Pest Megyei Hírlap, 1968. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-12 / 9. szám

6 "vJlírtaD 1968. JANUAR 12.. PÉNTEK Az FTC következő ellenfele: Atletico Bilbao Csütörtökön délután Zürichben elkészítették a labdarúgó Vá­sárvárosok Kupa következő for­dulójának sorsolását. A Ferenc­város ismét nagy elenfelet ka­pott, a spanyol Atletico Bilbao ellen kell megküzdenie a négybe jutásért. Az első mérkőzést Bu­dapesten játsszák, a visszavá­gót Bilbaóban bonyolítják le. RENDELETEK Megérkezett a Vasas Chilébe A Vasas labdarúgócsapata Csehszlovákia és az NDK vá­logatottjával együtt megérke­zett Santi agóba, a szombaton kezdődő Octagonal tornára. Az európai labdarúgókat a három rendező chilei klub, a Colo-Colo, az Universidad Chile és az Umversddad Cato- lica vezetői ünnepélyesen fo­gadták. A termékértékesítési szerződésekkel kapcsolatos egyeztető eljárásról és a minőségi viták rendezéséről A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter két ren­deletét hozott a mezőgazda- sági termelőüzemek termék­értékesítési szerződéseivel kapcsolatos jogok érvényesí­téséről. Az egyik rendelet ki­mondja, hogy a mezőgazda- sági termékértékesítési szer­ződésekből eredő igények bírósági úton történő érvé­nyesítése előtt a felek pana­szaikkal, kifogásaikkal a me­zőgazdasági termékforgalmi egyeztető bizottsághoz for­dulhatnak. De ez az előzetes egyeztető eljárás — az eddigiektől el­térően — január 1-től kezd­ve nem kötelező, ha az egyik szerződő fél termelőszövetke­Grenoble-i rekord Olimpiai falu 9 emeletes házakkal Egy hónap sincs már hátra a világ legjobb sportolódnak hagyományos téli versenyéig, a X. olimpiai játékokig. A Grenoble-ban február 6—18-a között sorra kerülő nagy ver­senysorozaton — a DPA vég­legesnek mondható értesülése szerint — 38 ország 1528 spor­tolóval és 583 kísérővel vesz részt. Eszerint megdől a leg­utóbbi innsbrucki olimpia 36-os részvételi rekordja. Elő­reláthatólag 10 magyar spor­toló indul a téli olimpián. Mexikóból érkezett a jelen­tés, hogy a város déli részén épülő olimpiai falu már jú­nius végére készen lesz. A munkálatok 50 százalékban be­fejeződtek, s jelenleg 7250 em­ber dolgozik az építkezésen. Az olimpiai falu 29 épületből áll. Ezek általában 6—9 eme­let magasak, s 2816 lakosztályt foglalnak magukba. A mexi­kóiak tízezer részvevőre szá­mítanak. zeti gazdaság, vagy egyéni termelő. Így a jogvita köz­vetlenül bíróság elé kerül­het. Az új jogszabály meg­szabja az egyeztető bizottsá­gok összetételét, hatáskörét és az egyeztető eljárás ügyrend­jét. A másik rendelet módot ad arra, hogy a mezőgazdasági termékértékesítési szerződé­sek alapján átadott termé­kek minősítésével pártatlan és szakmai szempontból jól tájékozott szervek, illetve a kijelölt szakértők foglaljanak | állást. A tartós árufélék ese­tében, amelyeknél lehetőség van alapos objektív vizsgá­latra, a kijelölt szervek dön­tenek a minősítésről, a gyor­san romló árucikkek esetében pedig a járási tanács elnö­ke küld ki szakértőket hely­színi vizsgálatra. Az a szer­ződő fél, aki a bizottsági, illetve szakértői állásfogla­lást sérelmesnek tartja, igé­nyét bíróság, vagy gazdasá­gi döntőbizottság előtt érvé­nyesítheti. AUTOBUSZ-VEGÁLLOMAS - IKARUS Új szolgáltatás a dolgozóknak: háztól gyárig és vissza Saját gyártmányú autóbu­szaiból néhányat az Ikarus a jövőben személyszállításra ál­lít be házi kezelésben. A tá­voli lakóhelyükről bejáró több ezer dolgozója utazásához való hozzájárulás ez. A közeljövő­ben növelni kell szakmunká­sainak létszámát viszont a közvetlen környékről nem re­mélhet elegendő utánpótlást. Az Ikarus néhány napja a gyártól messzebb fekvő Pest megyei községekben indított munkástoborzást. Alsónémedi, Ócsa, Inárcs, Kakucs és Üj- hartyán ipari szakmákban kép­zett dolgozóit korlátlan szám­ban hajlandó alkalmazni. A jelentkezések máris megkez­dődtek erről a környékről, ahonnan eddig alig járt valaki a nehezen megközelíthető Ika- rusba. Február elsejétől eset­leg már több százan indulnak naponta ebbe a gyárba, amely vállalja, hogy új dolgozóit sa­ját autóbuszain szállítja köz­ségükből vissza. a munkahelyre és mums 1968. január 12, péntek, Ernő napja. A nap kél: 7.30, nyug:Xik: 16.15 órakor. A hold nyugszik: 5.00, kél: 13.01 órakor. — ALsógödön, Sziklai Gyu­la a községi tanács pénzügyi állandó bizottságának elnöke elkészíti Petőfi Sándor mell­szobrát. A szobrot a kertvá­rosban állítják fel, az avatási ünnepségre március 15-én kerül sor. — Vácott Nagy László Mi­hály 52 éves péksegéd, buda­pesti lakos személygépkocsi­jával nem adta meg az át­haladási elsőbbséget egy da­rus tehergépkocsinak és a két jármű összeütközött. A sze­mélygépkocsi utasa, Deák Piroska 38 éves ápolónő a helyszínen meghalt. A rend­őrség Nagy László Mihályt őrizetbe vette, ellene az el­járást megindította. — Vácott a Dunakanyar Fotoklubban ma este hat órakor dr. Tahin Gyuláné vetítéssel színesített útiél­mény beszámolót tart „Uta­zás hét tengeren” címmel. — A MAVAUT közli, hogy mától a Budapest—Csepel— Szigetszentmiklós — Sziget­halom, Autógyár—Tököl és a kiskunlacházi helyi autó­buszvonalon menetrendmó­dosítást léptet életbe. — A csillagok világa cím­mel ma este 6 órakor a szentendrei művelődési ház­ban Vigh István TIT-előadó tart előadást. — Tavaly kezdték meg Tökölön az új temető kia­lakítását és rajta a ravata­lozó építését. A munkálato­kat az idén fejezik be. Meghalt Gelléri András Gelléri András, a Füles című lap főszerkesztője 61 éves korában váratlanul el­hunyt. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége és az If­júsági Lapkiadó Vállalat sa­ját halottjának tekinti. Teme­téséről később történik intéz­kedés. — A kecskeméti Katona József Színház szombaton este a Csepel Autógyár mű­velődési otthonában vendég­szerepei. Raffay Sarolta: „Egy szál magamnak” című darabját adják elő. Szentendre — Szentes Kifizették a „megosztott főnyereményt A lottó decemberi utolsó, 52. játékhetén két telitalálatos szelvény is volt — az egyiket Budapesten, a másikat Csong- rád megyében töltötték ki —, s így a több mint 1,8 milliós főnyeremény kétfelé oszlott. Mindkét részt csütörtököm fi­zették ki. A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság központi pénztárá­ban vette kézhez a 908 523 fo­rintot egy nyolctagú lottózó csoport. A kollektíva vezetője, A hatósági bizonyítványokról A művelődésügyi igazgatás területén a jövőben hatósági bizonyítvány bemutatását csak a következő esetben szabad megkívánni: a felsőoktatási intézményekben a tandíj és szociális támogatás megállapí­tásával kapcsolatban annak igazolására, hogy a hallgató egyik szülője (eltartója) nem áll munkaviszonyban. Az iga­zolás nem külön bizonyítvány formájában, hanem a jövede­lemigazolás céljára rendszere­sített űrlap megfelelő rovatá­ban történik. Egyéb esetekben a művelődésügyi szervek ha­tósági bizonyítvány bemutatá­sát nem kívánhatják. Ha a gyámügyi eljárásban a jövőben az ügyfél vagyoni állapotának igazolása szüksé­B v- Postabontás Kifogás mindig akad Kislányom iszonyú fogfájás­sal ment december 29-én az is­kola fogorvosához. Az orvos azzal utasította el, hogy majd január 2-án jöjjön, mivel ad­dig szabadságon van. A köz­ségi fogorvos is kifogással élt: nem kötelessége gyerekeknek fogat húzni. Hosszú, fájdalmas éjszaka következett. Másnap magánbetegként szóba álltak velünk. Szeretném azt hinni, hogy ez csak egyedi eset. El­lenkező esetben szomorú vég­következtetéshez jutnék. Király György Abony, Honvéd u. 18. A posta kivizsgálta A november 19-i postabon- | tásban R. J. azt reklamálja j Galgamácsáról, hogy a 15 km távolságra fekvő Ácsára négy és fél óra alatt továbbított a í posta egy táviratot. A Budapest-vidéki Posta igazgatóság kivizsgálta a pa­naszt, a következő eredmény­nyel: „Megállapítottam — írja Nagy Béláné, az igazgatóság vezetője —, hogy a cikk írója, Tóth József, Galgamácsa, Pos­ta utca 5. szám alatti lakos XI. hó 9-én Galgamácsa posta­hivatalnál 08.10-kor feladott táviratát Ácsa rendeltetési hi­vatal XI. hó 9-én 11.18-kor kézbesítette. Átvette Súlyán Erzsébet címzett. A posta részéről késedelem nem történt, miután a fel­adástól a kézbesítésig mind­össze 2 óra 38 perc telt el.” ges, erre a célra a munkáltató által kiállított kereseti igazo­lást és a tanács pénzügyi osz­tálya által kiállított adó- és értékbizonyítványt kell fel­használni. Hegedűs Ernő, a szentendrei ktsz dolgozója elmondotta, hogy a csoport tagjai valami­kor egy munkahelyre jártak, most már csak „lottózónapo­kon" találkoznak. Százhatvan szelvénnyel játszottak megha­tározott szisztéma szerint, s „mellékesként" két négyes ta­lálatra 32 038 forintot, 26 há- romtalálatos szelvényre 7462 forintot, a 65 kéttalálatosra pe­dig 1040 forintot kaptak. A fő­nyereményt egyenlően osztot­ták el s mindegyikük takarék­ba tette a maga részét. A másik telitalálatos szel­vény tulajdonosa, a magát megnevezni nem akaró lottó­zó, Szentes környéki kétgyer­mekes lakos — az OTP szen­tesi városi fiókjában vette fel a főnyereményből rá jutó ösz- szeget, amelyhez jól sikerült variációja nyomán egy négyes és több hármas, valamint ket­tes találatra jutó pénzt kapott. Pillanatban a holnap A szerkesztőm mérges. Csu­pa nagy cikk az asztalán. Épp az enyémmel vesződik: már megint hét oldal. Ez a téma legfeljebb ötöt ér. Nyújtja is vissza — nincs kegyelem. Duz­zogva nézem a sorokat. Képte­len leszek meghúzni. Szidom a főnököm értetlenségét, hiá­ba, nincs érzéke a nagy té­mák iránt. Közben káröröm­mel hallgatom, ahogy kollé­gámmal pöröl. Az is alkotásá­val együtt csukja be maga mö­gött az ajtót. Lehet, hogy bal lábbal kelt fel ma a szerkesz­tő? Munka helyett duzzogva ß napilapokat forgatom. Nincs kedvem az íráshoz, még ke­vésbé gondolataim megnyirbá­lásához. Az újságcímeket bön­gészem: — A vietnami nép tá­mogatja a kambodzsai nép harcát. — Sikeres leszállás után a Surveyor 7. fényképe­ket sugároz a Holdról. — Az ország valamennyi útja jár­ható. Azután megakad a sze­mem egy rövid cím es híren: Meghalt az egyik szívátülteté- ses beteg. Es rögtön alatta: Tu­dományos vizsgálatok a 105. elemmel kapcsolatban. A két hír együtt sem tesz ki fél hasábnyi helyet a lap­ban. Pedig ha van érdekes hír a világon, akkor ez a kettő az. Hír a mából, amely a jövőről szól. Ma még nem sikerült a brooklyni szívátültetés, de Fokvárosból kedvező a jelen­tés, Blaiberg fogorvos állapota megnyugtató. S a másik hír, amely szintén szűkszavú: m Dubnái Egyesített Atomkuia- tó Intézet ülésén bejelentették: a 105-ös számú vegyi elem szintézisének tanulmányozása van napirenden. És még vala­mi: az új elem élettartama a másodperc század részével mérhető. Alig értek belőle valamit. Csupán az jut el tudatomig, hogy ismét valamit felfedez­nek, amelynek óriási jelentő­sége lehet a tudomány fejlő­désében, hogy a megismerés folyamata végtelen, lám, a századforduló nagy felfedezé­sei óta már hova jutottunk?! Az újságban kisebb-nagyobb cikkek váltják egymást. Ma fontosak, érdekesek, holnapra azonban legtöbbjük elfelejtő­dik, új újságok, hírek kelnek szárnyra. Talán a maiból csak ez a két aprócska cimes hit lesz a legmaradandóbb, ame­lyek új felfedezésekről, a tu­domány állásának új állomá­sáról szólnak. Már nem is tűnik olyan le­hetetlennek kurtítani a cik­kemen. Érzem, nem a hosszú­ság, a szóbőség itt a fontos, ha­nem a maradandóság. Mint itt, ahol ma még csak húsz rövid­ke sor szól az újról: küszöbön a beteg szívű emberek életé­nek megmentése, a lehetetlen ismételt legyőzése. Vagy ti­zenöt sor csupán a 105-ös ve­gyi elemről, amely tán egy év­tized múltán a természetátala­kítás • nélkülözhetetlen forrása lesz. — sági — A rádió és a televízió mai műsora A GÖDÖLLŐI FÉMTÖMEGCIKKIPARI VALL. FELVESZ fémcsiszoló, esztergályos, lakatos szak- és betanított munkásokat. Jelentkezés: Gödöllő, Szabadság tér 3. KOSSUTH RADIO 8.22: Népi muzsika. 9.00: Ilf és Petrov két karcolata. 9.22: Weither. Operarészletek. 10.10: Az óvodások műsora. 10.30: Édes anyanyelvűnk. 10.35: A rixdorfi énekegyüttes énekel. 11.00: Zene­kari muzsika. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.08: Vita a korszerű mezőgazdaságról. 13.23: Daljáték­részletek. 13.56: Sziklai Erika énekel. 14.30: Zsibongó. A Gyer­mekrádió műsora napköziseknek. 15.15: Üzenetek. 15.55: Beszél­jük meg! 16.00: Falusi délután. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.15: Zenekari muzsika. 17.40: Nyitott stúdió. 18.00: Oj Zenei ÜJság. 18.40: Magyar nóták. 19.00: Esti Krónika. 19.30: Párbeszéd az éterben... 21.09: Az elmúlt év két emlékezetes Richter-hang- versenye. 23.09: Operettrészle­tek. 0.10: Marenzio-madrigáiok. PETŐFI RÁDIÓ 10.00: Tegnap hallottuk: Az elmúlt év legjobb tánczenei fel­vételei. 10.30: A régi Metropoli­tan nagy énekesei. 10.56: Vála­szolunk hallgatóinknak! 11.11: Verbunkosok, katonadalok. 11.40: Hurok. Regényrészlet. 12.00: Wilhelm Backhaus zongorázik. 12.20: Hónapról hónapra. 12.35: Két szvit. 13.17: Beat és bárd. Beszélgetés. 14.08: A Mantovani zenekar játszik. 14.35: Eszperan- tisták ötperce. 14.40: Henryk Sze- ry ng hegedül. 14.55: Irodalmi érdekességek. 15.01: Népdalok. 15.16: Fenntartott hely. 15.40: Er­kel operáiból. 16.05: Operettrész­letek. 16.24: Arany János ver­sei. 16.29: Indulók, balettzenék. 16.50: Magánvélemény — köz­ügyekben. 17.00: ötórai tea. 18.10: Olasz dalok. 18.40: Láttuk, hallottuk. 19.00: A lengyel rá­dió szimfónikus zenekarának hangversenye. 20.00: Esti Kró­nika. 21.04: Színes népi muzsika. 21.45: Vita az űj ipari államról. 22:00: Operaáriák. 22.20: Köny­nyűzene, tánczene. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola-tv. Matematika (ált. isk. VIII. oszt.). A hasonlóság. 8.25: Angol nyelv (középisk. Ill—IV. oszt.). Walter és Connie jelenti. A vonaton. 9.00: Földrajz (ált. isk. VIII. oszt.). Eszak-Európa tá­jain. 9.25: A televízió politikai tanfolyama. Az európai bizton­ságról (ism.). 9.55: Magyar iro­dalom (ált. is. V. oszt.). János vitéz, I. rész. 11.05: Élővilág (ált. isk. VI. oszt.). Az erdő növé­nyei és állatai. 13.35: Matema­tika (ism.). 14.30: Földrajz (ism.). 15.25: Magyar irodalom (ism.). 16.10: Élővilág (ism.). 17.25: Pe­dagógusok fóruma. Ebből követ­kezik, hogy ... Előzetes mód­szertani tanácsok a VI. osztályos számtan-mértan adáshoz. 17.58: Hírek. 18.05: Beszélgetés a re­lativitáselmélet és fizikai va­lóság című előadásról. 18.35: Radar. Fiatalok érdekvédelmi műsora. 19.00: A televízió poli­tikai tanfolyama. A gazdasági mechanizmus reformjának né­hány kérdéséről. Előadó: Vályi Péter pénzügyminiszter. 19.30: Esti mese. 19.40: Nótaszó. 20.00: Tv-híradó. 20.20: Csodás téli vi­lág. Sanzonösszeállítás. 21.00: Körkép. Kultúrpolitikai műsor. 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspan Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VIII., Somogyi Béla u. 6. II. em Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható Központi telefon: 343—100. 142—221 Gépíró - szoba 10 órától 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—447 Titkárság: 131—248. Egyéb szamok: 1«1—462. 141—258 Előállítja: Szikra Lapnyomda. Budapest. Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet tiető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Bp. V., József nádor tér L S2.). Előfizetési díj 1 hónapra 17 forint. APRÓHIRDETÉSEK Vegyipari munkára férfi vegyésztechniku­sokat, gyógyszergyár­tó szakmunkásokat, férfi segédmunkásokat felveszünk 5 napos munkahét. Továbbtanulást bizto­sítunk. JELENTKEZÉS: Kő­bányai Gyógyszeráru- gyár, Budapest X., Gyömrői u. 19—21. Te- lefou: 477—330/193. Tanya beköltözhető 1196 n.-öl területtel el­adó. 1 Járás Földvár düllő 1. szám. Értekez­ni Nagykőrös, X. kér. Vitéz utca 9. szám alatt, helyszínen. ISKOLATABLO készí­tése I. o. kivitelben, személyenként 30 fo­rint. Tanárok fényké­pezése díjtalan. Kiss Fotonál. Nagykőrös, Hősök tere 1. Orion 403 tv fizetési kedvezménnyel olcsón eladó. Nagykőrös, VIII., Kassai út 23. Szabó Mihály. Beköltözhető, üzletnek alkalmas szoba-kony­ha házrész házhely és ágy eladók. Nagykő­rös, Losonczy u. 36. Eladó Nagykőrös, Sas utca 15. sz. azonnal beköltözhető fél ház Érdeklődni lehet: Ár­boc u. 13. sz. alatt. Eladó Nagykőrösön szoba, konyhás mel­lékhelyiséggel ellá­tott házrész. Ugyan­ott 20 db melegágyi keret üveggel. Érdek­lődni lehet: Balia G. u. 42. sz. alatt. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. Vákuumtechnikai Gép­gyára felvételre keres: esztergályos, marós szakmunkásokat, betanult esztergályost és marósokat JELENTKEZÉS: minden munkanap 8 és 12 óra között a személyzeti osz­tályon. Cím: Bu­dapest, (V., Szilá­gyi u. 26. M egközelí tliető: 55 12 villamossal. 43, 96, 84 autóbusz- szál. A Beton és Vasbeton- ipari Művek — VÁCI TELEPE — azonnali belépésre felvesz éjje­liőri munkakörbe 2 főt, valamint portási mun­kakörbe 1 főt. Mun­kásszállást és üzemi étkezést biztosítunk Felvétel csak szemé­lyes jelentkezés ese­tén a személyzeti ve­zetőnél. Szentendre. Dózsa György út 34 szár* alatt. Trabant Comoi Közén kiutalás átadó. Cegléd. Árpád u. 17. Miklóssy. A Pamutfonóipari Vál­lalat váci gyára, fel­vesz férfi munkaerő­ket, anyagmozgatási munkára és női mun­kaerőket, akiket gep- munkára betanítunk. Kereseti lehetőség be­tanulás után: 1300— 1600 forint. Munkaru­hát térítés ellenében, üzemi ebédet, vidéki­eknek pedig útiköltség­hozzájárulást adunk. Jelentkezni lehet: a gyár személyzeti osz­tályán, Vác. Vám utca 1. Telefon 61. Eladó ingatlanok a gö­döllői kirendeltség te­rületén Isaszeg: 3 szoba, 2 konyha, 2 speiz, pince, 180 n.-öi telekkel Ára : 80 000,— Ft 1 szoba, konyha, 190 n.-öl telekkel (fél ház). Ára: 50 000,— Ft Szilasliget: 1 szoba, konyha, ve­randa, 200 n.-öl gyü­mölccsel. Ara: 86 000,— Ft Gödöllő: 2 szoba, konyha, kam­ra 350 n.-öl udvar ke­rítve (fél ház). Ara: 120 000,—'Ft 4 szoba, 2 konyha, 5 kamra,, fürdőszoba előszoba, zárt veranda, pince, 778 n.-öl telek­kel. Ára : 350 000,— Ft Kerepes: 200 n.-öl kerítetlen te­lek. Ara: n.-öle: 80,— Ft Érdeklődni lehet: PIK. Gödöllő, Dózsa György u. 12. Eladó beköltözhető ház, VIII., Ibolya út 5. Érdeklődni 7-es szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom