Pest Megyei Hírlap, 1967. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1967-10-24 / 251. szám

Szolidaritás Vietnammal SZÜNTESSÉK MEG AZ AGRESSZIÓT! A Pálma Gumigyár váci gyáregységébe» a múlt hét végén vietnami napot tartot­tak, s röpgyűléseken tiltakoz­tak az USA vietnami agresz- sziója ellen. Tiltakozó távira­tot küldtek az Amerikai Egye­sült Államok budapesti nagy- követségére, követelve a viet­nami agresszió azonnali meg­szüntetését. Özbég kulturális est Gazdag programmal várta Kisnémedi az üzbég kultúra napjai alkalmával a községbe látogató szovjet küldöttséget. A vendégek a helyi vezetők kíséretében meglátogatták az iskolát és a termelőszövetke­zetet. Nagyon tetszett nekik a tsz önitatásos, korszerű tehén- istállója. A közös vacsora utón részt vettek az üzbég kulturá­lis esten. Hidirov Erkin, üzbég fiatalember szeretettel köszön­te meg az úttörők jelképes ajándékát és tolmácsolta az üzbég pionírok üdvözletét. Az est részvevői Kaposvári Józsefnek, a népfrontbizottság helyi elnökének javaslatára táviratot küldtek az USA bu­dapesti nagykövetségéhez, til­takozásukat fejezve ki a viet­nami agresszió ellen. TANÁCSTAGOK AZ ÜZEMEKBEN Régebben határozat szüle­tett arról, hogy a városi ta­nács végrehajtó bizottságának tagjai időnként elmennek na­gyobb üzemeinkbe és hely­színi fogadóóra keretében hall­gatják meg a panaszokat. Ok­tóber 26-án, csütörtökön 13—15 óráig Borbély János a Forte­gyárban; október 30-án, hét­főn 13—15 óráig Tari Kálmán a Könnyűipari öntödében tart fogadóórát. Csipkézseti tarnyu unikum A Széchenyi utcai evangéli­kus templom 1867-ben épült. VÁC I WAPLÖ 1 inni A PEST MEGYEI HÍRlAP KÜLÖNKIADÁSA XI, ÉVFOLYAM, 96. SZÁM 1967. OKTOBER 24., KEDD Nemzetközi go-kart-verseny külföldiek nélkül Szigethalmi versenyző nyerte el Vác város nagydíját Kiskocsi a kanyarban Gyimesi felvétele — Kitűnő az idő, hibátlan az előkészítés — örvendezett vasárnap kora délután Zilzer János, a go-kart-viadal ver­senybíróságának elnöke. A ra­gyogó napfény és a szélmentes idő nem a rendező bizottságon múlott, de a honvédség, a kis- autós szakosztály, az MHS és más szervek munkája ered­ményeként már jóval kezdés előtt kifeszítették a kötélkor­donokat, ott volt a szervizko­csi. kivonultak a mentők és a tűzoltók. A rendőrség elirá­nyította a forgalmat, s a hír­adós alakulat felszerelte a szükséges hangszórókat. rémből, Szolnokról, Jászbe­rényből s az ország más hely­ségeiből. Az előfutamok után a sportkategória versenyzőit szólították indításhoz. Tizenöt­körös, kemény viadal után a szigethalmi Fehér Fe­renc futott be elsőnek. Nem kisebb érdeklődés kísérte a szériakategória versenyét. Ebben ismét egy szigethalmi versenyző: Pekári Miklós bi­zonyult a legjobbnak. Szünet után a versenyzők Vác város nagydíjáért — egy pompás művészi ser­legért — vették fel a küz­delmet. A nagydíjat is Fehér Ferenc vitte magá­val Szigethalomra. A versenyizgalom elült, a tér lassan elnéptelenedett. Mi pedig azon tépelődtünk, hogy miért hirdettek nemzetközi versenyt, amikor a jelzett or­szágokból egyetlen go-kartos sportoló sem vett részt a via­dalon? S az is meglepett, hogy a város nagy díj át miért nem a városi tanács vezetői közül va­laki nyújtotta ' át a győztes­nek? (— pp) A Pestvidéki Gépgyár Vasas SC neves go-kart szakosztálya a megyei Balesetelhárítási Ta­náccsal karöltve rendezte meg nálunk a nagy érdeklődéssel kísért országos bajnoki ver­23 ország zászlója — Ú,hajós cu'.ogramck MEGNYÍLT A BÉKE A VV-napok fináléján Palacsinta és malacsütés az udvaron Egy héten keresztül a ven­déglőkben, cukrászdákban megkétszereződött a fogyasz­tók száma. A gazdag program egyik zá­róakkordjaként a Liszt Ferenc rakparti klubhelyiségben meg­rendezték a 38 vendéglátóipari tanuló Ki mit tud? vetélkedő­jét. Lehőcz János ötletesen ve­zette a színvonalas viadalt. A zsűri elnöke Bemáth Kálmán szakiskolai igazgató volt. Három elméleti kérdésre kellett válaszolni egy-egy résztvevőnek, s felelni kellett egy, az 50. évfordulóval össze­függő tudnivalóra. Az izgal­mas elődöntő után öten maradtak a csatasorban, s a végső sorrend így alakult: 1. Füle Ágnes (Vác), 2. Halasi Zoltán (Vác-Deákvór), 3. Sza- niszló Zsuzsa (Aszód). Vasárnap reggel sokan el­jöttek a váci bisztró udvarára, hogy szurkoljanak a verseny­ző ifjú palacsintasütőknek. Az első és második hely­re váciak kerültek: Prencsok Mária és Bartos Ferenc; har­madik lett a nagymarosi Rasz­ter Teréz. Még az utolsó adagok pirul­tak a tűzhelyeken, amikor el­érkezett az egyhetes műsor látványos fináléja — a sza­badtéri malacsütés. Gázzal fel­szították a faszénrakást, majd rúdra kerültek a sörrel megöntözött húsdarabok. Ínycsiklandó illa­tokat vitt a gyenge szél a kö­zeli buszmegálló felé, s mind­járt öt vevő is jelentkezett egy-egy adag kívánatos, piros pecsenyére. Hétfőn megkértük Tóth B. Andrást, a Váci Vendéglátó­ipari Vállalat igazgatóját, hogy nyilatkozzék az elmúlt napok eseményeiről. — A vendéglátó napok fő célkitűzéseit, úgy érzem, el­értük — mondotta. — Széles körű választékkal, speciális ételek, sütemények sorával is­mertettük meg a közönséget. — Mit nyertek mindezzel a vállalat alkalmazottai? — Csiszoltuk tanulóink, fia­tal szakmunkásaink esztétikai érzékét a terítési versennyel, ételdíszítésekkel. Megismer­kedtek a ma még ritka hal és vad ételkülönlegességekkel. S a közönség? — Éreztük a versenyek né­pes szurkolótáborának érdek­lődését és rokonszenvét a szé­pen növekvő forgalmon. — Mit kap önöktől Vác a jövőben? — Már 1968 tervein dolgo­zunk. Jövőre sor kerül a Kő­kapu kisvendéglő bővítésére. Magyaros berendezéssel mar­kánsabb profilt kap. A Diadal téri bisztró is megépül 1968- ban. A Fehér Galamb első­osztályú, reprezentatív étter­me lesz a városnak és a Duna- parti Halászkert átalakításá­val nagyméretű szabadtéri szórakozóhelyet adunk a jó étel, ital és hangulat kedvelői­nek. Papp Rezső A finálé fénypontja: a szabadtéri malacsütés ÉS BARÁTSÁG KIÁLLÍTÁS Csipkézett tornya egyedülálló hazai viszonylatban. A 100 esz­tendős, műemlékjellegű épüle­tet most renoválták. A munka befejezése utáni vasárnap dél­után dr. Káldy Zoltán püspök mondott beszédet. senyt. A székesegyház körül je­lölték ki az 500 méteres, akadályokkal nehezített versenypályát. Harminchét versenyző érke­zett Vácra Budapestről, Veszp­Ne szégyelljük bevallani, hogy az utóbbi idők tárlat­sorozata utón a legimponá- lóbb kiállítás megnyitásán vettünk részt vasárnap. A városi bemutató épület há­rom egymásba nyíló termét ez alkalommal a Hajós Alfréd Uttörőház vette birtokába. Itt nyílt meg a Globus Klub „Béke és Barátság” elneve­zésű jubileumi kiállítása. A gazdag anyag, a képek, rajzok, emléktárgyak ötletes elrendezése, a lelkes ügysze­retet magával ragadja a be­lépőt. Huszonhárom ország zászlaja egy füzéren: mu­tatja, hogy a klub tagjai öt világ­résszel állnak összeköt­tetésben. Képeslapok és légiposta-bo­rítékok százai bizonyítják e kapcsolatok elevenségét. Fő helyet kapott a szovjet űr­hajósok ajándékzászlaja, raj­ta a világhírű pilóták saját­kezű aláírásaival. Megrázó dokumentum a képes felira­tos vietnami fal. Eddig nem látott, felnagyított fotók az afrikai és dél-amerikai or­szágok népének, ifjúságának életéről. Jónás Zoltán, a Pest me­gyei úttörőszövetség tikára, megnyitó beszédében nagy el­ismeréssel szójlt a váci paj­tások munkájáról. A Globus Klub határozott célt tűzött maga elé: megismerni más országok ifjúságának életét, a béke és barátság jelsza­vával gyümölcsöző kapcsola­tokat kiépíteni haladószelle­mű országok fiataljaival. Ezután Tamasy Endre, a váci úttörőház igazgatója ka­lauzolta végig a megnyitó népes közönséget a terme­ken. Bejelentette, hogy az isr kólái, csoportos látogatók számára naponta délután öl órakor színes filmeket veti tenek. (-ö) ÉLETET MENT A VÉR I. A véradóágyon A dunakeszi járműjavítóban 1963-ban volt az első önkéntes véradás, akkor 236-an adtak vért. Idén 444-en. A két szám különbsége: 208, meg négy év. A négy év alatt sok minden történt itt. Meggyőző szavak, sok-sok munka. Az emberek megértették, hogy szükség van a vérükre. Arra a két vagy három decire, amit egy évben egyszer a Vöröskereszten^ ke­resztül sok száz beteg ember kér tőlük. Igen. Éppen tőlük, az egészségesektől, akik adni tudnak. S aki maga sem tud­hatja, nem lesz-e egyszer neki is szüksége rá. Az önkéntes véradó napok sikere nemcsak a körülménye­ken, hanem az embereken is múlik. Orvosokon és vöröske­reszteseken. Olyanokon, mint Juhász Lenke doktornő és Gá- kovics Ödönné vöröskeresztes titkár. Meggyőző szavaik sok embert fektettek már a vér­adóágyra. Egészen bizonyos, vannak donorok a járműjaví­tóban. akik csak miattuk jöt­tek el. mert a doktornő és a titkárnő szólt. S ez a legna­gyobb elismerés, amit munká­jukért Kaphatnak. Egy ízben olyan csoportú Vérből volt kevés, ami egyéb­ként is í'tkán fordul elő. A fővárosi kórházak a váci vér- tllató osztály segítségét kér­ték. ők pedig Dunakeszire te­lefonáltak: fudnak-F segíteni? dunakeszin azt mondták: jö­hetnek. A múlt heti véradáson Bősz József brigád vezető mondta: „Tudja, ha pénzért kérnék, nem adnék, ügy érezném: ma­gamat adtam el.” Eljöttek mind a 444-en és nem vártak ellenértéket. Negyven embertől már nem is fogadták el a vért. Csak alapos vizsgálat után lehet a véradóágyra feküdni: a véradás egyben szűrővizsgálat is. Orvosok mondják, sokan azért mennek vért adni, mert biz­tonságérzetet ad: ha elfogad­ják a vérüket — egészségesek. Jártam kiskatonák között, az Esze Tamás laktanyában, a 18. önkéntes véradónapon. Több mint 200 liter vért adtak ebben az évben a fiúk. Van ebben érdeme Aulechla Antal egészségügyi főhadnagynak, méghozzá nem is kicsi. A VASÁRNAP SPORTJA A Váci Kötött két csapata a megyei osztályozóban Az NB II. idényzáró mérkő­zésén a Váci Fonó—Csömör ta­lálkozó a Fonó győzelmét hoz­ta 17:15 (11:10). A teljes csa­pattal kiálló első helyezett Csömör a tartalékos Fonó el­len már a mérkőzés első per­ceiben 4:l-es vezetésre tett szert. A félidő közepéig a Fo­nónak sikerült egyenlíteni, de Bagyánszki góljával a Csömör ismét 8:7-es vezetéshez jutott. Berceli és Török góljaival a félidő végére 1 gólos vezetést szerzett a Fonó. A szünet után kitűnően ját­szó Fonó 17:12-re elhúzott, s ezen az előnyön a csömöriek már csak szépíteni tudtak. Sajnálatos, hogy az egyébként magas színvonalú mérkőzésén durvaságok is előfordultak. Jók: Berceli, Török, Vértesi. Az egész csapat kimagasló teljesítményt ért el. A városi és járási összevont kézilabda-bajnokság a vasár­napi fordulóval befejeződött. A megyei osztályozóra a Váci Kötött női és férficsapata ju­tott. LABDARÜGÄS Váci SE—Pilisi Bányász 5:2 (3:1) A mérkőzés első perceiben vezetéshez jutott a hazai együttes, a vendégek azonban tíz percen belül egyenlítettek. Utána megszerezték a vezetést. A feljavult váci együttes jobb játékkal megérdemelten győ­zött. Jók: Rábai, Katona, Heincz, Pintér, Pálinkás. Dunakeszi Kinizsi—Dunakeszi Vasutas 2:2 (1:1) A tavaszi fordulóban a Vas­utas nyert. Vasárnap is a Vas­utas jutott az 5. percben veze­téshez. Ezután a Kinizsi rá­kapcsolt és szinte egy kapura játszottak. A 35. percben egyenlítettek. Fordulás után a második percben a Kinizsi megszerezte a vezetést. Csak az utolsó negyedórában szorítot­ta meg őket a Vasutas. A. 87. percben a bíró 11-est ítélt és ezzel egyenlített a bajnokje­lölt. Góllövők: Tóth, Erdélyi, illetve Hegedűs, Kustáhi (11-esből). Villámtornák A Magyar Testnevelési és Sportszövetség városi és járási tanácsa az októberi forrada­lom tiszteletére villámtornákat rendez. Október 29-én délelőtt 10 órakor a Dunakeszi lóverseny ­pályán tartják az atlétikai versenyeket; délelőtt 9 órakor Vác-Máriaudvaron a férfi- és női röplabda-mérkőzéseket, valamint a férfi és női teke­versenyt, egyéniben és csapat­ban. November 5—6—7-én fel­nőtt ifjúsági és úttörő kézilab­da-csapatoknak lesz verseny. November 6-án délelőtt 9 órakor a mezőgazdasági tech­nikum tornatermében asztali- tenisz verseny lesz hármas fér­ficsapatok, és DC-rendszerű női csapatok részére. Ugyanak­kor a Madách Imre Művelődé­si Házban tartják a férfi és női egyéni sakkbajnokságot. Alsógödön és Vácon kispályás labdarúgó-mérkőzéseket ren­deznek felnőtt, ifjúsági és ál­talános iskolai csapatok részé­re. November 7-én délelőtt P órakor Dunakeszi-Gyártele­pen szabad- és kötöttfogású úttörő birkózóversenyt rendez­nek

Next

/
Oldalképek
Tartalom