Pest Megyei Hirlap, 1966. szeptember (10. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-01 / 206. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MSZAÍP P í S T M É'G Y.E I' B I Z.OTTSÁGA í S A ,M.E C Yí i TAN Á CS'u PJA X. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM AHA 5« FI1.I.ER 1966. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK De Gaulle kambodzsai tárgyalásai /I irauciu elnök megbeszélése Sziltanukkal és Nguyen Thuonggal Szerda délelőtt megkezdőd­tek De Gaulle tábornok, fran­cia köztársasági elnök és No­rodom Szihamik kambodzsai államfő között a politikai tár­gyalások. Megvitatták, hogy Kam­bodzsa és Franciaország mi­lyen elveket fogadjon el a vietnami konfliktus politikai megoldásának elősegítése ér­dekében. Foglalkoztak a két ország közötti kapcsolatokkal, elsősorban a gazdasági és ka­tonai együttműködéssel. Az indokínai kérdésekre vonat­kozó eszmecsere — jelenti az AFP — megerősítette Kam­bodzsának szomszédaival és az Egyesült Államokkal kapcso­latban elfoglalt álláspontját, különösen, ami a vietnami problémát illeti. A vietnami kérdést egyébként minden szempontból megvitatták, fi­gyelembe véve valamennyi ér­(Folytatás a 2. oldalon) Á /ÓV# éviterv és a kivásárlásról tárgyak — a megyei tárnics végrehajtó bizottsága Elkészült Pest megye jövő esztendei népgazdasági terv­javaslata — s az erről szóló je­lentést dr. Mátyás Boldizsár osztályvezető terjesztette a megyei tanács tegnap megtar­tott végrehajtó bizottsági ülé­se elé. A tervezet többek kö­zött a helyi ipar 11,8 százalé­kos termelésnövekedésével számol — ezen belül a vas- és fémfeldolgozó ágazat 25,8 a fémtömegcikk ipar 17,6, az építőipar pedig 99,9 százalék­kal növelné a termelését. A lakosság részére történő szol­gáltatások 4,3 százalékkal múl­nák felül az idén várható szolgáltatások értékét. Község­fejlesztési alapból jövőre be­fejeződne a sződi négytanter­mes általános Iskola építése, ugyanakkor hozzákezdenének a nyársapáti négytantermes is­kola építéséhez. Püspökhatvan­ban, Tatárszentgyörgyön, Pusztavacson, Táborfalván és Nyársapáton mélyfúrású kutat létesítenének. A végrehajtó bizottság a javaslatot részlete­sen megtárgyalta, majd úgy dö'htött, hogy főbb vonalaiban az előterjesztést elfogadja. Ezután dr. Pálosi Miklós, a felvásárlási osztály vezetője számolt be a gabonafelvásár­lás eddigi, valamint a zöldség­gyümölcs és állati termékek felvásárlásának első félévi ta­pasztalatairól. Mivel a terme­lőszövetkezetek eddig 111 szá­zalékra teljesítették gabona- értékesítési kötelezettségüket, a végrehajtó bizottság elisme­rését fejezte ki a gabonater­més-tőknek. Komloszüret Újszilváson Törik a kakoricát Cifrakerten Az állami gazdaságok is megkezdték az őszi vetést Napirenden: a színes televízió Spufnizott trafó ♦ Új feiritaratenna 4 Jelentés a váci Híradástechnikából A váci Híradástechnikai Anyagok Gyárának igazgató­ja jelenti a gyári újságot: — Nem ismeretlen, de a ha­zánkban használatosaknál' töb­bet tudó, jobb minőségű az új ferritantenna. Rádiók, televí­ziók vételt segítő, az adóállo­mást a másik zavaró hangha­tástól elválasztó préselt rúd ez. Mindeddig a Kőbányai Porcelángyár szülötte, de most — külföldi rendelésre — mi is hozzákezdtünk. Nyugat-Németország igényli a kitűnő minőségű porkohá- szaii terméket. Cél, hogy rövid idő alatt évente egymilliót, vagy ennél nagyobb mennyisé­get készíthessenek. — Napirenden a színes tv! Igaz, hogy készülékgyártás­ban még csak a hetvenes évek témája, de mi már hozzákezdtünk a tervezéshez, s küszöbön állnak a kísérletek is. Külföldi majd hazai színes ké­szülékekhez adhatunk alkat­részt — remélhetőleg rövid időn belül. Ugyanez vonatko­zik a fekete-fehér hordozható tévék alkatrészeire is. — Igénylők? — Mindenekelőtt nyugati cégek. Nem kell mondanom, hogy az igényes külföldi ren­delők után jó minőségű készít­ményt kap a hazai ipar is. — Ennyi a híradástechnikai újdonság? — Üj metódust használunk a transzformátorgyártásnál. Eddig különböző szerszámok­kal U-alakú lemezeket présel­tünk, s ez lett a tekercsek fémmagja. Most szalaganyag­ból spulnizzuk ezt a vasmagot, összehasonlíthatatlanul gyor­sabban, olcsóbban, jutunk cél­hoz. Ez idén húszezres tételt j készítünk. A trafókhoz keve­sebb huzal kell. Oka, hogy az új formájú vasmagok jóval nagyobb teljesít­ményt nyújtanak, mint a drágább és elavult elődök. Jövőre százezer-számra gyárt­juk — új üzemben. — Mit hallani a nyomtatott áramkörről? — Itt is újdonságra készü­lünk. Hamarosan megkezdjük a két oldalon nyomtatott áramkörök előállítását. Ez azt jelenti, hogy a lap mindkét felére blokkokat, elektromos alkatrészeket szerelhetnek. —t —gy Ezen a nyáron — a mosto­ha időjárás ellenére is — min­taszerűen szervezték a gabo­nabetakarítást a Pest megyei állami gazdaságok. A kom- bájnosok már augusztus 10- ére befejezték az aratást, s átlagosan egy-cgy holdról 16 mázsa búzát takarítot­tak be. Most ugyancsak gyors tempó­ban halad a nyár végi, ősz eleji munka is. Amint teg­nap délután Erdős Andor, a megyei igazgatóság főagronó- musa elmondotta, — javában silóznak, szántanak, készítik a magágyat az állami gazda­ságokban az ősziek alá, több- heiyütt megkezdték a repce, a takarmánykeverék és a rozs vetését. A Cifrakerti Állami Gazda­ságban — Cegléd határában, hozzáfogtak a legkorábban érő hibrid kukorica töré­séhez. A napokban a gazdasághoz tartozó hibridüzem megkez­di a korai termés feldolgozá­sát. Üjszilváson, az ország leg­nagyobb összefüggő termő komlóültetvényén még tart a szüret. Az állami gazdaság 118 holdas komlótelepéről évek óta gazdag termést szednek le, s úgy ígérkezik, idén is meglesz a holdanként! átlag négymázsás termés. Nyolcszáz—kilencszázöt- ven asszony kapcsolódott be a komlószcdésbc, s a korai termés javarészét már leszüretelték. Jó hírt közölhetünk a sörked­velőknek, mert ami az újszil- vási kilátásokat illeti,. a gaz­daság jelentékenyen hozzá­járul a söripar alapanyag­ellátásához. összesen 440 má­zsa komlóra számítanak, egy hektoliter sörhöz 15 deka komló szükséges. Durván szá­molva, az újszilvás! komló 300 ezer hektoliter sör előállí­tásához lesz majd elegen­dő. A nyár végi betakarítás per­sze nemcsak örömet, de gon­dot is okoz az állami gazda­ságoknak. Nehézségekbe üt­közik a paradicsom egy részé­nek gyors elszállítása és ér­tékesítése. —sp— Szedik a termést a komlóindákról az Üjszilvási Állami Gazdaságban. (MTI Foto — Bereth Ferenc) . Csengetés előtt ; szeptember elseje. Csütörtök. Látszólag olyan rop, > ! >3 mint a többi. Egy a háromszázhatvanöt közül. Vagy ! i mégsem? Szeptember elseje ... Mire másodszor kimon- \ ! dóm, lefoszlik róla a szürke hétköznapok egyhangúsága, l j már csengése van. Vagy inkább zengése: hallatára száz- \ ! ezrek sorakoznak fel szerte az országban ezen a réggé-1 ! len. Pedig ma még nem szólnak a csengők. A ma reggeli \ ! kapunyitás csupán ünnepet jelez. A találkozás örömét \ ! egy boldog, kellemes nyári vakáció után. Gyors számve- $ ! test: ott all-e mindenki újra a sorban. Egy pillantást a ; ! legkisebbek felé, akik idegenül toporognak még az isko- 5 ! laudvaron és szorosabban markolják édesanyjuk kezét, \ j mint eddig bármikor életük hat esztendeje alatt. Figyel- ii I mes és izgatott körültekintést: teljes-e a tanári kar? Es s > sorolhatnám még hosszan, mi mindent jelent diák és ta- \ : nár számára egyaránt szeptember elseje, az új tanév első, $ j iskolában eltöltött órája. \ ; Jj ■ j z arcokon még ott ül a nyári nap pírja, a szemekben $ : zl az alig tovatűnt vakáció derűje ragyog. Sokan, akik \ ( most találkoznak először a bizonyítványosztás óta, nem $ ! tudják kivárni az igazgató ünnepi beszédét és összeha-! ! jolva súgják meg egymásnak a nyár felejthetetlen élmé- í ! nyeit. A táborozás viszontagságait, a Balaton mellett töl- í > tölt hetek temérdek luilandját, az első külföldi utazás 5 ! csodálatos varázsát, vagy éppen az építőtáborokban töl- $ ! lőtt napok emlékét idézik. A diákszivekben ma még a nyár lobog. A hétközna- 5 ! pok munkája, gondja és öröme már közeli, de kézzel még ! ! nem fogható. A hétköznapok csak holnap kezdődnek. Az \ \ első csengetéssel. Az első jelentéssel: tanár úr kérem, az ! « osztálylétszám ... a hiányzók száma .., j ! : jj olnap ... Holnap már előkerülnek a táskák, vállra > | Jtl akaszthatok és kézbe foghatók, újak és viharvertek. És j ; előkerülnek a könyvek, ceruzák, füzetek és az elfelejtet: \ \ iskolaköpenyek. A hosszú hajak megrövidülnek, a frizu- \ \ rák leegyszerűsödnek, a tűsarkú cipőket lapos, kényelmes \ 5 szandálok váltják fel. A divatos ruhaköltemények is a : J szekrények mélyére kerülnek, az iskolaköpeny a divatot \ ! eltakarja. Holnap újra kezdődik a drukk, a készülés, a \ \ felelés. A rend és a felelősségtudat holnap reggeltől újra \ S csatasorba áll. És megkezdődnek az apró, kedves diák- > ; csínyek is. > ; : j jj olnap szeptember másodika. Péntek. Ez már hami- j ! ti sítatlan, szürke hétköznap. Egy a háromszázvala- \ \ hány közül. A munka, a tanulás egyszerű napja. Prukner Pál |

Next

/
Oldalképek
Tartalom