Pest Megyei Hírlap, 1968. március (12. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

A konzultatív találkozó negyedik napja Világvisszhang — Ezekias Papaionnou és Jack Woddis a sajtóközpontban — Színes tv-fílm az eseményekről A budapesti konzultatív ta­lálkozón részt vevő 67 párt képviselőinek a harcoló viet­nami néphez intézett üzenete a vezető anyaga a tanácsko­zásról szóló tudósításoknak vi­lágszerte. A teljes szolidaritást kifejező üzenet nagy visszhan­got kapott a világsajtóban. Megfigyelők kiemelik, hogy az üzenet biztosítja a vietnami iiépet: növekedni fog az a segít­ség, amelyet a vietnami népnek a szocialista orszá­gok és a világ összes dol­gozói nyújtanak. Nagy fontosságú az üzenet ha­tározott állásfoglalása az im­perializmussal szembeni harci egység mellett. A kommunista és munkás­pártok konzultatív találkozója csütörtök délelőtt folytatta munkáját. Mozgalmas volt az Újságíró Szövetség székházában műkö­dő nemzetközi sajtóközpont csütörtöki napja is. Már a kora reggeli órákban illusztris vendég érkezett a sajtó házá­ba, akivel a Magyar Rádió, a Televízió és más sajtószervek tudósítói folytattak beszélge­tést. Az interjút ezúttal Eze­kias Papaionnou, a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártjá­nak főtitkára adta. A kérdések főként Makariosz elnök újjá- választása köré csoportosultak. Kiemelkedő eseménye volta csütörtöki napnak a kora dél­utáni órákban lezajlott és nagy érdeklődéssel kísért saj­tóértekezlet, amelyen Jack Woddis, Nagy-Britannia Kom­munista Pártja végrehajtó bi­zottságának tagja találkozott a Budapesten tartózkodó tudósí­tókkal. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy pontosan fél órán át szinte záporoztak a kérdések, amelyeknek sorát ez­úttal a Magyar Televízió mun­katársai nyitották meg. Jack Woddis — a konzultatív talál- kozp eddigi tapasztalatait fi­gyelembe véve — úgy véleke­dett, hogy még az idén sor ke­rülhet a kommunista és munkáspártok világérte­kezletének összehívására. Rámutatott, hogy a budapesti tanácskozáson nem ideológiai jellegű kérdéseket vitatnak meg, hanem a fő cél: a véle­ménycsere eredményeként tet­tekben megnyilvánuló akció­egység kialakítása az imperia­lizmus elleni küzdelemben. Ugyancsak a csütörtöki nap eseményeihez tartozik több televíziós kommentár, amely­ben a csehszlovák, szovjet, NDK-beli, francia és svéd tv- riporterek — többségük élő adásban — összegezték, és — a Magyar Televízió stábjának közreműködésével — sugároz­ták hazájukba a budapesti konzultatív értekezlet eddigi munkájáról, fóbb tapasztala­tairól kialakult véleményüket. A Magyar Televízió híradó- felvételekkel is segíti a külföl­diek munkáját. Az NBC News megbízásából például színes filmen örökítik meg a külön­böző eseményeket Felmentés — kinevezés Némerty Béla rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet a Magyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsa megbízta varsói nagykövetségünk vezetésével. Az Elnöki Tanács ezzel egy­idejűleg felmentette Martin Ferenc rendkívüli és megha­talmazott nagykövetet a Ma­gyar Népköztársaság varsói nagykövetségének vezetésére kapott megbízatása alól. Kezdődik a választási játék az USA-ban Romney váratlanul visszalépett Romney michigani kormány­zó váratlan visszavonulása a Republikánus Párt elnökjelölt­ségéért vívott küzdelemből, a vezető politikusok szerint, tel­jesen új helyzetet nyit meg az amerikai választási kompány- ban. Romney, aki a március 12-i első „előválasztás” előtt lépett vissza, azzal indokolta elhatá­rozását, hogy jelöltségére nem 1 A kertészet fejlődött a legerőteljesebben Tájékoztató a zöldség-gyümölcs- és szőlőtermesztésről Dr. Tompa Béla, a Mezőgaz­dasági és Élelmezésügyi Mi­nisztérium kertészeti osztályá­nak vezetője csütörtökön a Szőlészeti Kutató Intézet kő­bányai kísérleti telepén tájé­koztatta a sajtó képviselőit a zöldség-gyümölcs és szőlőter­mesztés főbb fejlesztési irá­nyairól. Elmondotta többek között, hogy az utóbbi 20 év alatt a mezőgazdasági ágara tóik közül a kertészet fejlődött a legerő­teljesebben. A szőlőtermesztési tervekről az előadó közölte, hogy az or­szág szőlőterülete az előző évekhez képest csökkenő, ezen belül a termőterület viszont emelkedő tendenciát mutat. Az Ella Fitzgerald Budapesten Tegnap Budapestre érkezett Ella Fitzgerald, a világhírű dzsesszénekesnő. Fitzgerald 1934-ben aratta első sikereit Chichk Wcbb zenekarának szó­listájaként. Hangja azóta vi­lágszerte ismertté vált, leme­zeit öt földrészen vásárolják. Ekés bizonyítéka népszerűsé­gének, hogy 13 „aranylemezt” mondhat magáénak, ami 13 millió, számaival eladott hang­lemezt jelent A blues és a be-bop utolóérhetetlen hangú előadónője egyetlen alkalom­mal, tegnap este lépett közön­ség elé az Erkel Színházban. ültetvények több mint fele azonban 25 évesnél idősebb. A legutóbbi telepítések során lé­nyegesen növekedett a cseme­geszőlő és a minőségi bort adó szőlőfajták aránya. Az ország gyümölcsöseiben jelenleg az alma aránya a leg­magasabb: 49,2 százalékos. Vi­szont még mindig alacsony a cseresznye, a meggy és a kör­te aránya. talált megfelelő támogatásra a párt tagjai körében. A michi­gani kormányzó a republika nusolc úgynevezett 'mérsékelt szárnyának jelöltje volt, Ni- xonnal szemben. A „mérsékel­tek” most Nelson Rockefeller New Ycrk-i kormányzót sür­getik, hogy lépjen fel nyíltan a versenyben. A New York-i kormányzó Romney visszalé­pése után sem foglalt nyíltan állást és utalt arra, hogy a döntést a republikánus kor­mányzók most folyó tanácsko­zásaitól várja. Nixon óvatos hangú nyilat­kozatban kommentálta Rom­ney visszalépését, utalt azon­ban arra, hogy ennek követ­keztében könnyebben szerez­heti meg az elnökjelöltséget. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST, MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA XII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÁRA 7« FILLÉR 1968. MÁRCIUS 1., PÉNTEK Vietnami Jelentés Rakétákkal Hanoi központjának lakótelepei ellen Folytatódott a washingtoni haditanács Csütörtökön reggel a dél- vietnamá hazafias erők a Khe Sanh-i támaszpont közelében megsemmisítettek egy ameri­kai óriás helikoptert. A heli­kopter felrobbant és a fedélze­tén tartózkodó huszonkét ame­rikai katona életét vesztette. A partizánok csütörtökön reggel ismét aknavetőkkel és rakétákkal lőtték Bien Hoa térségét. Rakétatűzzel árasz­tották el a dél-vietnami báb­hadsereg helyi parancsnoksá­gának épületét is. A partizánok Saigon és Bien Hoa között már második napja tartják tűz alatt a Thu Duc-i katonai akadémiát. Csütörtö­kön reggel az akadémiára negyven lövedék zuhant. Folytatódik a hazafias erők támadása a Mekong folyó del­tavidékén. is. Itt a partizánok utántöltő nehézfegyverekkel vették tűz alá a Can Tho-i amerikai támaszpontot. Közben az amerikai B—52- es óriás bombázók a demilita- rizált övezettől délre eső terü­leteken folytatják a partizá­nok feltételezett állásainak bombázását. Csütörtökön reggel az ame­rikai légierők támadást intéz­tek a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa ellen. Az amerikai repülőgépek Hanoi központjának lakótelepeit ra­kétákkal lőtték és a főváros közelében levő célpontokat bombázták. A délelőtti órákban az ame­rikai légierők ismét támadták Hanoit. A fővárosban bombák és föld-levegő rakéták robba­nása, valamint a légelhárító egységek géppuskáinak kelepe­lése hallatszott. Közben Washingtonban Johnson elnök és legfőbb ta­nácsadói csütörtökön a Fehér Házban folytatták a dél-viet­nami hazafiak általános offen- zívája nyomán kialakult hely­zet megvitatását MOSZKVA A szakszervezeti kongresszus harmadik napja A szovjet szakszervezetek XIV. kongresszusának harma­dik napján felszólalt Nyikolaj Taraszov szovjet könnyűipari miniszter, Alekszandr Ljub* csenko, a leningrádi Kirov- gyár igazgatója, majd beszá­molót tartott Keldis, a Szovjet Tudományos Akadémia elnöke. PICASSO-KIÁUÍTÁS LENINGRÁDBAN Picasso litográfiái, linó­leum- és fametszeteiből nyílt kiállítás a leningrádi Ermi- tázsban. A bonyolult ember Színes ívhez Elkészült a szí­nes televízióhoz szükséges műsze­rek nullszériája, a Híradástechni­kai Ktsz gyárt­mányfejlesztési osztályán. A ktsz- ben készült SECAM rendsze­rű műszerek iránt bel- és külföl­dön is élénk ■ az érdeklődés. A ktsz fejlesztési labo­ratóriumában a PÁL és NTSC elnevezésű mű­szerek tökéletesí­tésével is kísér­leteznek. Befejeződtek termelőszö­vetkezeteinkben a zárszám­adások, amelyek általában arról tanúskodnak, hogy kö­zös gazdaságaink jő irány­ba és erőteljesen fejlődtek. Javult a tagok hangulata és szilárdult a közösség ere­jébe vetett hitük. Az ered­ményekben a tagság szor­galmas munkája mellett ott található a vezetők sokirá­nyú és hasznos tevékeny­sége is. S azokban a szö­vetkezetekben, ahol az idei zárszámadás során gondok, problémák jelentkeztek, azok az esetek többségében a nem megfelelő vezetés következményei voltak. Hi­szen a szövetkezetek életé­ben talán legjelentősebb a vezető és a szövetkezeti tag egymáshoz és a munkához való viszonya. Tapasztalhatjuk, hogy az emberek az anyagi érde­keltség mellett egyre job­ban igénylik a velük való törődést, a megértést és a türelmet. Mégis találkozha­tunk esetekkel, amikor nem ez a fontos tényező hatá­rozza meg a vezetőknek a tagokhoz való viszonyát. Gyakran használjuk a jelzőt: egyszerű ember. Azonban az „egyszerű em­ber” nagyon is bonyolult, hiszen megannyi érzés, megfontolás vezeti. S ame­lyik szövetkezeti vezető nem ezt a bonyolult embert lát­ja maga előtt, az súlyos hi­bákat követhet el. Anélkül, hogy túlzásokba esnénk — hiszen a szövet­kezeti vezetőnek szerteága­zó a tevékenysége —, azt kell mondani, hogy szakmai alkalmassága mellett le­gyen emberhez értő, nevelő is. A jő vezető szakmailag és általánosan képzett, ta­pasztalt, ismeri a különbö­ző embertípusokat. Ezen keresztül mindenkihez megtalálja az utat. A jó vezető szereti az embereket. Természetesen a vezetőben ezek a tulajdonságok nem alakulnak ki egy csapásra, csakis önvizsgálódás során, a különböző formában érke­ző bírálatok és elismerések helyes értékelésével. Több helyen tapasztalha­tó még, hogy a termelőszö­vetkezeti tag bemegy a tsz- irodába és aztán vár, vár, hogy valaki szóljon hozzá. Majd odavetik neki: most nem érek rá. A vezetőnek időt kell szakítania arra, hogy meghallgassa azt, aki őt gondjával, vagy éppen javaslataival felkeresi. Hi­szen a vezetőt, az ember iránt érzett felelősségen és szereteten kívül, a közösség érdekeinek szem előtt tar­tásán kívül semmiféle más elvek nem vezérelhetnek. Ebből következik az is, hogy a vezető számára az ember mindig ember, még akkor is, ha az előzőleg már mulasztásokat követett is el. Ez mindjárt egy má­sik kérdés tisztázását is megkívánja, azt, hogy a ve­zető a mulasztásokat, az el­követett hibákat rendszere­sen kérje számon. Ne gyűj­tögesse az „ügyeket”, s az­tán, amikor már valakinek sok van a rovásán, akkor „betelt a pohár!” felkiáltás­sal a legvégső eszközökhöz nyúljon. Bizonyos, hogy a terme­lőszövetkezeti elnök, fő­könyvelő, föagronómus, bri­gádvezető számtalanszor nehéz helyzetbe kerül. Azonban döntéseikben az emberség éppen javukat szolgálja, a tagsággal szem­beni bizalmat táplálja. Talán sablonos már, ami­kor kijelentjük, hogy: az embereket nem úgy kell el­fogadni, ahogy szeretnénk őket, hanem ahogy adva vannak. Az emberek na­gyon különbözőek. Ha mind kevesebben is, akadnak ál­szerények, hivalkodók, tör­tetők, pénzért reszketők is a becsületesek, az őszinték, a közösségért élők nagy többsége mellett. S hogy mindegyikhez közel jusson a vezető, ahhoz fel kell de­ríteni valamennyi beosz­tottja, munkatársa főbb emberi tulajdonságát. Zárszámadások után va­gyunk. S ilyenkor, mint mondottuk, a szövetkezeti vezetők számadást végez­nek emberi kapcsolataikat illetően is. Nyilván egyesek részéről el is hangzanak vé­lemények, bírálatok a jö­vőre vonatkozóan. Ha ezek a legnagyobb dologidőben is vezérelni fogják őket, az lesz igazán hasznos. Az lesz a jó, ha egész éven át nem vétik szem elől, a bonyolult embert. V. Gy. Beszüntették a B-52-esek „légi őrjáratát"? Jól értesült washingtoni for- i rások szerint az Egyesült Ál­lamok beszüntette a nukleáris fegyverekkel felszerelt B— 52-es stratégiai bombázók 24 órás légi őrjáratát. Az intézke­dés — amelyet egyébként az amerikai hadügyminisztérium nem volt hajlandó sem cáfol­ni, sem megerősíteni — nyil­vánvaló összefüggésben van a közelmúltban történt szeren­csétlenséggel, amikoris egy B—52-es négy hidrogénbom­bával fedélzetén, a grönlandi partok mentén lezuhant.

Next

/
Oldalképek
Tartalom