Pest Megyei Hirlap, 1966. június (10. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-25 / 149. szám

me. JUNTOS 25„ SZOMBAT rest uEcrti S • Uborka éjjel-nappal • „Finisben" a zöldborsó • Tartósítják zöldbabot Sj jel-nappal megfeszített tempóval dolgoznak a konzerv- gyáriak, s a kéthetes előnnyel kezdődött zöldborsó szezon lassan már a befejezéshez kö­zeledik. Nagykőrösön is a finis­nél tartanak, több mint 600 vagonra va­ló üveget töltöttek meg 8 zsenge, jó minőségű borsó- szemekkel. Jellemző a jó ter­mésre, hogy az idén már tíz­szer annyit tartósítottak a gyárak, mint tavaly ugyaneb­ben az időszakban. Jól fizetett a földieper, sőt cseresznyéből is többet kapott a'z elmúlt hetekben a konzervipar, minit & múlt évben. Vasárnap nyitják meg ka­puikat az önkéntes ifjúsági építőtáborok. A KISZ Köz­ponti Bizottságától kapott tá­jékoztatás szerint 32 központi szervezésű, önkéntes ifjúsági építőtá­borban kezdik meg a munkát a középiskolás és egyetemista fiatalok. Pest megyében a nagykőrösi Bagi Ilona leánytáborban 200 fiatal, Szigetmajorban 150, a Soroksárpéteri majori tábor­ban 180, Szentmártonkátán pe­dig 200 diák kezd munká­hoz. Országosan egyébként, az első turnusban több mint 7000 fiú és lány nyújt segít­séget a növényápolási mun­A minap már be is mutat­koztak s azóta Pest megyében is megkezdték a zöldség-gyü­mölcs szállítást azok a spe­ciális szállító gépkocsik, amelyeket a Teherautó Javító Vállalat az Ikarus 603-as autóbusz alvázából és a Cse­pel Autógyár 705 típusú teher­autójából házasított össze. Az öt és fél tonnás speciális jármű kényelmes pihenést nyújt a gépkocsivezetőknek, s a különleges kívánságoknak is megfelelő tető kettős falú ponyvával és zsalus szellő­zőkkel látták el. A ponyvák körött és a zsalukon áramló levegő a kocsi belsejét hűti, frissen tartja a szállítmányt. A speciális tehergépkocsi rak- területe a nemzetközi szabvá­nyoknak is megfelel, alkalmas az exportszállítmányok továb­bítására is. Jelenleg már kilenc ilyen — Letkés község tanácstit­kárát, Pauluch Tibort a köz­ség pénz- és vagyongazdál­kodásában kifejtett példa- adóan mintaszerű munkájá­ért a Szobi Járási Tanács di­cséretben részesítette. A növekvő forgalom hatá­sára — sajnos — ismét meg­szaporodtak a közúti balese­tek. A legtöbb szerencsétlen­ség a motorkerékpárosokkal történik, de jelentékeny az arány a személyautóknál i6. A baleseti okok között változat­lanul a gyorshajtás, a sza­bálytalan előzés és az ittasság szerepel. Nemrégiben meg­határozták az úgynevezett veszélyzónákat,, ahol különö­Nagykőrösön a héten már hozzáláttak a zöldbab tartósí­tásához, sőt az uborkaszezon is megkezdődött. Korábban a konzervipar azt Ígérte, hogy az idén már ki­elégíti a lakosság paradicsom- konzerv szükségletét. Az elő­jelek biztatóak. Évek óta jú­lius végén került a paradicsom az üzemekbe, az idén pedig már július második hetében hozzálátnak a „befőzéshez”. Több Pest megyei termelőszö­vetkezetben, ahol a nagykőrösi és a dunakeszi konzervgyárak részére termesztenek paradi­csomot, már pirosodnak a ko­rai fajták. kákhoz, szedi a zöldséget és gyümölcsöt, bekapcsolódik az útépítésbe. Az idén a kilence­dik építőtábori nyáron a résztvevők több mint fele már állandó jellegű épü­letben lakik. A helyi építőtáborok július első felében népesülnek be. Pest megyében 15 helyen lé­tesül önkéntes helyi építő­tábor. A nyáron tovább szélesedik a nemzetközi táborozás. A Szovjetunióba 280, Csehszlo­vákiába több mint 200 egye­temista és fiatal pedagógus látogat el. Ugyanennyien ke­resik fel külföldről a hazai táborokat. A nyugati országok­ból is érkeznek fiatalok. gépkocsi gyorsítja a zöldség­gyümölcs szállítást. Tizet még az idén elkészítenek, s újabb tíz darabot a jövő év első felében gyárt a vállalat. Pénteken a Posta Vezér- igazgatóságon Búza Mártonná dr. vezérigazgató-helyettes saj­tótájékoztatón ismertette a posta ügyfeleinek jogviszo­nyát, kölcsönös jogait és kö­telességeit tartalmazó új postaszabályzat legfontosabb tudnivalóit. Az új postaszabályzat jú­lius 1-én lép életbe. Az új pos­taszabályzathoz bárki hozzá­juthat, bármelyik postahiva­talban megtekintheti, vagy tíz forintért megveheti. A legfontosabb tudnivalókat negyvenezer példányban ki­adott röplapon is ismertetik. A szabályzatban lényeges változás egyebek között, hogy a bélyegeket a boríték címol­dalának jobb felső sarkába kell ragasztani, a hátoldalon sen sok a baleset. Nyolc fő­útvonalon tartottak vizsgála­tot, s eszerint a legtöbb köz- ! úti baleset a 2-es útvonalon Dunakeszi, a 4-esen Albert- irsa és Ceglédbercel, az 5-ös úton Sári, Táborfalva, és La- josmizse körzetében, a 7-es útvonalon pedig Érd környé­kén történik. Ezeken a helye­ken ugrásszerűen megnöve­kedett a közúti szerencsétlen­ségek száma. Vasárnap: Szántóverseny a dabasi járásban Vasárnap június 26-án dél­előtt rendezik meg Sári köz­ségben a Fehér Akác Termelő- szövetkezet birtokán a dabasi járás szántóversenyét. A kör­nyező termelőszövetkezetek termelőszövetkezeti csoportok, állami gazdaságok, és a gép­javítóállomás legjobb trakto­rosai állnak majd rajthoz, hogy'eldöntsék, ki a járás leg­jobb traktorosa. Július 1-től: újabb hitelkedvezmény Kibővítették a bútorhitel­akciót. Július 1-től kezdve a kárpitozott fekvő és ülőbúto­rok, valamint a garnitúrák — az eddigi 5000 forint értékha­tár helyett — már 2000 forint értéktől vásárolhatók OTP- hitellevélre. A festett é6 fénye­zett bútoroknál az alsó érték­határ továbbra is 2000 forint. — Aratóbált tartanak ma este a nagykőrösi Szabadság Termelőszövetkezet alszegi klubjában. — Budapesten, a X. kerü­letben, a Gergely utca és a Kada utca kereszteződésénél Kávai István 22 éves segéd­munkás, ócsal lakos motor- kerékpárját figyelmetlenül vezette, és a szabálytalanul áthaladó Pelyvás Gyula 62 éves portás, nagyecsedi la­kost elütötte. A baleset kö­vetkeztében a motorkerékpár vezetője könnyebben sérült meg, míg Pelyvás Gyula élet- veszélyes sérülést szenvedett. — 500 új nézőtéri széket ksap 170 ezer forintért a váci Madách Imre Művelődési Ház. — Adatok a Mars felszíné­ről. A Stanford Egyetem há­rom kutatója a Mariner—4 műhold rádiójelzéseinek ta­nulmányozásával arra a kö­vetkeztetésre jutott, hogy a Marson a felületi hőmérsék­let mínusz 03 fok Celsius, s a hideg következtében a bolygót jégkristály borítja. A jégkristályok feltehetőleg széndioxidból állnak, ez ma­gyarázza a Marsot körülvevő kékes fényt. levő bélyeg, mintha ott sem lenne, érvénytelen. A feladó nevét és címét viszont ezentúl a boríték címoldalán a bal alsó sarokban kell feltüntet­ni. A belföldön feladott elég­telenül, vagy tévesen címe­zett küldeményekért a posta címkiegészítési díjat számít fel. A szabályzat lehetőséget ad egyebek körött arra, hogy a címzett helyett a házfelügye­lőnek, az albérlőnek, vagy a szomszédnak is átadhassa a postá* a küldeményt. KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Kati játszik. 9.25: Orvosi taná­csok. 9.30: Händel operáiból. 10.12: Jöjjön Óbudára! 12.15: Szabad szél. Részletek Dunajevszkij operettjéből. 13.00: Ától Zéig, Rá­kosi Gergely szatírája. 13.15: Magyar muzsika. 14.20: Népi zene. 14.45: IWÜ történt a nagyvilágban? 15.00: Csak fiataloknak! Tánc­zene. 15.40: Verdi: A végzet ha­talma — Alvaro áriája, jelenet és kettős a III. felvonásból. 16.10: Villanófényben: a gazdasági ABC. 16.15: Hétvége. 17.47: Emberek idegenben. 18.15: A szonettek fe­kete hölgye. 18.35: Közvetítés Ró­mából. A római rádió szimfoni­kus zenekarának hangversenye. 20.25: Az Állami Népi Együttes műsorából. 20.45: A Rádiószínház bemutatója, Falusi feleség, Wil­liam Wrycherley komédiája. 22.30: Tánczene! PETŐFI RÁDIÓ \ 14.00: A morva tanítók énekka­ra énekel. 14.10: Tudósítás az ENSZ-ből. 14.20: Szergej Prokofjev saját műveiből zongorázik. 14.45: Fúvószene táncritmusban. 15.05: A zenekar története. 15.35: Or­vosi tanácsok. 15.40: Népdalok. 16.22: Hajmási Péter — Iiajmási Wémaivap 1966. június 25, szombat, Vilmos napja. A nap kél: 3.47, nyugszik: 19.46 órakor. A hold kél: 11.33 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Változóan felhős Idő, szórvá­nyosan előforduló záporeső, zi­vatar. Mérsékelt, később élénk nyugati, északnyugati szél. A zivatar idején átmeneti szél­erősödés. A nappali felmelege­dés kissé gyengül. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 22— 27 fok között. Hét év alatt 3000 szakember A Gödöllői Agrártudományi Egyetem az új szakemberek képzése mellett a vezetőbe­osztású — igazgató, ágazat­vezető, kerületvezető — szak­emberek továbbképzésével is foglalkozik. Hét év alatt há­romezren vettek részt a tanfo­lyamokon. , — Ordas! László 42 éves gombai iákos motorkerékpár­jával neim adta meg az el­sőbbséget és összeütközött egy teherautóval Budapesten, a XX. kerület, Pesterzsébet, Mártírok útja és Szabadka utca kereszteződésénél. A baleset következtében a mo­torkerékpár vezetője és ifj. Ordasi László 14 éves buda­pesti lakos, a motorkerékpár utasa súlyos sérülést szem ver dett. — Az üllői Kossuth Ter­melőszövetkezet irodái új tá­gas helyiségekbe költöztek. A régi helyiségben tsz-klub ■ alakul. — Kislányom csak egyrészes fürdőruhában mehetsz a strandra. — Akkor most melyik részét vegyem le? (Pásztor karikatúrája) Pál. Az Ifjúsági Rádió zenés mű- sora. 17.05: Hangverseny a stú­dióban. 17.45: Hangfelvevő. 18.00: Hangverseny Kálmán Imre ope- rejttjeiből. 19.10: Közvetítés a Gel- lért Szálló étterméből. 19.40: Her­mann István írása. 20.00: Ca- relli Gábor emlékezik meste­rére. 21.05: Könnyűzene. 21.35: Gyerekjáték — nyári gond. 21.45: Zenekari muzsika. 22.31: Három jelenet. URH 18.35: Chopin zongoraművek. 20.00: Könnyűzene. 20.38: Bach- kantáták — IV. rész. 21.30: Mag­nósok, figyelem! 22.00: Lengyel művészek operafelvételeiből. TELEVÍZIÓ 18.00: Hírek. 18.05: Mit tudunk az átöröklésről? Dr. Kiszely György professzor előadása. 18.40: A tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Szombat esti konferansz. Elmondja: Paizs Gábor. 20.00: „Angyal” kalandjai. A Miraculum-tea. Ma­gyarul beszélő angol film (14 éven felülieknek). 20.50: Zenei karikatúrák. Rajzfilm. 21.00: Aranykulcs fesztivál. Nemzetközi tánczenei hangverseny közvetí­tése Pozsonyból. 22.30: Tv-hír­adó, 2. kiadás. A „Vörös pipacs“ és a „Rézlovas“ szerzője 10 EVE, 1956. június 25-én halt meg, 82 éves korában Reinhóld Glier, Vörös Zászlórenddel és három­szor Lenin-renddel kitüntetett zeneszerző és karmester, a Szov­jetunió népművésze. Atyja — Kijevben hangszerkészítő és ismert nevű muzsikus — volt első mestere a hegedülésben. Tízéves korában már hivatá­sos művészekből álló vonósné­gyes tagja volt. Ekkoriban próbálkozott első szerzeményei­vel. A kijevi zeneiskolából a moszkvai konzervatóriumba ke­rült. 1900-ban „Föld és ég” című operájával aratta első sikerét. Ettől kezdve maga is tanított és a zeneszerzők egész gárdáját nevelte. Több mint félszázadon át, úgyszólván min­den hangversenyévadban új műve került a közönség elé, sok esetben az ő vezénylésével. Bravúros hangszereléssel alko­tott szimfóniái, románcai, ka­marazenéje, szólóhangszerekre írt muzsikájában gyakran a régi népdal elevenedik fel. Szá­mos operájában és balettjé­ben a Szovjetunió népeinek ze­néje szólal meg. Nagy sikere volt az 1927-ben bemutatott „Vörös pipacs” című látvá­nyos balettnek, amelyben elő­ször jelennek meg forradalmi tömegek a balettszínpadon. 74 éves korában fejezte be Pus­kin nyomán írt „Rézlovas” cí­mű híres balettjét. — Június 30-án Latabár- est lesz Péteriben. — A füst adója: Francia- országban ezer cigaretta után 60 frank jut az államkincs­tárnak, de az angol dohány­zók még rosszabbul járnak: ezer cigaretta után 115 frank adót fizetnek; az olaszok 72 és a németek 62 frankot jut­tatnak az államkincstárnak. — Ha a NATO elhagyja Párizst, a Dauphine téri pa­lotát a Francia Rádió és Te­levízió rendelkezésére bocsát­Elkészült a végleges össze­sítés s e szerint az ünnepi könyvhét alatt Pest megyében a földművesszövetkezeti köny­vesboltok és könyvbizományo­sok 670 ezer forint értékű szépirodalmi, tudományos és szakkönyvet adtak el. Kiemel­kedő forgalmat bonyolítottak 150 éves faeke Szigetszentmiklóson, Úri Bálintné Wesselényi úti «.Jvos egy 150 éves faekét ajándéko­zott a falumúzeumnak. Ez­úton mondok köszönetét a be­cses tárgyért, amely a föld­művelés fejlődését reprezen­tálja. Vöő Imre, a falumúzeum vezetője így is lehet... Szeretném megköszönni az Országos Nyugdíj Intézet dol­gozóinak a gyors, bürokrácia- mentes ügyintézést, amelyről már több ízben sikerült meg­győződnöm. Amikor múlt év januárjá­ban nyugdíjba vonultam, ügyemet az intézet 28 nap alatt, teljes megelégedésemre intézte el. Ez év júniusában feleségem betöltötte 55. évét, ezért házastársi pótlék meg­állapítását kértem, s ezt egy nap alatt meg is adták. Elis­merés érte. Biczó József, Páty, Rákóczi u. 10. A lottó nyerőszamai: 24,26,57,75,90 A folyó hó 27-én hétfőn, a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság székházában megtar­tandó nyilvános havi tárgy- nyeremény-sorsoláson a 25. játékhét szelvényei vesznek részt. — Megyei tanácstagok be­számolói és fogadóórái: Pin­tér Gy. Mihály ma délután 15 órától 17 óráig fogadóórát, 18 órakor beszámolót tart Vácszenblászlón. Dr. Mátyás Boldizsár zebegényi fogadó­órája 8 óra 30 perctől 13 óráig, Forgács György újlen­gyeli fogadóórája 9 órától 12 óráig tart. Hétfőn Méry Já- nosné Felsőgödön, Csomós József Pilisszentivánon, Pap­pert Adóm Ürömön fogad. — Vasárnap országos állat- é« kirakodóvásárt tartanak Vácott. — Pest megye képzőművé­szei hétfőtől, július 8-ig kó­rusvezetői, július 11-től 21-ig továbbképzést tartanak Szentendrén. — Kádról 10 vagon málnát közvetlenül szállít nyugati exportra a MÉK váci kiren­deltsége. EGY GONDOLAT Szerző: — Már hat hó­napja motoszkál egy gon­dolat a fejemben ... Kritikus: — Szegény, biz­tosan nagyon unatkozik egyedül. — Az albertirsai önkéntes véradók összesen 22 liter vért adtak az elmúlt napok­ban. — Az ország egyik legkor­szerűbb hűtőtárolója épül 14 és fél millió forintért Szom­bathelyen. — A nagykőrösi Arany Já­nos Gimnázium 15 évvel ez­előtt érettségizett 34 diákja közül 24 pedagógus lett. Elnémult hangszórók A felszabadulás után közsé­günk az addigi dobolásról át­tért a hangos híradó haszná­latára. Sajnos a megafonok időközben elromlottak — de azóta sem javították meg vagy cserélték ki őket. Sok esetben szükség volna a hirdetésre — nekem különö­sen, aki tanácstag és az fmsz felvásárlója vagyok, de hiába, a hét hangszóró közül csak olykor lehet kettőt használni. Többször előfordult, hogy exportszállítási lehetőségek mentek füstbe emiatt — ez pedig sem az államnak, sem a lakosságnak nem vált hasz­nára. Meddig várjunk, míg meg­kapjuk a beruházási keretet a megyei tanácstól, mert tudo­másom szerint községfejlesz­tési hozzájárulásból erre nem telik. Csányi Mihályné galgahévizi tanácstag le a budai, a ceglédi, a nagy- kátai, és a ráckevei járásban. Huszonkilenc községben ren­deztek a földművesszövetkeze­tek iró—olvasó találkozót, ti­zennégy helyen tartottak iro­dalmi vetélkedőt, s harminc községben könyvkiállítást. Holnap nyitnak az önkéntes ifjúsági építőtáborok IKARUS 603 + CSEPEL 705 Autóbusz és teherkocsi „házassága” Megszaporodtak a közúti balesetek LEGVESZEDELMESEBB: DUNAKESZI, ALBERTIRSA, SÁRI ÉS ÉRD KÖRNYÉKE JÚLIUS ELSEJÉN új* postaszabályzat lép életbe A rádió és a televízió mai műsora jak. 670 ezer forint értékű könyvet vásároltak a megyében egy hét alatt

Next

/
Oldalképek
Tartalom