Pest Megyei Hírlap, 1968. július (12. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

ARATTAK VASARNAP IS Földrengés Japánban Tizenkét év óta a legheve­sebb földrengés rázta meg Tokió körzetét és a legna­gyobb japán sziget, Honshu északi részét. Több helyütt tűz ütött ki, a vízvezetékek nyomócsövei eltörtek, meg­szakadt az áramszolgáltatás és a vonatok megálltak a nyílt pályán. A földrengés epicentruma Tokiótól 56 ki­lométerre északnyugatra, egy sűrűn lakott területen volt. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA X. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA 70 FILLÉR 1988. JÜLIUS 8., KEDD Üllő és Herceghalom küldi az új búzát Mára várja Budapest az első szállítmányt! „Sörös44 nyitány Hétfőn, hajnalban francia sörszállítmány és nyugatnémet sörgyári gépek áthaladásával jelképesen megnyílt az „Ipari Közös Piac”. A francia—nyu­gatnémet határon, csakúgy mint a hat közös piaci or­szág más közös határain for­málisan megszűntek az ipar­cikkek előtt a vámsorompók, ami természetesen nem jelen­ti, hogy a vámtisztviselők el­hagyták volna hivatalukat, hiszen az illetékek a nyil­vántartások és a technikai felügyelet bonyolult rendszere továbbra is fennmarad. MARIETTA A VILÁG LEGNAGYOBB SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPE Vasárnap kora reggel első repülését hajtotta végre a C5 Galaxy — amely — építői sze­rint — a világ legnagyobb szál­lító repülőgépe. A gép Észak- Georgia körül tette meg pró- taútját. Az óriásgép főbb ada­tai: szárnynyilása 68 méter, hossza 75 méter, 100 tonna ter­helést szállíthat. Küldöttségünk Tollúinkon A magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely Kádár Jánosnak, az MSZMP Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak vezetésével június 27-e óta tartózkodik a Szovjetunió­ban, Volgográdban, tett kétna­pos látogatásának befejezté­vel hétfőn elutazott a hős vá­rosból. A magyar delegáció út­jának következő állomása Tal­linn, Észtország fővárosa. A tallinniak őszinte szere­tettel, rokonérzéssel fogadták magyar vendégeiket. A ma­gyar, szovjet és észt zászlók­kal díszített repülőtéren a gépből kiszálló Kádár Jánost és a delegáció tagjait I. Käbin, az Észt Kommunista Párt Semmelweis 150. születésnapján Négy Pest megyei orvos kitüntetése Dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter átnyújtja a kitüntetést dr. Szende István megyei orvosnak. Foto: Gárdos Katalin. Sokéves hagyomány Ma­gyarországon, hogy Semmel­weis Ignác születésének évfor­dulóján orvosokat tüntetnek ki. Ez idén az anyák meg- mentője születésének 150. év­fordulóján, hétfőn délben az Orvosegészségügyi Dolgozók Szakszervezetének kultúrter­mében dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter 120 or­vosnak és gyógyszerésznek adta át a kiváló és érdemes orvos, illetve gyógyszerész ki­tüntető címről szóló oklevelet. Pest megye orvosi karából fáradhatatlan éá eredményes munkásságukért négyen része­sültek ezúttal kitüntetésben. Dr. Gáifi Béla, a pomázi O' szágos Munkaterápiái Intéz« "őorvosa és dr. Weiss Mátyás ’ányi körzeti orvos Kiváló, dr. Kicsiny Gusztáv penci körzeti orvos és dr. Szende István megyei orvos, a megyei tanács 'gészségügyi osztályának ve­zetőhelyettese Érdemes orvos címet kapott. A megyei kórház dolgozói ugyancsak hétfőn, délelőtt 10 órakor emlékeztek meg a kór­ház nagy névadójáról. Mun­karuhájukban, fehér köpe­nyekben a kórház kapuja előtt álló Semmelweis-szobor elé vonultak, ahol dr. Székely Tamás, a fülészeti osztály fő­orvosa mondott beszédet, majd a szobor talapzatára és a kórház falán levő emléktáb­lára letette az emlékezés vi­rágait. Ezután a kórházon belül a szülészeti osztályon, Semmel­weis egykori munkahelyén folytatódott az ünnepség. Itt dr. Békés György kórházigaz­gató-főorvos, a szülészeti osz­tály vezetője koszorúzta meg a folyosón levő emléktáblát. Az anyák megmentőjének ti­zennegyedik utóda hódolt em­léke előtt. Központi Bizottságának első titkára, A. Mjuriszep, az. Észt Legfelső Tanács Elnökségének elnöke és V. Klauszon, az észt minisztertanács elnöke, vala­mint a köztársaság több más vezető személyisége fogadta. A bensőséges fogadtatás után a küldöttség szállására hajtatott. Az ősi város lakói meleg ün­neplésben részesítették a test­véri magyar nép küldötteit. Végig, amerre a magyar dele­gáció gépkocsisora elhaladt, ezrek integettek, éljeneztek, éltették a két nép barátságát. Delegációnk másfél napot tölt Tallinnban. Délben a magyar delegáció találkozott és közvetlen han­gulatú eszmecserét folytatott az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság vezetőivel. A ko­ra délutáni órákban küldött­ségünk felkereste az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának és a városi párt­bizottságnak újonnan épült tízemeletes, korszerű székhá­zát, s annak tetejéről gyö­nyörködött a tengerparti vá­ros panorámájában. ‘Rövid sé­ta következett az óváros kö­zépkori hangulatot árasztó keskeny, kanyargós utcáin. Ezután a küldöttség Tallinn környékének néhány neveze­tességét tekintette meg. Tisz­telgett az 1918-as balti-tenge­ri „jégcsata” hős matrózainak és katonáinak emlékét hirde­tő obeMsak előtt. A magyar párt- és kor­mányküldöttség délután a Ka- lev sportcsarnokban észt—ma­gyar barátsági nagygyűlésen vett részt. A csarnokot zsúfo­lásig megtöltötték a tallinni gyárak, üzemek, hivatalok és intézmények dolgozói, akik őszinte szeretettel köszöntötték az elnökségben helyet foglaló magyar vendégeket. Kádár Já­nos, a magyar delegáció veze­tője és I. Käbin, az Észt Kom­munista Párt Központtá Bizott­ságának első titkára mondott beszédet. Országszerte benépesültek a gabonaföldek vasárnap — dol­goztak az aratók Pest megyé­ben is. Kellemes szellő enyhí­tette a múlt hétről megrekedt hőséget, frissebben, gyorsab­ban mozogtak a betakarítók. Fölzúgtak a gépek a szobi já­rás lankáin — ahol máskor ilyentájt még, északi fekvése miatt csak készülődtek az ara­tók. A gabonafélék érése any- nyira meggyorsult, hogy már nincs is szükség a kétmenetes betakarításra. Szárítani se nagyon keli a ga­bonát, olyan csekély a nedves­ségtartalma. A gazdaságok többségében megszervezték a komplex gépi aratást: a kom­bájnok után bálázógépek sze­dik fel a szalmát, majd köz­vetlenül a traktorok veszik birtokba a tarlót: szántanak. Minhogy vasárnap is rendes műszakot tartottak, a gabona­átvevő helyeken sem szünetelt a munka. Sok helyütt hajnali öt órától este tizenegy óráig megszakítás nélkül fogadták a termést, s így, sikerült elejét venni a torlódásnak. Már csak néhány gazdaságban van lá­bon álló őszi árpa, mindenfelé ar iják a bú­zát. Tegnap, noha ismét magasra szökött a hőmérséklet, válto­zatlan lendülettel haladt a be­takarítás. Üllőn a Kossuth Termelőszövetkezetből és a herceghalmi Kísérleti Gazda­ságból ma reggel indítják út­nak Budapestre az első idei búzaszállítmányt. Tizenegy órakor, a hagyo­mányos módon, rövid ün­nepség keretében fogadják az ország különböző ré­széből érkező kenyérgabo­nát a ferencvárosi malomban. Ko- zareczki Kálmán földművelés- és élelmezésügyi miniszter- helyettes köszönti majd a ga­bonatermesztő gazdaságok képviselőit. s. p. MOSZKVA—LONDON-WASHINGTON Atomsorompó utón — tárgyalások a rakétakorlátozásról Moszkvában megkezdődött a nukleáris fegyverek tovább­terjedését megakadályozó szer­ződés aláírása. Országa nevé­ben elsőként Andrej Gromi- ko szovjet külügyminiszter látta el kézjelével a szerző­dést. Utána aláírta Lewellyn E. Thompson, az Egyesült Ál­lamok moszkvai nagykövete, majd Sir Geoffrey Harrison, Nagy-Britannia moszkvai nagykövete is. Az ünnepélyes aláíráson megjelent Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke. Hétfőn a moszkvai Kreml­ben aláírta az atomsorcmpó- szerződést Péter János ma­gyar, Ivan Basev bolgár, Jiri Hajek csehszlovák külügymi­niszter, Jozef Winiewicz len­gyel ideiglenes külügyminisz­ter, Csimiddorzs mongol kül­ügyminiszter-helyettes, Otto Winzer, az NDK és Manescu Románia külügyminisztere. A szerződést Moszkvában hétfőn 36 állam képviselői ír­ták alá. A szovjet kormány szüksé­gesnek tartja, hogy az atom- sorompó-szerződés megkötése után, a közeljövőben, meg­egyezés jöjjön létre e fegy­ver aikalmazásának betiltásé­ról. „Egy ilyen szerződés ko­moly fékező tényező lehetne azok számára, akik az atom­fegyverhez vezető útra kíván­nak lépni” — hangoztatja a Moszkvában hétfőn közzétett szovjet emlékirat. A londoni Lancaster House\- ban hétfőn 11 órakor Michael Stewart brit külügyminiszter, Mihail Szmirnovszkij szovjet és David Bruce amerikai nagykövet, majd húsz ország misszióvezetője írta alá az atomsorompó-szerződést. I Washingtonban, ahol 51 or­szág képviselői írták alá hét­főn az atomsorompó-szerző­dést, Johnson közölte: „Meg­egyezés jött létre a Szovjet­unió és az Egyesült Államok kormánya között arról, hogy a legközelebbi jövőben meg­beszéléseket kezdenek mind a nukleáris fegyverek célba- juttatására szolgáló stratégiai rendszerek, mind pedig a bal­lisztikus rakéták elleni védel­mi rendszerek korlátozásáról és csökkentéséről.” Ugyanezzel a szöveggel közölte a hírt a TASZSZ hírügynökség is. A tárgyalások időpontjában és színhelyében még nem szü­letett megállapodás a két fél között — mondották a Fehér Házban. Kibővített ülést tartott az MSZMP Pest megyei Bizottsága Tegnap tartotta kibővített ülését a Pest megyei Párt- bizottság. Első napirendként az MSZMP KB 1968. június 19—20-i ülésének anyagát ismertette a jelenlevők előtt Cservenka Ferencné, az MSZMP KB tagja, a Pest megyei Pártbizottság első titkára. Ezt követően Jámbor Miklós, a Pest megyei Pártbizott­ság titkára tett szóbeli javaslatot a megyei pártbizottság és a megyei párt-végrehajtóbizottság már korábban írásban is ismertetett 1968. második félévi munkatervének jóváha­gyására. A jelenlevők az előterjesztéseket elfogadták. Befejezésül személyi ügyben foglaltak állást. BERLIN Walter Ulbricht kitüntetése Willi Stoph, az NDK mi­niszterelnöke a párt- és az ál­lamvezetés megbízásából Wal­ter Ulbrichtnak, az NDK ál­lamtanácsa elnökének 75. szü­letésnapja alkalmából átnyúj­totta a Marx Károly Rendet, az NDK legmagasabb kitünte­tését. Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa által adományozott Októberi For­radalom Érdemrendet adta át Walter Ulbrichtnak a nemzet­közi kommunista mozgalom­ban és a két nép kapcsolatai­nak elmélyítésében kifejtett tevékenységéért. Hazánk nevében Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke gratulált, és Somogyi József „A kubikos” című szobrát ad­ta át ajándékként. Losonczi Pál, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnöke hétfő délben hazaérkezett Ber­linből. Fe!bontatlanul... Vissza a feladónak U Thant, az ENSZ főtitká­ra — mint arról annak ide­jén hírt adtunk — június 26-án meghívta a Kínai Nép- köztársaságot az atomfegyve­rekkel nem rendelkező or­szágok értekezletére, amelyei augusztus 29-e és szeptember 28-a között tartanak Genf ben. A Kínai Népköztársaság — amint ezt az AFP gyors hírben jelenti — felbontatla nul küldte vissza a meghívás tartalmazó távicatot az ENSZ főtitkárának. » . _______________A V asárnap Budaörsön Budaörs hatá­rában a Ganz- MÁVAG dolgo­zóinak tulajdoná­ban van egy dűlő szőlő. A 200—300 négyszögöles tel­keken évről évre egyre több ví- kendházat építe­nek. Most már nemcsak a szőlő megművelésére járnak ki a tu­lajdonosok, ha­nem többnyire itt keresnek hétvégi pihenést, kikap­csolódást is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom