Pest Megyei Hírlap, 1967. szeptember (11. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-01 / 206. szám

Jz új tanév elé Ismét megkezdődött egy iskolaév. A diákoknak az egyik szeptember olyannak tűnik, mint a másik, hiszen ismét vége a nyári szabad­ságnak, ismét tanulniok kell. Valójában ez a szep­tember mégis más, mégis új mind nekik, mind szü­leiknek és tanáraiknak, ta­nítóiknak. A gimnáziumok­ban megkezdődött a re­form-tantervűk és tanköny­vek bevezetésének harma­dik, utolsóelőtti szakasza; az Idén V.egindul az úgyne­vezett emeltszintű szak­munkásképzésre épülő esti szakközépiskolai oktatás, és tovább korszerűsödik a nappali szakközépiskola. Nagy hatással lesz az isko­lai munkára a gazdasági reform is: hiszen lényeges tananyagbeli változtatáso­kat hoz — elsősorban a közgazdasági szakközépis­kolákban. Az idén tovább javultak az iskolai munka feltételei. Lényegében megszűnt az évek óta tartó pedagógus­hiány. Sok új iskola és tan­terem épült, a régebbiek­nek pedig korszerűsödött a felszerelése, s ha csupán kis mértékben is, de bő­vült a kollégiumi hálózat, javultak a falusi, tanyai gyerekek tanulási körülmé­nyei. A tavalyinál sokkal inkább megvan tehát a le­hetőség arra, hogy a neve­lés és az oktatás tényleges műhelyeiben, az iskolákban előbbrelépjenek a reform megvalósításában. Mert a korszerűsítés sikere első­sorban a tanintézménye­ken, a pedagógusokon mú­lik, a nevelőknek kell a részletekben is gyakorlattá formálniuk azokat az alap­elveket, amelyeket a re­form során célul tűztünk az oktatás és a nevelés elé. Az ő feladatuk, hogy a fia­talok jól felkészüljenek az életre, beilleszkedjenek a közösségbe, s megszerezzék azt a képességet és készsé­get, hogy önmagukat és környezetüket állandóan formálják, s megszeressék a rendszeres munkát, maj­dan pedig hivatásukat E munkát azonban csak a szülők és az ifjúsági szer­vezetek hatékony segítségé­vel lehet elvégezni. De a szülők és a pedagógusok közti kapcsolatok ma még gyakran formálisak, az együttműködés az esetek többségében csupán a szü­lői értekezletekre és a rossz PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM jÍHA 5<l FUJ.ÉR 1967. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK illést tartott a 31im iss tor tanács Rendelet a mezőgazdasági üzemek jövedelemszabályozási rendszeréről, a földadóról és a tsz-ek jövedelemadójáról \ jugoszláv külügyminiszter Washingtonban és New Yorkban Marko Nikezics jugoszláv külügyminiszter szerdán Washingtonba érkezett. John­son elnök szerda este fogadta Tito jugoszláv elnök külön­megbízott ját, aki átadta a Fe­hér Házban a jugoszláv köz- társasági elnök személyes üze­netét. A Johnson—Nikezics meg­beszélés több mint egy órán át tartott, közleményt nem adtak ki. Marko Nikezics csütörtö­kön reggel másfél órás meg­beszélést folytatott Rusk ame­rikai külügyminiszterrel. Ni­kezics ezt követően New York­ba utazott, hogy U Thanttal találkozzék. tanuló, rossz magatartásai gyerekek anyjának, vagy apjának az iskolába hívá­sára korlátozódik. Ha nincs különösebb baj, általában nem keresik egymást a szülők és a pedagógusok, pedig a családi és az isko­lai nevelés összhangjának megteremtése állandó kap­csolatokat igényelne. A pedagógusok és a szü­lők közti együttműködés éppoly bonyolult, kényes és törékeny, mint általában minden emberi kapcsolat. Ezeket a kötelékeket ter­mészetüknél fogva nehéz, szinte lehetetlen rendele­tekkel szabályozni. Az elő­írásoknak megfelelően lá­togathatja a pedagógus a családokat, tarthat a szülői értekezleteken előadásokat az otthon és az iskola kap­csolatáról —, de mindezek aligha eredményeznek bár­mit is, ha hiányzik az, amit semmiféle utasítás nem pó­tolhat: az a szándék, hogy valóban közelebb kerüljön egymáshoz az iskola és a szülői ház. De mindez vonatkozik a szülőkre is. A pedagógusok is érzékenyen reagálnak az őket ért hatásokra, s ők is szárnyakat kaphatnak, ha tevékenységüket jóindula­túan ítélik meg, s partne­rüktől — a szülőktől! — segítséget kaphatnak a fia­talok formálásához. Az utóbbi években az út­törőmozgalom és a KISZ is mind több segítséget nyújt a neveléshez. A kevésbé formális, valóban tartalmas mozgalmi jellegű tevékeny­séggel pedagógiailag érté­kes hozzájárulást adnak a szocialista iskola kialakítá­sához. Ezekben a napokban csaknem kétmillió általá­nos és középiskolás, vala­mint szakmunkás tanuló kezdi meg tanulmányait. Ennyi gyerekkel, fiatallal kell foglalkozniok a peda­gógusoknak. Elengedhetet­lenül fontos tehát, hogy az oktatás és a nevelés kér­déseivel még odaadóbban törődjenek az állami és a társadalmi szervek is. Já­ruljanak hozzá mind sok­oldalúbban az iskolák fej­lesztéséhez, az oktatási re­form sikeréhez, s minde­nekelőtt a nyugodt, kapko­dás nélküli oktató-nevelői tevékenység megteremtésé­hez, hiszen a tét óriási: if­júságunk jövője. Tóth László § A kormány Tájékoztatási ^ Hivatala közli: ^ A Minisztertanács csütörtö- ^ kön ülést tartott. A mezőgas- ^ dasági és élelmezésügyi, vala­4 mint az igazságügyminiszter i előterjesztette a mezőgazdasá­5 gi termelőszövetkezetekről, va- § lamint a földtulajdon és a ^ földhasználat továbbiéjleszté- \ séröl szóló törvények terveze- ^ tét. Ezeket a kormány június ^ 22-i ülésén már megtárgyal- ^ ta, majd az országgyűlés ál- ^ landó bizottságainak javasla- S tait és észrevételeit tigyelem- í bevéve az előterjesztők több § vonatkozásban módosították. ^ A kormány a két törvény ter- $ vezetet megvitatta, elfogadta, ^ s úgy határozott, hogy az or- ^ szággyűlés elé terjeszti. ^ A pénzügyminiszter benyúj- S tóttá a gazdasági és pénzügyi | ellenőrzés rendjének szabá- § lyozásáról szóló törvényerejű \ rendelet tervezetét. A Minisz- ^ tertanács úgy határozott, hogy ^ a tervezetet a Népköztársaság ^ Elnöki Tanácsa elé terjeszti. ^ Az Országos Tervhivatal el- ^ nőkének előterjesztése- alapján í a kormány megvitatta és eifo- § gadta az 1968. évi népgazdasá- § gi terv kidolgozásának alap- | jáül szolgáló főbb célkitűzé- ^ seket és irányelveket. ^ A pénzügyminiszter, vala- ^ mint a mezőgazdasági és élel- ^ mezésügyi miniszter javaslatai 8 alapján a kormány határoza- s tot és rendeletet hozott a me- 8 zőgazdasági üzemek jövede- S lemszabályozási rendszeréről, 5 továbbá a földadóról, valamint a mezőgazdasági termelőszö- ^ vetkezetek jövedelemadójáról. \ A mezőgazdasági és élelme- ^ zésügyi miniszter jelentést ^ tett a nyári mezőgazdasági § munkák végrehajtásáról és az S öszi munkákra való felkészü­lésről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Elismerését és köszönetét fejezte ki a me­zőgazdasági üzemek, a felvá­sárló vállalatok dolgozóinak és mindazoknak, akik odaadó munkájukkal elérték, illetve előmozdították, hogy o búza holdankénti átlagtermése meg­haladta a 14 mázsát, s bár a vetésterület a felszabadulás előttihez képest kereken 1 millió holddal kevesebb, ez a termés újig fedezi a lakosság teljes ellátását. A kormány (Folytatás a 2. oldalon) Apró Antal látogatása a mezőgazdasági kiállításon Apró Antal, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a kormány elnökhelyettese, csütörtökön ellátogatott az Országos Mezőgazdasági Ki­állítás és Vásárra. A vendé­get Szőke Mátyás, a kiállítás igazgatója fogadta és kalau­zolta a vásár területén. Felettünk csak az égbolt... Egy kábelen huszonötezer beszélgetés — Műgyémánt — Original űrhajó — Műhold, tető alatt — Ma nyílik a szovjet kiállítás Narancssárga ruhában, át­látszó sisakkal a fejükön vár­nak. Egy gombnyomás, s a hatalmas test emelkedni kezd. Orrán a már világhírnévre szert tett űrkabinnal, ame­lyen egykor Gagarin utazott. Lassanként minden startra kész. Elhangzik az orosz nyelvű invitálás: tessék be­szállni! A válasz — nevetés. Jól tudja mindenki, hogy ez a hatalmas rakétatest már csak kiállítási tárgy, s a startra vá­rakozó narancsszí n ruhás asztronauták sem mozdulnak az égi jármű felé. Bábuk, amelyeknek szerepe, hogy hű­ségesen tolmácsolják az iga­zit. Ez utóbbira nem is lehet pa­nasz. A városligeti vásárvá­rosban ma megnyíló „Szovjet tudomány és technika 50 éve” című kiállítás kitűnő tükre, közvetítője mindannak, amit fél évszázad alatt elérhettek. S hogy tudósításunknak ezt a címet adtuk: „Felettünk csak az égbolt” nemcsak jelképes, hiszen o tudomány és tech­nika csúcsain járunk. Raké­tatechnikában csakúgy, mint az atomenergia felhasználásá­ban és a híradástechnikában a kor legkorszerűbb vívmá­nyait láthatjuk. Érdemes megemlíteni né­hány részletet, amelyet a tegnapi sajtótájékoztatót kö­vető sétán mutattak be. Így azokat a híradástechni­(Folytatás a 3. oldalon) Nagydíj: Kákának Aranyérem: Gödöllőnek Megyei sikerek a mezőgazdasági kiállításon Tegnap a ráckevei járás né­pes küldöttsége látogatta meg a mezőgazdasági kiállítást, de több csoport érkezett a megye más vidékeiről is. Szűkebb ha­zánk vendégei elégedetten ál­Sok nézője akad az Agrotröszt kisgép-bemutatójának Különösen zött népszerűek ezek a praktikus, könnyen mozgó, egyszerűen a háztáji gazdák kö- kezelhető kisgépek. (Foto: Gábor) lapíthatták meg, nincs szé­gyenkeznivaló: Pest megye jól szerepel a különböző bemutatókon. A növénytermesztési pavilon­ban például alig van olyan kiállítási termék — megyénk termelőszövetkezeteiből, álla­im gazdaságaiból —, amelyik mellett ne lenne ott az elis­merő kitüntetésnek valami­lyen fokozata. A__kókai Kossuth Termelő- szövetkezet dohánya például a kiemelt nagydíj mellé még egy aranyérmet is elhódított. Nagy szó ez, hiszen a nyírségi riválisokat „körözte” le a kó- kaiak kiváló minőségű Sza­bolcsi dohánya. 140 holdon 11,44 mázsa át­lagtermést értek el tavaly a Kossuth Tsz dohányo­sai. Aranyérmet .szerzett a gö- döllőt'TTgfrartudományi Egye­tem tangazdasága is — az 1095 holdon termelt — holdankénti 20,91 mázsás őszi árpájával. Mellé egy ezüstérmet kapott a gazdaság cukacrépaipagért. Gödöllőn évek óta kiemelke­dően magas a búzatermés. 2213 holdon legutóbb átla­gosan 19,2 mázsát „fize­tett”. a Bezosztája 1-es szovjet búzafajta. A zsűri a gazdaság gabonater­mesztőinek jó munkáját bronzéremmel jutalmazta. A tápiógyörgyei Zöld Mező Tsz-ben hagyományai vannak már a cukorrépa-termesztés­nek. A kiállításon szereplő jó minőségű és jól fejlett példá­nyokért a szövetkezet bronz­érmet kapott. Noha nem szer­zett díjat, mégis sok dicséret­ben részesül — a szakember­látogatóktól — a zsámboki Petőfi Tsz búzája, meg a vác- szentlászlói Aranykalász Tsz kukoricája. — sp —

Next

/
Oldalképek
Tartalom