Pest Megyei Hírlap, 1967. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-16 / 40. szám

1967. FEBRUAR 16., CSÜTÖRTÖK Belépés csak az olvasóknak Amíg a tv-híradó „összeáll“ A negyedik... Májusban rendezik meg a IV. miskolci nemzetközi rö­vidfilm-fésztivált. Ha egy este bűntény tör­ténne mondjuk valahol az országutakon, és a nyomozást Vezető rendőrök „mindenkit gyanúsnak tarthatnának aki él”, országunk mintegy 3 millió lakosa mindenképpen alibit igazolhatna, hiszen egy reprezentatív felmérés szerint esténként ennyi nézője van a televízió híradójának. Idén lesz tízéves a műsor: a heti egyszeri megjelenéstől jutot­tak el ennyi idő alatt odáig, hogy ma már ötször sugá­rozzák a híradót egy héten, napi két kiadásban. Filmek az Eurovíziótól Látogatásunk napján a hír­adót este 8-kor sugározták. Elvileg az adás előtti utolsó óráig mindennek készen kell lenni. Már délután négykor nagyüzem van a vágószobák­ban, a belpolitikai anyago­kat készítő stábok többnyi­re reggel indulnak, s ilyen­korra hozzák be a riporto­kat. Matuz Józsefné a műsor főszerkesztője; nevét gyak­ran láthatjuk a képernyőn, a szerkesztő felirat alatt. — Ma már ott tartunk — mondja —, hogy egyáltalán hem számít csodának, ha az esti adásban olyan délelőtti esemény filmjét sugározzuk, amelyről az újságok csak a következő napon számolnak be. Ennek a gyorsaságnak a tit­kát fejthettük meg azzal, hogy ellátogattunk az egyik vezérlő­terembe, ahol Balogh Ju­dit, a külpolitikai rovat mun­katársa várta a napi külföl­di hírcsereanyagokat. A te­rem műszerasztalába beépí­tett vevőkészüléken az olasz televízió monoszkópját lát­hatjuk. A hangszóró angol nyelvű beszélgetéseket közve­tít. — Most vdn az Eurovízió 'vonalán az adás — halljuk, •-r- Hetente négyszer közvet­len kapcsolata van a Magyar Televíziónak Sz Eurovízió genfi központjával. Már 3 órával korábban leadták te­lex-gépen, hogy milyen tudó­sításokat ajánlanak átvétel­re. Egy másik teremben mű­ködik a telerecorder beren­dezés, amely a kiválasztott tudósításokat azonnal film­szalagra rögzíti. Néhány pil­lanat, s már jön is Rómá­ból a kép: Wilson miniszter- elnököt láthatjuk, amint láto­gatást tesz a pápai palotá­ban. Az alkalmi látogató meglehetősen ritka pillana­tok tanúja: egyre-másra tűn­nek fel a képernyőn >a lon­doni, a bécsi, a párizsi tele­vízió egyenes adásban érkező filmriportjai. Vidéki tudósítások ; — Drága műsor a mienk — hyugtázza a tényt Matuz Jó­zsefné. — A friss tájékoztatás sok pénzbe kerül. A vidéki tudósító hálózatot úgy építették ki, hogy amatőr filmesektől kapják többnyire az anyagokat. Ezek aztán úgy érkeznek be időre a Szabadság térre, hogy megkérik az indu­ló vonatok vezetőit,. vagy a MÁVAUT sofőréit: vigyék ma­gukkal a fővárosba a filmeket. Gyakran fordul elő az is, hogy a nézők hívják fel a hír­adót telefonon, s közlik, itt és itt valami érdekes esemény történt. Egy alkalommal rövid riportot közöltek Hort község panaszáról. Minden kommen­tár nélkül elmondatták a köz­ség lakóival véleményüket a vízhiányról. Amit sok hivatal terjedelmes levelekkel, utasí­tásokkal nem tudott elérni, azt néhány — tájszólásban elso­ÜNNEPEL A 100 EVES MAGYAR DOHÁNYIPAR 100 évvel ezelőtt jött létre az önálló magyar dohányipar, amely most eseménysorozattal j ünnepid jubileumát. Az évfor­duló ajkalmára készítették a már forgalomba került „100 éves” nevű cigarettát. Debre­cenben megrendezik a magyar dohányipar történetét és fej­lődését eredeti dokumentu­mokkal, fényképekkel, tárgyi gyűjteményekkel ismertető ki­állítást. Az ÉDOSZ-ban sorra kerülő ünnepségen kitüntetik és megjutalmazzák az ipar leg­régibb és legkiválóbb dolgo­zóit. A jubileum idején a posta alkalmi bélyegzőt használ majd. MINDENFELE Ect\ szómmal nacrvobb kurjantott amaz a felfedezők örömével. rolt — panaszos szó megoldot­ta. Néhány napon belül már a megtörtént intézkedésekről ad­hattak hírt. Kezdődik az adás Fél nyolcat mutat az óra, amikor Müller Lászlóval, a híradó rendezőjével rövid kör­útra indulunk. Arra a kérdés­re keressük a választ: mi a feladata egy ilyen műsor ren­dezőjének? A 3-as számú stú­dióban már égnek a jupiter- lámpák, s az ismerős asztal mögött két széket látunk, az égjük a bemondóé, a másikra pedig a külpolitikai kommen­tátor ül. Megmutatja a rende­ző a három vetítőgépet, a dia­filmvetítőket, ezekbe a gépek­be fűzték be a délután összevá­gott filmeket. Készenlétben látjuk egy kamera előtt De Gaulle fényképét, egy másik lapon pedig a kommentátor nevét, amit majd ha kell, a képernyőre vetítenek. — Mindezt egy helyről, mű­sor közben irányítjuk — mond­ja a rendező. A vezérlőteremből történik az irányítás. Ahogy az óra mu­tatója közeledik a 8-as szám­hoz, úgy csendesedik el a helyi­ség. És kezdődik. Befut a napon­ta látott kamera, a felirattal, s a rendező egy-egy kézmozdula­tára követik egymást a képso­rok, úsznak be a feliratok, hangok, zörejek. Ezt azonban a tv-híradó né­zői már ismerik. B. I. TV-ELOZETES Tv-játék, színház, film, sport Érdekes és változatos prog-! ramot ígér a televízió február! végére. Február 21-én a szegedi Nemzeti Színházból közvetí­tik Puccini: Angelica nővér és Farkas Ferenc: A bűvös szek­rény című operáját. Két nap­pal később két tv-játék bemu­tatására kerül sor. Előbb Vé­szi Endre: Az ikertárs című műve keríti műsorra, amely­nek hőse egy ágyhoz szegezett, sérült fiatalember, akinek ma­gányosságát megszünteti a te­lefon. Bár a telefont tévedés­ből szerelték fel lakásába, ez a tévedés mégis elégséges egy szép szerelem indulásához. A telefon játssza a főszerepet Lucille Fletcher: Téves kap­csolás című tv-játékában is. A beteg idős hölgy véletlenül kihallgat egy telefonbeszél­getést, amely két férfi között folyik, s amely arról árulko­dik, hogy meg akarnak ölni egy nőt. Az idős hölgy a tele­fon segítségével megpróbálja fellármázni a társadalmat, hogy megakadályozza a gyil­kosságot, de ez nem sikerül. Nem a telefon az oka, hanem az emberek, akik alig mutat­nak érdeklődést mások sorsa iránt. Február 25-én, szomba­ton este a Nemzeti Színház előadására viszi el a kamera a nézőket. Marivaux: Két nő közt című két felvonásos vígjá­tékát láthatjuk Sinkovits Imre, Agárdi Gábor, Berek Katalin és Torday Teri főszereplésével. A február végi filmműsor­ban két magyar film is szere­pel. Előbb Az orvos halála cí­mű filmet láthatjuk, amely Fekete Gyula regénye nyomén készült Páger Antallal a fő­szerepben, majd néhány nap múlva a Szirmai Albert ope­rettjéből 'készült Mágnás Mis­kát. A filmműsort az Egy óra a párizsi Lidóban című látvá­nyos francia revüfilm és a Bíborsivatag című angol film színesíti, Gregory Peoh-kel a főszerepben. A sportbarátok sem panasz­kodhatnak. Február 28-án köz­vetíti a televízió az FTC— Eintracht Frarikfurt Vásár­városok Kupa labdarúgó-mér­kőzést. A műkorcsolya világ- bajnokság közvetítései Becs­ből március 1-én kezdődnek. Az első napon a párosversenyt láthatjuk, másnap a jégtáncot közvetítik. Harmadikán kerül sor a férfi, negyedikén a női szabadkorcsolyázásra. Március 5-én a gálaestről is közvetítést ad a televízió. GYŐR UTÓSZEZON Tavaly nyáron a MAFILM egyik forgatócsoportja Fábri Zoltán rendezésében Győrött és Fertőrákoson forgatta az Utószezon című új magyar film egyes jeleneteit. A film alkotói most ismét visszatér­nek Győrbe; a megyei tanács és a moziüzemi vállalat meg­hívására ugyanis február 18-án a Rába Filmszínházban tartják meg az új magyar film bemutatóját. Panni kiskutyát kapott ka­rácsonyra, mert azt diktálta a kívánság-levélbe, hogy vagy egy kistestvérkét szeretne vagy egy kiskutyát. Az idő rövidsége miatt eleve csak a kiskutya jöhetett számításba, abból is egy valódi, fajtiszta korcs. Apjától jellegzetes tacs­kó vonásokat, anyjától törpe rattler beütéseket örökölt. Panni imádta a kiskutyát, és azonnyomban elnevezte Szin- galéznek. Egy napon kedves vendéget várt Panni, Marika nénit. Már félórával előbb oktatni kezd­te Szingalézt a társasági jó modor szabályaira. Aztán any­jához futott: — Anyuci, Marika néni sze­ret játszani az ilyen kiskutyák­kal? Vagy csak akkor mutas­sam meg neki. ha majd egy számmal nagyobb lesz? Agglegények Az agglegények szomszé­domban laknak, s húsz-hu- szonkét évesek. A minap egy­szerre értek haza az egye­temről, s módszeresen tűvé tették a lakást, ennivalóért. — Mit találtál? — kérdezte az idősebb. — Bablevest — kesergett a 180 centis „kicsi.” — Annyira azért nem va­gyok éhes ... De hiszen itt pörkölt is van, a sütőben! — kérdezte esi­— És nokedli? az' ifjabb. — Az nincs. De majd nálunk. Hozd a kottát! Túrós Lukács receptje hat deka lisztet javallt szemé­lyenként, tehát fél kilót vet­tek. Bele négy tojást, hadd le­gyen jó sárga, s buzgón ke­verni kezdték. — Nincs valami deszkád? — tétovázott öcsi. — Deszka? A gyúrótábla... az nagy lesz... A rajztáblám csupa tustintás ... Kérek a szomszéd... — Ne fáradj, már szagga­tom. — Mit találtál? — Az ócska pingpongütőt! Csuda klassz: egyik oldaláról hiányzik a gumi... Sértett önérzet Csillogó bisztróban ülök, magas, kényelmetlen, ám rop­pantul modern bárszéken. Félszegen ülök. A másik felem szabadon lebeg az űrben. Szí­vesen lemondanék erről az él­vezetről, de másképp nem tu­dok enni, hacsak hasmánt rá nem borulok a fogyasztó pult­ra, a bárszék fölött. Fél szemmel lesem a hatást, hál’istennek, a kutya sem tö­rődik velem. Kezdek megnyu­godni. Ebben a pillanatban hátul­ról rámzuhan valaki. Bárszé­kem egy lábra billen, s úgy pi­ruettezik, mint Nicole Hassler, fénykorában. Míg a tányéro­mat mentem, egyensúlyom végképp odavész, s tán le is fordulnék, ha bele nem ka­paszkodnék támadóm karjá­ba. " Húsz maligánt pöfékelve, felháborodottan kiabál rám: — Mmmaga éngem.. hukk... összetéveszt a kapaszkodóval hűk ... Nnne iijjön vilamozs- ra, aki részeg!... ny. é. Több százan fordulnak meg délelőttönként az Isaszegi művelődési házban. Februárban a község mintegy hatezer lakója tüdőszűrővizsgálaton vesz részt. A szervezés és előkészítés munkáját a Nőtanács és a Vöröskereszt aktí­vái közösen végzik. Foto: Dozvald SELECTAK Mindig akadnak eszki­mók, akik a trópusi orszá­gok lakói számára utasítá­sokat dolgoznak ki, hogyan kell kánikulában viselked­ni. ★ Elképzelhető-e egy olyan asszony, aki szerelmének megengedné, hogy az 1001 éjszaka történetet végigme­sélje? ★ Ha örömödben elkezdel ugrálni, vágyázz, hogy köz­ben senki se húzza ki lábad alól a talajt. ★ Lelkiismerete tiszta volt. Ugyanis még sohasem hasz­nálta. A Bizományi Bolt átvevője felemel­te a sötétkék öltönyt, megveregette, megforgatta — látta, hogy jó állapotban van, jó szövetből készült. j — ötszáz forintot adhatok érte — | jelentette ki egy kis gondolkodás után. I Az asszony máris rábólintott: — Rendben van, kérem. Úgyis kihízta már a férjem — magyarázkodott — már nem tudja viselni, hát úgy gon­doltam, eladom. Meglepem majd egy új i szövettel. Gyűjtöttem már arra párszáz | forintot, most még hozzá ez az ötszáz \ és kifutja. j Otthon semmit sem szólt, másnap i akarta megvenni az új öltönyre valót. \ Az ura fáradtan jött haza az üzemből. j — Holnap mit csinálsz, Gizus? — : kérdezte a vacsoránál. i — Lesz elég dolgom, a szőnyegeket : ki kell porolni... i — Elég volt már ebből. Kiválasztot- ; tam egy porszívógépet, holnap megvesz- j szűk. \ — Dg hát, Jóska, ho-fj gondoltad te ! ezt? Honnét veszünk most egyszerre \ annyi pénzt? ! — Honnét? ... Honnét? Hát onnét. ! hogy két éve gyűjtöm, rakosgatom a í zsebpénzem. Szóval... Megvan a gép : ára! ! Bankjegyet vett elő, meglobogtatta. ' — Ez kellett még hozzá, ez a száz jrint. A többit plten»m, kereken ezer- ; négyszázat.,, \ Magyar Történeti Társulat ülése Iskolai névadó ünnepség Cegléden A földmunkásmozgalom ki­emelkedő harcosának Várko- ::yi Istvánnak születése 115. és r.z első ceglédi földmunkás­kongresszus 70. évfordulója al­kalmából kedden Cegléden, az egykori tanácskozás színhelyén tudományos ülésszakot rende­zett Magyar Történeti Tár­sulat, a Párttörténeti Intézet — Igazán? — felesége a nyakába borult. — Jaj, de kedves vagy! Ez az­tán a meglepetés. Csak arra vagyok kí­váncsi, hogy hova tudtad eldugni? — Nem nagyon dugdostam én azt, Vedd csak ki a szekrényből a kék öltö­nyömet ... Gizus arcából kiszaladt a vér. — A kéket?! — Azt hát. Amit nem hordok már, mert hisz’ tudod, kihíztam. Szóval, én a belső zsebébe tettem azt a pénzt. Csend lett. Az asszony megtántoro- dott. A férfi felugrott, feleségére bá­mult, hozzálépett, átkarolta és egy szék­hez támogatta. — De hát... Gizus! Beszélj már, mi bajod? Elmondta. S másnap korán reggel feldúltan les­te, hogy kinyisson a Bizományi Bolt. Amikor végre bejutott, megkereste az átvevőt: — Abban a kék öltönyben, amit teg­nap eladtam ... — kezdte izgatottan — a zakó zsebében ... ezemégyszáz forint volt... annyi kereken. — Ezernégyszáz forint? Ha benne volt, benne van most is. Megnézzük. Szabad a cédulát? Nézték a számot, keresték a ruhát. Akkor az egyik eladónak eszébe ju­tott. — Az a kék... emlékszem, hosszú­qllású zakóval. Tegnap, zárás előtt ad­tam el. — Jaj, istenem, kinek? — Egy férfinak. — És ki volt az? — Azt bizony nem tudom. Idősebb ember volt, olyan nyugdíjas forma. So­káig próbálta a kabátot. A kárvallott asszony hangosan sopán­kodott: — Az én drága uram két évig gyűj­tögette ... most már vége. Még, ha meg is találnám ... Nem adja azt vissza nékem! Nyílt az ajtó a háta mögött, valaki megszólalt. Egy jól' öltözött idős férfi: — Mennyi is volt az a pénz, kérem szépen? — Ezemégyszáz! Annyi, igen, éppen annyi. — A szeme kerekre tágult. Az ura sötétkék öltönyét látta meg, azt vi­selte a bácsika. — De hiszen ez volt az... Ez a ru­ha! ... v — Lehetséges — mondta az idegen. — Tegnap vettem. Jó kis szövet. És jól is áll. — De hát a pénz... Tizennégy százas volt benne! Az uram tette oda... — Még jó, hogy én olyan pontos, ak­kurátus ember vagyok! Borítékot szedett elő, az asszony felé nyújtotta. — Igazán... visszahozta? — Hát, azért jöttem, kérném. Tessék csak megszámolni. Megvan, ugye? Ak­kor hát semmi baj. Nem szívesen hallgatta a hálálkodásí megfordult, kifelé ment. Az ajtóba még visszafordult: — Tessék már megnézni... itt há‘ túl... nem vet ráncot? én a ceglédi Kossuth Múzeum.! Simon Péter kandidátus, a ] Párttörténeti Intézet főmunka- : társa tartott előadást az első: ceglédi földmunkás kongresz- j szus jelentőségéről. Délután a ceglédi Széchenyi téri általános iskolában ün­nepséget rendeztek, amelyen az iskola Várkonyi István ne­vét vette fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom