Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-14 / 295. szám

(5 ™&CMap 1967. DECEMBER 14., CSÜTÖRTÖK Kosaras visszavágó A női kosárlabda-bajnokcsa­patok Európa Kupájában ma kerül sor a Sportcsarnokban az MTK—Politechnika vissza­vágó mérkőzésre. A magyar bajnok — mint ismeretes — a múlt héten Bukarestben 60:55 arányban győzött a ro­mán együttes ellen, s így 5 pontos előnnyel várhatja a visszavágót. A 13. forduló Palma de Mallorcában lebonyo­lították a nemzetközi sakkver­seny 13. fordulóját. Pórtisch (ma­gyar)—Torán (spanyol) mérkőzés függőben maradt. Az élcsoport ál­lása: Larsen 11.5, Botvinnik 10, Szmiszlov 9 (1), Gligorics 7,5 (1), Ivkov 7,5, Pórtisch 7 (1), Torán (1). Déli végeredmény A területi labdarúgó-bajnokság Déli csoportjának sorrendje. 1. Ujhartyán 26 17 3 6 63:34 37 2. Ceglédbercel 26 15 5 6 41:24 35 3. Péteri 26 14 6 6 52:35 34 4. Ceglédi Ép. 26 16 2 8 54:42 34 5. Pilisi KSK 26 12 r, 6 48:34 32 6. Öcsa 26 11 G 9 54:47 28 7. Kakucs 26 9 í) 9 36:37 26 8. Albertirsa 26 11 4 11 40:43 26 9. Táborfalva 26 9 5 12 44:49 23 10. Fürst SE 26 10 3 13 44:50 23 11. Dabas III. k. 26 9 4 13 39:53 22 12. N.-körösi Ép. 26 9 3 14 45 :56 21 13. Tápiószele 26 8 4 14 48:65 20 14. Dánsztmiklós 26 1 1 24 11:50 3 Dánszentmiklós csapatát törölték $ bajnokságból. Harmadikból hatodik Tavaly a 12-es mezőnyben 36 ponttal harmadik lett a Gödöllői Vasas férfi röplabda csapata, amely idén a hatodik helyen végzett az NB II Középcsoportjában. 1. Dunaújv. K. 26 23 3 75:18 49 2. EVTK 26 22 4 73:31 4G 3. Kecsk. AKÖV 26 18 8 62:37 44 4. Szf.-vári TC 26 17 9 69:45 43 5. Z. Danúvia 26 14 12 #6:52 40 6. Gödöllő 26 14 12 59:56 40 7. Kecsk. Cskalov 26 13 13 43:50 39 8. Szf.-vári AKÖV 26 11 15 50:57 37 9. Honvéd ÉTI 26 11 15 49:60 37 10. Tat ab. B. 26 11 15 48:61 37 11. Salgót. Petőfi 26 11 15 45:59 37 12. Fürdőig 26 8 13 43:64 34 13: OSC 26 G 20 37:69 32 14. ASE 26 3 23 27:73 28 Az EVTK-tól 2, az ASE-tól 1 pont levonva. Az utolsó két he­lyezett esett ki. Befejeződött az MTS II. kongresszusa (Folytatás az 1. oldalról.) Csanádi Árpád, a MOB alel- nöke, az MTS elnökhelyettese az olimpiai kérdésekkel fog­lalkozott. Figyelembe véve a valóban nehéz mexikói körül­ményeket, nagyon nehéz fel­adat vár a magyar sport kép­viselőire a jövő évben Me­xico Cityben, Pedig a kitűzött cél komoly, megerősíteni a tokiói pozí­ciókat. Ügy kell felkészítem a magyar sportolókat, hogy a lehető leg­jobb fizikai állapotban indul­janak Mexikóba. A hozzászólások, majd Egri Gyula, az MTS elnökének vá­laszadása után a kongresszus egyhangúlag elfogadta az MTS alapszabályát, a sportegyesüle­tek mintaalapszabályának ter­vezetét, a II. kongresszus ha­tározatát, s a viták során el­hangzott észrévételekkel ki­egészítve a jelentést és a be­számolót ★ A határozat 5 fő pontban foglalkozik a feladatokkal. Ki­mondja, hogy a testnevelés és sport még szélesebb elterjesz­tése változatos — a helyi igé­nyeknek és lehetőségeknek leg­jobban megfelelő — formák, módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Megkülönbözte­tett gondot kell fordítani az iskolai testnevelés és sport fejlesztésére. Az élsporttal kapcsolatban leszögezi, hogy fokozatosan meg kell szüntetni a váloga­tott keretek és a válogatott sportolókkal rendelkező egye­sületek felkészülési munkájá­ban ma még tapasztalható lé­nyeges színvonalkülönbséget, egyúttal minden szinten emel­ni kell a szakmai munka kö­vetelményeit. A versenyrend­szer átgondoltabban alkalmaz­kodjék a versenysport meny- nyiségi és minőségi változásai­hoz, ugyanakkor kevesebb munkaidőkieséssel járjon. A harmadik fő pont a neve­léssel foglalkozik, kimondva: a testnevelés és a sport lehetősé­geit felhasználva, fokozottab­ban kell hozzájárulni a szo­cialista nevelési feladatok megoldásához. A testnevelés és sport felté­teleinek megteremtése, fejlesz­tése társadalmi érdek. Erősíte­ni kell a sportolási feltételek megteremtéséhez a sportegye­sület és bázisának együttmű­ködését, igényelni a helyi ál­lami, társadalmi, gazdasági szervek támogatását, és növel­ni a saját eszközű bevételt. Az ötödik fő pont a vezetés színvonalának emelésével fog­lalkozik, többek között ki­mondva a társadalmi összefo­gás szükségességét. ★ Ezt követően megválasztotta a kongresz­APROHIRBETESEK Eladó ingatlanok a dunaharaszti kiren­deltség területén. Dunaharaszti: 4 szoba, 2 konyha, 2 speiz, 280 n.-öl te­lekkel. Ara: 160 000,— Ft. 3 szoba, konyha, elő­szoba, veranda, speiz, fürdőszoba, 100 n.-öl telekkel. Ara: 180 000,— Ft. Ráckeve: 2 szoba, konyha, speiz + 1 szoba, konyha, speiz, 300 n.-öl telek­kel. Ara: 140 000,— Ft. 2 szoba, konyha, kamra, istálló, 400 n.- öl telekkel. Ara: 50 000,— Ft. 2 szoba, konyha speiz, veranda, 1100 n.-öl telekkel. Ara: 160 000,— Ft. Halásztelek: 1 szoba, 160 n.-öl te­lekkel. Ara: 65 000,— Ft. Érdeklődni lehet: PIK. Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 1. Tmk lakatost, ma­rós" kovácsot és se­gédmunkásokat felve­szünk. Könnyűipari Alkatrészgyártó és El­látó Vállalat 7-es gyá­ra, Vác, Csikós Jó­zsi : utca 18. szám. Textilipari nagyválla­lat központi kereske­delmi osztályára áru­ismerettel rendelkező, képzett, agilis fiatal- embbrt felvesz. „Pers­pektíva 201745” jeligé­re Felszabadulás téri hirdetőbe. ____________ B or 23 literes tételek­ben, disznóvágásra és ünnepekre 10 forintos árban kapható. Nagy- kőrös. Teleki u. 4. Vegyipari munkára férfi vegyésztechnikusokat, gyógyszergyártó szakmunkásokat, férfi segédmunkásokat FELVESZÜNK. 5 napos munkahét. Továbbtanulást biztosítunk. JELENTKEZESS Kőbányai Gyógyszer- árugyár. Budapest X., Gyömrői u. 19—21. Telefon: 477—330/193. CN-es Warszawa fel­újítva, olcsón eladó. Cinkota, Műszerész u. 19. Bolcsik. SSirttfssan a Past mvfftgoi Siir lapban ! Az Egyesült Izzó Gépgyára felvételre keres: esztergályos, marós, szakmunká­sokat. Betanult esz­tergályos és marós munkásokat. Jelent­kezés: 8—14 óráig a ■junka fel vételi iro­dán. Cím: IV.. Szi­lágyi u. 26. Megkö­zelíthető: 12-es vil­lamossal, 43-as, 47-es 96-os autóbusz­szál. Sürgősen felveszünk: gép- és csőszerelő lakatosokat, villany- szerelőket, valamint hűtőgép- és kompresszor- kezelőket. JELENTKEZÉS: Kőbányai Gyógyszer- árugyár. Budapest X., Gyömrői u. 19—21. Telefon: 477—330/193. szus az MTS Tanácsának 107 tagját. — köztük Barna Józsefet, a PTS elnökét — majd a tanács első ülésén megválasztotta az elnökséget, amelynek névsora a következő: Elnök: Egri Gyula. Helyet­tesei: Bíró Mihály, Csanádi Árpád, Ernszt Tibor, Szatmá­| ri István. Tagok: Erdős Jó­zsef, Fajkos Aladár, dr. Fe- ! kete József, Hegyi Gyula, Leveleki Lászlóné, Oláh Ist­ván, Szívós Péter, Takács Je­nő, Terényi Imre, Vajó Péter, Várkonyi László és Virizlai Gyula. Kijelölték a szakszövetségek elnökeit, főtitkárait, illetve szakfelügyelőit is. Adminisztrációs gya­korlattal rendelkező női munkaerőt, bérel számolói munkakörbe felvesz a Vecsési Há­ziipari Szövetkezet. Je­lentkezés — délelőtti órákban — a főköny­velőnél, Vecsés, Baj- csy-Zs. u. 62. szám. Ma: a PTS elnökségi ülése A Pest megyei TS ma reggel 9 órakor elnökségi ülést tart. Az első napirendi pontban a megye 1968. évi versenynaptárá­ról szóló jelentést ismertetik, majd tájékoztató hangzik el az idei sporttáborokról. Ezenkívül egyéb kérdések szerepelnek napirenden. Ismét győztek a „bések" MOSDOK, MELLÉKHELYISÉGEK, ROSSZUL SZELLŐZŐ SZOBÁK zárt, fülledt levegőjét TISZTÍTJA ÉS FERTŐTLENÍTI a LE VEGŐILLA TOSÍTÓ Használata egyszerű. ízléses műanyag­dobozban kapható a Háztartási és lilatszerboltokban Gyártja: FERROKÉMIA KTSZ n A dél-amerikai vendégsze­replésen részt vevő magyar labdarúgó B-válogatott leját­szotta negyedik mérkőzését is. Magyar idő szerint szerdára virradóra a perúi Limában lé­pett pályára az együttes és 4:0 (1:0) arányú győzelmet ara­tott az Universitario de De- portes ellen. A magyar csapat összeállítá­sa: Szentmihályi — Novak, Solymosi, Juhos, Juhász, Nos- ko (Bakos), Szőke, Puskás, Kozma, Csernai, Sikora (Faze­kas). A magyar csapat már a 7. percben megszerezte a veze­tést Kozma góljával, majd szü­net után kettőzött lendülettel támadott. A 49. percben Szőke futott el a jobb szélen és be­adását Kozma biztosan juttat­ta a hálóba (2:0). Az 54. perc­ben ismét jobb oldali magyar támadás futott a pályán és Szőke labdáját Puskás értéke­sítette (3:0). Az 53. percben Fazekas állította be a végered­ményt. A magyar csapat eddigi mér­lege: 3 győzelem, 1 döntetlen. (ívorsan, jól, szakszerűen javítjuk RÁDIÓJÁT, TELEVÍZIÓJÁT. HÁZTARTÁSI KISGÉPEIT Cegléd, Szabadság tér 5. Telefon: 191 Jászkarajenő, Néphadsereg u. 1. Telefon: 8 Abony, Kossuth tér 2. Telefon: 77 Albertirsa, Kolozsvári u. 1. Telefon: 11 CEGLÉDI VASIPARI ELEKTROMOS ÉS MŰSZERÉSZ KTSZ Harmadik lett a körösi birkózócsapat Abony bejutott az NB ll-be Befejeződött a szabadfogású bir­kózó NB II küzdelemsorozata. Az A-csoport fináléját Miskolcon ren­dezték, de a nagykőrösiek ezen nem indultak, mert ők már ko­rábban befejezték szereplésüket. A Pest megyei gárda 50 százalé­kos teljesítménnyel a harmadik helyet szerezte meg. Kieső nincs, mivel a rajt előtt visszaléptek csapatok, s így a kiesés már el­dőlt. Az A-csoport végeredménye 1. Csepel SC 5 5 — — 32.5: 7.5 10 2. SZVSE 5 3 1 1 23 :l7 7 3. Nagykőrös 5 2 1 2 20.5 :Á9*5 5 4. Petőfi SE 5 2 — 3 20.5:19.5 4 5. Papp J. SE 5 1 2 2 15.5:23.5 4 6. ÉTI 5 — — 5 7 :32 — Gyarapodott NB Il-es birkózó­csapataink száma. A fővárosban most bonyolították le a III. osztá­lyú kötöttfogású bajnokság döntő­jét, amely egyben osztályozó volt az NB II-be jutásért. A hét csa­pat sorában szőnyegre lépett az abonyi gárda is. BVSC, Pécsi VSK, Kecskeméti TE, Abonyi TSZ SK sorrend született, s ez a négy csa­pat vehet részt jövőre a kötött­fogású NB II küzdelmeiben. MOST SZERENCSÉJE LESZ! VEGYEN SZERENCSE-SORSJEGYET 4 FORINTÉRT — kétszobás öröklakást, gépkocsival. vagy családi házat, garázzsal, gépkocsival, — kétszemélyes, kéthetes olasz- és franciaországi társasutazást, — 100 000 forintos, vagy egyéb vásárlási utalványt, — személygépkocsit NYERHET! SZERENCSE SORSJEGY kapható az újságosoknál, trafikokban, boltokban és a postásoknál Elment a gólkirály A labdarúgó NB III Észak- k'Jzép csoportjának gólkirálya a bagi Kékesi János, új egye­sületet választott, s tavasszal már a Salgótarjáni Kohász színeit képviseli. Klubtársa, Berla, is eltávozik, valószínű­leg az Ikarus játékosa lesz. A távozók névsorában van Sára István, a Gödöllői Spar­tacus jeles magasugrója is, aki 191 centis eredményével orszá­gos hírre tett szert. A Bp. Spartacusban szerepel ezután. Cs. J. Olimpiai meghívás Pedro Ramirez Vazquez az 1968. évi mexikói nyári olim­piai játékok szervező bizottsá­gának az elnöke meghívta U Thantot, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, hogy tekintse meg jövőre a világ legjobb sportolóinak nagy ver­senyét PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: SUHA ANDOR Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Szerkesztőség: Budapest, VIH., Somogyi Béla u. 6. II. «m. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefon: 343—100, 142—220 Gépíró szoba 10 óráról 18 óráig 140—449 18 órától 21 óráig 140—447 Titkárság: 131—248. Egyéb számok: 141—462, 141—258 Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Index: 25 064 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzle­teiben és a Posta Központi Hír'ap Irodánál (Bp. V., József nádor tér 1. sz.). Előfizetési díj 1 hónapra 12 forint. ' Vállalatok, termelőszövetkezetek! A BANYATERV el v * KŐ, HOMOK, KAVICS, AGYAGBÁNYÁK TELEPÍTÉSI ÉS TECHNOLÓGIAI, IPARI, MEZŐGAZDASÁGI, KOMMUNÁLIS LÉTESÍTMÉNYEK * MAGAS- ÉS MÉIVÉPÍTÉSI, • VILLAMOSENERGIAELLÁTÁSI LÉTESÍTMÉNYEK, • VILLAMOSHAJTÁS, • AUTOMATIKA - HÍRADÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEK, • ANYAGMOZGATÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI BERENDEZÉSEK, • EGYEDI SÉPEK tervezését. TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNYEKET GEODÉZIAI FELMÉRÉSEKET, KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT. T-l 11 / A * S r elhívásra a BANYATERV BUDAPEST, II., VARSÁNYI IRÉN U. 40-44. TELEFON 151-403 TELEX:0567

Next

/
Oldalképek
Tartalom