Pest Megyei Hírlap, 1968. május (12. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-16 / 113. szám

4-zMírtm* 1968. MÁJUS 16.. CSÜTÖRTÖK f ‘.*V%É 8k:V:¥ÍSÍiwí<*i(>t« Kocsiszínben A Földalatti Vasút Fehér úti végállomása melleit a felszínen készül a motor­vonatok javító- és tárolóbázisa. Az előregyártott beton­elemekből készülő épületben 14 tároló- és javítóvágány lesz. 1969-ben a belső szerelések is elkészülnek. A tervek szerint egyelőre 88 kocsit tárolnak a hatalmas színben. Az első szovjet gyártmányú földalatti szerelvények már elfoglalták helyüket a kocsiszín egyik már majdnem tel­jesen elkészült részében. Elektromos „gyufa“ Automata hőfokszabályozó CEGLED Virágpor néSküE tilos a bemenet! Egymillió kis gyűjiögető Május 3-ra kinyíltak az első akácvirágok. Tavaly csak má­jus 8-án, azelőtt május 20-án érezhettük először illatukat. Nyári Tiborék pontos feljegy­zése szerint több évtizede nem volt ilyen korán akácvirágzás. Nyáriék 53 éve méhészked- nek. Most édesapja helyett Ti­bor és az édasanyja gondos­kodik a 70 méhcsaládról —i több mint egymillió kis szár­nyasról. — Éppen most készülök, hogy meglátogatom őket. Mo­torral megyünk, nyolc kilométerre vannak Ceglédtől. A napok­ban olvastam, hogy a MÉM állategészségügyi főosztálya megszüntette a méhek for­galmának korlátozását és az ország bármely vidékére en­gedélyezik a vándoroltatást. A jövő héten Nógrádban le­szünk. — Milyen munka van ősz­től tavaszig a méhekkel? — ősszel meggyőződünk ar­ról, hogy elég-e a téli méz­készletük. Nyugodt, csendes, szélmentes helyre rakjuk őket, szűk kijárót hagyunk. A zör­gés, kalapácsolás, harkályko­pogás nagyon zavarja nyugal­mukat. Egy család általában 20 kiló mézzel él tavaszig. Tíz- tizenkét fokos melegnél már j előjönnek. Mézzel, sziruppal . serkentjük szaporodásukat. j — Milyen virágport gyűjt a méhészetük? — Mi akácmézet gyűjtünk, j Három hullámban virágzik az I akác. Legkőrábban Szeged környékén, aztán itt Cegléd vidékén, s legkésőbb Nógrád­ban. Az a legbiztosabb, ha egy vándorméhész két virág- i zásra számít. így nyugodtan megvárhatja az egyik virág­zás végét, nem kell kapkod­nia, többet is gyűjthet. — Hogyan szállítják a 70 családot? — Hattonnás teherautóval éjjel megyünk, hogy a nagy melegtől be ne fulladjanak a családok. Sza­kaszosan rakjuk le a kaptára- kat, hogy a méhek könnyen j visszataláljanak. A kapiarsor | elé a mézhordás irányában j csak 50 méternél távolabbra j szabad újabb családokat ten- j ni, így nem tévednek el. Kü- I lönben másik kaptárba szállí­tanak, mert minden kaptár­ba bemehet minden méhecs­ke, ha visz virágport. Ha nem visz semmit, az őrök nem en­gedik be. Akkor is eltévedhet a méh, ha hat kilométeren belül kői töztetjük. Három kilométer a röpkörzete, ezért legalább 6—7 kilométerrel messzebb kell vinni, ha újból letelepítjük őket. Nyári Tibor készíti a lakó­kocsit, szabadságot kér mun­kahelyén, a Faipari Ktsz-nél és- a jövő héten útrákel a 70 méhcsaláddal. — Mit kívánnak a méhé­szek? — Szél nélküli, egyenletes meleget, párás időt, lehetőleg éjszakai csapadékot, hogy az eső ne zavarja a méheket a gyűjtésben. • Szabó Alfréd Félautomata kávéfőző Uj típusú krémkávéfőző gé­pet mutattak be a napokban Budapesten a III. kerületi Menüett eszpresszóban. A gép félautomata, kezelőjének a kávéadagoláson kívül nem sok dolga van. Óránként 60—70 „nagynyomású” kávét főz, anélkül, hogy napjában oly sokszor, 15—16 kilogrammos erővel kellene húzogatni a nyomást keltő karokat. Hasz­nálata igen előnyös vidéken, ahol külön vízvezeték híján akár egy tejesüvegből is fel­szívja a vizet a gép. Nem kell előre felfűteni — nem kell so­káig várakozni a kávéra. Fejenálló halak és társaik Tovább gazdagodott az Ál­latkert az utóbbi hetekben. Az új szerzemények között vannak tüskés pikók, csíko­zott fejenálló és diszkoszha­lak, és a két jól fejlett, más­fél méteres zöld leguán sem érzi már magát idegennek a Városliget környezetében, pe­dig eredetileg Brazíliát vallja hazájának. VELED VAGYUNK, VIETNAM! VÁC Békeműszakok a nagykőrösi üzemekben Milyen legyen a korszerű várospolitika? Szakemberek vitája a tanácson sége „A várospolitika” címen A nagykőrösi üzemek, intézmények dolgozói is csatla­koztak a megyei békenagygyűlés részvevőinek felhívásához. A Faárugyár I. telepén vasárnao 104-en dolgoztak, hogy az erre az időre eső fizetésüket felajánlhassák a szolidaritási alapra. Május 8-án az Irodagéptechnika Vállalat több mint száz dolgozója és ipari tanulója vietnami műszakot tartott. A DÁV dologozóinak békegyűlésére a napokban kerül sor. A békeakció keretében egyhavi fizetésük 2 százalékát fizetik be a szolidaritási alapra. A ládagyáriak ugyancsak fizetésük jelentős hányadával járultak hozzá a vietnami nép megsegítéséhez. Friss árut vár a főváros Holnap : járási aöMsógtermcsatési itipasatalairsorr Versáscn Két ötletes berendezést szerkesztettek az esztergomi kályhagyár műszaki dolgozói új termékükhöz: a hordozható olajtüzelésű cserépkályhák­hoz. Az egyik újdonság a kály­hába szerelt elektromos „gyufa”, amely gombnyomás­ra elektromos árammal izzít­ja fel a gyújtószerkezet fém­szálát, s ez lobbantja lángra Robusztus, egy tömbből faragott ember. A négykilós „kiskalapács” olyan szaporán táncol a kezében, mintha köny- nyű játékszer lenne, de a tíz­kilós pöröllyel is könnyedén birkózik, pedig már túl van az ötvenen. — Megszoktam, ennyi az egész... — mondja Benedek István, Tahitótfalu híres vas­kovácsa. — Egyszer valaki azt mondta, hogy úgy hozzámnőtt a kalapács, mintha csak azzal születtem volna. Majdnemiga- za volt. . Hatéves koromban már itt tébláboltam apám mű­helyében, és amikor ő ebédel­ni ment, én vettem fel az ül­lőről a kalapácsot. Az apám is így volt vele meg a nagyapám is... Ősi vaskovács dinasztia. Az 1717-ből származó tótfalui ur­bárium már úgy említi Bene­dek István ősét, mint a kör­nyék igen nagyra becsült és híres kovácsát. Jövedelme, amint a megsárgult feljegyzé­sek tanúsítják, annyi volt, „mint két helyes gazdának”. Ez pedig már tekintélyes jö­vedelemnek számított akkori­ban, mivel az „egyhelyes gaz­dának” is legalább negyven hold földje' volt Azóta apáról fiúra száll ez a nehéz, de szép mesterség. — Azt mondja, nehéz? — gondolkozik hangosan. — Igen, szó szerint is az. Az ötszáz éves Karácsonyi kapu, amelyet ócskavasként eladott roncsokból formáltam újjá, hatvanhárom mázsa volt... — Most azért már köny- nyebb... — szól közbe csen­desen a mester felesége. — A műhelyben már elektromotor éleszti a parazsat. De amikor még a hősök emlékművének kerítését készítette a férjem, jobb híján én voltam a fújta­tólegénye. Télen, húszfokos hi­degben, elképzelheti... A kalapácsok súlya azért ma is nehéz. És ^a vas sem lett könnyebb, engedékenyebb, hajlékonyabb. Csak a kovács ereje formálhatja kapuvá vagy vasvirággá. És a lovak Bem lettek kezesebbek. Mert Benedek István igazi kovács. Minden vasmunkát megcsinál. A kerékráftól a lópatkoláson lit a díszkapuig. — Egy ilyen kis faluban, az olajgőzöket. Az elektromos .gyufa prototípusa a gyakor­latban jól bevált, sorozat- gyártását rövidesen megkez­dik. A másik új, ugyancsak a kályhára szerelhető szerke­zet az automatikus hőfoksza­bályozó. Ezzel a tetszés sze­rinti egyenletes hőmérsékle­ten lehet tartani a helyiséget. mint a mienk, nem is lehet másként — mondja csendesen. — Nem küldbetem el a gazda­embert, ha a lovának elvásott a patkója, vagy a kocsijának kerekén elpattant a ráf. De ide hozzák a kicsorbult ekét ugyanúgy, mint az életlen bal­tát, a megkopott vasszerszá­mot. Azért kovács a kovács, hogy kezessé és hasznossá te­gye a rideg vasat. A faluban csaknem minden második ház előtt nemes vere­tű vaskapu, vaskerítés. Vala­melyik Benedek kovács keze munkája. Benedek Istváné, az apjáé, a nagyapjáé. És nem­csak itt, Tahitótfalun. — Igen, jönnek hozzám so­kan, más vidékről is. Híres emberek. Színészek elsősor­ban. Még a háború előtt Gombaszögi Frida volt az el­ső. Csillárokat, ablakrácsokat kovácsoltatott. De én készítet­tem Mikes Lilla, Koncz Gábor házának kapuját is. Most ép­pen Velenczei István kapuja következik. No és persze Gob­bi művésznő ... Amikor elő­ször megállt az autója a há­zam előtt.. kiszállt, körül­nézett, bejött, megkérdezte: csinálnék-e kaput neki? Ko­vács lenne a mesterségem, ez volt a válaszom. Tudom én azt, bólintott, de nekem nem akármilyen kapu kellene. Kapu sokfajta lehet, mondtam rá, de a vas akkor is csak vas marad. Akkor máris meg­egyeztünk, nyújtotta a kezét, mert hogy ilyen ember kell nekem... S attól kezdve gyakran állt meg autója a ház előtt. Minden alkalommal száz-százötven ócska patkót hozott. Mert az volt a kíván­sága, hogy csupa patkóból le­gyen a kapu, az ablakrács, az ajtórács, minden. Kétezerkét- száz patkót dolgoztam össze. 1 íz esztendeje kapta meg A szakma kiváló kisipa­rosa kitüntető oklevelet. Hogy említem, a válasza csak eny- nyi: — Az apám háromszor ka­A Hazafias Népfront és a Közalkalmazottak Szakszerve­poít aranyérmet. Munkái hí­res kiállításokra is eljutottak. Közel négy évtizede dolgo­zik. És nem hagyná abba semmiért ezt a mesterséget. — Egyszer azért majdnem megtörtént — emlékezik ko­moran. — Tizenhat esztende­je. Akkora adót vetettek ki rám, hogy úgy éreztem, nem bírom tovább. Visszaadtam az iparengedélyem. Hogyan lett volna műhely nélkül, izzó vasak és kalapácsok nélkül, nem is tudom. Mégis úgy döntöttem, vége. Hogy nem így történt, nagyon boldog vagyok. Egy hét után vissza­adták az iparomat. Azt mond­ták, én nem hagyhatom abba. Nekem a véremben van, én nem is tudnék mást' csinálni igazából, csak ezt. Igazuk volt. — És ha kiöregszik, ho­gyan lesz tovább? Lesz-e újabb Benedek>-kovács? — Két lányom van és egy fiam. Az egyik lányom, a Zsuzsi, építészmérnöknek ké­szül. Most harmadéves az es­ti tagozaton. Erzsi itt, a ta­nácsnál dolgozik. A helyemet a Pista gyerek veszi át. Itt tanult nálam, ugyanúgy, aho­gyan én tanultam az apám­nál, hatéves korom óta. Most tölti a katonaidejét. Az ősz­től már újra itt lesz köztünk. Nem vágyik el sem a mű­helyből, sem a faluból. Az alacsony kovácsmű­hely nem sokat változott a közel három évszázad alatt. Benedek István ma is abban a kővályúban hűti le a kocsi­kerék ráfját, amiben a napó­leoni háborúk idején, 1812- ben, egyik őse. Az üllő sem sokkal fiatalabb és a szerszá­mok között is • akad még Rá­kóczi idejéből származó da­rab. Persze, azért villany1- motor is van, meg új szer­számok is. A kovácsmester­ség szeretete azonban válto­zatlanul a régi. S Benedek István szerint ez a legfonto­sabb. Prukner Pál még ebben az évben tízezres példányszámú könyvet ad ki közigazgatási szakemberek, tanácsi vezetők és tanácstagok számára, ■•A--kötet-fejezeteit az ország más-más részén élő ta­nácsvezetők írták városuk — munkaterületük — sajátos fel­adatairól, levonva ezekből azokat a tanulságokat, amelye­ket az ország más részeiben is fel lehet használni a tanácsok munkájában. Ennek a kötetnek egyik fe­jezetét Arany István, a Váci Városi Tanács végrehajtó bi­zottságának titkára írta. A kötet szerkesztő bizott­sága a fejezeteket a szer­zők munkahelyén vitatja meg, hogy az általános elméleti megállapításoknak a gyakor­latban való megvalósítását el­lenőrizhessék. így lett Vác város tanácsa is vitahély. Arany István vb-tit- kár, a kötet „A városigazga­tás és a területi munka" című fejezetének szerzője, itt védte meg tanulmányának megálla­pításait. Ez a fejezet a lakosság körében vég­zett tanácsi munka tapasz­talatait tárgyalja, az igazgatás szemszögéből, kapcsolatban a várospolitikai célok megvalósításávaL Lukács Ferenc, a végrehajtó bizottság elnöke, köszöntötte a megjelenteket, ezután ke­rült sor a vitára. Az ülésen részt vett dr. Aibner Pál, a tanácsakadémia igazgatója, Sziráki Ferenc, a Közakalma- zottak Szakszervezetének munkatársa, valamint Cegléd, Tata, Kiskunhalas, Eger, Sop­ron, Debrecen városok vb-tit- kárai, a budapesti I. kerületi Tanács titkára és Heves me­gye képviselője. A kiskun­halasi és a tatai vb-titkárok tapasztalatszerzésre is fel­használták ezt a napot: tanulmányozták a városi tanács igazgatási munká­ját. A vita végén dr. Aibner Pál elismerését fejezte ki Arany István nagy szaktudást iga­zoló gondos írásáért, amely segíti a szerkesztő bizottságot céljának elérésében: egy kor­szerű közigazgatási útmutató I kibocsátásában. Gazdaságosan — e fogalom jegyében kerül megrendezésre 17-én a vecsési Zöld Mező Tsz-ben az évenként esedékes kertészeti, pontosabban zöldségtermesztési tapaszta*- latcsere. A járás valamennyi, nagyobb zöldségterületén gaz­dálkodó tsz-ének vezetői lesz­nek jelen ezen az összejöve­telen. A tervek szerint meg­tekintik a vendéglátó szövet­kezet palántanevelőjét, majd a határt. A megbeszélésen azt vizs­gálják: hogyan lehet a meg­levő adottságokat a lehető legjobban hasznosítani. A já­rás földrajzi helyzete, a fő­város közelsége sajátságos le­hetőséget teremt a zöldség- termesztésre. Nagy az igény, nagy az értékesítési lehetőség, s mégis, a járás konkrét ter­mesztési tényszámait vizsgál­va, az tűnik ki, hogy évről évre csökken a zöldségnövé­nyek összterülete. Miért? So­kan azt mondják, nem gaz­daságos a termesztés. De ak­kor miért vannak kiugró szö­vetkezetek, amelyek növelik a területet, növelni tudják az átlagtermést, s az egy holdra eső nettó jövedelmet? Hol tehát a hiba? Mindezekről szó esik majd Vecsésen. Két magyar koncert A Magyar Rádió és Televí­zió szimfonikus zenekara szer­dán a csehszlovák fővárosba utazott. Az együttes két hang­versenyt ad a Prágai Tavasz programjában. A Gödöllői Állami Erdőqazdasáq alábbi erdészeteinek telep­helyein korlátlan mennyiséqben. kis tételben is eladunk — egységes, kemény, száraz tűzifát (akác. tölgy, cser stb.) — fűrészelt hasznos (építkezésre alkalmas) és tüzelési célra felhasználható fürészm Itadékoi. — építkezésre alkalmas, kémény és lágy lombos gömbfát. kívánatra faragott, vagy fűrészelt állapotban (szarufa, gerenda, szelvényáru. rúdfa stb l építési anyagot. — kerítésanyagot — rendelt méret és minőség szerint — akácból, — különböző fagyártmányokat és faárukat (szőlőkaró deszka, léc stb) rendelésre A vásárolt áru közvetlenül, azonnal szállítható. MEGRENDELÉS: GÖDÖLLŐI ÁLLAMI ERDŐGAZDASÁG GÖDÖLLŐ. SZABADSÁG TÉR 6. Telefon: 20. vaqy erdészeteinknél: Gödöllői-Domb vidéki Erdészet. Gödöllő. Szabadsáa út 72 (Telefon: 114) Gödöllői-Sikvldékl Erdészet. Isaszeq. Szentqyörqypuszta (Telefon: Isaszeq, 13) Püspöksziláqyi Erdészet, Püspöksziláqy (Telefon: Püspöksziláqy 2) Galqamácsai Erdészet. Galqamácsa (T*l.: Galqamácsa 1.) Mendei Erdészet. Mende Fő u. (Telefon: Mende 16) Ceqlédi Erdészet. Ceqled. Pesti út 5. (Telefon: Ceqléd 310) Pusztavacsi Erdészet. Pusztavacs (Telefon: Puszta vacs 4) Csévharasztl Erdészet Csévharaszt (Telefon: Csévharaszt 3) Ráckevei Erdészét. Ráckeve. Tanárshaza (Tel.: Ráckeve 7) Budapesti Erdészet Bp. II., Budakeszi út 9t. (Telefon: Bp. 164 — 005) zetének tanácsi munkaközös­Három évszázad Apár ól fiúra J

Next

/
Oldalképek
Tartalom