Pest Megyei Hírlap, 1968. augusztus (12. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-18 / 194. szám

/ rtsi HEGYEI 1968. AUGUSZTUS 18., VASÄRNAP Hegyen-vöígyön lakodalom Csörgi Júlia és Budai And­rás tahitótfalui lakosok szom­baton kötöttek házasságot. A két szülői ház költséget nem kímélve, valóban pompás lag- zit rendezett a fiatalok tiszte­letére. A meghívott négyszáz vendég részére 850 üveg sört, kilenc hektó markazi bort vá­sároltak. Es hogy a sok jó in­nivaló alá is kerüljön valami, 150 csirkének is elvágták a nyakát. Az országra szóló lagzi előkészületeiben mintegy öt- venen vettek részt. 27 NÉGYTALÁLATOS A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 33. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 27 fogadó ért el, nye­reményük egyenként 129 690 forint. Három találata 3161 fogadónak volt, nyeremé­nyük egyenként 554 forint. A kéttalálatos szelvények száma 117164 darab, ezekre egyen­ként 19 forintot fizetnek. Tanácsházat avatnak Az iparcikkek minőségéről tárgyalt a Gazdasági Bizottság Az igazságügyminiszter és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének beszámo­lója alapján a kormány Gaz­dasági Bizottsága megtárgyalta az iparcikkek minőségével és a vásárlók érdekeinek védelmé­vel összefüggő kérdéseket. Azt vizsgálta, hogy a jogszabályok rendszere a különféle módosí­tások és új szabályzások után, megfelel-e a vásárlók érdekeit szolgáló korábbi GB-határo- zatnak. Az említett határozat alap­ján azt az elvet kell követni, hogy a forgalomba hozó vál­lalatot teljes és osztatlan anya­gi felelősség terheli a vevővel szemben a termék minőségé- 1 ért. Az új mechanizmus hatá­sára számos vállalatnál örven­detes változások tapasztalha­tók. Jó példa erre a rádió- és televíziógyártás, ahol az érde­kelt vállalatok önként fel­emelték a jótállási időt. Egyébként a minőségi követel­mények érvényesülését a pol­gári jog szabályai és a bírói gyakorlat is biztosítják. Ml SZÁMIT VIDÉKNEK Rendelet a tanulmányi szerződésekről A művelődésügyi miniszter rendeletet adott ki a nappali tagozatú iskolai képzésben részvevőkkel köthető tanulmá­nyi szerződésekről. A rendelet szerint a többi között ösztön­díjpótlékban részesül a felső- oktatási intézménynek az a hallgatója, aki tanulmányi szerződésben vidéki munkába lépésre vállal kötelezettséget. Vidéki munkahely szempont­jából érdekes megszorítás, hogy Pest megyének csak az a része számít „vidéknek”, mely a budai, a váci, a szentendrei, az aszódi, a gödöllői, a monori, a dabasi és a ráckevei járás, illetve Vác város területén kí­vül esik. A Váci Járási Tanács végre beköltözhet minden igényt ki­elégítő új székházába. Az épület kulcsait ünnepé­lyes keretek között ma adja át Sári Gábor, a TÖVÁL.L igazgatója dr. Vida Gyulának, a vb elnökének. Ezután dr. Mondok Pál, a Pest misgyei Tanács elnöke vágja át a sza­lagot és az új szákházat átad­ja a járási tanács dolgozóinak. Az új székházban . azonnal kezdődik a munka, mert dél­előtt 11 órakor ünnepi tanács­ülést tartanak. Este hétórai kezdettel az új székház tanácstermében bált rendeznek. A jók között a legjobbak KONCZ ZSUZSA DR. DOBOS ATTILA Ma este 20 óra 20 perctől közvetíti a rádió és a te­levízió a táncdalfesztivál döntőjét. Olvasóinkkal együtt érdeklődéssel vár­juk: ki lesz a győztes? SZÖRÉNYI LEVENTE MARY ZSUZSA KOÖS JÄNOS mai nap 1968. augusztus 18., vasár- mp, Ilona napja. A nap kél: 4.43, 'nyugszik: 18.51 órakor. A hold kél: 23.18, nyug­szik: 15.48 órakor. A nyugati, északnyugati megyékben kisebb felhőátvo­nulások, legfeljebb vasárnap néhány helyen záporral. Más­hol kevés felhő, száraz idő, gyenge, napközben megélén­külő délnyugati szél. A nap­pali felmelegedés tovább erő­södik. Várható nappali hőmér­séklet 25—30 fok között. James Nasmyth 160 ÉVE, 1808 augusztus 19-én született James Nasmyth skót mérnök, az ipari forradalom korának jelen­tékeny technikai előmozdítója. Atyja neves festőművész — Ro­bert Burns, a nagy költő barátja volt —, egyúttal ügyes technikus is, egy bevált hídépítési rend­szer feltalálója. Ifjabbik fia, Ja­mes, tanulmányai után Manches­terben vasöntödét létesített és szerszámgépek előállításával, szerkesztésével foglalkozott. Fel­talált egy vasgyalut, simítógépet, hidraulikus lyukasztógépet, a hídépítésnél és mélyépítkezések­nél felbecsülhetetlenül hasznos­nak bizonyult gőz-cölöp verőt. A nevét megörökítő, legnagyobb jelentőségű találmánya, a ková­csoltvas formálását, megmunká­lását forradalmasító gőzkalapács, amelyet 1839 és 1842 között épí­tett meg. E két utóbbi találmánya mindmáig csaknem eredeti alak­jukban használatosak. Ezenkívül csillagászati tanulmányokkal és kutatásokkal is foglalkozott. En­nek eredménye egy célszerű te­leszkóp feltalálása és a nevéhez fűződő értékes holdmegfigyelé­sek. . — A Mongol Népi Együt­tes augusztus 18-án este a váci, Kossuth Lajos utcai művelődési házban szerepel. — Munkás-paraszt talál­kozókat rendeznek vasárnap és hétfőn Vácott. A terme­lőszövetkezeti tagok több üzembe is ellátogatnak. — A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola új épületé­nek ünnepélyes átadására 19-én délután kerül sor a Savaria-napok keretében. — Tegnap egész napos öntözési bemutatót rendeztek a Hortobágyi Állami Gazda­ságban. A bemutatón a Haj­dú, a Szolnok és a Békés megyék öntözési szakembe­rein kívül Pest megyei meg­hívottak is részt vettek. — Megyei tanácstagok fo­gadónapja. Bernáth Józsefné augusztus 22-én, 17 és 19 óra között Gödöllőn, a ki­rálytelepi iskolában, míg Karika János augusztus 23- án, 13 és 15 óra között a szi­getcsépi tanácsházán. Ko­vács Antalné 23-án, 13 és 17 óra között a pilisi tanácshá­zán fogadja választóit. — A Nemzeti Galéria földszinti teremsorában szombaton megnyílt a ko­rábban Párizsban nagy si­kert aratott „Parasztok — pásztorok” című néprajzi ki­állítás, amelynek anyagát a Néprajzi Múzeum gyűjtemé­nyéből válogatták össze. — Subaszőnyegkészítő szakkör indul, az abonyi könyvtárban. A kézimunka szakkör tagjai minden hétfő délutánján jönnek össze. Eredményhirdetés Izsák Sándor újságíró, a párt és a munkásmozgalom régi harcosa tragikus szerencsét­lenség következtében 49 éves korában elhunyt. A Magyar Újságírók Országos Szövetsé­ge Izsák Sándort saját halott­jának tekinti. Temetéséről ké­sőbb intézkednek. — Az V. országos szántó- versenyt augusztus 22-én és 23-án Kecskeméten, a Vá­rosföldi Állami Gazdaság területén rendezik meg. Ez alkalommal kerül sor az országos talajművelési és gépesítési tanácskozásra. A szántóverseny területén me­zőgazdasági gépbemutatót is tartanak. — Az Örkényi Béke Tsz gyümölcs- és szeszfőzdét állít fel, mintegy kétmillió forintos költséggel. — Megkezdődött az új színházi évad: szombaton a Madách térről kigördültek az Állami Déryné Színház falujáró társulatainak autó­buszai. Az ország különböző falvaiban, városaiban a szín­ház kilenc társulata lép szín­padra a következő napok­ban, műsorukon az elmúlt szezon nagy sikert aratott darabjaival. lT|abb négyféle olajkályha a télre A Mechanikai Művek az idén 150 ezer olajkályhát gyárt, ezzel most már teljesen ki tudja elégíteni az igénye­ket. Választékát is lényegesen bővíti, hogy mindenki a he­lyiségnek legmegfelelőbb kály­hát vásárolhassa, s így a le­hető leggazdaságosabban fűt- hessen. A közelgő idényre a válla­lat újabb négyféle olajkályhát hoz forgalomba. Az egyik a luxus kivitelű, cserépburko­latú kályha nem túlzottan nagy, 75—120 köbméteres szo­bák fűtésére alkalmas. Órán­ként 0,84 liter olajat fogyaszt, kitűnő, 80—84 százalékos ha­tásfokkal Nagyobb, száz-százötven köbméteres helyiségek fűté­sére a vállalat a Mekalor 1022-es kályhát bocsátja ki. Az őszi hónapokban megje­lenik a műhelyfűtő olajkályha is, amelynek teljesítménye és fogyasztása ugyanakkora, mint a (Mekalor 1022-esé. A vállalat újdonságai közé tartozik a fürdőszobakályha is, amely kettős feladatot végez. Felmelegíti a fürdővizet, s ez­zel egy időben tefűti a helyi­séget. Gázol! — tovább hajtott—keresik Szabálytalanul kanyarodott személyautójával Szentendrén Reiner Sándor, s összeütkö­zött Szegfű József motoros­sal. A motorvezető és utasa, Bródi Ágnes könnyebben meg­sérült. Kistarcsa határában dr. Kovács Lajos személyautó­(Kertész László rajza) A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RADIO 8.16: Lányok, asszonyok. 8.36: Bécsi vér. Részletek J. Strauss operettjéből. 9.03: A Balaton tün­dére. Mesejáték. A Gyermekrádió műsora. 10.10: Zenés műsor üdü­lőknek. Közben: 11.30: Útikalauz üdülőknek. 12.15: Nótacsokor. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.05: Olvasónaplómból. Barabás Tibor írása Tersánszky Józsi Jenőről. 13.15: Liszt-művek. 13.50: Hirdető- műsor. 14.00: Néhány perc tudo­mány. 14.05: Amelita Galli Curci és Pataky Kálmán énekel. 14.45: Hétvégi külpolitikai figyelő. 15.10: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczeneműsora. 15.55: Hétvége. 17.30: Mérkőzések perc­ről percre. 18.30: Herbert von Ka­rajan vezényel, közreműködik: a Berlini Filharmonikus Zenekar. 20.00: David Ojsztrah hegedül, zon­gorán kísér: Vladimir Jampolszkij. 20.20: Kapcsoljuk az Erkel Szín­házat! Táncdalfesztivál 1968. Döntő. I. Közben: kb. 21.20: Mint a töb­biek. Alphonse Allais és George Courteline humoreszkjeiből, kb. 21.50: Döntő. II. Elhangzanak a díjnyertes számok. Kb. 22.55: Szép magyar vers. Elmondja: Pálos György (ism.). Kb. 23.05: Verbun­kosok, nóták. 0.10: Tánczene. PETŐFI RADIO 10.00: Zenés est öt tételben. 10.59: Balettzene operákból. 11.40: Világ­hírű művészek felvételeiből. 13.04: János vitéz. Petőfi Sándor elbe­szélő költeményének rádióváltoza­ta. II. rész (ism.). 14.08: „Balaton viharja, Bakony orgonája” Föld­művesszövetkezeti együttesek vetélkedője Veszprém megye (ism.). 14.39: Három dal, három énekes. 14.50: Mark Rejzen énekel. 15.05: Fúvóspolkák. 15.15: Zenekari muzsika. 16.05: Adám Jenő nép­dalfeldolgozásaiból. 16.25: Mérkő­zések percről percre I. félidő. 17.20: Egy hír a mikroszkóp alatt. Dr. Eke Károly műsora. 17.35: Al­bion énekel. Gál Zsuzsa összeállí­tása. 18.05: A Közel-Kelet közel­ről. önódy György útiösszefogla­lója. 18.40: Kedvelt operettmeló­diák. 19.12: Uj felvételeinkből. 19.40: Hoffmann Ödön táncdalai­ból. 20.00: A kürt. Rádiójáték. Gárdonyi Géza regényéből írta: Zolnay Vilmos. 21.00: A Lipcsei Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye (hangfelvétel), URH 18.05: Hanglemezparádé. 18.55: Sugár Rezső—Romhányi József: Hunyadi — hősi ének. 19.51: A dzsessz kedvelőinek. 20.03: Verdi: A szicíliai vecsernye. ötfelvonásos opera. Közben: 21.41: Tengerész Henrik élete és munkássága. Elő­adás (ism.). 21.56: Az operaközve­títés folytatása. TELEVÍZIÓ 9.00: Tíz hét Vietnamban. Róbert László és Kecskés László filmso­rozata 6. A tenger kapuja (ism.). 9.30: An tóin Biguet elrablása. Ma­gyarul beszélő francia film (ism.). 10.35: Mit tudnak önmagukról? Riportfilm (ism.). 10.55: Nótaszó (ism.). 11.15: Magyar fiatalok az NDK-ban. Riportfilm (ism.). 11.40: Dzsesszpódium (ism.). 15.08: Tüs­kevár meghódítása: 15.40: Uj utak a pedagógiában. Riportfilm a sze­gedi nyári egyetemről. 16.20: A Centrum Aruház műsora. 16.25: A Magyar Hirdető műsora. 16.30: Hí­rek. 16.35: János vitéz, összeállítás — Petőfi verses elbeszélésének felhasználásával — Kacsóh Pong­rác népszerű daljátékából (ism.). 17.40: Tudósklub. 8. A papírrobba­nás. 18.30: Evezős női Európa-baj- nokság. Közvetítés Berlin—Grünau- ból, felvételről. 19.00: A tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.45: Cica­vízió. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Tánc­dalfesztivál 68. A Magyar Rádió és Televízió táncdalversenye, az Er­kel Színházból. Döntő I. rész. 21.20: Kisfilm. 21.40: Tv-liíradó — 2. kiadás. 22.00: Táncdalfesztivál 68. Döntő — II. rész. Eredményhirde­tés. 23.00: Jó éjszakát, felnőttek! Gusztáv fellázad. jával elütötte Oláh Mihály- nét, aki súlyosan megsérült. Motorjával szabálytalanul kanyarodott Szigethalmon Kovács József, s elütötte Tóth Péter kerékpárost, aki könnyebben megsérült. Budakalászon gyorsan haj­tott tehergépkocsijával Vízvá­ri Béla, s összeütközött egy lovaskocsival, amelynek haj- tója, Stefanov István köny- nyű sérülést szenvedett. Gödöllőn szabálytalan elő­zés közben egy ismeretlen teherautó elgázolta Szitás István 17 éves kerékpárost, aki súlyosan megsérült. A gá­zoló, áldozatát cserbenhagy­va, elrobogott. Személyének kiderítésére folyik a nyomo­zás. Köszönetét mondok mind­azoknak, akik szeretett felesé­gem temetésén megjelentek, sírjára koszorút, Virágot he­lyeztek. Külön köszönetét mon­dok Vecsés község lakosságá­nak, akik bánatomban mély együttérzést tanúsítottak. Dr. Tury István körzeti orvos. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. II. em. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 142—220. Gépíró szoba 10 órától 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—447 Titkárság: 131—248. Egvéb számok: 141-462, 141-258. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. INDEX: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­het:) bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a porta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp., V., József nádor tér 1. sz.). Előfizetési díj l hónapra 17 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom