Pest Megyei Hirlap, 1966. július (10. évfolyam, 154-180. szám)

1966-07-01 / 154. szám

// / ) fl A ( ÚTLEVÉL 1 PEST NÉLKÜL + kiilö­neki 1 MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! nap AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÄGA E5 A ,M EGY El T A N.Á C S L A PIA X. ÉVFOLYAM, 154. SZÁM ARA 50 FILLER 1966. JÚLIUS 1., PÉNTEK Nagy úr a burgonya, nősen ha új: nem kell határátlépő. Alsónémediből, a jeles termék hazájából eddig SOO vagonra való újkrumplit szállítottak külföldre. Még leg­alább ennyit akarnak vasútra tenni s elküldeni az NDK-ba, a szomszédos Csehszlovákiába, vagy a távoli Svédországba. Utipapír helyett jó kívánságot mellékelünk: jó étvágyat hozzá minden fogyasztónak! r,,,„„s,sss/ssssss,rssssssssssssssss/ss?sssssssssss/-ssssssssssssssssssssssssss*sss/'sssrsssssss/ssssssssssssssss,ssssssssss/ss/ssssX Szovjet—francia nyilatkozat Újabb amerikai légitámad ások Hanoi ellen De Gaulle egy szovjet katonai alakulat hadgyakorlatán A francia elnök tv-beszédet mondott A UPI és az AP hírügynök­ségek saigoni bejelentésre hi­vatkozva közlik, hogy az Egye­sült Államok légierejének; és haditengerészetének repülőgé­péi csütörtökön ismét megje­lentek Hanoi térségében és tá­Gizenga Kairóban Gizenga, a kongói nép sza­badságharcának egyik legis­mertebb vezetője, Lumumba harcostársa megszökött Kon­góból és a napokban megér­kezett Kairóba. Az Ahram jelentése szerint Gizenga Kairóban megkísérli a kongói szabadságharcosok közt* támadt ellentétek el­oszlatását és a hazafiak egy­ségfrontjának megteremtését. Gizenga már külön-külön ta­lálkozott a kongói szabadság­harcosok Kairóban tartózkodó képviselőivel. madást hajtottak végre külön­böző célpontok ellen. Az amerikai katonai szóvivő közlése szerint a bombavétő repülőgépek csütörtökön az észak-vietnami főváros köz­pontjától 12, illetve 45 kilo­méternyire fekvő célpontokra sízórták le bombaterhüket. Az amerikai kalózrepülőgé­pek a szerdai légitámadás so­rán 5 kilométernyire közelí­tették meg Hanoi belvárosát. A csütörtöki támadást két kötelékben hajtottak végre — az egyik a Nguyen Khe-i üzctmanyagráktárat bombázta Hamoitól 12 kilométernyire, a másik pedig a Viet Tri-i olaj­tartályt a fővárostól 45 kilo­méternyire északnyugatra. A 1ASZSZ jelentése szerint csütörtökön amerikai vadász­bombázó repülőgépek több r.i ja hatolt be Hawi déli külső övezetének légiterébe és Don- ganban, a fővárostól 25 kilo­méterre különböző objektumo­kat bombázott és árasztott el gépfe gyvertűzzel. A hanoi rádió jelentése sze­rint két amerikai repülőgépet lelőttek. Charles de Gaulle tábornok csütörtökön lerótta kegyele­tét a „Normandie-Nyeman” repülőezred hős pilótái iránt, akik a második világháború idején vállvetve harcoltak a szovjet hadsereg katonáival. A koszorúzási szertartás a Moszkva folyó mellett, a Kro­potkin rakparton zajlott le. Csütörtökön De Gaulle tá­bornok, nagyszámú szovjet és külföldi újságíró kíséretében, Moszkvától nem messze meg­szemlélte a tamanai gárda­hadosztály gépkocsizó lövész­zászlóalja hadgyakorlatát. Moszkvában csütörtökön szovjet—francia nyilatkozatot adtak ki. A dokumentum megállapítja, hogy a Szovjet­unió és Franciaország kor­mánya úgy döntött: rendsze­ressé teszi konzultációit és Üzenet a gabonaföldekről Két ceglédi gépkezelő versenyre hívja Pest megye Illést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. A kormány elnökének és a Szakszerveze­tek Országos Tanácsa főtit­kárának közös előterjesztése alapján megvitatta és jóvá­hagyta azt a megállapodást, amely a kormány vezetői és a SZOT-titkárságának tagjai között jött létre az állami gaz­dasági szervek és a szakszer­vezetek munkakapcsolatáról, a soronlevő gazdasági felada­tok megoldásában való együtt­működésről. A földművelésügyi minisz­ter tájékoztatta a kormányt a nyári mezőgazdasági mun­kákról, a gabonabetakarítás- ről. A művelődésügyi minisz­ter beszámolt a szocialista or­szágok felsőoktatási — illetve művelődésügyi minisztereinek Moszkvában tartott tanács­kozásáról. A kormány a tájé­koztatókat tudomásul vette. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a kormány, valamint a Központi Népi El­lenőrzési Bizottság második félévi munkatervét. Tóth László II. a Ceglédi Gépjavító Állomás kombájn­vezetője SZK—3-as arató-csép­lőgépével az elmúlt nyáron 111 vagon gabonát takarított be. Babcsán János ceglédi kombájnos SZK—4-es gépével 687 holdról vágta le a termést, s a 107 vagonos teljesítményé­vel a megye legjobbjai közé került. A két kiváló kombáj­nos most ismét gépen ül, s a gabonaföldekről üzeni lapunk­nak, adjuk hírül: versenyre hívják Pest me­gye valamennyi kombájn­vezetőjét! Tóth László II. — korábbi elhatározásához híven vállal­ta, hogy az idén 500 holdról aratja le a termést, és 80 va­gonra való gabonát takarít be. Babcsán János 600 holdról 100 vagonos teljesítményt szándé­kozik elérni. Mindezt a kom­bájn jobb igénybevételével az aratásra alkalmas idő teljes kihasználásával, gondosabb karbantartással, a műszaki feltételek biztosításával. Joó Ágoston, a Ceglédi Gép­javító Állomás igazgatója el­mondotta, a ceglédi és az abonyi kombájnosok máris elfo­gadták társaik versenyfel­hívását, az állomás vezetősége pedig 28 ezer forint jutalmat tűzött ki célprémium formájában a gabonabetakarításban legered­ményesebben dolgozó kombáj- nosoknak, traktorosoknak, szalmalehúzó csapatoknak és a műhélymunkásoknak. A járás területén 23 ezer holdnyi kenyérgabona vár be­takarításra, ezt a munkát 20 nap alatt akarják elvégezni. Jelenleg a 66 aratásra kész kombájn közül — ahogy az idő engedi —; 36—40 vágja az őszi ár­pát, helyenként a rozsot is. Tekintettel a szeszélyes, ned­ves időjárásra az igazgató kü­lönösen nagy jelentőséget tu­lajdonít a versenynek. Légrádi László, a gépállomá­sok Pest megyei igazgatóságá­nak vezetője, lapunknak adott nyilatkozatában elmondotta; örömmel üdvözli a ceglédi kez­deményezést és személy sze­rint is mindent el fog követni a verseny fellendítéséért. Az igazgatóság figyelemmel kíséri és rendszeresen értékeli a kombájnosok vetélkedőjét. „közvetlen hírközlési összeköt­tetést létesít a Kreml és az Elysée palota között”. Leonyid Brezsnyev, Alek- szej Koszigin és Nyikolaj Podgornij elfogadta De Gaulle tábornok meghívását, hogy tegyenek hivatalos láto­gatást Franciaországban. De Gaulle tábornoknak június 20-a és július 1-e kö­zött a Szovjetunióban tett látogatása „alapvető hozzájá­rulás a Szovjetunió és Fran­ciaország egyetértésének fej­lesztéséhez” és „a látogatás megszilárdította az újjászüle­tő európai bizalom érzését” — hangzik a nyilatkozat. A szovjet—francia nyilat­kozaton kívül aláírták a Szov­jetunió kormányának és a Francia Köztársaság kormá­nyának megállapodását a vi­lágűr békés célú tanulmányo­zása és meghódítása területén megvalósítandó együttműkö­désről, valamint aláírták a tudományos-műszaki és gaz­dasági együttműködési egyez­ményt. A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának elnöksége és a szovjet kormány csütörtökön a Kreml nagypalotájában fo­gadást adott De Gaulle fran­cia köztársasági elnök tiszte­letére. De Gaulle tábornok, fran­cia köztársasági elnök csütör­tökön este beszédet mondott a moszkvai televízióban. A francia elnököt, aki beszédé­nek utolsó szavait oroszul mondta el, több mint ötven­millió ember hallgatta meg. Államcsíny Irakban ÉJFÉLTŐL UJJEGYEK Az új tömb készen áll. Teg­nap éjféltől száz és száz busz-, villamoskalauz, MÁVAUT-os és kishajós tartja kézben. Az alkalmi jegyek ára emelkedik, míg a bérletek összege — pél­dául a kombinált megol­dásnál — csökkent. Mit tudunk az új járatról? Jóformán mindent elmond­tunk az új tarifák bevezetése előtt. Emlékeztetőül mégis felidézzük: a villamos vonal­jegy 1 forint, az autóbusz 1.50, az átszállók megszűntek. A zavartalan átváltás kedvéért a régi hat- és hétnapos bérletek 2-án, illetve 3-án üzemzárlatig érvényesek, Francia atomrobbantás Párizsban csütörtökön kö­zölték, hogy a csendes-óceáni kísérleti terepen már az éjszaka folyamán sor kerülhet az első atombom­ba felrobbantására. A kísérlet előkészületei befe­jeződtek, a végrehajtás idő­pontja csak a légköri viszo­nyoktól függ. A bombát Mururoa korall- sziget közelében robbantják feL Á francia katonai hatósá­gok figyelmeztették a ha­jókat, hogy kerüljék el a sziget körüli veszélyes öve­zetet. Billotte tábornok, a tengeren­túli megyék és területek ál­lamminisztere és a francia szakemberek a Gambier szi­geten épített bunkerekből kí­sérik figyelemmel a robban­tást. a júniusi havi bérletek vi­szont tegnap éjféltől nem ér­vényesek. A jegykiadók forgalma minden eddiginél nagyobb s egy kis izgatottságot is ta­pasztalhattunk. A mai nap az indítás, a vizsga napja. A vízpart mentén a rév- átkelőhelyek jegyárusítóit és kezelőit is időben felkészítet­ték. Rengeteg bérletet adtak el, s még több száz eladására számítanak az elkövetkező na­pokban. Jó lesz, ha minden közle­kedési vállalatnál figye­lemmel kísérik, szem előtt tartják, hogy sokan most nyaralnak. Így a bérletek és betétek vál­tására még az elkövetkező he­tekben is elég gyakran kerül sor. A főváros és környéké­nek autóbusz-villamos bérle­teiről annyit, hogy fél hóna­pos szabadság esetén a beté­tet csökkentett áron vissza­váltják. t. A MEN hírügynökség kairói jelentése szerint Irakban csü­törtökön államcsíny-kísérletre került sor. A bagdadi rádió magyar idő szerint 14 ómkor megszakítot­ta adását, közölte, hogy lezár­ták a moszuli és a habaniai repülőteret. A moszuli repülő­tér fölött a felügyeletet a 4. zászlóalj parancsnoka gyako­rolja. A MEN hírügynökség továb­bi gyorshíre szerint az iraki forradalmi tanács állítólag fel­szólította Aref elnököt, ne fejtsen ki ellenállást, hogy el­kerülhessék a vérontást. A puccs jellegéről, részve­vőiről más jelentés eddig nem érkezett. Az iraki kormány előző nap állapodott meg a kurd felkelőkkel a polgárhá­ború befejezésében. Abdel Rahman Bazzaz iraki miniszterelnök szerda este rá­dióbeszédben bejelentette, hogy véget ért a kurd háború. Aref elnöknek a kurd veze­tőkkel folytatott tárgyalásai­ról szólva azt mondotta: „Testvérek vagyunk. Tanács­kozásra ültünk össze és meg­egyeztünk." Az iraki kormány elismerte a kurd nemzetiséget. Musztafa Barzani, a kurdok vezetője — a bagdadi rádió közlése szerint — Aref elnök­höz és Bazzaz miniszterelnök­höz intézett táviratában kije­lentette, hogy elfogadta az ira­ki kormány 12 pontos prog­ramját. SEM HOZZÁTENNI, SEM ELVENNI Film Moszkva védelméről „A bolsevik főváros elleni támadás annyira haladt előre, hogy jó távcsővel láthatók Moszkva belső negyedei” — ennek a német jelentésnek az időpontját, 1941 őszét és telét eleveníti fel az a film, amely most készül Moszkva védel­mének 25. évfordulójára. A filmben, — amelynek egyik forgatókönyv-írója Konsztantyin Szimonov — sze­repelnek Moszkva egykori vé­dői, közöttük Zsukov, Konyev és Rokosszovszkij marsallok. Jelenleg a felvételek a híres volokalamszki országúton, a 42-es kilométerkőnél folynak, ahol annak idején a frontvonal húzódott, és ahonnan a szov­jet ellentámadás elindult. A készülő film címe: „Sem hozzátenni, sem elvenni.” A i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom