Pest Megyei Hirlap, 1966. november (10. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

1300 vagon alma PEST | MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PESI MEGYEI B I Z OTTSÁGA £ S A ,M E GYE I TA i X. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM ARA SO FlI.l.EEt 1966. NOVEMBER 1., KEDD 8 Budapest határá­ban, az Anna he­gyi régi kőbányá­ban tárolják a fő­város lakosságá­nak téli alma- szükségletét. Mint­egy 1300 vagonnal. December végétől május közepéig innen szállítják majd a fővárosi boltokba az ízletes gyümölcsöt. A negyvenezer négy­zetméteres raktár- helyiségben most rendezik el a gyü­mölcsöt, a megyé­ből beérkezett árut osztályozzák, válogatják Ghánában letartóztatták a guinea! külügyminisztert Conakryban háziőrizet alá helyezték az amerikai nagykövetet — Megnyílt az Afrikai Egységszervezet miniszteri tanácskozása Addisz Abebában Sikertelen katonai Venezuelában Vt sárnap sikertelen katonai hatalomátvételi kísérlet zajlott le Venezuelában. Clementa Pacheco Ochoa ez­redes megkísérelte kormányel­lenes zendülésre bírni a fővá­rostól alig húsz kilométernyi­re fekvő Los Teques-i tiszti- iskola növendékeit. A növen­dékek többsége nem csatlako­zott a mozgalomhoz. Heves szóváltás kerekedett, majd eldördültek az első lövések. Rövid tűzharc után a lázadók .-megadták magukat. Maga az ^ezredes a tűzharcban életét vesztette. A fenti események­ről a hadügyminisztérium köz­leménye tájékoztatta a lakos­ságot. A közlemény hírül adta azt is, hogy letartóztatták Antonio Perez Hernandezt, a puccskí- sérl e' másik vezetőjét. A latalomátvételi kísérlet szerv zőinek pártállásáról egymásnak homlokegyenest ellentmondó hírek keringenek. Némelyek tudni vélik, hogy Ochoa ezredes 1962-ben bal­oldali tisztek társaságában hagyta el az országot és kül­földről tért vissza. Mások vi­szont úgy értesültek, hogy az ezredes az annakidején meg­buktatott Perez Jimenez dik­tátor híveinek sorába tarto­zott. A VPI szerint a puccs már napok óta „lógott a levegő­ben”. Leoni kormánya ugyanis új adózási rendszert kívánt bevezetni. A kormány szigorú bizton­sági intézkedéseket foganato­sított. őrizetbe vették Edwin Burguerát, Jimenez diktátor egykori titkárát, Castillot, a Jimenez-féle „polgári nemzeti kereszteshadjárat” elnevezésű párt elnökét és egy Molina Franco nevű nyugdíjazott ka­tonai parancsnokot. A glhanai kormány szom­baton este önkényesen le­tartóztatta Louis Lansana Beavogui guineai külügymi­nisztert és annak a delegá­ciónak a többi 18 tagját, amely úton volt Addisz Abebába, hogy részt vegye­nek az Afrikai Egységszer­vezet ülésén. A küldöttség a Pan-Ame­rican amerikai légiforgalmi társaság gépén utazott. A repülőgépnek először nem engedélyezték a továbbindu- lást, majd — miután a guineai dip­lomaták vonakodtak ki­szállni — rendőrök ha­toltak be a repülőgépbe és elhurcolták őket. A semmivel sem magya­rázható eljárást az accrai rádióban kormányközlemény próbálta indokolni. Addisz Abebából érkezett AP-jelentés szerint az Afri­kai Egységszervezet szóvi­vője vasárnap „teljesen pél­dátlannak” minősítette a guineai delegáció letartózta­tását. Hailé Szelasszié, etiópjai császár — az AESZ-érte- kezlet házigazdája — va­sárnap délelőtt Accrába küldte Tadesze igazságügy­minisztert, hogy a botrányos ügyet rendezze a ghanai ve­zetőkkel. Tadesze ezenkívül (Folytatás a 2. oldalon) Havas már a határ Hófoltok Dobogókőn • Vigyázz, csúszik az út! Bécs hókoszorúban • Síidő a Pireneusokban A parasztfiatalok teljesítik kongresszusi vállalásaikat-rífV»hhlfijiirétitn tsx-ohneh — Túttoljositett exportterveh A KISZ Pest megyei Végrehajtó Bizottsága e héten az alapszervezetek kongresszusi versenymozgalmával foglalko­zott. Az iparban dolgozó KISZ-tagok sok millió forint hasz­not jelentő eredményei mellett a parasztfiatalok értékes kongresszusi vállalásairól is pozitív összképet adott a jelen­tés. Áramszünet Szerbiában Vasárnap elektromos ener­gia nélkül maradt Belgrad és Szerbia területének legna­gyobb része. Délelőtt 9 óra után beszüntette adását a belgrádi és az újvidéki rádió. A fővárosban a közlekedés teljesen megbénult, mert használhatatlanná vált villa­mosok és trolibuszok helyett a milliós városban mindössze három autóbuszt tudtak üzembe állítani. A hibásodás a szerbiai áramelosztó köz­pontban történt és emiatt láncreakciószerűen felmond­ták a szolgálatot Szerbia töb­bi távvezetékei is. 8412 mezőgazdaságban dol­gozó KISZ-tag tett kongresz- szusi felajánlást megyénkben, összesen 6 millió 800 ezer fo­rint értékben. A ceglédi járásban 1981 pa­rasztfiatal — 43 brigád — mintegy 3 millió forint több­letjövedelmet ígérő vállalást tett. Élen járnak az abonyi tsz- fiatalok. A Kossuth Tsz KISZ-tagjai 340 hold nagyüzemi kukorica megművelését, 1200 hízósertés csökkentett önköltséggel történő felnevelését tervez­ték. Ezt 3600 kilogramm hústöbblettel már telje­sítették is. A megtakarí­tott takarmány értékével együtt mintegy 106 ezer forint többletjövedelemhez juttat­ták a szövetkezetei. Az abo­nyi Uj Világ Tsz fiataljai is hasonló eredményekkel di­csekedhetnek az állattenyész­tésben. A József Attila ker­tészeti brigádja exportterve 200 ezer forinttal való túltel­jesítésére tett felajánlást. Je­lenleg már 130 ezer forint többletnél járnak. A dánszentmiklósl Micsu­rin négy szocialista címért küzdő ifjúsági brigádja 1 millió 500 ezer forint haszon­nal járó felajánlást tett a kongresszus tiszteletére. 22 840 forint érték jut ebből egy vállalóra. A dabasi járásban a kong­resszusi munkaversenyhez 817 fiatal csatlakozott. A ka- kucsi Lenin Tsz-ben a KISZ- tagok ez évi tervüket két szá­zalékkal akarják túlteljesíteni. Mintegy 300 ezer forint hasz­not jelent ez a szövetkezet­nek, amiből már több, mint 200 ezer forint biztosítva van. A kombájnosok versenyében 15 KISZ-tag vett részt. Az aratást elsők között fejezték be járásuk területén. A nagykátai járás mezőgaz­dasági ifjúsága 1126 beneve­zővei másfél millió forintos ter­ven felüli felajánlást tett. Nagyrészt már teljesítették. A járás területén tíz szalmale­húzó brigád vállalta, hogy az ütemterv szerinti határidőnél 15 nappal korábban végzi el munkáját. Az állattenyésztés területén 400 ezer forint többletbevételt vállaltak a járás KISZ-tagjai. A ráckevei járásban 22 ál­lami gazdaság és 15 tsz mun­kacsapata jelentkezett a kong­resszusi versenyre. Több, mint egymillió forint értékű fel­ajánlást tettek. Az Apaji Álla­mi Gazdaság KlSZ-alapszer- vezete az akcióprogramban vállalt feladatokon túl erőgé­pek javításánál, illetve a jelenleg nem használha­Nem tévedtünk, amikor vasárnapi számunk első ol­dalán a címben állítottuk; November előzött. Sőt olyan nagy lendülettel, hogy már túl is lőtt a célon. Jó, hogy esik, hogy fúj, hogy hideg van, de mínuszokról nem volt szó. Ezzel szemuen mit jelez a dobogókői turistaház vezetője? — Hétfőre virradóra esett a hó. Nem összefüggő hótakaró, de szép nagy foltokban áll és természetesen olvad ... A hő­mérséklet plusz 3—4 fok kö­zött lehet. Éjszaka mínusz kettő. S persze nem maradt el a jeges reggeli köd sem. Néhány méterrel lejjebb valamivel enyhébb a no­vember, legalábbis ezt állít­ják a Lajos-forrási Ságvári menedékház lakói. A pincért kérdezem, mennyi a ven­dég. — A november mindig a leggyengébb hónap. így hát most kivételesen nem zsú­foltak a menedékházak. De akad elég vendég. — Milyen a környék? — Itt is havazott, de java része elolvadt. Még korán reggel is fagyot mértünk. — Mivel várják a hideg­(Folytatás a 2. oldalon) Brigetio-részleg Vasárnap avatták fed a komáromi Klapka György Múzeum új részlegét, amely­ben a római kori Szőny — Brigetio — emlékeit mutat­ják be. A megnyitón részt vett Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke, Komárom me­gye országgyűlési képviselője is. Avatás a Szarkavár romjainál A HÉTSZÁZÉVES SOLYMÁR ÜNNEPE A kis Solymár község nagy gonddal és lelkesedéssel ké­szült a kettős ünnepre: ala­pításának hétszázadik, és régi vára, a Szarkavár e'estének négyszázadik évfordulójára. A községi tanács szépen rendbe­hozatta a vár maradványaihoz vezető szerpentinutat, friss út­jelzőket festetett az út mentén. A zuhogó eső ellenére a va­sárnapi ünnepség mégis közel kétszáz főnyi vendégsereg je­lenlétében folyt le. A turisták — legtöbbje a Budapesti Vö­rös Meteor Sportklub Termé­szetbarát Szakosztályának tag­ja — a szántóföldeken keresz­tül hatolt el a magaslat aljáig, ahonnan már a friss kőzúza­lékkal borított szerpentinúton jutott föl a várig. Fél tizenegy órakor nyitotta meg az ün­nepséget dr. Szabó Ferenc, Solymár község tanácsának vb-elnöke, majd dr. Csillag Ferenc ezredes, a Hadtörténeti Múzeum parancsnoka ismer­tette röviden a solymári vár történetét, hangsúlyozva, hogy (Folytatás a 2. oldalon) ! CSÜTÖRTÖKÖN ESTE: a világtakarékossági napok meovei megnyitója I pénztár Pest megyei igazga- 1 tósága úgy döntött, hogy a világtakarékossági napok idei ünnepélyes megnyitóját Vá­cott rendezi meg. Azért esett a választás ide, mert a váci járásban tíz hónap alatt 14 és fél millió forinttal emelkedett a községek be­tétállománya. A Lenin úti művelődési ház nagytermében rendezett, műsoros ünnepségen adják át a megye legtakaréko­sabb termelőszövetkezeteinek az ajándéktárgyakat, okleve­leket és jutalomzászlókat. Az ezt követő műsorban fel­lép Zentay Anna és Sárdy János, a Fővárosi Operett­színház tagjai, valamint Toldy Mária táncdalénekes- nő, Horváth Ferenc szín­művész, dr. Hegedűs János előadóművész és Harsádi Lilla zongoraművész. a vilAgtakarékossAgi NAP EGYIK ESEMÉNYE A MEGNYÍLT TAKARÉKOS- SAGI GYERMEKRAJZ-KI- ALLÍTAS. A KIÁLLÍTÁST AZ ORSZÁGOS TAKARÉK­PÉNZTÁR RENDEZTE BU­DAPESTEN A MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVET­SÉGE DÍSZTERMÉBEN. tó munkagépek megjaví­tásánál segédkezik. A budai járásban 568 bene­vező majdnem egymillió forinl értékű felajánlást tett a kong­resszus tiszteletére. Kiemelke­dő eredményt ért el az érdi i gépállomás, a herceghalmi kí­sérleti gazdaság, és a tinnyei tsz. A járás területén 120C : fiatal, 100 ezer társadalmi munkaórát teljesített a kong­resszus tiszteletére ez évben A gödöllői járás 1100 felaján­lást tevő fiatal — 237 ezei forint értékű vállalásából ki­emelkedik a vérségi tsz állat- tenyésztő brigádjainak ered­ménye. Százezer forint plusz- jövedelmet hozott a gazda­(Folytatás a 2. oldalon) WSSSSS///-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. \ __________________________________________ A megyei népfrontbizottság és az Országos Takarék-

Next

/
Oldalképek
Tartalom