Pest Megyei Hírlap, 1967. november (11. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

A Kozmosz 186. simán leszállt a Földre A Kozmosz 186. jelzésű mes­terséges hold földi parancsra a 65. forduló után befejezte az űrrepülést és kedden moszkvai idő szerint 11.20 órakor a megadott körzetben si­mán leszállt a Földre. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP*pEST MEGYE! BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS.LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ÁRA 5« FILLÉR 1967. NOVEMBER 1., SZERDA OKTOBER 31-RE: Teljesítették az őszi vetési tervet közös gazdaságaink Hátralék a mélyszántásban A két szputnyik hétfőn meg­valósított automatikus össze­kapcsolásával és más tudomá­nyos feladatok elvégzésével a Kozmosz 186. befejezte „kül­detését". A Kozmosz 186-on elhelye­zett berendezések rendkívül megbízhatóan működtek és ké­pesnek bizonyultak az űrhajózás szempontjá­ból elvileg új feladatok megoldására. A szétválás után a Kozmosz 188. folytatta útját és tovább végzi a reá bízott űrkutatási program teljesítését. Októberi Forradalom Érdemrend Októberi Forradalom Ér­demrendet alapított a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége, melyet a külföldi állampolgárok is megkaphat­nak. Kádár János vezetésével magyar küldöttség utazott Moszkvába Megkezdték a telepítést Tájékoztató a mezőgazdasági munkákról A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnöksége és a szovjet kor­mány meghívására magyar párt- és kormányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszk­vába, a Nagy Októberi Sto­A „MOSTOHAGYEREKEK ESÉLYEI A gazdasági reform várható hatásait mérlegelve, sok vál- Ir'atnál beszélnek mostanában több-kevesebb aggodalommal arról: mi lesz január után az eddigi „mostohagyerek” válla­latokkal? Anélkül, hogy ezúttal rész­letesen vizsgálnánk, mennyi­ben okkal, vagy ok nélkül, tény, hogy egész sor iparág és üzem jócskán háttérbe szorult a korábbi években, amikor a beruházási eszközöket osztot­ták. Aligha vitatható, hogy a januári starthelyzetben lesz­nek majd olyan vállalatok, amelyek technikai felszerelt­sége — szakmai műszóval: ál­lóeszköz-ellátottsága — az át­lagosnál lényegesen kedvezőt­lenebb, pedig ezek a különb­ségek alapjaiban befolyásol­hatják egy-egy üzem műszaki- termelési színvonalát, termé­kei piacképességét, végső so­ron: a vállalat nyereségét. Az aggodalmak végül is eb­ben summázhatok: vajon a korszerűbb üzemek dolgozói teljes egészében élvezik-e majd az ebből származó anyagi elő­nyöket, és fordítva: az elma­radott vállalatoknál dolgozók hátrányos helyzetbe kerülliet- nek-e? A probléma gazdasági és morális szempontból is sok­kal bonyolultabb, mintsem hogy igennel vagy nemmel le­hetne e kérdésre válaszolni. Érdemes ugyanis elgondolkod­ni a következőkön: a reform alapelve, ha úgy tetszik: mo­rális főszabálya, hogy a sze­mélyes jövedelmek egy részét — a garantált alapbérek fe­letti hányadát — szorosan ah­hoz a gazdálkodási végered­ményhez köti, ami a vállalati nyereségekben fejeződik ki. Világos, hogy a társadalom legfontosabb érdeke annak az országos nettó jövedelemnek a növelése, amely a növekvő vál­lalati nyereségek csatornáiból származik. Következésképp: hosszú távon aligha képzelhe­tő el. hogy a — bár önhibáju­kon kívül, de mégis — kevés­bé korszerű, kevésbé piacképes, tehát kisebb országos „bevé­telt” produkáló üzemeket, végeredményben a többiek ál­tal előteremtett nyereségből támogassák. Mindez — hangsúlyozzuk — hosszú távra érvényes elv. Merőben más kérdés viszont az, hogy január 1 után a hatá­sok korántsem érvényesülhet­nek spontán; hiszen köztudo­mású, hogy a reform nem sza­bályozatlan, vak törvényekkel működő piacot teremt majd. A reform első időszakában — és ma még persze nem lehet megmondani, hogy ez időben mit jelenthet — egész sor in­tézkedés tompítja majd a kor­szerűség, illetve korszerűtlen­ség, más szóval: a vállalati dolgozók szempontjából objek­tív, rajtuk kívül álló tényezők kedvező, vagy kedvezőtlen ha­tásait. Tekintsünk át néhány ilyen „szabályozószelepet”, amelyek végső kialakítása ugyan még csak most folyik, de körvona­laik azért már láthatók. A szélsőséges nyereségdifferen­ciálódást mérsékli mindenek­előtt a vállalati nyereség prog­resszív adóztatása, továbbá — kivételes esetekben — az úgy­nevezett termelési adó, amely a vállalattól független ténye­zők hatására keletkező több­letnyereséget vonja el. Rend­kívül fontos továbbá a reform­nak az a módszerbeli célkitű­zése, hogy a vállalatnál mara­dó nyereség fejlesztési, illetve részesedési alapjait külön-kü- lön adóztatja. Az eszközigénye- sebb üzemnél több maradhat a fejlesztési alapban, mint a kevesebb gépet, berendezést al­kalmazó társánál, illetve: a létszámigényes vállalat ará­nyaiban többet tarthat meg a részesedési alapban, mint a technológiai törvényszerűség miatt (és nem jó vagy rossz létszámgazdálkodás következ­ményeként) kisebb létszámmal dolgozó másik vállalat. Nem - kevésbé lényeges szabályozó tényező az is, hogy bizonyos ideig erőteljesen differenciált eltérésekkel határozzák meg a vállalatnál visszamaradó amortizációt. Mindezt teljessé teszi az a — csak átmeneti­leg érvényes — központi elő­írás, amely 1968-ra felső ha­tárt szabott (4 százalékban rögzítve) az országos átlagbér- növekedésnek, ami a személyi jövedelmek emelkedésének szélsőséges differenciálódását egyelőre nem teszi lehetővé. Mindez azonban természete­sen átmeneti jellegű, s emel­lett a reform más elemei — mindenekelőtt a közvetlen pia­ci hatások — erőteljesen szo­rítják majd a kevésbé korsze­rű, elmaradottabb vállalatokat is a gyorsabb fejlesztésre. Er­re természetesen csak akkor lesz módjuk, ha gazdálkodá­suk eredményeként saját ere­jükből létrehozzák a fejlesz­téshez szükséges anyagi alapo­kat. Amint egészében is: ered­ményesebb, hatékonyabb gaz­dálkodásra lesz szükség ezek­nél a vállalatoknál, mert hi­szen érthető, hogy idővel mér­séklődnek majd az ideiglenes, központi „védőszabályok” és nekik is fokozatosan saját — valóságos — nyereségükből gazdálkodva kell majd iramot tartaniuk. T. A. cialista Forradalom 50. évfor­dulója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára vezeti. A delegá­ció tagjai Fock Jenő, a forra­dalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, Komócsin Zol­tán, a Központi Bizottság tit­kára, az MSZiMP Politikai Bi­zottságának tagjai és Szipka József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fő­városban csatlakozik a kül­döttséghez. A párt- és kormányküldött­ség búcsúztatására a Nyugati pályaudvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér La­jos, Kállai Gyula, Kernes De­zső, Nyers Rezső, Szirmai Ist­ván, a Politikai Bizottság tag­jai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, llku Pál, Németh Ká­roly, a Politikai Bizottság pót­tagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bizottság titkárai, Kisházi Ödön, az El­nöki Tanács helyettes elnöke, dr. Tímár Mátyás, a kormány elnökhelyettese, s a politikai élet több más vezető szemé­lyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. Tyitov, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. MOSZKVA A magyar—szovjet barátsági szerződés a külügyi bizottság előtt Pest megye közös gazdaságai — amint Kusza Béla, a megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának vezető­je bejelentette — október 31-én eleget tettek'őszi, ke­nyérgabonavetési tervüknek: 117 ezer holdon tették földbe a rozs és a búza magját. Főképpen azoknak a ter­melőszövetkezeteknek kö­szönhető ez a teljesítmény, amelyek a kötelezően elő­írt mennyiségen felül is vetettek kenyérgabonát. Néhány mezőgazdasági üzem­ben ugyanis adósak még ezzel a fontos a munkával. A rácke­vei járásban például a tököli Petőfi Termelőszövetkezeti Csoport és a taksonyi Egyesült Erő Termelőszövetkezet nem teljesítette kenyérgabona-ve­tési tervét. A ceglédi járásban a ceglédi Táncsics és a jászka- rajenői Űj Barázda Termelő- szövetkezet „rontja” a statisz­tikát, míg a nagykátai járás­ban, az újszilvási Kossuth Ter­melőszövetkezet 250 holdnyi vetési hátralékkal tartja a „re­kordot”. Emiatt a termelőszö­vetkezet miatt egyébként a já­rás sem tudta, még teljesíteni vetési tervfeladatát. A monori járásban a maglódi Micsurin Termelőszövetkezet adós az őszi vetéssel. Mindenesetre a termelőszö­vetkezetek vezetőinek a több­sége megértette, menniyre fon­tos, hogy a mag optimális idő­ben kerüljön á jól előkészített barázdába. Az idei nyár a leg­jobb példa rá, hogy azokban a közös gazdasá­gokban aratták a leggazda­gabb termést, ahol a múlt év őszén határidőre befe­jezték a vetést. Jövőre is fontos feladat, hogy hazai termésből fedezzük az ország kenyérgabona-szükség­letét és minél több termelőszö­vetkezet felzárkózzék a legma­gasabb hozamot elérő mező- gazdasági üzemek mögé. Elis­merést érdemelnek a vetést határidőre befejező közös gaz­daságok vezetői és dolgozói. Az aszályos nyár után — csak­nem háromhónapos szárazság nehezítette a talajelőkészítést — az ősz elején, helyenként, rendkívüli erőfeszítést jelen­tett a szántás-vetés. Az üze­mek többsége jól szervezte a munkát, élni tudott az új gaz­dasági mechanizmusból eredő nagyobb önállósággal. Azok­ban a termelőszövetkezetekben pedig, ahol még nem fejezték be a vetést — ezt diktálja a népgazdaság érdeke, hogy mi­hamarabb pótolniuk kell az el­maradást. Elmondotta Kusza Béla, hogy az őszi munkák végzésé­hez megyeszerte ösztönzést ad a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának a tiszteletére kibontakozott, jubileumi vetélkedő. Jó példát mutatnak a szocialista címért versenyző traktoros- és nö­vénytermesztő brigádok. Dicsé­ret illeti a nemes vetélkedő­ben részt vevő munkacsapa­tokat is — amelyek szintén minden tőlük telhetőt elkövet­nek a kinti munkák mihama­rabbi befejezéséért. Október második felében tovább gyor­sult a kapásnövények betaka­rítása. Valamennyi közös gazda­ságban felszedték a burgo­nyát, cukorrépából pedig ezer holddal takarítottak be (Folytatás a 2. oldalon) ^fss/sssrfrsffsrrsr/'fsssrsssssss/sssssssss-r?fssssfsssssssssrsssss//rssssssssssssssfs;. A szovjet parlament két há­za — a szövetségi tanács és a nemzetiségi tanács — külügyi bizottságainak kedden tartott együttes ülése javasolja a Szovjetunió^ Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének, hogy ratifi­kálja a Szovjetunió és Magyar- ország új barátsági, együtt- $ működési és kölcsönös segély- $ nyújtási szerződését, amelyet ^ szeptember 7-én Budapesten ^ írtak alá. A Kreml nagy palo- § tájában tartott ülés elnöksé- & gében részt vett N. A. Szusz- lov, a szövetségi tanács kül- ^ ügyi bizottságának elnöke és ^ B. N. Ponomarjov, a nemzeti- ^ ségi tanács külügyi bizottságé- ^ nak elnöke. S | jrrfSAfSSSS/^SSSS^SSSSSSSSSSSSSSSSJjrSSSjrSSSSSSS*. \ BYT-határozaLok Tanteremben és földeken A zsámbéki mezőgazdasági A Béke-világtanács elnök- § sége október 27—29-én Lenin- | grádban megtartott ülésszakán ^ határozatot hozott a vietnami ^ felsőfokú technikum az egye­kérdésről, a közel-keleti hely- S ..... , . . . ze tről, valamint az európai § 1 az óságban, ahol a me­biztonság és az európai együtt- § zőgazdaság új szakembereit, működés problémáiról. A ha-|az üzemgazdászokat képezik, tarozatokat kedden hoztak § nyilvánosságra. § Az új gazdasági irányítási s z///w/-////////////r//zw/zw/////////.i rendszerben egyre fontosabb a közgazdaságilag képzett szak­emberek szerepe a mezőgazda- sági nagyüzemekben. Felada­tuk, hogy a vezetők segítőtár­saként kimunkálják a gazdál­kodás feltételeit, a tervezést, a beruházásokat és az áruterme­lés gazdaságosságát, valamint az áru kedvező értékesítését s a munkadíjazással kapcsolatos számításokat. A felsőfokú technikumban szeptemberié] kezdve a tanulmányi idő 3 év a nappali tagozaton. Három és fél év a tanulási idő a levelező hallgatóknak, akik többségük­ben termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban dolgoz­nak. Ebben az iskolában az el­méleti tárgyak mellett gyakor­lati képzésben is részesülnek az iskola hallgatói. Tanulnak a tanteremben és a földeken.

Next

/
Oldalképek
Tartalom