Pest Megyei Hírlap, 1968. április (12. évfolyam, 78-100. szám)

1968-04-02 / 78. szám

KOMÓCSIN ZOLTÁN BUKARESTBEN • Komócsin Zoltán, az MSZMP KP Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára és Garai Róbert, az MSZMP KB kül­ügyi osztályának helyettes ve­zetője, 1968. április 1-én bará­ti látogatást tett a Román Szo­cialista Köztársaságban. Ez al­kalommal az MSZMP képvise­lői Paul Niculescut-MiziUel, az RKP Végrehajtó Bizottsá­gának és Állandó Elnökségé­nek tagjával, a KB titkárával, Mihai Daleaval, az RKP KB titkárával és Vasile Vladdal, az RKP KB külügyi osztályé» rak vezetőjével véleménycse­rét folytattak a nemzetközi kommunista és munkásmozga­lom, valamint a két párt kö­zötti kapcsolatok fejlesztésé­nek néhány időszerű kérdésé­ről. A megbeszélések nyílt elvtársi légkörben, a kölcsö­nös megértés szellemében folytak. Koszigin Teheránba utazott PEST HEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Készülődés a BNV-re AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XII. ÉVFOLYAM, 78. SZÁM 7« 1968. ÁPRILIS 2., KEDD § A nemzetközi r—imurrn—-7—————— 1 — kommunista mozgalom néhány időszerű kérdéséről Komócsin Zoltán előadása az MSZMP Politikai Akadémiáján ^ A Budapesti Nemzetközi Vásár területén már megkezd­ik ték a nyitás előtti előkészületeket. Május 17-én új kön­& tűsben várja látogatóit a vásárváros $ '•SSfSfSSSSSSSSSSSSSfSSfSSSSSSfSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSffSSSfSSfSfSSSSSS/SSfSfSSSSSSSSmfS/'Jr* Koszigin, a szovjet minisz­tertanács elnöke hétfőn dél­előtt Teheránba utazott. Ho- veida miniszterelnök meghívá­sára egyhetes hivatalos láto­gatást tesz Iránban. PRÁGA Keresztyén béke-világgyűlés Vasárnap megkezdte mun­káját Prágában a III. keresz­tyén béke-világgyűlés, mely­nek jelszava: „Mentsük meg az emberiséget — Békére van szükség!” Az értekezleten 55 ország 500 küldötte vesz részt. FOKVÁROS Tovább javult Blaiberg állapota Egy Fokvárosban vasárnap kiadott orvosi közlemény be­jelentette, hogy az új szívű Philip Blaiberg jól alszik, jól eszik és egészségi állapota ál­landóan javul. A közlemény szerint Barnard professzor szombaton első ízben vizsgál­tai meg személyesen betegét, amióta az elhagyta a kórhá­zat. Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára március 28-án elő­adást tartott az MSZMP Poli­tikai Akadémiáján a budapes­ti konzultatív találkozóról és a nemzetközi kommunista mozgalom néhány időszerű kérdéséről. A budapesti találkozón részt nem vett pártok politikai irányvonalát és mindenekelőtt a nemzetközi kommunista mozgalomhoz és annak egysé­géhez való viszonyát tekintve, világosan kimutatható: alap­vető minőségi különbségek mutatkoznak közöttük — mon­dotta. Közismert dolog, a nemzetközi kommunista mozgalom egységének megbomlása a Kínai Kom­munista Párt politikájá­val és tevékenységével el­választhatatlan összefüg­gésben, sőt döntő mérték­ben közvetlenül annak ha­tására következett be. A nemzetközi kommunista mozgalom egységéért, az impe­rializmus elleni hatékony harc megszervezéséért felelősséget érző pártok számtalan kísérle­tet tettek arra, hogy a kínai vezetők által megszakított és lerombolt kapcsolatot helyre­állítsák, mindenkor késznek bizonyultak arra, hogy a vitás kérdéseket félretéve, létrehoz­zák az imperializmus elleni akcióegységet, elsősorban az Egyesült Államok vietnami agressziójának felszámolására. ÜNNEPI SZERZŐDÉS Textiles fiatalok üzemrésze HAT ÉS FÉL EZER NÉGYZETMÉTER NAPONTA Vasárnap délelőtt 32 fiatal, a gyár vezetői, és néhány meghívott vendég gyűlt össze meghitt, bensőséges ünnepség­re a budakalászi szövőgyár kultúrtermében. Harmat Ist­ván üzemi KISZ-titkár meg­nyitó szavai után szerződés j aláírására került sor. De mi- [ ről is van szó? Tavaly ősszel az üzem 15 milliós beruházással negyven Picanol, belga gyártmányú gépet állított munkába. A mo­dern automata gépek kezelésé­re fiatalokat tanítottak be, akik a KMP megalakulásának 50. évfordulója és a VIT tisz­teletére felajánlást tettek a gyárnak. A Picanol-íeremben dol­gozó három brigád össze­fogott és bejelentette; szocialista ifjúsági üzem­résszé alakulnak. Három műszakban dolgoz­nak, vállalják, hogy 6 és fél ezer négyzetméter szövet ke­rül ki naponta a kezük alól. Ügyelnek a jó minőségre, má­sodosztályúnál rosszabb anyag nem kerül a meóshoz. Keve­sebb hulladékkal dolgoznak, ez évi 15 ezer forint megtaka­rítást jelent. De nem feled­keztek meg a kulturális fel­adatokról sem. Az új üzemrész fiatal KISZ-esei számára kö­telező — maguk tették azzá — legalább a 8 általános elvég­zése. az üzemi munkásakadé­mia és a szakszervezeti politi­kai tájékoztatóinak rendsze­res látogatása, a könyvtári tagság. Borzok István, a gyár igaz­gatója meleg szavakkal üdvö­zölte a fiatalokat felszólalásá­ban és ismertette az aláíran­dó szerződés lényegét. A többi üzemrész ugyanis, látva a „Picanolosok” lel­kesedését, felajánlotta se­gítségét. A gyorsabb, pontosabb mun­kát, szállítást, kevesebb selej- tet. Az előkészítő üzemrészek vállalásához spontán csatlako­zott Bitó István, a karbantartó részleg vezetője is. Vendég­ként vett részt az ünnepségen; amikor hallotta, miről van szó, öreges, meghatott hangon kér­te, vegyék be őket is a szer­ződésbe. Nagy nap volt a 32 KISZ-es életében, és a gyár történeté­ben is a vasárnapi. Példájukat másutt is érdemes lenne kö­vetni. — varga — Kcnnedyt ünnepük vábbi 13 500 amerikai katonát küldenek Dél-Vietnamba. Johnson bejelentette, hogy nem szándékozik elnökjelölt­séget vállalni az 1968-ban ese­dékes választáson: „Nem fo­gok arra törekedni, hogy pár­tom egy újabb ciklusra jelöl­jön az Egyesült Államok eini> kévé és ha. a párt jelöl, nem fogadom el” — mondotta. Amerikai hírügynökségek szerint az elnök ezt a váratlan kijelentést könnyekkel a sze­mében tette. Ez a mondat nem szerepelt nyilatkozatának hi­vatalos szövegében. Egyelőre nehéz megítélni, vajon ez a lépés nyilvános beismerése-e annak, hogy vietnami politikája kudarcot szenvedett, vagy pedig csak választási manőver. Vasárnap megyeszerte nyá­rias lendülettel haladt a kinti munka, a kertészetekben sok­felé megkezdték a kiültetett palánták és korai zöldségveté­sek öntözését is. Irodagép-szimfónia Az angol televíziónézők legutóbb végignézték a német Rolf Libermann „156 iroda­gépre” írt szimfóniájának ős­bemutatóját. A hagyományos hangszereket írógépek, sokszo­rosítógépek, számológépek, távííógépek, pénztárgépek, ra­gasztószalag-adagológépek he­lyettesítették. A zenekart — természetesen — egy elektro­nikus adatfeldolgozógép vezé­nyelte. Johnson elnök manőverezik Közismert, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártjának és más pártoknak erre irányuló sza­kadatlan erőfeszítései nem hozták meg a kívánt ered­ményt, sőt az ilyen irányú tö­rekvésekkel szemben a Kínai Kommunista Párt Mao Ce- tung-i vezetése fokozta egy­ségbontó politikáját. Mi és az egységre törekvő pártok általában szeretnénk, ha a Kínai Kommunista Párt képviselőit magunk között lát­nánk az év végén sorra kerülő moszkvai tanácskozáson és az annak előkészítésére Budapes­ten működő bizottság munká­jában. Illúziókat azonban nem táplálhatunk, hiszen semmi je­lét nem látjuk annak, hogy a kínai vezetők politikája belát­ható időn belül megváltozna. Nem biztatóak, sőt egyre ag­gasztóbbak azok a jelenségek, amelyeket a kínai kommunis­ták és a kommunista párt helyzetéről s a vezetés ma ér­vényesülő politikájáról isme­rünk. Köztudott, hogy Mao Ce- tung irányvonala általános po­litikai válságba sodorta a Kí­Johnson, az Egyesült Álla­mok elnöke vasárnap rádió- és televíziós nyilatkozatot tett. Kijelentette, parancsot adott az amerikai repülőgépeknek és hadihajóknak, hogy „ne hajtsanak végre többé táma­dásokat Észak-Vietnam ellen, kivéve a demilitarizált öve­zettől északra fekvő körzetet". Az amerikai elnök azzal, hogy nem hajlandó teljes men­tékben beszüntetni a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság barbár bombázását, az Egye­sült Államok továbbra is sem­mibe veszi a VDK kormányá­nak és a világ egész közvéle­ményének azt a jogos követe­lését, amelynek értelmében teljesen és feltétel nélkül be kell szüntetni a bombázásokat. Miként a múltban nem­egyszer megtörtént, az elnök most is megismételte azt a ki­jelentését, hogy az Egyesült Államok „hajlandó elküldeni képviselőit, hogy bármely idő­pontban, bármely fórumon megvitassák, miként lehetsé­ges véget vetni ennek a há­borúnak”. Kijelentette, szemé­lyes képviselőjévé nevezte ki Áverell Harriman nagyköve­tet, aki különleges meghatal­mazásokat kapott a tárgyalá­sokra. Ámde Washington előző „békelépéseihez” hasonlóan Johnsonnak a bombázások csökkentésére irányuló elha­tározását mast is az agresszió eszkalációjára teendő újabb intézkedések bejelentése kí­sérte. Johnson közölte, hogy a legközelebbi hónapokban to­Johnson visszalép nai Kommunista Pártot és a Kínai Népköztársaságot. A párton belül kibontakozott szakadás és harc, ennek a harcnak a menete azt is be­bizonyította, hogy Mao Ce-tung és csoport­jának ma már nincs vi­tathatatlan autoritása Kí­nában, s hogy a vele szemben fellépő egészsé­ges áramlatok a párton belül és kívül, szervezet­lenségük ellenére is, óriási erőt képviselnek. Mao és csoportja tapasztal­ni kénytelen, hogy a párt nél­kül nem tud úrrá lenni a ma­ga okozta válságon. Ezért ha­tározták el és kezdték meg a párt újjászervezésére irányuló munkát és a Kínai Kommu­nista Párt IX. kongresszusa összehívásának előkészítését. Rendkívül veszélyes manőver­re! állunk szemben, azzal, hogy a Kínai Kommunista Párt általános tagrevíziójával és átszervezésével a Mao-csoport a pártot, mint egységes maois­ta erőt és szervezetet állítsa (Folytatás a 2. oldalon) Szirmot bontott a mandula Úton a vándor méhészek Megérkeztek a gólyák Nyárias műszak a íöldekcn Virágba borultak a Buda környéki mandulafák, s a va­sárnapi nyárias meleg sokfelé kibontotta a barackfák szir­mait is. Szakemberek megfi­gyelése szerint több mint egy évtizede nem virágzód március vé­gén barack. A korai — és ritka — jelen­séggel magyarázható, hogy a Duna—Tisza közén útra keltek az első vándorméhészek. Leg­többen a folyók mentén ver­tek sátrat, ahol a fűzesekről bőséges viráport hordhatnak a méhek. Ugyancsak a tavasz igazi beköszöntését jelzik a gólyák. A halastavakban táp­lálékot találnak, mert a nyár­nak beillő időjárás kicsalta téli rejtekhelyükről a békákat, ro­varokat. A szokatlanul jó időnek nemcsak a kirándulók, hanem a földművelők is örülnek. A nyárias meleggel befejeződő március mindvégig rend­kívül kedvező volt a me­zőgazdasági munkákhoz. Szinte példa nélküli, hogy ta­vasz elején huzamos ideig olyan napsütéses és meleg he­tek kövessék egymást, mintáz idén. A termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok az át­lagoshoz mérten körülbelül két héttel — helyenként ennél is többel — előbbre tartanak a vetéssel. Mint a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezés- ügyi osztályán elmondották, az utóbbi napokban különösen meggyorsult a kinti munka. Csaknem mindenütt befe­jezték a kora tavasziak ve­tését, az üzemek többségében már csak a cukorrépa, a burgonya, a kukorcia és a zab van még hátra. A szórványosan hul­lott 3—8 milliméternyi csapa­dék jó hatással volt a növé­nyek fejlődésére, a kora tava­sziak kelésére, de helyenként már érződik a csapadékhiány. A télen általában kevés csa­padék hullott, a talaj vízkész­lete most sokkal szűkösebb, mint a korábbi évek hasonló időszakában volt. Az erőtelje­sebb vegetációhoz a növény­zetnek mielőbb kiadós esőkre lenne szüksége. Ebben a hely­zetben a mezőgazdasági szak­emberek a talajban levő víz­készletek gondos megóvására, másrészt az öntözési lehetősé­gek jó kihasználására hívják fel a termelőüzemek figyel­mét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom