truzsi, MaldrLk, Palik, Tamás, Tarics, Mudri, Kovács, Rostás, Dallos (Szászi). Színvonalas mérkőzésen az I. félidőben az Ikarus széteső- en játszott, védelme gyenge na­pot fogott ki. Szünet után a ven­dégek már ízelítőt adtak tudásuk­ból, több formás támadást vezet­tek, de a védelem Karloviccsal az élen jól hárított. Az utolsó ne­Duna menti csoport Traktorgyár—Pilisi Bányász 1:1 (1:0). Pilisvörösvár, 1500 néző. V: Bánhidi. P. Bányász: Wippelhau- ! ser — Szauter, Fazekas, Krupp, Stiffter, Peiler I, Mirk, Sodró, He­gyeshalmi, Peiler II (Schuck), Probst. A nagyiramú mérkőzés 14. percében a vendégek jobbszélsője 40 méterről beívelt, Wippelhauser a labda alá futott. 1:0! Az 59. percben a kiugró Sodró 10 méter­ről egyenlített, majd hiába roha­mozott a Bányász Schuck kétszer, Sodró pedig egyszer hibázott nagy PEST MEG VEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: helyzetben. Jó: Fazekas, Krupp, Probst. Kovács Tibor K. Tűzálló—Váci SE 2:1 (0:0). SUBA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VHI., Somogyi Béla u. ft. II. em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343-100, 142-220. Gépíró szoba 10 órától 18 óráig 140-449, 13 órától 21 óráig 140-447. Titkárság: 131-248. Egyéb számok: 141-462. 141-258. Előál ;a: Szikra Lapnyomda, Budapest. 4NDEX: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V.. József nádor tér | L sz.) Előfizetési díj l hónapra | 17 forint. 1 Vác, 1000 néző. V: Jaczina. VSE: Drajkó — Néder, Katona, Kávai, Pindes, Jágerszki, Mézes, Pintér (Tóth), Kiss L., Pálinkás I, Pálinkás II. A Tűzálló lelkes já­tékkal hozta el a két pontot. Vácnak semmi sem sikerült, csu­pán a csapat küzdeni akarása dicsérhető. A vendégek 2:0-ás ve­zetése után Jágerszki szépített. Egy telíts Illat A vasárnapi totófordulóban há­rom pályázó ért el 13 találatot, 139 609 forint nyereménnyel. Közü­lük az egyik a ■+■ 1-et is jól tip­pelte és össznyereménye 598 587 fo­rint. 12-es 51, 11-es 908, 10-es 7622 darab akadt. Nyeremények egyen­ként: 5475. 308, illetve 55 forint. Totóeredmények: 1, 1, 1, 2, x, x, 2, 1, 2, 1, 1, x, x, 2. A megyei labdarúgó-bajnok­ság vasárnapi fordulóját há­rom gólzápor tarkította, Duna­keszi, a Bem SE és Üllő nagy­arányban diadalmaskodott. Dunakeszi Vasutas—Üjliartyán 7:0 (3:0). Dunakeszi, 350 néző. V: Dombai. A tartalékos Üjhártyán végig alárendelt szerepet játszott a lelkes hazaiakkal szemben. G: Koós (4), Pánczél (2), Kiss (11-es- ből). Jó: Rakovszki, Koós, Pán­czél, Hegedűs, Schmál F. Nagykőrösi Kinizsi—Törökbálint 2:0 (1:0). Nagykőrös, 400 néző. V: Sándor. Jó iramú, változatos, sportszerű találkozón igen nehe­zen nyert a Kinizsi a kulturáltan játszó bálintiak ellen, akiknek kapusa remekelt. G: Kecskés Hl (2). Jó: Vass, Kecskés HI, Man­ger, Abonyi, ill. Szolnoki (a me­zőny legjobbja), Orbán, Gyűrűs, Tóth. Tököl—Monor 3:2 (2:0). Tököl, 200 néző. V: Szécsényi. Tököl a kétgólos előny birtokában leféke­zett, majd Monor egyenlítése után nagy harc folyt a győztes gólért. A szokottnál gyengébben játszó helyi gárda nehezen nyert. A 23. percben Baj kai (Monor) ki­állítva. G: Zsivnovszki, Barkóczi, Halász, ill. Szalai, Petries. Jó: Barkóczi, Tokios I, Halász, ill. Hajdú, Rétfalvi, László. ÜUő—Biksza SE 6:1 (3:1). Üllő, 300 néző. V: Bernáth. A vendégek lelkesedése kevés volt a végig fö­lényben levő hazaiak ellen. G: Hang (5), Burza, ill. Fazekas. Jó: Hang, Szűcs, Zubor, Tomozi, Vicz- kó, ill. Köpe. Pécel—Maglód 2:2 (2:2). Pécel, 300 néző. V: Huszák. Kétgólos pé- celi vezetés után megérdemelten rabolt pontot Maglód a sok hely­zetet kihagyó helyiektől. G: Tóth (2), ill. Varga, Bernek. Jó: Tóth, Katona, Szigeti, ilL az egész csa­pat. Csepel Autó—Budakalász 2:1 (2:0). Millennium-telep, 100 néző. V: Darula. Az Autó nagyobb arányban is győzhetett volna. A hazai gólszerzők Novák, Szing. Váci Vasutas—Érd 2:1 (1:0). Érd, 300 néző. V: Csányi. Kihagyott hazai helyzetek után a hajrában már 2:0-ra .vezetett Vác és Érd csak szépíteni tudott. G: Kovács, Kiss M., ül. Bognár. Jó: Véglesi, Kiss J., Kiss P., ill. Balogh, Bilik II, Pető, Körmendi. Bem SE—Szigetújfalu 9:1 (5:0). Cegléd. V: Schuck. A vendégcsa­patot szállító teherautó tengely­törése miatt személygépkocsikon vitték a 11 játékost Ceglédre. Ez az előzmény, valamint az újfalusi kapus sérülése is közrejátszott a nagyarányú vereségben. 1. D.-keszi VSE 26 18 4 4 65:23 40 2. Nagykőrös 26 15 8 3 53:24 38 3. Csepel Autó 26 14 5 7 57:33 33 4. Törökbálint 26 13 6 7 54:37 32 5. Pécel 25 12 7 6 38:34 31 6. Váci SE 26 11 8 7 46:37 30 7. BEM SE 26 12 3 11 65:46 27 8. Ujhartyán 25 10 7 8 38:39 27 9. Tököl 25 10 6 9 29:41 26 10. Maglód 26 9 6 11 46:48 24 11. Szigetújfalu 26 10 4 12 39:58 24 12. Üllő 26 7 5 14 34:39 19 13. Budakalász 26 7 4 11 41:60 18 14. Monor 26 6 4 16 32:49 16 15. Biksza SE 25 6 3 16 29 :64 15 16. Érd 26 2 6 1* 23:55 10 Ceglédi siker a Tisza-parton Cegléd múlt heti hazai ki­siklását most értékes szegedi győzelemmel feledtette. A Keleti csoport élmezőnye a következő: 1. Bé­késcsaba 36, 2. Szolnoki MÁV 33, 3. KISTEXT 32, 4. Cegléd 32. A Kossuth KFSE csak dön­tetlent ért el otthonában, így a 9. helyen áll a Középcsoport­ban. Ceglédi Vasutas—Szegedi Vasutas 2:1 (1:1). Szeged, 800 néző. V: Schopp. CVSE: Ham­za — Cseh, Tóth, Vágó, Ká­bák, Halmi, Csurgai, Kökény, Liptai, Csontos, Papadimit- riusz. A kapu előtt határozot­tabb Pest megyeiek a hajrában szerezték győztes góljukat. G: Liptai, Kökény. Jó: Hamza, Tóth, Kökény. Kossuth KFSE—Almásfüzitő 1:1 (1:1). Szentendre, 300 néző. V: Stenczel. Kossuth KFSE: Soltész — Csábi, Racskó, Szen­tesi, Bárányos (Szilágyi), Sán­dor, Pálmai, Szepesi, Palanik, Túrái, Bernáth. A változatos első félidőt unalmas játék kö­vette. G: Bernáth. Jó: Sándor, Bárányos, Racskó, Bernáth. VÁCOTT MA DÉMTÁN ÖT ÓRAKOR HESZ MIHÁLY OLIMPIAI BAJNOKOT Lukács Ferenc, a Váci Vá­rosi Tanács vb-elnöke és Bábi Lajos városi TS-elnök vezeté­sével ma küldöttség utazik Budapestre, az olimpikonok repülőtéri fogadására. Délután öt órakor Vác dísz­be öltözött főterén ünnepélye­sen fogadják Hesz Mihály olimpiai bajnokot, a város la­kóját, a helyi húsipari vállalat helyettes műszaki vezetőjét. A szerdai tanácsülésen jegy­zőkönyvileg örökítik meg Hesz világra szóló diadalát, s szom­baton a végrehajtó bizottság ünnepi ebédet ad Hesz Mihály, s a másik váci olimpikon: a bronzérmes Kulcsár Gergely tiszteletére. (p. t.) APRÓHIRDETÉSEK Beton- é& Vasbeton- ipari Művek Szentend­rei Gyára (Szentendre, Dózsa György út 34.) azonnali belépésre al­kalmaz női munka­erőt, mozaiklapgyártá- si munkakörbe, csök­kentett munkaidővel. Munkásszállót és üze­mi étkezést biztosí­tunk. IZS motorkerékpár, PENTINA F. M. fény­képezőgép, MINILUX vaku eladó. Cím a Ceglédi Nyomdában. Nagyméretű, kétaknás SALGÓTARJÁNI és cserépkályha eladó. Kazinczy utca 25. alatt. Cegléd. Külön bejáratú búto­rozott szoba fürdőszo­bahasználattal kiadó. Cegléd II., Széchenyi úti sorház 18. Ganz Éva-motor eladó, Nagykőrös VH.. Adám László u. 10/G. Classic szaxofon kitű­nő állapotban, leg­újabb mechanikával eladó. Érdeklődni a monori Vigadó étte­rem zenekaránál este lehet. Az Agrártudományi Egye­tem Gödöllő, gondno­ki osztálya VIRAGKERTÉSZET- BE KERES 1 fő kertészeti techni­kumot végzett technikust, 4 fő kertészeti szakmunkást JELENTKEZÉS az egyetem gondnoki osztályán. Házgyári épületek szereléséhez buda­pesti házgyárakba felveszünk kubikos­brigádokat, férfi, női segéd­munkásokat, kőműves, ács, vaskezelőket, éjjeliőröket. Vidékiek részére, szállást biztosítunk Állandó jelleggel szakmunkásképző tanfolyamokat indítunk. Pest megyéből cso­portos napi szállí­tást szervezünk. Jelentkezés: személyesen. 43. sz. AÉV Budapest XI., Dombóvári út 19. (4-es. 41-es. 43-as. 47-es villamossal.) 1. sz. AKOV KERES fűtőket Gödöllői Főnökségre. JELENTKEZÉS: GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. út 65. Négyszemélyes reka- mié, kétszemélyes re- kamié, kettő fotel, négy szék eladó. Ceg­léd. Körösi út 19 szám. Kazincbarcikán a vá­ros központjában 2 szoba összkomfortos lakást Cegléden bár­hol levő egy szoba konyhás lakásért cse­rélek. Családi okból kifolyólag sürgős. Vá­laszokat „Jó elhelyez­kedési lehetőség” jel­igére kérem a ceglédi hirdetőbe. Postafiók: 86. 1900 négyszögöl föld, lakással együtt eladó. Kisgombás 23. id. Ku- rilla Vince. Magánjáró szalagfű­részgép, hosszvágásra is megfelel, jó állapot­ban eladó. Vác-Deálc- vár, Templom tér 12. Eladó beköltözhető ház Nagykőrös, X., Lo6onczy u. 30. Ér­deklődni: 2—5-ig. Sürgősen eladó 1 já­rás Vízállás Gáttér dűlő 19 sz. Hegedűs­féle tanya, 1000 öl földdel, jó cserepes épülettel, azonnal be­költözhető. De lebon­tásra is. Értekezni, Nagykőrös, II., Csip­vár u. 13. alatt. Eladó Nagykőrös, Bal­ia Gergely u. 10. sz. ház. azonnal beköltöz­hető. FELVÉTELRE KERESÜNK férfi munkaerőket TEXTILFESTŐ és kikészítő munka­körbe. Magas kereseti lehető­ség. Lakáslehetőséget biz­tosítunk. Jelentkezés levélben HAZAI PAMUT- SZÖVŐGYÁR IV., Baross u. 99. Kőműveseket, ácsokat, vasbeton- szerelőket, hidegburkolókat, segéd­munkásokat, kőmüves- és kubikos­brigádokat — nyugdíjasokat is — azonnal felvesz a FAVORIT Építőipari Ktsz. Bp., XI., Sopron u. 149. Minden héten szabad szombat, bérpótlék, utazási térítés, napi egyszeri meleg étkezés, munkásszállás biztosítva. Megközelíthető: XI., Fehérvári úton, Albertfalva kitérőig. Szövetkezeti tagnak felveszünk víz-gáz­szerelőket. betanított segítőket és segéd­munkásokat. Csak Bu­dapest területén, egy műszakban dolgozunk. Vidékiek közlekedési költségét fizetjük. Sza­bad szombat. Jelent­kezni lehet Bp. V., Arany János u. 18. sz. ESKÜVOIRUHA-KOL- CSÖNZÉS új árukész­letből: Bpest XIV., Kerepesi út 76/b. (Lu­mumba utcai megálló­nál.) Tel.: 630—107. Eladó IV. járás Bok­ros dűlő 68. sz. tanya. Érdeklődni: Nagykő­rös, VI. i Vörösmarty u. 6. Nehéz- és könnyű gépkezelőket, szállító- és rakodó- munkásokat, nyugdíjas éjjeliőröket azonnal felvesz a FAVORIT Építőipari Ktsz. Bp., XI., Sopron u. 149 Megközelíthető. XI., Fehérvári úton az Albertfalva kitérőig. Dubied 8-as speciál síkkötőgép, egy redő­nyös, új. nagyméretű ablak, kétszemélyes rekamié eladó. Ceg­léd IV. kér.. Búvár utca 14 szám. _________ A z Ütépítőgép Javító és Gyártó Vállalat lakatos, hegesztő, esztergályos, marós szakmunkásokat KERES FELVÉTELRE. Jelentkezni lehet: CEGLÉD XIV., Külső Kátai út 35 a. sz. alatt. Eladó 2 lóerős és 1/8- os villanymotorok. Zománcos fűrészporos kályha, egy férfi­felöltő. szürke, egy nagy rádió. Nagykő­rös, Szolnoki út 50. Eladó szoba, konyha, kamra, éléskamra, is­tálló, sertésól, 800 öl jó termő szőlővel. Azonnal beköltözhető. Nagykőrös, Tázerdő dűlő 32. Eladó utcai szoba- konyhás házrész, pin­cehelyiséggel. Buda­keszi, Széchenyi u. 209. 22-es busz végál­lomásánál. Gyakorlattal elhelyez­kedne nagyobb család tsz vagy állami gazda­ságba állatgondozó­nak, három felnőtt is. A többi család egyéb munkát is elvállal. „Sürgős 76 611” jeligé­re a nagykőrösi hir­detőbe. Kunyhó lebontásra Kálmánhegyen eladó. Érdeklődni: Nagykő­rös. Teleki u. 9. Eladó 2400 négyszög­öl szőlő Csemő belte­rületén 120 db gyü­mölcsfával. kunyhó, villany van. Vasútál­lomás és buszmegál­lóhoz 10 perc. Érdek­lődni: Győri Jánosék- nál, Csemő, I. kér. 276. sz.________________ Felvételre keresünk jó kereseti lehetőséggel kőműveseket, segéd­munkásokat (brigádo­kat is!) Kereseti lehe­tőség teljesítménytől függően kőműveseknél 14—15 forint, segéd­munkásoknál 8—10 Ft órabér Jelentkezés: Vác. Dózsa Gy. út 39. Építési iroda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom