Pest Megyei Hírlap, 1968. április (12. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-26 / 97. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI Egymillió eperpalánta MÁJUSBAN SZÜRET PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A pócsmegyeri bemutató gazdaságban harminc hatal­mas ágyast készítettek, ame­lyet fóliatakaróval védenek az időjárás viszontagságai el­len. A fűthető melegágyakba eperpalántát raktak, s ezek olyan szépen fejlődtek, hogy már néhány nap múlva útjára indul az első szállítmány a fi­nom gyümölcsből. Tavaly kilogrammonként 120 forintért adták el az első har­Mindig csak mások? A gondolat nagyon is köznapi, mondhatni: baná­lis, Annyi mindössze, hogy: az emberek nagy többsége mindig másutt és mások­ban véli fölfedezni a hibát. A gondolathoz fűződő ma­gatartás és gyakorlat azon­ban híján van mindenféle banalitásnak, nagyon is reális veszélyt rejt magá­ban. Százhalombattán, a Dunamenti Hőerőmű Vál­lalat beruházása pártbi­zottságának titkárával be­szélgetünk erről, s arról, hogyan-miként is értelme­zik a beruházáson dolgozó kommunisták az ilyesfajta nézetek elleni küzdelmet? Vállalatok serege dolgo­zik a beruházáson. Igaz, valamennyi itt tevékeny­kedő cég munkája függ a másikétól — ha az építők nem adják át szerelésre időben a területet, nem kezdhetnek dolgukhoz a szerelő vállalatok stb. —, mégis, ha mindig csak mások követnek el hibát, soha nincs, nem lesz fele­lős. Sok a teendő a mun­kafegyelem erősítésénél: ha mindig csak mások számá­ra érvényes ez, tapodtat sem jutnak előre. A titkár részletesen sorolja a pél­dákat arra, milyen aprólé­kos és szívós munkát igé­nyelt és igényel a kommu­nistáktól a hibákat csak másokban kereső magatar­tás megváltoztatására irá­nyuló erőfeszítés. Aprólékos és szívós mun­ka ez, már csak azért is, mert az így vélekedők kö­zött kommunistákat is ta­lálni; akad közöttük is olyan, aki úgy hiszi, első­sorban máshol kell rendet csinálni, másoknak kell a hibákat megszüntetni. A nézet hibás és veszélyes: visszatart a cselekvéstől, csökkenti az aktivitást — mi értelme az itteni apró hibák elleni hadakozásnak, ha másutt és mások sokkal nagyobbakat követnek el —, menlevelet állít ki a tétlenkedőknek, a közöm­bösöknek, a mindenbe be­V ____ le nyugvóknak. A kör ter­mészetesen tovább bővít­hető: ha csak mások, s — úgymond — föntebb követ­nek el hibákat, akkor itt, helyben, rendben van minden, jól mennek a dol­gok. A hamis illúziók bő­ven buzgó forrása tehát az, melynek eltömését a kom­munisták legjobbjai itt, a beruházáson, a felvilágo­sító, meggyőző szó eszkö­zével, magukra vállalták. Rövid idő alatt ilyen, ne­hezen megfogható, de még­is létező gond megoldásá­ban persze, nem lehet tel­jes sikert elérni. Elsősor­ban szilárd, vitákban ki­alakított elvi egység kell hozzá, az, hogy a kommu­nisták maguk, kivétel nél­kül fölismerjék, milyen messzire, rossz irányba ve­zet a hamis illúziók, a hi­bákat csak másutt keresés útja. Ez azonban már nem százhalombattai speciali­tás; mindenütt szükség van rá. Eléggé divatos magatar­tás ugyanis napjainkban az, amire a százhalombat­tai kommunisták többsége felfigyelt. Divatos és köny- nyű kibúvókat tartogató magatartás, s ugyanakkor, mert éppen most kerül elő­térbe a helyi önállóság, a döntésekért helyben viselt felelősség, veszélyessége is nagyobb. Tagadni kellene akár Százhalombattán, akár bárhol, hogy másutt is vannak hibák? Ki vállal­kozhatna ilyesmire?! A mások elkövette hibák azonban nem mentik a ma­gunk hibáit, amit mások mulasztottak, nem mentség arra, amit mi mulasztot­tunk. Ezt kell megértetni, elfogadtatni. Csakis akkor lesz valóban erős alapja a hibák megszüntetéséért ví­vott küzdelemnek, ha egyetértés lesz abban: min­denki a maga portáját te­gye rendbe. Kis ország va­gyunk: nincs olyan porta, ahol ne lenne szükség erre! M. O. _________________________y B UDAPEST Átadta megbízólevelét a KNDK új nagykövete MAHMUD RIAD ELUTAZOTT BUDAPESTRŐL Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke csütörtökön fogadta Li Dong Szón rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új magyarországi nagvkövetét, aki atadta meg­bízólevelét. Li Dong Szón nagykövet megbízólevelének átadása után a Hősök terén megkoszorúzta a magyar hő­sök emlékművét. Csütörtökön Abdel Fatten Foudad, az EAK magyaror­szági nagykövete rezidenciá­ján fogadást adott Mahmud Riadnak, az Egyesült Arab Köztársaság külügyminiszte­rének budapesti látogatása és a magyar—egyiptomi tár­gyalások alkalmából. A fogadást megelőzően Mahmud Riad megtekintet­te a Parlament épületét és ENSZ-KÖZGYŰLÉS Szerda este, közép-európai idő szerint 21.30 órakor fel­újította munkáját az ENSZ- kozgyűlés 22. ülésszaka. Corneliu Manescu, a köz­gyűlés elnöke az ülésszakot megnyitva közölte, az elő­zetes konzultációk eredmé­nyeként úgy döntöttek, hogy az atomfegyverek elterjedése megakadályozásának problé­máját az 1. számú politikai bizottságban vitatják meg. A bizottság ajánlásait azután a közgyűlés plenáris ülése elé terjesztik. Az ülésszakon megvizsgálják a közel-keleti helyzetet is. A délnyugat-af­rikai problémát plenáris ülé­seken vitatják meg. A közgyűlés Mauritiust fel­vette az ENSZ 124. tagorszá­gának. látogatást tett a Magyar Nem­zeti Galériában. Csütörtökön a kora dél­utáni órákban elutazott Bu­dapestről Mahmud Riad, az Egyesült Arab Köztársaság külügyminisztere és az ál­tala vezetett delegáció. A bú­csúztatásra a Ferihegyi repü­lőtéren megjelent Péter Já­nos külügyminiszter és veze­tésével a magyar—egyiptomi tárgyaláson részt vett dele­gáció. Az Egyesült Arab Köztár­saság külügyminiszteri kül­döttsége az osiztrák főváro­son keresztül hazautazik Kai­róba. Közleményt adtak ki Mahmud Riadnak, az Egye­sült Arab Köztársaság kül­ügyminiszterének budapesti látogatásáról. A két ország képviselői tár­gyalásokat folytattak az idő­szerű nemzetközi kérdésekről, elsősorban a közel-keleti hely­zetről. A megbeszéléseken ma­gyar részről elismeréssel szóltak az Egyesült Arab Köztársaság kormányának a közel-keleti válság békés po­litikai megoldását kereső te­vékenységéről. A felek egyet­értettek, hogy további nem­zetközi erőfeszítéseket kell tenni az izraeli agresszió következményeinek felszámo­lására. Az EAK külügyminisztere nagyra értékelte a Magyar Népköztársaság külpolitikai tevékenységét és a*t a támo­gatást, amelyben az Egyesült Arab Köztársaságot részesíti nemzetközi téren. A megbeszélések a kölcsö­nös megbecsülés, megértés és a barátság szellemében foly­tak. mine kilót, úgy számítanak; az idén is legalább ilyen mennyiséget dobhatnak pri­mőrként a piacra. A szabad­földi epresükből kétvagonnyit akarnak szüretelni. Kétholdas a málnás, ebből tavaly 10 ezer forint haszon származott. Ugyancsak a múlt évben kereken egymillió eper­palántát adtak el. A gazdaság dolgozói remélik, az idei év sem lesz rosszabb. Mór nem tart soká a színhelymanőver? Vientiane-ban nincs közvetlen USA—VDK érintkezés Goldberg amerikai ENSZ- delegátus váratlan washingto­ni tárgyalása Johnsonnal és Ruskkal — éppen az ENSZ- közgyűlés megnyitásával egy- időben — rendkívüli érdeklő­dést keltett a nemzetközi köz­véleményben, amely egyre nagyobb megrökönyödéssel látta az utóbbi napokban, hogy az amerikai kormány miként manőverezik a viet­nami előkészítő tárgyalások színhelyének kérdésében. Jel­lemző, hogy washingtoni kor­mányforrások az elmúlt 48 órában arról beszéltek, hogy Vientiane-ben, a laoszi fővá­rosban közvetlen érintkezés van Hanoi és Washington kö­zött. Amikor azután Hanoiban rámutattak, hogy a tárgyalási színhelyként a legkevésbé alkalmas vientiane-i amerikai és Békehónap - májusban Nagygyűlés a megyei tanács dísztermében Csütörtökön reggelre hívta össze a Hazafias Népfront me­gyei bizottsága járási-városi titkárait, elnökeit, valamint vendégeit; a legkiválóbb bé­keaktívákat. Tíz órára telje­sen megtöltötték a megyei ta­nács dísztermét. Csala László elnök megnyitója után Várko- nyi Tibor újságíró emelkedett szólásra. Közel kétórás előadásában áttekintést adott a jelenlegi nemzetközi helyzet összefüg­géseiről és várható fordulatai­ról. Különösen az amerikai elnökválasztást megelőző har­cok mozgatóiról, a vietnami háború és a választás kapcso­latáról beszélt. Ugyanígy is­mertette a közel-keleti orszá­gok problémáit, az arab—iz­raeli ellentéteket. Az előadás befejeztével a hallgatóság kérdéseire vála­szolt A szünet után megvi­tatták a május 9-én kezdődő békehónap részletes megyei programját, amelynek ismer­tetésére visszatérünk. VDK nagykövetségek vol­taképpen csak postássze­repet töltenek be, akkor az amerikai fővárosban is átminősült a „közvetlen érintkezés". A VDK fővárosá>- ban joggal mutattak rá arra, hogy Washington — felelős államférfiaknak „értelmezési" és egyéb manővereivel — úgy tünteti fel a kérdést a világ közvéleménye előtt, mintha az előkészítő tárgyalások szín­helyének megjelölése valami­féle kulcskérdés lenne. Hanoi­ban rámutatnak: Washington ezzel akarja elterelni a köz­vélemény figyelmét arról, egyrészt, hogy az érdemi tár­gyalások feltétele a bombá­zások teljes megszüntetése, másrészt, hogy a Johnson- kormány — ha területileg korlátozottabban is — egyre nagyobb erővel folytatja a bombázásokat. A külföldi megfigyelők ebben a helyzet­ben Goldberg váratlan wa­shingtoni útját kétféleképpen magyarázzák: egyre élesebb vitát gyaní­tanak az amerikai külpo­litikai vezetés kulisszái mögött, s úgy látják, hogy a tárgya­lások körüli huzavonával' — az eredménynek megfelelően — vagy Rusk külügyminisz­ter, vagy Goldberg ENSZ-fő*- delegátus jut tarthatatlan helyzetbe. Valamelyikük le­mondását jósolják. Másfelől egyre több kommentár mon­dogatja, hogy a johnsoni szín­helymanőver már nem tarthat soká. Némelyek például órá­kon belül Párizs kijelölését várják az előkészítő tárgyalá­sok színhelyeként. AMMAN Rifai jordán külügyminisz­ter szerdán magához hivatta az Egyesült Államok, a Szov­jetunió, Nagy-Britannia, Fran­ciaország nagyköveteit, va­lamint India, Pakisztán és Etiópia ügyvivőit és felhívta a diplomaták figyelmét arra, hogy a május 2-ára tervezett izraeli katonai díszszemle, amelyet a szent városban, Je­ruzsálemben akarnak rendez­ni, súlyos provokáció lenne. A zsoldosok újra otthon... A két DC—6-os holland re­pülőgép, amely Rwandából elszállította Schramme belga zsoldosvezért és 142 zsoldosát, szerdán éjszaka szállt le Málta szigetén, a Vallettái repülőtéren. Máltáról az egyik gép Pisan át Párizsba, a má­sik pedig Belgiumba foly­tatta útját. A pisai leszállás­kor a gép több olasz zsoldo­sát adták át az olasz hatósá­goknak. A liege-i repülőté­ren kihallgatták a fehér zsol­dosokat, bevonták útlevelei­ket és rendőri kíséret mel­Nyílik, nem nyílik? Megnyílik-e a szentendrei Park­múzeum május 1-én, vagy nem? Erre a kérdésre nagyon sokan vá­laszoltak, de egy­másnak ellent­mondóan. A res­taurátorok, Kucs Béla vezetésével lázasan dolgoz­nak; a télen tönkrement szob­rokat javítják. Készülnek a nyi­tásra. lett otthonaikba szállították őket. \ váci Vox Humana kórus az NDK-ba utazott Az NDK-ba utazott a váci Vox Humana kórus. A 70 tagú együttest Makláry József, Liszt-díjas karnagy vezeti. Először Halléban adnak hang­versenyt, következő állomásuk Jéna lesz. Itt április 30-án lép­nek dobogóra, május 1-én pe­dig a vendéglátók kérésére, a többi helyi kórussal együtt kö­szöntik majd az ünnepi fel­vonulókat. A váciak látogatá­sát június 1-én és 2-án viszo- riozza a hallei testvérkórus, amely részt vesz az idei Duna­kanyar dalostalálkozón. XII. ÉVFOLYAM, 9T. SZÁM íilA 70 FILLÉR 1968. ÁPRILIS 26., PÉNTEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom