Pest Megyei Hírlap, 1967. december (11. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-15 / 296. szám

4 w^Mivlap 1967. DECEMBER 15., PÉNTEK DOBOGÓKO GALLY-CITERAK MINT TUDJÁK...----------;--------- csupa suso- i séfcet s barátja a ház farkas­I A nyári szé! | gás az erdő- J kutyája: Rex. Csacsog egész---------------------ben; hol hal- ; nap, az erkélyen apró házat k abbain, hol erősebben hallik; a levelek táncolnak, villognak a bólogató ágakon, mintha egy-egy fa nagy, zöld bálte­rem lenne. A muzsika: a szél, amely valahonnan a messze- magasságból, talán a bárány­felhők közül indul; s halkul el a távoli völgyekben. A téli szél muzsikája más; komorabb, mélyebb, hangsze­relése markánsabb; nincsenek kedves szellő-hegedűk s této­vának tűnő fuvolafutamok, helyüket a komoly s komor fúvósok veszik át; nincsenek többé táncoló-villogó levelek, valamennyi fáradtan-sárgán- barnán pihen a fák alatt és csupán egy-egy borzongató szélfúgára rezdül meg. A dobogókői Eötvös mene­dékház egyik emeleti szobájá­nak ablakában állok. Estele­dik és hallgatom az erdei szél hangversenyét. Pihenni jöt­tem és ez a zene megnyugtát. Ablakom alatt hatalmas fe­nyő: a karmester. Talpig zöld tűlevél-frakkban hajladozik, ág-karjaival vezényli az isme­retlen-ismerős szél-dallamot. Körülnézek: körös-körül min­denütt mozdulatlanság: távoli hegyek, házak, magányos fa- rönkök és magányos szürke sziklák, amelyeknek mélyedé­seiben még az első hó fehér­ük. Minden mozdulatlan, min­den hallgat, csak a szél, a téü szél zúg, zenél az erdő végte­len hangversenytermében. Azután egyszerre csend lesz — a vén fenyő intett, gondo­lom. Felnézek az égre, csilla­gos már, a dagadó hold tömör D-betűje sápadtan fényük s ez már új varázslat: téli ég- ragyogás, amely csak csend­ben nagyszerű igazán. Idő és tér összeolvad ebben a csendességben: pihentető. A tegnap: múlt. A holnap: majd. lesz. Most: ma van és pihentető csend van itt a do­bogókői erdei házban. És ez a íegfontoisább. | “ szélesvállú, őszü­I Magas, | lő hajú-bajuszú-------------- ember, túl élete d erekán — s csupa szívélyes­ség, csupa barátság: a dobogó­kői turistaház vezetője. Néz­hetné bárki nyugalmazott gyalogsági tábornoknak, nagy- vállalati vezérigazgatónak vagy nyugalomba vonult hon­atyának. Egyik sem. Azaz... — egy kicsit mind a három együttesen: parancsnoka a ház személyzetének, igazgató­ja az egész pihenő komple­xumnak, szerető népszerűsítő­je, segítője a turistamozga- lommak, a tájak megismerésé­nek és megszerettetésének... Országot-világot járt; járja az országot ma is, hatvanhat évesen — noha nem kellene már, hiszen régen megszerezte iigényjogosultsáigát a nyugdíj­ra. Azt mondja beosztásáról: fregoli. Ott teljesít szolgála­tot, ahol szükség van rá, ahol betegség, szabadságolás vagy más ok miatt vezetőre van szükség, szerte az országban. Ma Dobogókőn, holnap talán Sárospatakon vagy a Bakony egyik turistaházában. Munkáját sokféleképpen el­ismerik és az elismerések sen­kinek sem — neki sem — es­nek rosszul. Csak a mértékkel volt egyszer baj: az egyik utóbbi, valamilyen nagyobb rendezvény lebonyolításával kapcsolatban kapott elismerő levélben foglaltakkal. Ez a levél meleg hangon nyilatko­zott a turistaház személyzeté­nek odaadó munkájáról, s kü­lön a vezető tevékenységéről, alá — mint írták — „hajlott kora ellenére” mindent meg­tett, hogy ... stb., stb. Hát ez az. A dicséret mértéke: a „hajlott kora ellenére” jelző. Kinek hajlott a kora? Mert az övé ugyan nem. Mint ahogy úgy is van: a hatvanhat év, az ősz haj és bajusz — vitalitásával, ügy­szeretetével, derűs életszemlé­letével összevetve — merő külsőségnek tűnik.-------------------j- szobában I Ä szomszéd | egy kislány---------------------lakik: nyolc­éves, szőke hajú, kék szemű kis parány, tiki szereti a me­épít és elé morzsát szór a cinkéknek; bólogató fejű és lépegető felhúzható őziké­jével beszélget és azt kérde­zi, hogy ebben az erdőben vannak-e igazi őzek, és hogy menjünk ki az erdőre és néz­zük meg az őzeket, amikor a patakhoz, vagy az etetőhöz mennek, és akkor lehetséges, hogy találkozunk erdei ma­nókkal és tündériányokkal, akik ugyan igazából nincse­nek, csak a mesében, de itt olyan jó lenni, mint egy mese­várban és hátha varázslat történik és lesznek manók, törpék, tüdérlányok és cso­dák ... Mesélek neki Őz­ről, a csodák-csodájáról, az­után az Óperenciás-tenger kincses szigetéről, óriások­ról és sárkányölő király­fiakról ... Mesélek-mesélek és egyszerre minden átmenet nélkül megkérdezi: és te tu­dod, hogy nincs is igazi Mi­kulás és a karácsonyfát sem a Jézuska hozza? És hogy a gólya is csak... — de ezt már nem folytatja, mert édes­anyja felemeli fejét a könyv­ből és ránéz. De ekkor már összeomlott a sok-sok mesevilág, a reali­tások világába értünk és Rex- hez, a kutya-baráthoz men­ve nagyot csúsztunk — nad­rágfékkel — az udvar je­gén,---------------j- jönnek-mennek: I Emberek | turisták, pihe­----------------nővendógek, fia­talok, öregek. Az erdei utat vékony jégpáncél borítja, vi­gyázva kell lépni, s láb elé nézni. Balra meredek falú szakadék, amely lenn a mély­ben szelíd völgybe megy át; százados fák vastagod­nak az oldalon, arra talán ember sem járt, hacsak tu­risták nem, biztonsági kötél­rendszerekkel a derekukon. Állok a meredek szélén és hallgatom a csendet. A völgy néma és mozdulatlan. Vala­hol ott pataknak kell len­nie; zaja nem hallik, talán befagyott már és a vékony jégréteg alatt csobog a kris­^ Milyen nehéz is kiszakítani a vágyat, hogy jöjjön valami S szép fénytörést-hozó napjaim­ul *>a, habár az ész meg-meglegyint: mit vársz megint, nézd a lombtalan fákat, nem kiabálnak, a varjak zenéje ijesztheti őket a télre. „Volt nyarunk; jöhet! Ilyen törvényű a világ!” Ezt pengetik halkan, halkan, a gally-citerák. Fürtös Gusztáv Ez a karácsony Édesanyám, ugye, mostan A sorsunk jobb« a változott Karácsonyra Apu eddig Mindig csak rongybabát hozott. Nem ilyen gyönyörűt, szépet Szemeit is csukja nyitja S vadonatúj csizmát kapott Iskolás bátyám, a Pista A zöld fenyőn aranydió Szaloncukorka is bőven Lóg a fánknak ágai közt. S pár szem volt a múlt idők­ben. Villanylámpánál olvasunk Nem petróleum fényénél Anyám e karácsony este Sokkalta szebb a réginél Gs édes Anyja felel rá Mosolygósán és kedvesen Demokráciában élünk Azért van minden gyermekem. Misik János népköltő IPOLYTOLGYES Újabb urnasír Néhány héttel ezelőtt Ipoly- tölgyesen egy ház alapozá­sánál urnasírt találtak. A környéken már több hasonló — koravaskorból származó — lelet került napvilágra. A csontokat tartalmazó, csak­nem teljesen ép agyagedényt a szobi múzeumban állítják ki. A Börzsöny vidéke egyéb­ként valóságos kincsesbá­nyája a régészeknek. A nem­régen Zebegényben talált' 15 millió éves lelet, valamint a mostani urnasír arra ösz­tönzi a kutatókat, hogy ta­vasszal még erőteljesebben folytassák az ásatásokat. Azt mondja az előadó, hogy: „mint tudják az elvtársak'’, s utána rögtön másról kezd be­szélni, s nem arról, amit ugyebár tudunk, hiszen azért is mondta, hogy „mint tudják az elvtársak”. Nézem a tisz­telt előadó arcát, hogy való­ban hiszi-e, sőt tudja-e, hogy mi, az elvtársak „mint tud­juk”... Nézem és megállapí­tom, hogy olyan magibiztos­sággal mondja ezt a „mint tudjuk”-ot, hogy benne az égvilágon semmi kétség nem lehet aziránt, hogy az adott té­mát, valóban tudják kedves hallgatói s ezért nyugodtan be­szélhet a témára alapozva immáron — másról. Nem merek körülnézni. Félel<, hogy a körülöttem ülők, akik „mint tudják”, mindany- nyian észreveszik, hogy én sem „mint”, sem „ahogy” nem tudom, nekem az égvilágon semmi fogalmam sincs arról, amit itt mindnyájan „mint tudják”. Keserű, de igaz tény: hülye vagyok. Mert, ha mond­juk öten „mint tudják”, s öten nem, akkor még nincs baj, nem voltunk ott, nem hallottuk, nem tanultuk, nem olvastuk, mi másik öten... Akkor egyszerű tájékozatlan­ságról, sima tudatlanságról van szó, amit könnyű pótol­ni... De ha itt mindenki „mint tudja” és csak egyedül én vagyok az, aki nem tudja, ak­kor már korántsem lógásról, tájékozatlanságról van szó, akkor bizony szégyenszemre olyan alapvető kérdést nem tudok, mint a kétszer kettőt... Tehát de facto hülye vagyok... Kellemes érzés, mondha­tom. Az ember felnőtt, hogy felnőtt legyen, családot ala­pit, munkát vállal, éli szerény, de becsületes életét, s ami­kor már eszébe sem jut, hogy valami baja lehet, egysze­rűen és váratlanul kiderül, hogy azon túl, hogy hülye, iga­zán nincs semmi baja... Most mit mondjak ezek után a barátaimnak? „Mint tudják?” , Mit mondjak munkatársa­imnak, rokonaimnak és ellen­ségeimnek? „Mint tudják?” S erre kórusban fogják majd mondani, igen, mind „mint tudják”, csak nem akartak elkeseríteni, jószívűek vol­tak, s különben is az én hü­lyeségem nem olyan veszé­lyes, mint az atombomba, hát inkább arról beszéltek... Kellett nekem erre az elő­adásra beülnöm, eljönnöm és odafigyelni ráadásul. Egy perccel ezelőtt még büszke és öntudatos ember voltam, s most semmivé, szellemi roncs- csá váltam. Azt hiszem, öngyil­kos leszek! Az előadás végén — már mindegy, úgyis meghalok — megkérdem fojtott, reményte­len hangon az egyik mel­lettem ülőt, hogy mint egy rekviemként, mondja el ne­kem, azt, amit „mint tudják”... — Tudja a fene — mondta tömören. — Akkor miért nem szólt} kérem, hogy ön nem tudja? — Miért maga tudja? — Én sem, kérem szépen. — Akkor meg mit ugrál? Maga talán megkérdezte? — bökött a kalapjához és fa­képnél hagyott. Felujjongtam. Van isten, van remény: nem vagyok hülye. Csak ostoba. De azok, kérem, többen vagyunk, s igy mindjárt más, „mint tud­ják .. Gyurkó Géza Jégpáncél a Hámori-tavon Jégpáncél borítja a Hámori­tó teljes felületét. Az utóbbi évtizedben először történt, hogy január helyett már de­cemberben beállt a jég a ta­von. A tél beköszöntét jelzi az is, hogy a Bükkben levő for­rások sem adnak már vizet. A kicsurgó víz jégcsappá dere medt, s elzárta a források, csobogók nyílását. Az erdők­ben tanyázó nagyvadak itatá­sáról a forrásokat elzáró jég rendszeres törésével gondos- kodnak. Ötven fillér S zűcs visszajött a nagyirodáról, lecsapta az asztalra hurkává hajtott, viharvert kék fedelű füzetét, ránézett a másik kettőre, s azt mond­ta: — Szakadna rájuk az ég. ötven fillér. Ezek itt ketten már a füzet repülésekor tudták, hogy megint kiszúrtak velük. Így volt két éve, ta­valy is, miért lenne most máskép­pen? A rosszat már akkor sejtették, amikor Szűcs letelefonáltatott a nagyirodáról: várják meg a kuckójá­ban. A többiek már régen megfüröd- tek, megsanyargatták a bélyegzőórát is; ők még mindig itt ülnek. Bokor be is kukkantott hozzájuk: — Nono, itt készül valami! A főbizalmi, meg a pártbizalmi együtt... Elküldték va­lahová, mert akkor már élt bennük a gyanú, hogy reggel nagyon kényel­metlen lesz szembenézni Bokorral, meg a többiekkel. Ügy várták ezt az órabérjavítást, mint mások a lottó ötöst. Tavaly egy forintot kaptak, ta­valyelőtt kettőt, most ötven fillért. Ki- lencvenhét emberre! Eddig mindig azzal tömték be a szájukat, hogy; no, majd meglátjátok, ebben az évben idenyomnak egy tízest. Az már va­lami. És erre ötven fillér. Hát eszük­nél vannak ott a nagyirodán? — Én ez ellen fellebbezni fogok — mondta nem túl nagy meggyőződés­sel Gács, a főbizalmi. — És akkor? Szűcs úgy nézett rájuk, hogyha nem ismernék, most halálra sértőd­nének. Tudták, nem rájuk, dühös, hanem ... Hanem megette a fene ezt az egészet. Értekezleteken ők a szentek, a nagyok. Ott így a kísér­leti műhely, úgy a kísérleti műhely, s amikor odakerül a sor, hogy adni kellene valamit, egyszeriben becsu­kódik minden tenyér. Hát tényleg azt hiszik, hogy olyan szakmunká­sokat, akiknek a kisujjában van min­den, akik ha elmennek egy kisipari szövetkezetbe, kalapra való pénzt keresnek össze, éveken át szédíteni lehet? — ötven fillér — kérdezte Timár, mint aki nem hisz a fülének. — Ha jobban tetszik: nulla egész öttized forint! S zűcs fújt egyet, leült a székre úgy, hogy a szerencsétlen jó­szág fájdalmas nyöszörgéssel próbált lábon maradni. — Ebből botrány lesz — mondta ki Gács valamennyiük gondolatát. — Bár lenne, akkor én is vehet­nem a kalapom, s mennék a ... Szűcs félbehagyta a mondatot, s Tímárra nézett: — Szólalj meg már, áldjon meg az isten! — Ki döntött így? — Ha neked most úgy tetszik, ak­kor elsorolom, hogyan is megy ez a gyárban. Igaz, itt vagy te is tizenöt éve, de úgy látszik .. < Tímár leintette: — Ne hülyéskedj. Csak a mun­kaügyisek szanáltak így, vagy mi? Adtak papírt? Szűcs nem értette: — Papírt? Bolond vagy te? Timár komótos mozdulatokkal rá­gyújtott. Élvezte, hogy a másik kettő kicsit úgy néz rá, mint az eszelősre. — Még egyszer kérdezem: kaptál papírt? — A mindenit! Nem kaptam. Nem kaaptaam, érted?! — Kérjél. — Idehallgass: velem te ne szóra­kozz. — Én? Hát nem te szórakozol? Pukkadsz itt, mint egy növendék­bika, kapkodja a fejét, a farát meg odatartja... Belekotort a táskájába, s kihúzott egy papírlapot. A másik kettő nyúlt utána, de ő nem adta. — Csigavér. Átvettem a hatalmat. Pali, telefonálj fel a munkaügyre, s kérd a papírt az ötven fillérről. Szűcs még most sem értett semmit, de engedelmesen tárcsázott. Néhány mondatot beszélt, lecsapta a kagylót, s tűnő méreggel, tettetett alázattal azt mondta: — Pártbizalmi elvtársnak jelen­tem, a feladatot végrehajtottam. — Dicséret fiam, dicséret. És most olvassátok. M ajdnem összekoccant a fejük, úgy habit Szűcs is, Gács is a papír fölé. Mind derűsebb képpel olvasták. Az állt a valahonnét ki­emelt, lyukasztott szélű, 15-ös szá­mot viselő papírlapon: „Teljesen jo­gos és méltánylandó a kísérleti üzemiek panasza. Bérezésük a rosszul értelmezett átlagszámítás, a differen­ciálástól való irtózás minden jegyét magán viseli. Éveken át azzal pró­bálták meggyőzni az itt dolgozókat, hogy mint a gyár legjobb szakmun­kásai ismerjék fel a gyári érdekeket, vegyék tudomásul az adott helyzetet. Világos, hogy ilyesfajta malaszttal nem lehet, s nem szabad válaszolni az embereknek. Vagy fizessük meg őket, vagy mondjunk le a munká­jukról. Ez világos, érthető beszéd. És mert ennek híve vagyok, én is vilá­gosan fogalmazok: meg fogjuk fizet­ni őket! A legközelebbi bérrende­zéskor ezt tapasztalni fogják”. Elhűlve néztek Tímárra. — A mamád mindenit! Milyen pa­pír ez? Timár nevetett: — Fiaim, ésszel él az ember. Azt én itt régen megta­nultam, hogy csak a jó kutya jut eredményre. Belekapni ennek is, meg annak is az ülepébe...? Mire mész vele? Egyszer kiszúrni egyet, s mindig ott morogni a lába körül... Szűcs türelmetlenkedett: — Hagyd a nevelőmunkót későbbre. A lénye­get! — Ez egy jegyzőkönyvrészlet, fiaim. Piroska adta nekem a párt- bizottságon, az eredetiből. Azt mond­ta, ha odakerül a sor, tartja érte a hátát, mert semmiféle titok nincsen benne. Nem vb-ülés, nem pb-ülés, nem bizalmas tehát. Mert hol mond­ták ezt? Tavasszal, a mechanizmus­tanfolyamon. Ahol az összes góré ott volt. Ahol többek között ilyen Szép címmel tartottak előadást: Az új mechanizmus és belső felada­taink a dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerének nagyobb hatékonyságú kialakításában. És ki tartotta az elő­adást? Ä másik kettő megígézve nézte: ki tarthatta? — A vezér tartotta, édes fiaim! A vezér, teljes életnagyságban, azzal az apró eltéréssel, hogy az egyszer hem a maga emberei, hanem a párt­bizottság szedte össze a példákat az előadásához! Szűcsnek fényleni kezdett a szeme, Ez a Timár egy zseni! Gács nehezeb­ben kapcsolt: — És? Mit akarsz ez­zel? Timár ráförmedt: — Biztos ki­akasztom a műhely falára?! Csak ép­pen kizöttyentenének érte a pártból, azt hiszem. Hirtelen elhaUgattak. A kis kéz- besítőlány nyitott be, köszönt, oda­nyújtotta a könyvet az üzemvezető­nek, s hogy mondjon is valamit, hoz­zátette a mozdulathoz: — Szűcs bá­csi kérem, a Demeter bácsi küld­te .:. Szűcs aláírta a kézbesítőkönyvet, feltépte a borítékot, s elégedetten fu­totta át a három sort. Minden rend­ben. ötven fillér a kísérleti műhely órabéremelési kerete... Kerete... kerete ... röhej. Aláírás Demeter, még a stempli is. Minden rendben. A kislány már kiment, Gács még min­dig Timár válaszát várta. — Fiacskám, te a világ legrosszabb főbizalmija vagy, még az a szeren­cséd, hogy ilyen üzemvezetőt még pártbizalmit fogtál ki, mint mi ket­ten. Különben más kapná a sztárgá­zsit, a főbizalmiskodásért... Nevetett Timár, vele Szűcs is, Gács adta a sértődöttet. — Te süki, hát nem érted? Fogal­mazunk egy szép levelet, abban semmi pártszerűtlen nincsen, bele­tesszük egy kopertába, a Demeter papírját, meg a jegyzőkönyvlapot, s hipp-hopp, fölküldjük a vezérnek. Nekije személyesen. Nekem pél­dául az a javaslatom, hogy te vidd fel... G ács nem tudta, viccel-e Timár, de tiltakozni nem mert, bár tjeiül mozdult valami, hátha oltári botrány lesz? A vezér nem akárki, s így heccelődjenek vele :. ? Sötétedett. Szűcs villanyt gyújtott, az asztalfiókból előhúzott egy tiszta papírlapot, nagy óvatossággal kere­sett neki az asztalt fedő csomagoló­papíron olyan helyet, melyet az olaj­foltok még nem feketítettek be, s komótos mozdulatokkal írni kezdte: „Tisztelt Vezérigazgató Elvtárs! Alulírottak, a kísérleti műhely há­rom vezetője ..Mészáros Ottó Kétnapos TOT tapasztalatcsere A Termelőszövetkezetek Or­szágos Tanácsa, a területi szö­vetségek elnökeinek és titká­rainak részvételével, orszá­gos tapasztalatcsere tanács­kozást tart. Csütörtökön, a kétnapos tanácskozás első napján az országos tanács és az országos titkárság nyolc­hónapi munkája, a területi szövetségek feladatai és ta­pasztalatai kerültek szóba. tályvíz a lankák felé. Süt a nap, melegíti az arcomat és mégis hideg van, a ruha alatt meg-megborzongok. Egy pohár fűszeres forralt fehér­bor segít. Süt a nap, aránylik a né­ma, mozdulatlan táj a fény­ben. Süt a nap, az emberek a fénybe merítik csukott sze­mű arcukat. Árad a fény a fáikra, a tisz­tásokra, a hegyekre, a há­zakra, az emberek arcára. Nyugodtan ver a szívem: békesség van és nyugalom, csend van és végtelenség az időben, a messzeségekben és a magasságokban. Nem a templom csendje és fénye ez, hanem az Elet csendje és fényessége, amely az enyém és mindenkié és amely nem jelent gazdagságot, csak pi­henést, a test megújhodását, a természet ajándékát, itt Dobogókőn. ——■—- esteledik: kezdő- | És újra I dák a téli szél--------------hangversenye. A l áthatatlan zenekar hangsze­reit hangolja; egy-egy fu­tam a fagotton, egy-egy ak­kord az orgona basszusbil­lentyűin ... Az óriás fenyő­karmester igazít valamit tű- levél-frakkján, azután int.., Újra az ablakban állok, hallgatom ezt a különös-szép, mély muzsikát, amíg csak újra feljönnek a csillagok és újra elcsendesül minden. Este lesz. Jó éjszakát. Dér Ferem;

Next

/
Oldalképek
Tartalom