Pest Megyei Hírlap, 1968. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-14 / 62. szám

fPrssiiffos rtísií>• nHiso,, Március 17-én, vasárnap, or­szágos állat- és kirakodóvásárt tartanak Pilisen. Hogyan kerüljük el a mérgező hatást? A monori szakmaközi bi­zottság ma délután 4 órai kez­dettel a klubhelyiségben (Kos­suth Lajos utca 103. sz.) isme­retterjesztő előadást rendez. Témája: a növényvédő szerek jelhasználásának helyes módja. az emberi szervezetre való mérgező hatás elkerülése. Elő­adó: Antal József gyógyszerész. Minden érdeklődőt szeretet­tel vár a szakmaközi bizottság. VIDÉKE LÓNK I A.D A SA' X. ÉVFOLYAM, 62. SZÁM 1968. MÁRCIUS 14.. CSÜTÖRTÖK Elfogadták a gyömrői javaslatot Bejáró munkások l J SEGÉDÜZEMEK Tejet, tojást olcsóbban A gombai l j Elet Tsz versenyfelhívása A gombai Üj Élet Termelő- j ges takarmányt 3 százalékkal szövetkezet pártszervezete, ve- \ csökkentik. El akarják érni, zetősége és versenybizottsága i hogy hízómarha-állományuk 80 versenyre hírja ki a monori \ százalékát extrém minőségben klubja Megalakult a járási népfrontbizottság Sütnek — viszik Idén újra sütnek a vecsési eukrászüzemben; o község cukrászdáit látják el innen süteményekkel. A vásárlók elégedettségére Jellemző, hogy az 54-es és 56-os cukrászdában minden vasárnap sokan vásárolnak az ünnepi ebédhez süteményt. A községi gyűlések után most tartotta meg alakuló ülé­sét a járási népfrontbizottság. Az értekezletet Kovács Antal- né, a Hazafias Népfront Pest megyei elnökségének tagja üd­vözölte, majd Szijjártó Lajos elnöki megnyitója után Neu­man Mihály, a járási bizottság titkára értékelte az elmúlt 4 év munkáját. Beszámolójában elmondta, hogy a járás jelentős eredmé­nyeket ért el a békemoz­galmi. községfejlesztési és a választási munkában. Beszélt azokról a javaslatok­ról, melyek a községi választói gyűlések napirendjén szerepel­tek, és melyek közül néhány­nak a megvalósításához már hozzákezdtek. Kitért a nagyközségekben végzendő népíronttevékeny- ségre, egyetértve a gyömrői ja­vaslattal, mely szerint ezekben a községekben célszerű a kör­zeti rendszer megszervezése. Beszélt a honismereti munka jelentőségéről, a népfront szerepéről ebben a tevékenységben. A beszámoló után megvá­lasztották az elnökség tagjait. A járási elnökség tagjai: Pász­„Feléje sem néztek" Beszélgetés a monori szociális előadóval — A segélykérelmek tömke­legé érkezik be hozzánk. Van­nak, akik rászorulnak — ők rendszeres segélyben részesül­nek — azonban nagyon sok esetben alaptalan a kérés. Sokszor megtörtént már, hogy sírva jöttek hozzánk: ha nem adunk segélyt, talán éhen is hal a család — s a környezet- tanulmány során kiderült, hogy a kérelmezőnek mosógé­pe, tévéje, szépen berendezett lakása van. Csulák Imréné fiatal, mosoly­gós asszony. Ki hinné, hogy a panaszosok összes gondja az ő vállán nyugszik? S ezekben az ügyekben igazságosan eljárni nem kis dolog. Levelet mutat, egy „súlyos beteg” idős asszony írta, aki­nek „minden reménye a közsegélyben van”. A környezettanulmány ez esetben is elengedhetetlen. Elkísértem Csuláknét, útköz­ben beszélgettünk. — Ahány ügy, annyiféle. Az egyik súlyos, nehezen elintézv hető — a másik teljesen feles­leges aktasza pori tűs: Sajnos, a legtöbbször nagyon komoly dolgokról van szó. Nemrég meglátogattam egy családot. Szerényen berendezett új ház­ban élnek, három gyerekük van. A legnagyobb 16 éves, s ipari tanuló. Az anya — mos­tohaanya, de szereti a gyere­HETI UTTOROKRONIKA Irodalmi színpadok a kulturális szemlén Vasárnap délelőtt Gyomron rendezték a vers-, mese-, je­lenet-, irodalmi színpad vetél­kedőt, délután pedig Mono- ron a népitánc- és bábcso­portok bemutatóját. Első al­kalommal találkoztunk a kul­turális szemlén az irodalmi színpadok műsorával. A fnen- dei úttörők otthon már be­mutatkoztak ezzel a műsor­ral — nagy sikerrel. A monori Ady iskola irodalmi színpa­da első alkalommal szerepelt. Mindkét irodalmi színpad tag­jai és vezetői dicséretet ér­demelnek. Aranyjelvénnyel jutalmaz­ta a zsűri a szép versmon­dásért Dolgos Editet és Kasz>- novszki Máriát, a szép me­semondásért pedig Vitéz Má­riát és Léé Józsefet. A népi tánc-bemutató népe­sebb és színvonalasabb voJt, mint uz előző években. Az arany oklevelet most is a ve­csési központi iskola tánc­csoportja vitte el, de ebben az évben már ezüstoklevél ki­adására is sor került, melyet a maglódi Központi és a mo­nori Ady iskola kapott. A bábcsoportok száma saj­nos csökkent. Legjobbnak a vecsési telepi iskola bizo­nyult, ők kapták az arany­ból evelet. Dobogón a legjobbak Gyermekzsivaj, pontozóbí- ráik hangja, dobbantók csat­togása kísérte járásunk úttö­rőinek igen színvonalas, B. kategóriás tornaversenyét a monori gimnázium impozáns tornatermében. Külön öröm volt, hogy a nagy létszámú iskolák mellett a * evés ta­nulócsoporttal rendelkezők is lelkiismeretesen készültek fel. Bénye, Csévharaszt, Nyáregy­háza, Vecsés Halmitelep, Úri, Monori-erdő tanulói első al­kalommal vettek részt ilyen tornaversenyen. A verseny legjobbjai a fiúknál: Vecsés Központ, Ül­lő, Monor Munkásör; a lá­nyoknál: Monor Ady, Monor Kossuth, Gyömrő Kossuth. A hagyományokhoz híven, a tornaterem nélkülieknél Mo­nor Munkásőr jutott a do­bogó felső fokára. Erről a versenyről megyei továbbjutás nincs, de igen nagy eredmény, hogy összesen 250 általános iskolái tanuló ismerkedett meg a verseny izgalmával, a torna szépsé­gével. A pontversenytáblázat a kö­vetkező: 1. Gyömrő Kossuth 465 pont, 2. Üllő 452 pont, 3. Monor Ady 391 pont, 4. Mo­nor Munkásőr 324 pont, 5. Monor Kossuth 312 pont, 6. Vecsés Központ 248 pont, 7. Pilis Mária telep 221 pont, 8. Vecsés Martinovics 214 pont, 9. Pilis Központ 213 pont, 10. Mende 206 pont. ★ Március 15-én, pénteken délelőtt Monoron a műve­lődési otthonban rendezik meg a kisdobosok kulturá­lis bemutatóját, melyet a március 15-i megemlékezés­sel kapcsolatos koszorúzást ünnepség követ. A bemutató­ra a belépés díjtalan, min­denkit szeretettel várnak. keket. A fiút semmi sem ér­dekli, csak a zsebpénz, s mivel ebből a sok sem elég, gyakran összetűzött a szüleivel. Össze­tűzött? Válogatatlan, csúnya szavakkal beszélt, az iskolából kimaradozott, „lógott”. S az érvei: a haveroknak minden­ből több van, mint neki. több pénz, jobb „szerelés”. A dolog annyira elfajult, hogy a fiú Pestre költözött.— azaz in­kább szökött — a nagynénié­hez. Hogy a családból kisza­kadva mi lesz a 16 éves ka­masszal — aki a tapasztalatok szerint minden ítélőképesség híján van — mindenki sejthe­ti. De vannak ennél nehezebb esetek is. A kis Marika még egyéves sem volt, amikor a szülei Pestre költöztek. Az anya 18 éves lesz a nyáron — az apa 35. A csöppség a nagyi- szüleinél maradt. A kevés jö­vedelmű, betegeskedő házas­pár sokat kuporgatva lakást épített, hogy lányuk a férjével együtt velük marad­jon — óm azok a kis Marikát sorsára hagyva, elköltöztek. Egy darabig együtt éltek, de hamarosan beleuntak a házas­ságba — a feleség újabb és újabb „vigasztalót” keresett magának, a férj szintén. És Marika? Feléje . sem néztek, pénzt sem küldtek. A nagy­szülők anyagi körülményei rosszak, a kicsinek egyetlen­egy ruhája van, még orvoshoz vinni is szégyellik. Pedig szé- gyellnivalója ebben az esetben egészen másnak van — akik miatt Marika állami gondo­zásba került. Édes kis csöpp­ség, már szépen beszél, értel­mes ... Mindkét kezén fa­gyásiéi eredő sebek vannak — az anyja annak idején egész napra fűtetlen lakásban hagy­ta... Talán elrendeződik a sorsa —, de elrendeződhet-e igazán? Közben megérkeztünk. Szép új ház, vaskerítéssel. Bent me­leg fogad, és sülő hús illata. Szól a rádió — s az idős asz- szony idegenkedve néz ránk. Mikor megtudja, mi járat­ban vagyunk, panaszosra vált a hangja. — Jaj, nagyon beteg vagyok én, most jöttem a kórházból — és elsorolja, mennyi beteg­ség kínozza, milyen szeren­csétlen. Egymásra nézünk — a konyhában modern konyhabútor, a rádió a legújabb típus. El­készül a jegyzőkönyv. Holnap új ügyek, új ügyfe­lek várják a gyors, igazságos intézkedést. (koblencz) tor Antal, Csóróm Sándorné, ] Neuman Mihály, Földvári György, Kákái Gyula, Mocsári József, dr. Zimányi Gyula, Ki­rály János, Nagy András, Tóth István, Gábor Andor. A járási bizottság elnöke: Pásztor An­tal, elnökhelyettese: Csömör Sándorné, titkárává pedig új­ra Neuman Mihályt választot­ták. Az elnökség és a tisztségvi­selők megválasztása után Pász­tor Antal tájékoztatta a bi­zottság tagjait a mozgalom so­ron következő feladatairól. Március 17-én időszaki ta­nácstagi választásokra ke­rül sor. Május 8-a és június 8-a között tartják a békehónap rendezvé­nyeit. Fontos a bejáró munká­sok klubjának szervezése, fő­leg azokban a községekben, ahonnan naponta sokan vona­toznak Pestre. A népfront feladata a kö­zös gazdaságokban dolgozó szocialista brigádok segí­tése is. A járási elnökség 4 éves táv­lati tervének legfontosabb fel­adatait fogalmazták meg az alakuló ülés hozzászólói. Furuglyás Géza járás valamennyi szövetkeze­tét, az alábbi szempontok alap­ján : A termelőszövetkezet az | 1968. évi össztermelési érté- I két 3 millió forinttal, a tiszta | vagyont 1 millió forinttal nö- i véli az elmúlt évihez viszo- ! nyitva. I Az 1 holdra eső bruttó jöve- 1 delmet 15 százalékkal növelik. Az 1967. évhez viszonyítva az egy tagra eső tiszta jövedel- l met 15 százalékkal emelik. Az értékesítési összárbevételi tervet 3 százalékkal teljesítik túl. A termelési költséget 1 szá­zalékkal fogják csökkenteni. Szélesítik a segédüzemi te­vékenységet, a jövedelem foko­zása érdekében. Az idén 3 se- jezik. c.dják le. Kenyérgabonatervüket fel­emelt fejtrágya-adagolással, fokozott ápolással, vegyszeres gyomirtás alkalmazásával, szemveszteség nélküli betaka­rítással, holdanként 1 mázsá­val fogják túlteljesíteni. A kukorica, a szálas takar­mány termésátlagát az agro­technikai eljárások széles kö­rű alkalmazásával 5 százalék­kal növelik a tervhez viszo­nyítva. Gondoskodnak arról, hogy az őszi búza vetését optimális időben, jól előkészített talajba, október 20-ig, a rozs és az őszi árpa vetését szeptember 30-ig, a szárvágást és az őszi mély­szántást november 30-ig befe­gédüzemet fognak üzembe he­lyezni. A tej, a tojás önköltségét 5 Százalékkal csökkentik, az 1 kiló pecsenyecsibe és hízó­marha előállításához szüksé­Tovább szélesítik a szocia­lista brigádmozgalmat. A gombai Űj Élet Tsz kéri a járás valamennyi termelőszö­vetkezetét, hogy csatlakozzék a versenyfelhíváshoz. Százan, terített asztalnál ÖREGEK NAPJA MAGLÓDON Bensőséges ünnepség szín­helye volt a maglódi műve­lődési otthon vasárnap dél­után. A nőtanács, a Vörös- kereszt és a Hazafias Nép­front közös szervezésével megtartották az öregek nap­ját. Csaknem 100 ember jött el I azért, hogy találkozzon a régi barátokkal, ismerősökkel. : Az egyik idős pedagógus ma- J ga helyett egy versét küldte | el, mert öt betegsége ágyhoz I kötötte. Juresza Józsi bácsi most 80 éves. 1917-ben a Vörös Had­seregben harcolt. A forrada­lom 50. évfordulóján Moszk­vába volt hivatalos, ahol ér­demei elismeréséért magas kitüntetésben részesült. Gyenes Pali bácsi, a maga 86 évével a megjelentek között a legidősebb volt. A terített asztal mellett gyorsan telt az idő. Régi nóták, történetek hangzottak — majd 9 óra felé hazaindultak a maglódi öre­gek. K. F. A SPORTPÁLYA NEM RING! Inzultus u Monor- Vecsés találkozón Hosszú évek során sokszor szembekerültek egymással a monori és vecáési labdarúgók, s kevés kivétellel izgalmas, jó­iramú küzdelmet, színvonalas játékot, igazi sportcsemegét jelentettek ezek a találkozók. Hiszen olyan játékosok rúgták a labdát a két csapatban, mint Kari, "Földi, Süli, Czetkó, illetve az Otró és Stettner testvérek, Farkas, Szabó l és a többiek. Híre volt a megyében a két csapatnak, félelmetes híre, mely átterjedt a megye hatá­rain túlra is. A két nagyközség sportba­rátságának nemes hagyomán­nyal vannak. Igazi, sportsze­rű küzdelemben érlelődött ez a barátság, hosszú éveken ke­Morzévczsga áprilisban Rádiós MHSZ-kör a monori gimnáziumban Bánszki Árpád, Liptai Géza, Szőke István, Nagyági István adás közben A monori gimnáziumban minden évben, a negyedik osztályos fiútanulók részvéte­lével rádiós szakkör indul. A szakkör vezetője Früwirth Mihály politechnikai tanár. — Hogy lalkozás? zajlik le egy fog­— Minden pénteken dél­után rádiózással kezdődik. A fiúk két csoportra oszlanak, mindkettőnek van egy adó­vevő készüléke. Összekapcso­lás után megindul a beszélge­tés az éter hullámain keresz­tül. A foglalkozás második részében a morzeábécé jeleit tanulják, gyakorolják. Áprilisban, a tanfolyam vé­gén, mindkét tárgyból vizsgát tesznek. Kép: Bukovinszkl Szöveg: Zsíros resztül. S ha voltak apróbb összekoccanások is, azok az újabb erőpróbákon nem ka- pok-adok alapon rendeződtek. A két csapat tagjai, vezetői tisztelték a hagyományt, a sportbarátságot. Vecsés megérdemelten sze­rezte meg a bajnoki címet. Já­tékosai és a sportkör vezetői mindent megtettek azért, hogy egységes, ütőképes csapatot hozzanak litre. Ez — dicsére­tükre legyen mondva — sike­rült. Hosszú évek próbálkozá­sai után végre bejutottak az NB Ill-ba. Monoron a sportbarátok és szurkolók többsége értékeli ezt az eredményt. Vannak azonban olyan emberek —t sajnos, nem lépnek fel ellenük kellő szigorral! —, akik vir- tuskodó, heves magatartásuk­kal verekedést provokálnak mások kárára. így volt ez Kartal, Szigetújfalu és az el­múlt szombaton Vecsés ellen, A mérkőzés pedig sok jói ígért. A monori fiatalok nagy ambícióval vetették magukat a küzdelembe, és az első fék órában megakadályozták Nóg­rádiék gólkísérleteit. Ekkor történt a csúnya, durva inci­dens, amelyet o monori sport­kör egyik régi játékosa köve­tett el a vecsési csapat sport­vezetője ellen. A szomorú és sajnálatos eb­ben az, hogy a renitensked® hírében álló, magát sportem­bernek valló volt labdarúgót nem akadályozták meg szán­dékában. így a mérkőzés — amely mindkét csapat számá­ra a felkészülést szolgálta volna — félbeszakadt. Nagyon sajnáljuk a kelle-, metlen incidenst. A monori szurkolók többsége elítéli az ilyen provokációt és helyesli a legszigorúbb felelősségrevo- nást. A sportpálya nem ring! — en — MAI MŰSOR Mozik Gomba: üt a túlsó partra. Nyáregyháza: Körhinta. Űri:: Zseniális megoldás. Vasad: Anya és a hallgatás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom