Pest Megyei Hírlap, 1968. október (12. évfolyam, 230-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

Dr. Csanádi György Finnországban Dr. Csanádi György közleke­dés- és postaügyi miniszter — Paavo Aitio finn közlekedés- ügyi miniszter meghívására — vasárnap a Ferihegyi repülő­térről hivatalos látogatásra Helsinkibe utazott. A minisz­ter megnyitotta a magyar tu­dományos .műszaki napokat, és előadást tart az új gazdaság- irányítási rendszerről. 1. A. Furceva asszony Budapesten J. A. Furceva, a Szovjetunió művelődésügyi minisztere, II- ku Pál művelődésügyi minisz­ter meghívására hétfőn hivata­los látogatásra Budapestre ér­kezett. MULELE KINSHASÁBAN Pierre Mulele, az 1963-as kongói lázadás vezetője, Mo­butu elnök múlt heti amnesz­tiájával élve visszatért Kins- hasába. Athén Minden negyedik szavazó távolmaradt Görögországban vasárnap tartotátk meg a népszavazást a katonai junta által előter­jesztett alkotmány-tervezetről. A hétfő reggelig beérkezett adatok szerint a szavazásra kötelezettek­nek körülbelül 23 százalé­ka nem Jelent meg az ur­náknál annak ellenére, hogy szigorú büntetéseket helyeztek kilá­tásba a távolmaradóknak. A leadott szavazatok 94,9 százaléka „igen" volt. Papadopulosz görög minisz­terelnök a vasárnapi „kötele­ző" népszavazás eredményei­nek nyilvánosságra hozatala után hétfőn rádióbeszédet mondott. Kijelentette, a kor­mány számára a népszavazás eredménye azt jelenti, hogy megbízást kapott az 1987. áp­rilisi „forradalom" feladatá­nak végrehajtására. Hozzátet­te: Bűnügyi órák (V. M.) Az elmúlt tanévben kezdődött el egy érdekes pedagógiai akció: „bűnügyi osztályfőnöki óra” címmel az illetékes belügyi, rendőri szervek sorozatos beszélge­téseket tartottak a középiskolákban. A korábbi, mintegy 600 kísérleti előadás tapasztalatai alapján iktatták tan­tervbe ezeket az órákat. Céljuk az volt, hogy kellő fel­világosítással, a diákokat foglalkoztató kérdésekre vála­szolva tájékoztatást adjanak a bűnüldöző szervek mun­kájáról, felhívják a figyelmet a fiatalkorú bűnözésre, a megelőzésre és válaszoljanak a diákifjúság körében adó­dó kérdésekre. Szükséges és hasznos volt ez a mérlegkészítés, amely- lyel nemrégiben elemezték a tapasztalatokat a belügyi és művelődésügyi szervek. Az ország középiskoláiban ta­valy több mint 3000 órán 110 ezer diák hallott jórészt hivatásos rendőrtisztektől a bűn fogalmáról, a bűnüldö­zésről, a tennivalókról. Az egyik legszembetűnőbb ta­pasztalat, hogy jogvégzett, magas képzettségű tiszteket szívesen és érdeklődéssel fogadták a gyerekek: őszintén és sokat kérdeztek. Olyan dolgokat is feltártak, amelyek még a zárt osztályközösségekben „titkosak” voltak. Na­pirendre kerültek „kényes kérdések” is. Az illetékesek most kérdéscsoportokra bontva elemezték a diákokat foglalkoztató és érdeklő témákat. A legfontosabb és leggyakoribb kérdések ezek vol­tak: Mi a különbség az izgatás és a bírálat között? Mik az államellenes bűncselekmények? Hogyan segíthet a diákság a bűnüldöző szerveknek? Miképpen lehet a rendőrség, a nyomozótestület kötelekébe jutni? Mit te­gyenek, ha valahol bűnös tevékenységet tapasztalnak? A szakemberek az elemzéskor megállapították, hogy a gyerekekben általában erős a hazafias érzés, a köteles­ségtudat, keresik a helyes állampolgári magatartás for­máit s kellő felvilágosítás után önmaguk is elítélik a káros megnyilvánulásokat, a fiatalkorúak bűncselekmé­nyeit. De kritikusan szólnak a bűnalkalmakról is. Elemezték a szakemberek azt a furcsa jelenséget is, hogy a diákok körében — az erősen elterjedt krimiolva­sás, a tv egyes műsorai miatt, filmek nézése után hely­telen fogalmak alakultak ki például az államellenes bűncselekményekkel kapcsolatban, vagy a csoportos fia­talkori bűnözésről tápláltak téves nézeteket. A felvilágo­sítás után viszont maguk is több helyen kiközösítették a huligánkodókat, elítélték a kárt okozó garázdaságot. Sikeres volt a jogi felvilágosítás is. Megtudhatták, milyen a mérce a fiatalkorúak bűncselekményeinél, hogyan kell óvakodniuk a bűnre vivő alkalmaktól, társaságoktól. Az első év tapasztalatai tehát kedvezőek, feltétlenül szükség van arra, hogy ezt az akciót tovább folytassák. Fontolgatják, miként lehetne minden középiskolás évfo­lyamon bevezetni ezeket az órákat. Javaslat hangzott el, miszerint: több pedagógus is tartson ilyen előadásokat. A tapasztalatok szerint azonban az akció pszichológiai ha­tása kedvezőbb ott, ahol hivatásos rendőrtisztekkel ismer­kednek meg a gyerekek. Ebben a tantárgyban változat­lanul ők tudják a legjobb, legérdekesebb „tananyagot” adni. V_______________________________________________________X ■ ■■ a kormány megtartja a hatalmat mindaddig, amíg meg nem valósítja „az összes intézmény hatha­tós működését”. Beszédében a kormányfő azt ígérte, hogy fejleszteni fogják a gazdasági életet és a szociá­lis gondoskodást, hangoztatta, George Papadopulosz, a görög katonai junta miniszterelnöke, az urna előtt. hogy meg kell szilárdítani a nemzet védelmi kapacitását. Azt állította, hogy az alkot­mánynak polgári szabadság- jogok felfüggesztésével kap­csolatos rendelkezései csak ideiglenesek és „a demokrácia olyan mértékben szélesedik majd, ahogyan léte biztosabbá válik". PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM ARA 70 FILLER 1968. OKTOBER 1„ KEDD BUDAPEST Megnyílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását előkészítő bizottság ülése A kommunista- és munkás­pártok nemzetközi tanácsko­zását előkészítő bizottság ülé­sére Budapestre érkezett az Ausztráliai Kommunista Párt, Ausztria Kommunista Párt­ja, a Nyugat-berlini Német Szocialista Egységpárt, San Marino Kommunista Pártja, a Spanyol Kommunista Párt, az Algériai Szocialista Élcsa­pat Pártja, a Brazil Kommu­nista Párt, a Dél-afrikai Kom­munista Párt, a Felszabadu­lás és Szocializmus Pártja (Marokkó), a Haiti Népi Egy­ség Pártja, a Reunioni Kom­munista Párt és a Tunéziai Kommunista Párt küldöttsége. A kommunista- és munkás­pártok nemzetközi tanácskozá­sát előkészítő bizottság 1968. szeptember 30-án Budapesten megkezdte munkáját. Az előkészítő bizottság ülésén részt vevő pártok képviselői tudomásul vették a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának jelentését I tairól, majd megkezdték a na- a nemzetközi tanácskozás elő- pirenden szereplő kérdések készítésének eddigi munkála- | tárgyalását. Péter János New Yorkba utazott VIETNAMI JELENTÉS Ismét szolgálatban a New Yersey Hatezer amerikai katona a demilitarizált övezetben Ismét szolgálatra vezényelte az amerikai hadvezetőség a New Yersey-t, az amerikai ha­ditengerészet 56 000 tonnás ha­dihajóját, amelyet annak ide­ijén a koreai háborúban is fel­használtak. A hadihajó 16 hü­velykes ágyúi egyes jelentések szerint a demilitarizált övezet északi részén, más jelentések szerint kifejezetten a VDK te­rületén támadt hétfőn hat célpontot. Több mint 6000 amerikai ka­tona vadászgépek, harckocsik, és a tüzérség támogatásával hétfőn újabb támadási hullá­mot indított a demilitarizált övezetben. Az utóbbi hetekben ez a harmadik ilyen akció. Meggyilkolták Szaid Abidot? Péter János külügyminisz­ter vezetésével hétfőn reggel elutazott New Yorkba, az ENSZ-közgyűlés 23. üléssza­kára a magyar küldöttség. Péter János elutazása előtti nyilatkozatában elmondta: — Azzal a gondolattal uta­zom a közgyűlésre, hogy a földkerekség nagyon összezsu­gorodott. Budapestről ugyan­is 9 óra 10 perckor indulunk, s New Yorkba érkezünk helyi idő szerint délután fél 4 kö­rül, magyar idő szerint este 10 órakor. Ez mutatja, hogy mennyire összezsugorodott a világ. Viszont ennek nagy po­litikai jelentősége is van, mert bármi történik a világ bármelyik sarkán, az, ha je­lentős esemény, tulajdonkép­(Folytatás a 2. oldalon) A párizsi Humanité szerint Ben Bella sorsa újra nyugta­lanságra ad okot. Az algériai kormány továbbra is a' legtel­jesebb hallgatásba burkolód­zik azt követően, hogy az Ahmed Ben Bella és az algé­riai elnyomatás többi áldoza­tának védelmére alakult bi­zottság tagjai Genfben ismé­Az Alagi Állami Gazdaság sződligeti üzemegységében naponta ncgy-ötszáz mázsa kukoricát silóznak. Foto: Gárdos. „Hajótöröttek" a Dunán A Rába utasainak négyórás surányi kalandja telten aggódó nyilatkozatokat tettek;, közzé. E nyilatkozatok szerint a volt algériai elnök éle­te is veszélyben van, főleg azóta, hogy meghalt Szaid Abid őrnagy, aki a fo­goly őrzésével volt megbízva. Hervé Bourges, Ben Bella egykori közvetlen munkatársa kijelentése szerint Szaid Abidot meggyilkol­ták, mert megtagadta fog­lyának kiszolgáltatását. Másik nyugtalanító tény, hogy Ben Bella unokaöccsét, Mohamed Ben Bellát, is né­hány héttel ezelőtt letartóz­tatták és egész családját rend­őri felügyelet alá helyezték. Évről évre sikeresebb had­járatot folytat a mezőgazdasá­gi növények kártevői ellen a szervezett összefogás. 1961-ben 103 millió, tavaly már több mint 300 millió forintnyi ter­ményt és gyümölcsöt sikerült megmenteniük Pest megyében a növényvédő brigádoknak. Ugyanakkor rnég mindig Ismét vészjeleket adott le a MAHART egyik hajója. A Rá­ba motoros 120 utassal a fedél­zetén Szobról úszott Budapest felé, amikor Surány magassá­gában műszaki hiba miatt le­álltak a motorok. Vasárnap este 6 órakor történt ez, és az utasok, a Malomipari Vállalat dolgo­zói, akik közös kirándulá­son vettek részt, megijed­tek, hogy megismétlődik az a 600 millión felüli az az ér­ték, amit a különböző kár­tevők elpusztítanak. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a növényvédelmet, mi­lyen fontosabb intézkedésekre van szükség? — erről tanács­koztak a termelőszövetkezetek * (Folytatás a 2. oldalon) múltkori eset, amikor egy zá­tonyra futott hajó utasai 8 órát töltöttek szinte étlen- szomjan a Dunán, amíg p men­tőhajó megérkezett. A Rába szerencséje az volt, hogy a Surány és Felsőgöd közt közlekedő Cegléd II. rév- hajó legénysége: Greff Rudolf kormányos és Benedek Gyula matróz észrevette a hajó bajba jutását. A Pest megyei Kisha­józási Vállalat pöttöm motoro­sa nyomban nagy testvére se­gítségére sietett, és a hajózóút- ból a surányi kikötőig vontat­ta. A kirándulók, akik eddig a hajó büféjében öntöttek bátor­ságot önmagukba, most a su­rányi csárdát rohamozták meg Többen, akik nem bíztak a MAHART gyors intézke­désében, elutaztak; busz­ra, illetve vonatra szálltak. Éppen 10 óra volt, amikor a Rába utasainak mentésére megérkezett a segítőhajó. Ref­lektorának kereső fénycsővé ja rátalált az örömujjongó kirán­dulócsoportra, s néhány percen belül felvette a kalandos végű kirándulás részvevőit. (szántó) 300 milliós megmentett érték Jövőre: repülőgépek is

Next

/
Oldalképek
Tartalom