Pest Megyei Hírlap, 1967. február (11. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-01 / 27. szám

BECS Klaus kancellár a Szovjetunióba utazik Josef Klaus osztrák kancel­lár március 14-e és 21-e között hivatalos látogatást tesz a Szovjetunióban — közölték kedden Bécsben. fiatal mezőgazdászok PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP, PEST MEGYEI MOTTSÁGÁ ÉS A MEGYÉT, XI. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA 50 FILLER 1987. FEBRUÁR 1., SZERDA utaznak Kubába A kubai ifjúsági szervezet nemrég azzal a kéréssel for­dult a KISZ Központi Bizott­ságához, hogy száz fiatal me­zőgazdasági szakembert küld­jenek Kubába, olyanokat, akik ott egy évig segítenének a kubai mezőgazdaságnak. Harminchárom — a paradi- esomtermesztésben különösen jártas — kertészeti szakem­berre, öt növénytermesztőre, negyven állattenyésztőre, ti­zenkét gépésztechnikusra, és tíz állatorvosra lenne szük­ség. A KISZ továbbította a kérést megyei bizottságaihoz. A tervek szerint Pest megye hat kertészt, egy állattenyész­tőt, egy állatorvost és négy mesterséges megtermékenyítő szakembert küld a 100 tagú csoportba. Kiválasztásukat a KISZ Pest megyei Bizottsága, az MSZMP és a megyei tanács mezőgazdasági osztályai közö­sen végzik. Az eddig alkal­masnak talált szakemberek örömmel vállalták az egyéves kubai megbízatást. A névsor végleges összeállítása még nem történt meg, de hamaro­san eldől, kik azok, akik feb­ruár végén Kubába utaznak. Választási plakátok Az Offset Nyomdában hatféle választási piakát nyomtatását „ - kezdték meg. A falragaszok rövidesem az utcára kerülnek. Felvételünkön: az új plakátok első példányai. Podgornij hazaérkezett Olaszországból Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke kedden délben — néhány perccel 12 után — repülőgépen hazauta­zott Rómából. A szovjet ál­lamfőt a ciampinoi katonai re­pülőtéren Aldo Moro minisz­terelnök és Amintore Fanfa- ni külügyminiszter búcsúztat­ta. NyiKolaj Podgornij, a Szov­Á bedolgozók 1 „Gobelinhímzést tanulnak az Örkényi, táborfalvi, herná­di és a tatárszentgyörgyi asz- szonyok.” — „1967-ben to­vább növelik a bedolgozók számát a Pest megyei kéz­műipari vállalatok.” — „A Vác környéki asszonyok an­nak lehetőségét keresik, hogy melyik üzemnél kaphatnának munkát mint bedolgozók.” — Gyakran érkeznek mostaná­ban ilyen és hasonló hírek a községekből és városokból. A hírek arra utalnak, hogy egy­re több vállalatnál — főként a szövetkezeti és a tanácsi iparban — felismerik: a kü­lönösebb szakképzettséget nem igénylő munkákat érde­mes házi munkára, bedolgo­zóknak kiadni, ilyenekkel há­ziasszonyokat, vagy csökkent munkaképességűeket megbíz­ni. A bedolgozás mind a válla­latoknak, mind a foglalkozta­tottaknak többszörösen is hasznos. A vállalatok nem lényszerűinek — nagy költ- légű építkezéssel, vagy más beruházással — bővíteni üze­meiket, hiszen „üzemrészük” éhet a családi ház, az otthon, á foglalkoztatottak viszont dskorú gyermekeik mellett maradhatnak. Megtakarítják a ryakran órákig tartó utazást, zötetlen a munkaidejük. Je- entős a családtagok besegíté- ci lehetősége, és amit min- lenki elsőként említ: a 250 örintot meghaladó havi kere- et után jogosultak a társada- ombiztosítási szolgáltatásokra. A kettős hasznosság mel- ett mégis miért idegenkedtek iddig a bedolgozástól? Az ’gyik ok az iparvállalatok azdálkodási rendszeréből fa­ult. A vállalatok vezetőit n anyagi, sem erkölcsi okok n késztették, hogy keressék módját a foglalkoztatás .tozatosságainak. Ellenőriz- •tőbb, biztosabb, de főként ényelmescbb volt számukra ,z üzemen, vagy a műhelye­in belül végzett termelő­iunka. S ha növekedtek a ervek? Egyszerűbbnek tar- ották az üzembővítést, mint z egyéb, esetleg külső lehe- őségek felkutatását. Jogosak /ónban a vállalatok vezetői­ek ellenérvei is: „A bedől- iZÓkra nem tervezhettünk .ontosan. Bizonytalan volt, ogy a kiadott munkából icnnyit és milyen határidő- e kés"{t"npk el. Tőlünk pedig min'1'"! r'-‘p-letre kiterjedő frvezést és tervteljesítést kérték számon feletteseink.” — S a másik: „A kötött bér- gazdálkodás is kényszerített bennünket, hogy csak annyit végeztessünk a bedolgozókkal, amennyire a felettes szervek­től kapott keretek lehetőséget adtak.” Közismert, hogy az új gaz­daságirányítási rendszer biz­tosítja a szabadabb bérgazdál­kodást, ez az utóbbi ok tehát jórészt megszűnik. Könnyebb lesz a tervezés is, hiszen ez ugyancsak a vállalatok önálló feladata lesz. (A bedolgozók egyébként túlnyomórészt használati cikkeket, vagy olyan termékeket készítenek, amelyek a szabadpiaci árak hatáskörébe kerülnek.) A vég­rehajtási fegyelmet a bedolgo­zók munkaviszonyának jogi helyzetével lehet növelni. A bedolgozók nincsenek munka- viszonyban — alkalmazásuk tehát felmondás nélkül, bár­mikor megszűnhet és foglal­koztatási kapcsolatuk csak korlátozott jogi biztonságot nyújt. Elegendő fegyelmezési eszköz lehet, ha mindezt meg­felelő hangnemben és megfe­lelő körülmények között a be­dolgozók tudomására hozzák. A vállalati gazdálkodási kö­töttségek feloldása miatt vár­ható, hogy már az idén, de az új gazdasági mechanizmus időszakában még inkább, bő­vül a bedolgozók létszáma. Addig is szükségesnek mutat­kozik azonban néhány foglal­koztatási feltételen elgondol­kodni, sőt azokat előre kidol­gozni. Legfontosabbnak a be­dolgozás vállalati tervezése mutatkozik, ezen belül is a munkával való rendszeresebb ellátás. Hogyan oszlatják el az egyenetlenséget a termékek iránti igények csökkenése vagy emelkedése idején? Üj termékre való áttéréskor mi­ként biztosítják időben a be­tanítást? — merülnek fel a sok közt ezek a, ma még tisz­tázatlan, de feltétlenül meg­oldásra váró kérdések is. A bedolgozók foglalkoztatá­sának tág lehetőségeit bizto­sítja a gazdaságirányítás új rendszere. Olyan lehetőségek ezek, amelyek nem követel­nek nagy népgazdasági vagy vállalati erőfeszítéseket és beruházásokat, Megéri, hogy ne csak a tanácsi és szövetke­zeti vállalatok, hanem az ál­lami vállalatok is teremtse­nek alkalmat a bedolgozók foglalkoztatására. K. A. jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke nyolcna­pos olaszországi állami látoga­tásáról kedden visszaérkezett Moszkvába. Tito elindult Moszkvából Budapestre Tito jugoszláv elnök, a JKSZ elnöke, feleségével ked­den vonaton Moszkvából Bu­dapestre utazott. Mint isme­retes, ’anuár 28-a óta az SZKP Központi Bizottságának meg­hívására nemhivatalos látoga­tást tett a Szovjetunióban. A zászlókkal díszített pálya­udvaron Tito elnököt és kísé­retét Leonyid Brezsnyev, Alekszej Koszigin, Kiril Ma­zurov, Jurij Andropov, vala­mint Gromíko külügyminisz­ter búcsúztatta. Jelen volt az elutazásnál Szipka József, moszkvai magyar nagykövet is. Tito elutazása előtt, kedden i leg, baráti hangulatú ebéden délben az SZKP Politikai Bi- ! Brezsnyev, az SZKP Központi zottsága ebédet adott a jugo- I Bizottságának főtitkára és Ti- szláv elnök tiszteletére. A me- I to pohárköszöntőt mondott. SZOBON KEZDŐDIK Csütörtökön reggel lesi az else kepmewjelolo gyűlés Országszerte február 2-án ! csütörtökön kezdődik a válasz- ] Dunakesai : 40 kocsival több főjavítás Ues AKÖV: Sikeres szállítás után Még néhány lapáttal a tűz­re! Odabent dübörögve lángol, belekap a friss szénbe. A gőz- nyomásmérő a piros vonalhoz közelít. Egyetlen karmozdulat és -r- indulhat a vaskoüosszus. Nem szalad el. öreg jószág, futásra alkalmatlan mozdony. Egyetlen hivatása, hogy itt a Dunakeszi Járműja­vítóban gőzével melenges­se a radiátorokat. Szombaton, az üzemi vezérkar megbeszélésén is szóba került ez a téma. Az előző években megszenvedték az iparosok — mesterek a hideg műhelyeket. Épül már három kazán — az első szolgálatba is lépett —, hogy óránként 36 tonna gőzzel biztosítsa a kellemes időt. Ezért fogadták fel kisegítőnek az ócskavasjeilölt gőzparipát. — Bár ilyen bizakodóak le­hetnénk a másik témában — folytatja Kalmár főmérnök. Negyven kocsival több jármű tízévenként esedékes főjavítá­sát keld elvégeznünk az idén. Egy-egy járműre 6 ezer órát kell szánni. S még ennél is többet, mert idén változtatunk á javítások minőségén. Ez 15 százalékkal több munkát, tehát a korábbi­nál gondosabb eljárást je- ! lent. Több mint 200 hozzáértő szak­munkás kellene ehhez. — S nincs jelentkező? — 'Ez lenne a kisebbik baj. Sajnos föl sem vehetnénk őket. Nem áll rendelkezésünk­re az előírásos szociális létesít­mény. Gyorssegélyt ígértek, hogy heteken, de legkésőbb néhány hónapon belül szabad legyen a pálya. ★ A teherautók — hála a leg­jobb úttisztítónak, az olvadás­nak — már tempósan róhat­ják a kilométereket. Hivatá­suk a szünet nélküli robogás. A Pest megyét és a fővárost ellátó 1-es AKÖV Igazgatójá­tól tudjuk meg, hogy tavaly elnyerték a kongresszusi ver­seny harmadik helyét. — Az elismerés annak szólt, hogy növeltük mindenekelőtt a lakosságnak szóló szolgál­tatások körét. Beszereztük és üzembe áliítot- (Folytatás a 2. oldalon) tási küzdelem. Ettől kezdve három héten át mindennap valahol képviselő, vagy tanács­tagi jelölő gyűlések lesznek. Az egész országban legko­rábban a szobi járás lép a porondra, már 2-án reggel s órára összehívták az ország- 14 órakor kerül sor jelölő gyű­lést a járás székhelyére, a mű­velődési házba. Több község­ben pedig még ugyanezen a napon délután és este folyta­tódnak a jelölések. Budaörsön, Vácott a Finom- pamutfonó Gyár és Monoron a Magtermeltetö kultúrtermében 14 órakor kerül sor jelölő gyű­lésre. Cegléden a Közlekedés Gépjavító Vállalatnál délután 3 órakor, Albertirsán a párt­házban délután 5 órakor, a du- nabogdányi kultúrotthonban este 7 órakor tartanak jelölő gyűlést. Ötmilliós tartalék Hafvarian kérték felvételüket Ünnep volt a múlt hét vé­gén Dánszentmiklóson: fenn­állása óta eddigi legeredmé­nyesebb zárszámadását tartot­ta a Micsurin Termelőszövet­kezet. A zsúfolásig megtelt kultúrterem hallgatósága előtt Székely István elnök ismertet­te a vezetőség beszámolóját, s elemezte, hogyan sikerült el­érni a kiváló teljesítményt. Tavaly a dánszentmiklósi közös gazdaság 40 és fél mil­lió forint különféle mezőgaz­dasági terméket — almát, sző­lőt, húst, tejet és takarmányt (Folytatás a 2. oldalon) ss,sssss,sssss,ssssssssssssssssssssssssssssssssss/ssssssssssssssss/sss//s/ss/ssssss/sssssss/sssssssssssssssssssss/sss/ssssssssssssss/sssss/sssssss/ssssss/ss/ss/////ssssssss/ssss Már a nyárra gondolnak a Velencei-tó Környéki Fmsz dolgozói. A most termelt és elraktározott jég hűti majd nyáron az üdítő italokat. Foto: Percnyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom