Pest Megyei Hírlap, 1968. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

Kádár János beszélgetése a televízióban és a rádióban Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára be­szélgetést folytatott Megyeri Károllyal és Szepesi György- gyei, s válaszolt a rádió és a televízió hallgatóinak, illetve nézőinek kérdésedre. A beszél­getés, amelyet a rádió és te­levízió az új év első napján közvetített, kitért több politi­kai kérdésre is, A béke kilátásairól szólva, Kádár elvtárs arra utalt: tel-; jesen érthető, hogy ez a kérdés ma aggodalmas módon vetődik fel az emberekben. A mi újkori társadalmunk a teljes békét úgyszólván nem ismeri; a ma élő nem­zedék két világháború sú­lyos megpróbáltatásain ment keresztül. Az aggodalmaskodást, nyugta­lanságot indokolja az is, hogy a közelmúlt években a nem­zetközi helyzet — átmeneti, csekély enyhülés után — ismét bizonyos mértékben kiélező­dött Ez kifejezésre jut szám­talan eseményben, különböző puccsok, úgynevezett helyi há­borúk és különösképpen a viet­nami háború révén. Az embe­rek látják és tudják, hogy az imperializmus nem nyugszik, annak vezető, fő ereje, az Amerikai Egyesült Államok egy, szinte mindenki által el­ítélt, barbár, hódító háborúba fogott Vietnamban, és térdre akarja kényszeríteni a vietna­mi népet A továbbiakban Kádár elv­társ rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok kormánya sohasem fogja elérni célját, amiért ezt a háborút kirobban­totta. A vietnami népet Indo­kína népét nem fogják tudni még egyszer visszakényszeríte- ni a gyarmati járomba. Az Egyesült Államok ebben a há­borúban hallatlan kegyetlen­ségeket követett el, különlege­sen embertelen hadviselés ké­pe rajzolódik ki mindenki előtt, de megtömi a vietnami népet nem tudta, és az egész világ tanúja ennek a harcnak, amikor a legnagyobb imperia­lista hatalom egy viszonylag kis lélekszámú néppel nem tud elbánni, és az meghiúsítja minden leigázó törekvését. Kádár János kifejezte azt a meggyőződését, hogy a vietna­mi nép győzni fog, a vietnami nép szabad lesz, és hogy a szocialista világrendszer országainak ereje a világ minden haladó emberének törekvése, a népek éber­sége meg tudja akadályoz­ni egy új világháború ki­robbanását is. Szólott arról is, hogy vannak olyan törekvések, hogy a szo­cializmus országait, a haladás erőinek egységét megbontsák. Hallatnak olyan csábító szirén­hangokat is, hogy Magyaror­szág miért nem „önállóbb" külpolitikájában. Ezek, persze, ki nem mondva azt jelentik, hogy miért nem távoloidunk el a Szovjetuniótól, általában a szocialista országok közösségé­től. Azért nem távolodunk el — hangsúlyozta Kádár János —, mert az elvhű politika nagy távlatban az igazán kifizetődő politika, és bel- és külpolitikai elveinkhez ragaszkodva tud­juk megőrizni, gyarapítani ba­rátaink megbecsülését és bi­zonyos tekintetben ellensé­geink tiszteletét is. A gazdasági irányítás re­formjával kapcsolatban Kádár elvtárs aláhúzta, hogy az szük­ségszerű és megérett változás. Ami az életszínvonalra való hatását illeti, arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyes sor­rend így hangzik: a gazdaságvezetés! reform­mal is a gazdálkodás haté­konyságát, a termelés és a termelékenység fejlesz­tését, keU elérnünk, és ezen keresztül fogjuk el­érni az életszínvonal emel­kedését, a szocialista épí­tés ütemét hazánkban. Ez a meggyőződésünk. Az új mechanizmus létrejöt­téről érdeklődő kérdésre vá­laszolva, Kádár elvtárs elmon­dotta, hogy bizonyos időben — körülbelül három esztendő­vel ezelőtt — tudva, hogy a gazdaságunk fejlődik és előre­halad, mégis észleltünk olyan jelenségeket, amelyek arra vallottak, hogy ha nem vál­toztatunk bizonyos dolgokon akkor nem tudjuk a fejlődés ütemét a korábbi színvonalon biztosítani. Ezért a legkülön­bözőbb területeken az embe­rek ezrei vizsgálni kezdték gazdálkodásunk és gazdaság- irányításunk módszereit, hogy megkeressék azokat az ele­meket, amelyek segítik a fejlő­dést és azokat az elemeket, amelyek ezeket fékezik. A vizsgálat során nagyon sok ta­pasztalat összegyűlt, ezt rend­szerezték a párt Központi Bi­zottságában, a kormányban, a gazdasági ügyekkel operatíven foglalkozó emberek, tudósok, közgazdászok: az illetékes pártszervek ezt ismételten megvitatták és megtárgyalták, s ennek folyamatában alakult ki az a meggyőződés, hogy gazdaságirányítási rendszerün­ket meg kell reformálnunk. A továbbiakban szólott a gazdaságirányítási reform várható hatásáról, a la­(Folytatás a 2. oldalon) Losomczi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa el­nöke január 1-én délben a rá­dióban és a televízióban kö­szöntötte az ország népét. Elöljáróban megállapította, hogy a gondok ellenére is si­kerekben gazdag esztendőre tett pontot az ország. 1967 a cselekvés s a még nagyobb tettekre való felkészülés idő­szaka volt. Ebben népünk tisz­teletre méltóan helytállt. A köl­csönös bizalomnak és a szilárd magabiztosságnak megvolt az alapja: pártunk kipróbált, ha­tározott és humánus politiká­ja, amelynek valóraváltásán az egész társadalom eredménye­sen munkálkodott. Tovább szilárdult új társadalmi ren­dünk alapja, llymódon — az új esztendőben — magasabb szinten, nagyobb igényekkel folytathatja az ország népe a munkát, nyugodtan láthatunk hozzá az új gazdaságirányítási rendsz&r megvalósításához. amely népünk egyetemes ér­deke. A külföldi országokhoz, népekhez fűződő kapcsolata­inkban továbbra is alapvető célunk: a haladás erőivel való még szorosabb szövetség és testvéri jóbarátság. A mi békés teremtő műn kásákkal szemben állnak az erőszak, a háború erői. Az új esztendő küszöbén tehát nem állunk problémák és teendők nélkül. Végezetül az Elnöki Tanács elnöke békés, eredmé­nyekben gazdag új esztendőt kívánt az ország népének. Ausztráliában és Indiában Az ausztráliai ötös ikrekről, akik vasárnap születtek, első ízben adtak ki orvosi közle­ményt, amely szerint nincs többé ok az aggodalomra. Az anya ugyancsak jól érzi ma­gát. Az indiai Madras államban egy 35 éves asszony szintén ötös ikreknek adott életet. Az egyik gyermek csupán néhány óráig élt. Három kislány és egy fiú életben maradt, egészségi állapotukról azonban a kórház egyelőre nem nyilatkozott. Úszó jégtábla foglyai A manitobai Churcillből je­lenti az AP, hogy szombaton helikopterrel mentettek meg két eszkimót, akik a Hudson- öbölben egy úszó jégtáblára kerültek és tíz napig vártak a r .egmen tőkre. A helikopter orvosi vizsgálat céljából azon­nal kórházba vitte az eszkimó­kat. „Fekete“ szív „fehér" emberben Újabb szívátültétési Önfeledt óévbúcsúztató Pezsgös újévköszöntő Karnevál a pesti ntcákon — Reggelig tartó szilveszteri mulatság megyeszerte önfeledt jókedvvel, vidám hangulatban búcsúzott az óév­től az ország lakossága, majd pezsgődurrogás közben kö­szöntötte az érkező esztendőt. Táblás házakkal fogadták ven­dégeiket az éttermek, százezrek szórakoztak az üzemi, termelőszövetkezeti klubokban, zsúfolásig meg­teltek a lampionos, szer­pentinre báltermek. A főváros utcáin már vasár­;nap délelőtt megszólaltak a ■papírtrombiták — a rendőr- főkapitány feloldotta a csend- rendeletet is — aztán az éjfél: órákban elárasztották Buda­pestet a hangos karneválozók. Pécsett nemzetközi eszpe­rantó szilvesztert tartottak, Kiskőrösön és Kiskunfélegy­házán Petőfi-ünnepségen emlé­keztek meg a nagy költő születésének 145. évfordu­lójáról. Dunaújvárosban — éjfélkor — a vasmű mozdonyai síp- és szi­rénakoncerttel fogadták 1968 at. Országszerte felelevenítet­ték a szilveszteri hagyomá­nyokat. Pest megyében — csakúgy, mint hazánk más vidékein — (Folytatás a 2. oldalon) Kedden reggel 9 órakor a fokvárosi Groote Schuur kór­házban megkezdődött az újabb szívátültetési műtét. A 24 éves halálosan sérült, színesbőrű fiatalember, akiről a kórház eddig csupán annyit közölt, hogy Clive Haupt»-nak hívták és hogy baleset következtében szenvedett agysérülést, néhány perccel kilenc óra előtt halt meg. Megjegyzik, hogy az or­vosok mindent megtették a fiatalember megmentéséért. A sebesült állapota azonban re­ménytelennek látszott s ezért Barnard professzort már haj­nali öt órakor a kórházba hív­ták. A fiatalember halála előtt az orvosokból és egészségügyi személyzetből álló harmincta­gú csoport mindent előkészí­tett a műtéthez. A vizsgálatok alapján Barnard professzor és segédei úgy találták, a halott szövetei kielégítő mértékben alkalmasak arra, hogy a ki­szemelt szívbeteg páciens, dr. Blaiberg szervezete befogadja őket. Dr. Blaiberg fogász kilenc hónappal ezelőtt volt kényte­len abbahagyni mesterségét egy súlyos szívroham követ­keztében. Néhány héttel ez­előtt feküdt be a kórházba és azóta az orvosok megállapí­tása szerint, állapota egyre romlott, félő volt, hogy beteg szívével nem éli túl azt az időt, amíg megfelelő alkalmat; illetve szívet találnak az átül­tetéshez. Külön érdekessége az ope­rációnak, hogy Barnard pro­fesszor és csoportja a szívbe­teg pácienssel egyetértésben túltette magát a dél-afrikai faji előítéleteken és tiltó ren­delkezéseken. A fokvárosi Groote Schuur kórház kedden, helyi idő sze­rint 16 órakor kiadott hivata­los közleménye szerint sike­resen befejezték a műtétet. Clive szíve kedden délelőtt, helyi idő szerint 10 óra 43 perckor szűnt meg dobogni. Az orvosok azonnal felnyitot­ták mellkasát és a kioperált szívet egy másik műtőbe vit­ték, ahol Philip Blaiberget ad­digra már előkészítették a szívátültetési műtétre. Az öt­órás műtét során a Barnard professzor vezette 16 főnyi or­voscsoport eltávolította a fogorvos súlyosan beteg szívét és helyébe az elhunyt fiatal munkás szívét operálta. Az AFP legfrissebb jelenté­se szerint Barnard professzor kedden délután közölte, hogy páciense „elméletnél van és egészségi állapota igen jó”. r r ATHÉN MEGCENZURÁZTÁK KONSTANTIN ÚJÉVI ÜZENETÉT Hétfőn első ízben rendeztek a görög fővárosban újévi ün­nepséget király nélkül. A ka- tedrálisban a hagyományos is­tentiszteleten Zoitakisz régens képviselte a monarchiát. Zoitakisz régens újévi üze­netében felhívta a görög né­pet: „Csukja be a fülét az el­lenséges propaganda előtt." Papadopulosz miniszterelnök újévi beszédében ötéves gazda­sági terv kidolgozását jelentet­te be az ország lakosságának. A keddi görög lapok közöl­ték Konstantin király megcen­zúrázott újévi üzenetét. A ki­rály újév alkalmából üdvözöl­te a görög népet, és azt a re­ményét fejezte ki, hogy ha­marosan visszatérhet országá­ba. A Reuter szerint a cenzorok a következő mondatot vágták ki az újévi üdvözletből: „Mi, görögök, a szabadságot és a de­mokratikus kormányzást az életünknél is többre tartjuk.” Losonczi Pál köszöntötte az ország népét Újév a Parlamentben m A Budapesten akkreditált diplomáciai képviseletek veze­tői az újév alkalmából kedden jókívánságaikat fejezték ki a Parlamentben Losonczi Pál­nak, az Elnöki Tanács elnöké­nek. Az Elnöki Tanács fogadá­sán részt vettek Gáspár Sán­dor és Kisházi Ödön, az Elnö­ki Tanács helyettes elnökei, Cseterki Lajos, az Elnöki Ta­nács titkára és Gergely Mik­lós, a Külügyminisztérium pro tököli osztályának vezetője. A fogadás szívélyes légkörben zajlott le. Ötös ikrek Az új esztendő kilátásai XII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Állt 70 FILLÉR 1968. JANUÄR 3., SZERDA PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom