Pest Megyei Hírlap, 1967. április (11. évfolyam, 77-101. szám)

1967-04-01 / 77. szám

PEST HEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Megtartotta alakuló ülését az új megyei tanács Megválasztották a végrehajtó bizottságot és vezetőit XI. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM ÁRA 5« FILLÉR 1967. ÁPRILIS 1., SZOMBAT Meghalt MalinovszkiJ marsall Az SZKP Központi Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa mély gyásszal jelentette, hogy meghalt Rogyion Malinovszkij marsall, a Szovjetunió honvé­delmi minisztere. A halál március 31-én kö­vetkezett be, hosszú és súlyos betegség után. Malinovszkij marsall 69 éves volt. A gyászjelentés elmondja, hogy Rogyion Malinovszkij az SZKP Központi Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának küldötte, a Szovjetunió kétszeres hőse, ki­emelkedő államférfi, kiváló szovjet hadvezér volt, a szov­jet fegyveres erők aktív ki­építői közé tartozott. Az SZKP Központi Bizottsá­ga, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa úgy határozott, hogy Rogyion Malinovszkijt Moszkvában, a Vörös téren, a Kreml falánál temessék el. A J ko tuniő ’gsi­ítet­'zető üle­az rte í. i ' ^ mu íví nacionalisták Ol/ a spanyol szabadságért Spanyolország népe 1930 és 1936 eleje között két ízben vívta meg szabadságharcát a reakció ellen. Elsöpörte Pri­mo de Rivera tábornok fasiszta diktatúráját és cinkosát, XIII. Alfonz királyt. Az uralomra került köztársasági kor­mány erélytelensége következtében először 1934.-ben kí­sérletezett az ellenforradalom, majd 1936. július 18-án Franco vezetésével katonai lázadás tört ki a népi vívmá­nyok ellen. 1936. július 19-én a spanyol demokraták és antifasisz­ták megálljt kiáltottak a lázadóknak, akik Mussolinitól és Hitlertől kértek s kaptak azonnali segítséget. Csakhamar lángba és vérbe borult egész Spanyolország, a fasizmus megmutatta igazi lényegét. Ekkor alakultak meg világ­szerte a spanyol nép igazát támogató szolidaritási bizott­ságok, s tódultak az önkéntesek Spanyolország földjére. Rövidesen 54 ország harcosai segítettek a spanyol népnek. Vérüket ontva bizonyították be, milyen nagy erő az internacionalizmus, a népek testvérisége. Magyarország fiai közül mintegy 1000—1200 önkéntes jelent meg a spa­nyol frontokon. Dolores Ibárruri így írt róluk: „Magyaror­szágról, ahol a munkásmozgalom súlyos vérveszteséget szenvedett, mert a reakció kegyetlenül leverte az első Ta- nácsköztársaságot, olyan antifasiszta harcosok csoportjai jöttek Spanyolországba, akik saját bőrükön tapasztalták, mit hoz a fasizmus a dolgozó tömegeknek. Köztük volt Münnich Ferenc, a magyar kormány későbbi miniszterel­nöke, az író Zalka Máté (Lukács tábornok), Szántó Rezső, Mező Imre és Cséby Lajos”. Magyarország antifasiszta fiai a spanyol háború ele­jétől részt vettek a harcokban. Hősiességüket és áldozat- készségüket véráldozatuk bizonyítja: létszámuk fele ádáz csatákban esett el spanyol földön. Eleinte az önkéntesek maguk választották parancsno­kaikat, s jelentős harci önállósággal rendelkeztek. 1937. április 1-én tértek át a reguláris hadviselésre. Ekkor jött létre Pedro Fornandoz kapitány, azaz: Cséby Lajos pa­rancsnoksága alatt a magyar zászlóalj. Ezt gyorsan mozgó alakulatnak szervezték, amely mindig ott tűnt fel, ahol ki­próbált harci erőre a legnagyobb szükség volt. Ebbe a zászlóaljba, hősi hírének vonzásaként, spanyol és francia kombattánsok is kérték felvételüket. Túlzás nélkül megál­lapítható: a magyar zászlóalj története a dicsőséges helyt­állások története. Védték a spanyol nép szabadságát Felsorakoztak Hit­ler és Mussolini ordasai ellen. Európa déli részén igyekez­tek megállítani a fasiszta hinterland kiépítésének véres folyamatát. De a „semleges” országok be nem avatkozási politikája, a spanyol köztársasági vezetők egy részének tétovaságával párosulva — a szabadságharc győzelme el­len hatottak. Franco idegen erőkkel győzött. Még él, de segítői Hit­ler és Mussolini, már letűntek a történelem színpadáról. A spanyol szabadságharc hősei azonban élőbbek, mint va­laha. F. polgárháborúban, majd mint hivatásos katona a Nagy Hon­védő Háborúban. Malinovszkij nevét beírta hazánk történetébe is — ő ve­zette győzelemre a Magyaror­szág felszabadításában részve­vő Második Ukrán Front csa­patait. Korábban, 1942-ben hadseregparancsnokként köz­reműködött a német fasiszta erők Sztálingrád alatt történt szétzúzásában. A második vi­lágháború végén a mandzsú- riai front parancsnokává ne­vezték ki. Érdemeiért elnyer­te a Szovjetunió Hőse címet, s ötször tüntették ki Lenin- renddel. 1956-tól az SZKP Központi Bizottságának tagja. 1956 már­ciusában a Szovjetunió szá­razföldi haderőinek parancs­nokává és a honvédelmi mi­niszter első helyettesévé ne­vezték ki. 1957 októberétől honvédel­mi miniszter. . Malinovszkij marsall _ az utóbbi években többször járt Magyarországon, így 1965 áp­rilisában, hazánk felszabadu­lásának 20. évfordulója alkal­mából. Kormányunk akkor a Magyar Népköztársaság Ér­demrendjével tüntette ki. Leg­utóbb Í9S6 áprilisában tartóz­kodott magyar földön szovjet katonai küldöttség élén. ülést tartott as Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A Minisztertanács javas­lata alapján Varga Györgyöt visszahívta a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöki tisztségéből, s dr. Dabrónaki Gyulát, a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság elnökévé megválasztotta. Az Elnöki Tanács honosítási, visszahonosítási és a magyar állampolgársági kötelékből va­ló elbocsátási ügyekben dön­tött, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. Dr. Dabrónaki Gyula, a Központi Népi Ellenőrzési Bi­zottság elnöke pénteken dél­ben Dobi István, az Elnöki Ta­nács elnöke előtt letette a hi­vatali esküt. Ünnepi hangulatban gyűltek össze tegnap délelőtt a me­gyei tanács dísztermében a Pest megyéi tanára újonnan megválasztott tagjai első ala­kuló ülésükre. Rajtuk kívül a padsorokban helyet foglaltak a megye országgyűlési képvi­selői. Az elnöki emelvényen Cservehka Férencné, a párt Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság eLső tit­kára, dr. Dallos Ferenc, a Mi­nisztertanács tanácsi szervek osztályának vezetője, Varga Péter, a megyei tanára elnöke és Csala László, a Hazafias Népfront elnöke foglaltak he­lyet. Az ünnepi tanácsülést Csala László nyitotta meg és javaslatot tett Mezei András személyében az ülést levezető elnökre, s a jegyzőkönyvveze­tők és a mandátumvizsgáló bi­zottság tagjainak személyére. A tanácsülés a javaslatokat egyhangúan elfogadta. Ezután Barinkat Oszkárné, a megyei pártbizottság titkára, mint a megyei választási el­nökség elnöke lépett az emel­vényre és mondotta el beszá­molóját a március 19-én meg­tartott országgyűlési és taná­csi választásokról. Bevezető­ben bejelentette: Pest megyében is minde­nütt érvényesültek a vá­lasztópolgárok jogai, a megtartott választások tel­jes mértékben törvénye­sek, sikeresek, voltak. Kiemelte: végig nagy érdeklő­dés, magasfokú politikai akti­vitás nyilvánult meg a lakosság részéről a párt célkitűzései, a IX. kongresszuson hozott ha­tározatok iránt. Részletesen is­mertette a választások előké­szítését, az abban részt vevők munkáját, kiemelte, milyen nagy jelentőségű munkát vál­laltak a pedagógusok. Külön jellemzője volt az elmúlt vá­lasztásoknak a lakosság nagy érdeklődése: a több mint 7500 jelölő gyűlésen a megye választ- tópolgárainak 45 százaléka vett részt s a megjelen­tek mintegy 25 százaléka szólalt fel, vett részt a vi­tákban. A felszólalók többsége közér­dekű kérdésekkel foglalkozott; a községfejlesztési, a kommu­nális problémák megoldásával. Az összegyűjtött, megvalósí­tandó javaslatok azt mutatják: a párt és a kormány politiká­ja a helyi munkában, a meg- I valósításban ölt testet és a | Merényletkísérlet egy dallasi rendőrtiszt ellen Mark Lane szerint Kennedy gyilkosának megnevezése politikai káoszhoz vezetne az USÁ-ban A New Orleans-i State Item, című lap csütörtökön közölte, hogy a Kennedy meggyilkolá­sára szövetkezett összeeskü­vők után nyomozó Jim Garri­son kerületi ügyész egyik fon­tos tanúja, Gordon Novel, Ka­nadába szökött. A Texas állambeli Legague City rendőrségéről kiszivár­gott a hír, hogy szerdán este merényletet kíséreltek meg Norman Hooten volt dallasi rendőrtiszt ellen. Hootennek abban az időben, amikor Jack Ruby a dallasi börtönben ült, bejárása volt Rubyhoz. Nem­rég hozta nyilvánosságra, hogv könyvet akar írni Ruby- va\ folytatott beszélgetéseiről, amelyek „fényt fognak vetni sok olyan dologra, amiről az emberek most beszélnek” a Kennedy-gyilkossággal össze­függésben. Hooten szerdán este Legague City közelében az országúton vezette kocsiját, amikor vala­ki tüzet nyitott rá. A kocsi ablakai betörtek, neki nem történt baja. A koppenhágai Estrabladet című lap pénteki számában Mark Lane amerikai ügyvéd cikkét közli. A jelenleg New Orleansban tartózkodó Lane — az „Elhamarkodott ítélet” című könyv szerzője így ír: „Tudom, milyen erők álltak az elnök gyilkosa mögött, de még nem érkezett el az idő az adatok közlésére”. Lane cikkében azt is el­mondja, hogy látta Garrison bizonyítékait. Lane szerint a gyilkos megnevezése politikai káoszhoz vezetne az Egyesült Államokban. Hozzáfűzte, hogy Garrison bizonyítékait fel fog­ja tárni a bíróság, az amerikai nép és az egész világ előtt. A hatóságok akkor majd kényte­lenek lesznek felderíteni azt a bűnt, amelyet oly sokáig nem vettek tudomásul. Lane elmondta, hogy Cast- I ro-ellenes elemek fontos sze- I repet játszottak a merénylet­ben. személyes vágyak többsége is összefüggésben van a ’-«"««ég érdekeivel — A választások erec bizonyítja, hogy Pest lakossága egyetért pár tun, litíkájával és azt támogatj. így összegezte Barinkat < kámé a választások tapaszt, tait, majd befejezésül^ki^r, te: a párt IX. kongresszusán határozatai az eddigieknél r. gyobb önállóságot bíztosítan, a tanácsoknak, több bátor, ön­álló kezdeményezésre, a szo­cialista demokrácia fejleszté­sére kötelesük a tanácstagokat. Ezután dr. Neninger Anna a mandátumvizsgáló bizott­ság jelentését terjesztette elő, amelynek nyomán a megyei tanács ülése a választásokat törvényesnek, hitelesnek nyil­vánította. Ezt követően dr. Dallos Ferenc köszöntötte a kormány megbízásából az új megyei tanácsot, majd a ta­nácsok és tanácstagok mun­kájának fontosságáról szólott. Elmondotta: az elmúlt évek­ben országosan kiemelkedő volt Pest megye tanácsának és vezetőinek munkája, amelynek következtében nagy változások történtek a megye fejlődésében. Köszönetét fe­jezte ki mindazoknak, akik ezt a munkát végezték és irá­nyították. A kormány nevé­ben ugyancsak köszönetét fe­jezte ki elmúlt négyéves, értékes munkájáért Varga Pé­ternek, a megyei tanács ed­digi elnökének, aki más mun­kakörben, a párt Központi Bizottságának apparátusában dolgozik majd. Cservenka Ferencné a me­gyei pártbizottság elvtársi, baráti jókívánságait tolmá­csolta. Köszönetét mondott min­denkinek, aki az elmúlt időszakban a különböző szintű tanácsokban tevé­kenykedett s az új cik­lusban nem került meg­választásra. — Munkájukat továbbra is igényeljük, tapasztalataikra továbbra is szükségünk van — mondotta. Hasonlóképpen köszönetét fejezte ki mind­azoknak, akik a választási munkában tevékenykedtek és további segítségüket kérte a párt, a Hazafias Népfront céljainak megvalósításához. A megyei pártbizottság első titkára ezután visszapillan­tást nyújtott az előző évek (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom