Pest Megyei Hirlap, 1966. április (10. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-16 / 89. szám

1966. ÁPRILIS 16., SZOMBAT riap 5 Révátkelés a zebegényi szigetre Régi kívánsága teljesül ezen a nyáron a zebegényi üdülők­nek és nyaralóknak: motoro­son kelhetnek át a községgel szemben levő Duna-szigetre. Kérésükre ugyanis a Pest me­gyei Kishajózási Vállalat kö­zölte, hogy a zebegényi moto­roshajó, amely a túlpartra irá­nyuló személyforgalmat bo­nyolítja le, a nyár folyamán a szigetre is kijár. Menetrend­szerinti járatai között álláside­jét megrövidítik és ez alatt szállítja a szigetre meg visz- sza az utasokat mindannyiszor, ahányszor erre a közbeiktatott járatra jelentkező akad. A Dunába zuhant egy tehergépkocsi Dráma a visegrádi kompnál Tragikus szerencsétlenség történt április 15-én reggel a visegrádi kompnál f Tóth La­jos 50 éves gépkocsivezető, a szentendrei 1/1-es AKÖV dol­gozója, YB 24—40 forgalmi rendszámú tehergépkocsijával a Dunába zuhant. Az eddigi vizsgálat adatai szerint a kocsi a komptól mintegy 20—30 méterre, a parton várakozott Amikor Tóth Lajos beült a volán mö­gé, a kocsi magától elindult a lejtős parton, rászaladt a kompra, átszakította a védő­láncot, s a Dunába zuhant, Tóth Lajos esés közben ugyan kiugrott a vezetőfülkéből, életét azonban már ez sem mentette meg: a vízbe fulladt. Holttestét még nem találták meg. A vizsgálat — szakértők be­vonásával — folytatódik. Klubszobában Szegedi jegyra jt Országszerte megkezdik a I adásaira szóló jegyek árusítá- szegedi szabadtéri játékok elő- 1 sát. Már most jelentős az ér­deklődés a nyári játékok 16 előadása iránt. Eddig húsz­ezer jegyet rendeltek meg elő­vételében a különböző szer­vek, a legtöbbet az IBUSZ és az Ifjúsági Express Utazási Iroda. — Tegnap megkezdte mű­ködését a váci automata távbeszélő mellékközpont. — Moliere: A fösvény cí­mű színművét vasárnap este a kiskunlacházi művelődési házbán mutatja be a II. ke­rületi KISZ műkedvelő együttese. — Vietnami műszakot tartanak vasárnap a maglódi gépgyár fiataljai. — KISZ-szervezet alakult a monori Magtermelő Válla­latnál és a pilisi leányott­honban. — Szélesvásznúvá alakí­tották át a sződligeti mozit. *—■ Persze ez magának - Kovács kartárs — tetszik! (Komádi karikatúrája.) Iparengedély új szakmákra Érdekes adatokat közöl öt­éves helyi iparpolitikai terve végrehajtásáról a Szobi Járá­si Tanács. Kiemeli, hogy a tervidőszak folyamán a járás ktsz-ei és magánkisiparosai keveset tettek a szakember- utánpótlás érdekében. A négy Az új lakótelep EZ HAT AZ UJ LAKÓTE­LEP. Sok van belőle az ország­ban, mostanában szinte gomba­módra szaporodnak. Megállók és mosolyogva biccentek, hogy ne tűnjek udvariatlannak. A lakótelep nem biccent, mozdu­latlanul áll, kissé büszkén, de a pasztell színek, s az ablako­kon csillanó napfény: mintha mosolyt mutatnának. Nos, hogy tetszenek a há­zaim? Ugye szépek? S mi­lyen modernek! Látod, milyen modemek? — hallom a néma kérdést. — Igen, modemek, igazad van. Valamilyen óriás feldo­bott egy marék kockát és ha­sábot, s kész! — ahogy estek, úgy is maradtak. Egyik ha­sáb hosszában fekszik, a má­sik, mintha ágaskodna. Hogy ez milyen stílus? Nem tudom, nem értek az építészethez. Mindenesetre, ha a képzelet a művészet egyik alapfelté­tele: ez a fajta építkezés nem tekinthető művészinek. A há­zaknak nincs homlokzatuk, a tető lapos, nincsenek díszíté­sek. Mégis, van itt valami­féle szépség, olyasféle, mint egy jól megoldott egyenlet­ben. De ezek a hatalmas mértani testek nagyon egyfor­mák. Elképzelem, hogy egy új lakónak, kivált, ha kissé fel- öntött a garatra, milyen ne­héz lehet hazatalálni. ERDEKES, hogy az akarat­lan összehasonlítás révén, milyen jelentéktelennek, sze­gényesnek tűnnek a szomszéd­ságban sorakozó régi, zsinde- iyes házikók, fakerítéssel, házőrző kutyával. A lakóte­lep négyemeletes házzá kerí- tetlenek, kutyára nincs szük­ség, azt a wertheámzár he­lyettesíti. Ez legalább nem lármázik éjjel. De van ház­mester is. ö is inkább nappal lármázik — ha teszi egyálta­lán —, éjjel csendes. Mosta­nában nappal is eléggé csen­desek a házmesterek. Egy nagyobb háztömbben annyi ember él, mint egy ki­sebb utcában. Minden épület tehát egy utcának felel meg. Csakhogy itt a lakások egy­más fölé is épültek. Hiába, takarékoskodni kell a hely- lyel, már hárommilliárdan vagyunk. A lépcsőházban, ahová be­lépek, egyetlen táblát találok. Fehér zománcon fekete betűk hirdetik: „ÜGYELJÜNK A Tisztaságra i” Eszembe jut, hogy nem is blyan régen, még ilyen fel­iratokat is láthattunk: „CSE­LÉDEK, SZOLGÁK, HORDÁ­ROK CSAK A MELLÉKLÉP- CSÖT HASZNÁLHATJÁK!” meg: „ÉNEKELNI. KÉRE­GETNÍ TILOS!” ' Megdöbbent a felis­merés, hogy egy kapualj is mennyire tükrözi a történel­mi változást. Itt már nincs is melléklépcső, mint ahogy már mellékemberek sincsenek. Ma nemcsak jogilag, de társadal­milag is mindenki egyenlő. Nincsenek már nálunk „szí­nesek”. ^ Hogy vannak-e még hivatásos hordárok, nem tu­dom. De azt tudom, hogy a KÖZÉRT-árukihordó, azokban a régi házakban, ahol még van melléklépcső, a főlépcsőn is közlekedhet. A főlépcső nem szelektálja most az em­bereket Nem kérdezi meg: „Ki vagy? Nem vagy véletle­nül cseléd, vagy hordár? Ak­kor parancsolj, használd a lépcsőimet. Ezek neked ké­szültek. Te cseléd vagy? Ajaj, kotródj akkor hátra, a mel­léklépcsőhöz, itt semmi ke­resnivalód!” Most a lépcsők is demokratikus érzelműek. Hogy a régi „úri” házakban nem volt szabad énekelni és koldulni, a mai fiatalok talán nem is tudják. A kéregetés, ez a képesítéshez nem kötött fog­lalkozás megszűnt. Az udvari énekelés is, mely a kéregetés „művészet”-be csomagolt for­mája volt. Ügyszintén a he- gedülés, a „kintornázás” is. De a lakókat nem érte semmi­féle károsodás. Ha ma valaki házhoz szállított éneket vagy zenét akar, bekapcsolja a rá­diót, a magnót, vagy a tévét. De ugyan kinek is jutna mos­tanság eszébe, hogy ledoban­dó fillérek reményében az ud­varon énekeljen, vagy zenél­jen? Nemcsak a rengeteg munkaalkalom tette mindezt korszerűtlenné, de az embe­rek megnövekedett önérzete is. EGYSZÓVAL: nincsenek már ilyen táblák, és nem is hiányoznak. Elég ez az egy: „ÜGYELJÜNK A TISZTA­SÁGRA!” De, amint hallottam, e há­zak építésénél, felszerelésé­nél, egyes vállalatok sok mun­kát felületesen, lelkiismeret­lenül végeztek. A felirat érvé­nyességét nemcsak külsőleg kell értelmezni. Ezért képze­letben ilyen táblákat is látok a falon: „ÜGYELJÜNK A BE­CSÜLETES MUNKA TISZTA­SÁGÁRA!” Fürtös Gusztáv ktsz öt év alatt mindössze 48, a magánkisiparosok 39 ta­nulót alkalmaztak, illetve fia­tal szakmunkást képeztek. A terv ellenére a magánkis­iparosok száma 1960 és 1963 között évről évre csökkent. 1960-ban még 238 iparengedé­lyes volt a járásban, 1963-ban niár csak 188. Azóta fokoza­tosan növekszik a számuk, múlt évben már 224 volt Ta­valy és tavalyelőtt összesen 64 új iparengedélyt adott ki a tanács magánkisiparosok­nak, ugyanakkor többnyire el­halálozás vagy ktsz-be tör­tént belépés miatt 28 enge­dély szűnt meg. A lakosság a jásá* területen sédig nem űzött ~ pSaául kályhás, kárpitos, fényképész, rádió-, tv- és háztartási kis­gépjavító — adtak ki iparen­gedélyt. A rendőrség felhívása Csütörtökön Szolnok külterüle­tén 16 és 17 óra között egy isme­retlen rendszámú tehergépkocsi elgázolta Fehér Pál törteli lakost, akit súlyos sérüléssel szállítottak kórházba. A gázoló gépkocsiveze­tő áldozatát cserbenhagyva Tó­szeg—Tiszakécske irányába to- váb óhajtott. A rendőrség kéri a szemtanú­kat, hogy jelentkezzenek a Szol­nok megyei Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán. Ugyanitt jelentkezzenek azok a tehergépkocsikat üzemeltető vál­lalatok is, amelyeknek gépjármű­vei az ádott időszakban Szolno­kon jártak. §■ __ m nwmp Gyújtó hangi agitátor volt- a ioné nyerőszámai: 1966. április 16„ szombat, József napja. A nap kél: 4.55, nyugszik: 18.34 órakor. A hold kél: 3.45, nyugszik: 13.51 órakor. Var ható iböjárAs Felhőátvonulások, többféléi, elsősorban nyugaton záporeső­vel, helyenként zivatarral. Mérsékelt, helyenként élénk délnyugati, nyugati, a zivatar idején megerősödő északnyu­gatira forduló szél. A nappali felmelegedés kissé gyengül. A legmagasabb nappali hőmér­séklet 14—19 fok között. — Dr. Adám Mibály me­gyei tanácstag ma délelőtt 10 órakor Dunakeszin, Faze­kas Ernő délután 17 órakor Úriban, Mészáros János es­te 19 órakor Albertirsán, dr. Fördős István pedig Pé­teriben tart tanácstagi be­számolót. Hétfőn Bajor Sán- domé Délegyházán fogadó­órát, Németh László Váe- hartyánban beszámolót tart. Ez Is bürokrácia A norvégiai Baste fjord mellett út építését vették tervbe. Az útmérnökök fel­mérték az utat és kieöve- kelték, majd megkérték az egyik közeli helység elöl­járóját, vigyázzon, nehogy vasárnap a cövekeket el­lopják. Hétfőn reggel egy cövek sem volt a helyén. Az elöljáró szombaton valamennyit kiszedette és a községházán lakát alatt őrizte meg. M éve* 1886. április 16-án született Ernst Thälmann, a. fasiszta áradat szennyes hullámai ellen hősie­sen küzdő Német Kommunista Párt vezetője. A hamburgi hajó­ács a forradalmárok nehés út­ját járta. Tizenhatéves korától szentelte életét a‘ munkásosztály nagy ügyének. Az első világhá­ború idején az antimilitaristák élvonalában küzdött, s kezdettől tagja a Kommunisták Németor­szági Pártjának. 1923-ban veze­tője volt a hamburgi proleta­riátus emlékezetes fegyveres fel­kelésének. Elnöke lett a Vörös Frontharcos Szövetségnek, majd a KNP elnökévé választották. Páratlanul hatásos agitátorként, gyújtó hangon hívta a dolgozó­kat a fasizmus elleni elszánt harcra, a munkásság egység­frontjára. Hitler uralomra jutá­sakor a fasiszták kezére került. A Gestapo szörnyű börtönei­ben, több mint tizenegy évig kínozták. Bíróság elé állítani nem merték, mert tudatában voltak, hogy ebben a perben Thälmann nem vádlott, hanem a véres fasiszta rendszer ret­tenthetetlen vádlója lenne. Mi­kor a Hitler-fasizmus összeomlá­sa már előrevetette árnyékát, 1944. nyarán Buchenwaldba hur­colták, s ott titokban, orvul gyilkolták meg a proletariátus nagy harcosát. + SS éve, DO. április 16-án hált meg Henry August Rowland amerikai fizikus, akinek nevét a színképelemzésben a nevét vi­selő Rowland-féle optikai rá­csok tették ismertté. — A most épülő váci sta­dion szomszédságában, a Gombás-patak partján 80 gépkocsis autóparkoló építé­sét fejezik be a napokban. Az autóparkoló környékét parkosítják. ' 1 — Vöröskeresztes klub- délután lesz vasárnap a tö­köli művelődési házban. 37,43,60,66,83 Nagymarosra látogatott a szerencse A 15. játékhéten Nagyma­rosra kopogtatott be Fortuna asszony: Dr. Karácsony József fog-szakorvos Y—008,478-as számú totószelvényével X3-f-l találatot ért el. Nyereménye: 450 464 forint. Otthonában kerestük fel a szerencsés nyertest, akd el­mondta, hogy a váci Totó-Lot­tó kirendeltség élőzékenységé- 3Ő1 a helyi postahivatal útján értesült a közel félmilliós nye­reményről. Dr. Karácsony a totó léte­zése óta állandóan játszik, röbbször volt már kisebb nye­reménye. A község népszerű fog-szak- M-vosa néhány év múlva nyug­díjba megy. A nyeremény gondtalanabbá teszi majd a pi­henés éveit. S van a családban így nagy lány is, aki minden Sjizonnyal részesül majd az ipa nagy szerencséjéből... — a — — „Száz kép Vietnam­ról" címmel nagyhatású do­kumentumgyűjtemény látott napvilágot tízezer példány­ban az Országos Béketanács gondozásában. — A vágy villamosa Ceg­léden. Tegnap este a kecs­keméti Katona József Szín­ház Cegléden vendégszere­peit. Tennessee Williams: A vágy villamosa című drámá­ját mutatták be. — Cserépben nyolcezer májusi primőr paradicsom­palántát nevelnek a nagy­kőrösi Rákóczi Termelőszö­vetkezet üvegházában. B ostabontJs Komolytalanság ? — JVt*m ! Talán kicsit későn jutott eszünkbe, hogy levelünkkel felkeressük önöket, hiszen a mi helyzetünk nem most rom­lott el — ilyen volt már két évvel ezelőtt is. Szentlőrinckátai fiatalok va­gyunk. „Fiatalok” — akik saj­nos neim tudunk fiatalok mód­jára szórakozni. Többségünk egész héten vidéken dolgozik, s ha hét végén hazajön, a két A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Lányok, asszonyok ... 8.40: Orvosok a mikrofon előtt. Dr. Schulhoff Ödön a reumás beteg­ségekről. 8.45: Mezei csokor. 9.05: A víz ereje. Előadás. 9.15: Zene­kari muzsika. 10.13: Április. Ze­nés játék. 12.15: A sevillai bor­bély. Részletek Rossini operájá­ból. 13.00: Mi történt a cseh baj­nokkal? Barabás Tibor elbeszélé­se. Felolv: Kálmán György. 13.10: Könnyűzene Tamássy Zdenkó műveiből. 14.06: Hirdetőoszlop. 14.20: Liszt-zongoraművek. 14.45: Mi történt a héten a nagyvilág­ban? 15.00: Csak fiataloknak! Komjáthy György tánczenemüso- ra (április 21-én, csütörtökön a Kossuth Rádióban 16.15-kor meg- ism.). 15.40: Üj operalemezeink­ből. Gottlob Frick énekel. 16.10: Villanófényben a munkapadnál. 16.15: Hétvége ... 18.10: Üj Mo- zart-lemezeinkből. 19.00: A bo­hócsüveg. Műik Radzs Anand in­diai író elbeszélését rádióra alkal­mazta: Révész Tibor. 19.14: Hang­lemez (MK). 19.20: Iff. Magyari Imre népi zenekara játszik, Ma­daras Gábov énekel. 20.30: „Royal Rádió Budapest.” A Magyar Rá­dió nyilvános adása a Royal Szállóból. 22.15: Sporthíradó. 22.30: Táncoljunk! 0.10: A tánczene foly­tatása. PETŐFI RADIO 14.00: Kórusok József Attila ver­seire. 14.20: Tudósítás az ENSZ- ből. 14.30: Szép Juhászné. Részle­tek Huszka—Kristóf operettjéből. 15.05: Blzet-művek. Vez: Leopold Stokowski, közrem: a Philadel­phiai szimf. zkr. 15.38: Orvosok a mikrofon előtt. Dr. Schulhoff Ödön a reumás betegségekről (ism.). 15.43: Magyar nóták. 16.05: Budapesti Ifjúsági napok. Részle­tek az Erkel Színház megnyitó ünnepségéről. 16.50: Nem vihar zúg ... (dalok). 17.05: Ajándékfel­viteleinkből. 17.42: Közvetítés a Csepel—Dunaújváros bajnoki lab­darúgó-mérkőzésről. 18.20: A filo­zófia nagy problémái. Meghatá­rozható-e a környezet? Hermann István írása. 18.35: A dzsessz ked­velőinek: Dave Brubeck kvartett­je játszik. 19.00: Közvetítés az Erkel Színházból. Puccini: Nyu­gat lánya. Háromfelvonásos ope­ra. Vezényel: Erdélyi Miklós. A szünetben: kb. 20.05: A képzelt beteg. Cholnoky Viktor jelenete, kb. 20.20: Az operaközv. folytatá­sa. A második szünetben: kb. 21.10: Elégia. Tomkai Judit riportja, kb. 21.25: Az operaközv. folyt. kb. 22.00: Népdalok. 22.22: A kardnyelő és az emberek. Mes­terházi Lajos elbeszélését rádióra alkalmazta Kopányi György. 22.56: Ugetőverseny-eredmények. URH 18.35: Verbunkos muzsika. 18.50: Beethoven—Bartók-hangverseny. 19.55: Magnósok, figyelem! (Hol­nap a Kossuth rádióban 16.08-kor megismételjük). 20.25: Romantikus hangverseny. 22.00: Könnyűzene. TELEVÍZIÓ 15.58: Ki miben tudós 7 Kémiai döntő. 17.45: Hírek. 17.50: A Ma­gyar Hirdető műsora. 18.00: A fény természete, II. 18.40: A tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Szombatesti konferansz. El­mondja: Devecseri Gábor. 20.00: „Angyal” kalandjai. A Rajna lá­nya. Magyarul beszélő angol bűn­ügy! film. 20.50: Latin-amerikai zene. 21.15: jlapszódia az elragad­tatásról. Verses táncjáték. 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás. italboltban nézheti a ßok ré­szeget. Igaz, egy éve megnyílt a 'cukrászdánk, de sajnos, olyan kicsi, hogy öt asztalánál, legfeljebb, ha húszán elférnek. Megígérték, hogy a nyárra ki­bővítik, de most olyan hírek járnak, hogy a munkát csak a jövő évben fogják elvégezni, mert előbb egy postát építe­nek. Szeretnénk végre egy kul'túrházat, olyat, amilyen a környező községekbenr pél­dául J ászfelsőszentgyörgyön és Tóalmáson van, ahol estén­ként zeneszó mellett beszél­gethetnénk, táncolhatnánk. Bált legutóbb karácsonykor rendeztek, akkor is az italbolt melletti helyiségben. Azóta el­múlt a farsang és a húsvét is. KISZ-titkárunk, Zombori Já­nos egészen fiatal ember, de úgy érezzük, nem foglalkozik ezzel a problémával. Talán túlságosan komolytalannak tartja? Két évvel ezelőtt Ko­csis János volt a KlSZ-titká- runk, s noha a mostaninál idősebb ember volt, igazán a szívén viselte a fiatalok ügyét. Kéthetenként táncos összejövetelt rendezett, s ezen­kívül a KISZ-klubban minden este szólt a lemezjátszó. Ami­kor leváltottuk, úgy gondol­tuk, helyzetünk még jobb lesz s fiatal KISZ-titkárunk nálá­nál is megértőbb lesz. Nem így történt. Hogyan is érthetne meg bennünket, ha meg sem hallgatja problémáinkat? Tud­juk, egyelőre nem lehet a kul- túrházat felépíteni, de kérjük, hogy legalább a meglevő le­hetőségeket használják ki. A szentlőrinckátai fiatalok nevé­ben kérjük a szerkesztőséget, tegyék közzé levelünket. Re­méljük, ha az illetékesek elol­vassák, rájönnek, hogy többet kell velünk törődni. Szomorú szentlőrinckátai fiatalok Ismét megírjuk# mm de még meddig? Már többször megírtam — s eredménytelenül —, hogy a gödöllői fenyves útjai elhar nyagoltak, s emiatt a jármű­vek esős időben csak nagy ne­hézségekkel tudnak közleked­ni. Remélem, mostani leve­lem eljut az illetékesekhez. Húsvét utáni kedd reggel a máriabesnyői vonathoz és autóbuszüpz igyekvő dolgozók szokatlan, de elszomorító lát­ványnak lehettek szemtanúi. Egy filigrán asszonyka a kö­zeli élelmiszerüzlet dolgozója — a vasútállomástól 300 mé­ternyire levő élelmiszerüzletig emelkedőn fölfelé erejének teljes megfeszítésével két teli tejeskannát húzott fel egy „tragacson”, hogy a munkába igyekvőknek idejében kimér­hessék a tejet Ugyanis a cse­metekerti bejáró úton meg­terhelt autóval rúgó vagy tengelytörés veszélye nélkül, esős időben teljesen lehetetlen a közlekedés. A félméteres kátyúk szfnültig tele vannak vízzel, is a sofőr nem látja elő­re, milyen mély kátyúba csöp­penhet bele. Ezért nem vállal­ják az üzlethez történő beszál­lítást. Az elárusítónő cselekedete dicsérendő, elismerésre méltó, mégsem lehet a tejszállítás­nak ezt a módját rendszeresí­teni. Ismételten kérjük a Gödöllői Városi Tanácsot, hogy a mária­besnyői Fenyvesben lakó dol­gozók két évtizedes panaszát orvosolják végre. Mayer Béla Gödöllő — Üjra megnyílt a buda­pesti Szeged Étterem a Bar­tók Béla úton. Minden este Veress Károly és népi zene­kara muzsikál a magyaros vendéglőben. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom