Pest Megyei Hirlap, 1966. március (10. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-01 / 50. szám

Magyar—indiai közös közlemény Kállai Gyula Ciprusán Ma indul haza a magyar kormányküldöttség >. x*x * s v ~ * a fc: ' ;Sm Ste* mma, mmN A Kállai Gyula vezette magyar kormányküldöttség befe­jezte indiai látogatását. Ezen a most érkezett képen Űj Delhiben, a magyar miniszterelnök rózsafát ültet azon a helyen, ahol Nehru holttestét elhamvasztották Tegnap nyilvánosságra hoz­ták, a magyar—indiai közös közleményt a magyar kor­mányküldöttség irfdiai látoga­tásának befejezése alkalmá­ból. A közös közlemény fog­lalkozik a két ország kapcso­latainak bővítésével, a már ismeretes új egyezményekkel, Kállai Gyula távirata Pham Van Gonghoz Kállai Gyula, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke táviratot in­tézett Pham Van Dong elv­társhoz, a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság minisz­terelnökéhez, melyben a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány és a saját nevében szívből köszönti 60. születésnapja alkalmából. megállapodásokkal és több fontos nemzetközi kérdéssel. Kállai Gyula az indiai mi­niszterelnököt meghívta Ma­gyarországra. Indira Gandhi a meghívást köszönettel elfo­gadta. A magyar kormányküldött­ség tegnap reggel Bombayból repülőgéppel — hazafelé jövet — Ciprus szigetére utazott Tegnap délután Kállai Gyu­la miniszterelnök, felesége és a magyar kormányküldöttség tagjai, útban hazafelé, Ma- kariosz elnök meghívására Ciprus szigetére érkeztek, ahol megszakították útjukat és rö­vid baráti látogatást tesznek. A repülőtéren Kállai Gyulát Szpirosz Kiprianu külügymi­niszter és Kleridesz, a nem­zetgyűlés elnöke, valamint a kormány tagjai köszöntötték. A kora esti órákban megkez­dődtek a magyar—ciprusi kormányközi megbeszélések. Este Makariosz elnök vacso­rán látta vendégül Kállai Gyulát és a küldöttség tagjait. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! X. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM ARA 50 FILLER 1966. MÁRCIUS 1., KEDD ,AZ IMPERIALISTÁK ÖSSZEESKÜVÉSE" Nkrumoh felveszi a harcot A puccsistákat még egyetlen kormány sem ismerte el Accra Ghana fővárosában és vidé­ki központjaiban nyugalom van. Politikai megfigyelők azonban a ghanai rádió leg­újabb kommentárjaiból arra következtetnek, hogy a hata­lomra jutott katonai rezsim vezetői körében némi ideges­séget okoz, hogy mindezideig egyetlen külföldi ország sem ismerte el őket. A négy nappal ezelőtt ál­lamcsíny segítségével hata­lomra jutott ghanai katonai vezetők február 28-án meg­tartották első nyilvános sajtó- értekezletüket. A sajtóérte­kezleten jelien voltaik az Accrában tartózkodó külföldi újságírók is. Ankrah altábornagy, a nem­zeti felszabadítási bizottság elnöke cáfolta azokat a hí­reszteléseket, hogy a Gháná­ban lezajlott katonai puccsot kívülről szervezték és külső utasításra hajtották végre. Kotoka vezérőrnagy közölte a nemzetközi sajtó képviselői­vel, hogy a katonai puccsot három héttel ezelőtt Kumasi városában készítették elő. Ki­jelentette, hogy bíróság elé ál­lítják Nkrumah elnököt, ha visszatérne Ghánába. Sukamo beszédet mondott egy diákgyűlésen: „Indonézia forradalma hamarosan visszatér eredeti, baloldali irányvonalához“ Nasution hűségnyilatkozatot tett Singapore „Indonézia forradalma ha­marosan visszatér eredeti, bal­oldali irányvonalához” — je­lentette ki hétfőn délelőtt Su­kamo indonéz elnök az indo­néz diákoknak a djakartai sta­dionban tartott tömeggyűlésen, — közli a djakartai rádió Sin­gapore felé sugárzott adása. Sukamo figyelmeztette a TAVASZI VASÁRNAP Vietnami miszakon a fiatalok Szántó traktorok a határban Zsúfolt Sin szók és vonatok A hét vége feketelistája A nap valósággal szikrá­zott, az ég mélykék volt: csodálatos víkendidő. Délfelé már olyan meleg volt, hogy sokan a kiskabátot is levetet­ték. Az autóbuszok, MÁ- VAUT-járatok zsúfoltan ro­bogtak a Duna-kanyar felé. Némelyik HÉV-en lógtak az emberek. Az országút és vas­pálya forgalma egyaránt nagy íolt. Emberek ezrei köszöntöt­ték az első, igazán szép és meleg tavaszi napot. Visegrád előtt autókaraván. A parkírozóhelyen néhány külföldi kocsi, s a többi a fő­városból való. Nemcsak az ebéd esett jól, de a meleg év­szakok jellemző frissítő itala, a sör is. Már persze annak, aki nem vezetett... Budakalászon vasárnap is megállt a HÉV. S nem az ünnepeken megszokott gyér forgalommal robogott be. So­kan szálltak le, s igyekeztek, hogy még reggel hat előtt beérjenek a Lenfonó- és Szö­vőipari Vállalat gyártelepére. Délután kettőig vietnami műszakot tartottak, há­rom műszakból jelentke­zett munkatársak. Kitűnően dolgoztak vala­mennyien. A szolidaritás mű­szaka példásan sikerült. Kihasználva a kedvező időt, sok helyütt vasárnap is dol­goztak a földeken. Monor, Cegléd, Nagykőrös és Tápió- györgye környékén tovább folytatták a belvizek leveze­tését a „vizes” brigádok — ahol viszont a talajviszonyok engedték, mint például Tör­tei, Albertirsa, vagy a gö­döllői és a nagykátai járás községeinek a határában, a szántó traktorok is rá­merészkedtek a homoko­sabb területekre. Szórványosan egyébként me- gyeszerte dolgoztak az erő­gépek, szántottak, szórták a műtrágyát, vetették a koraia­kat, a borsót, a mákot és a tavaszi árpát. Benépesültek a szőlők és a gyümölcsösök is, nyitottak, metszettek, permeteztek. Bu­da környékén, minthogy a februári tavasz nagyon ki­csalta már a rügyeket, gyors tempóban folytatták az őszi­barackosokban a télvégi, ko­ratavaszi tennivalókat. A leg­többen odahaza, a házkörüli kertekben dolgoztak. S a hét végének sajnos, megvan a feketelistája is. Szombaton este Sóskúton Mátrai József motorkerékpár­jával elütötte Koncz János gyalogost, aki figyelmetlenül (Folytatás a 2. oldalon) Kairó Az Egyesült Arab Köztársa­ság kormánypártja, az Arab Szocialista Unió vasárnap nyilatkozatot tett közzé a Ghá­nában végbement események­ről. Az első hivatalos egyipto­mi visszhangnak tekinthető nyilatkozat elítéli a ghanai hatalomátvételt. Nem lehet másként minősíteni, mint az imperialisták és újgyarmato­sítók összeesküvésének —- mondja a nyilatkozat. A conakryi rádió Dakarban lehallgatott adása szerint Se- kou Touré, a Guineái Köztár­saság elnöke nyíltan Angliát vádolta a ghanai államcsíny ösztönzésével, s azzal, hogy ehhez más európai kormá­nyoktól is segítséget kapott. Dr. Kwame Nkrumah hétfőn délután, magyar idő szerint reggel 7 órakor az Aeroflot (Folytatás a 2. oldalon) Amerikai művészek a vietnami háború ellen Hollywood Hollywoodban vasárnap avatták fel ünnepélyes kere­tek között a „tiltakozás tor­nyát”, amelyet egy művész- csoport emelt a vietnami há­ború ellen. A bíbor és a sárga színű acélcsövekből álló tornyot 200 háborúeUenes festmény és plakát borítja. A művészcsoport valóságos harcot vív a torony védelmé­ben a kormány ^»litikáját tá­mogató vandálokkal és tünte­tőkkel. Egyidejűleg szívósan küzdenek a művészek az ügy­védekkel szemben is: március végén lejár ugyanis a beépí­tett telek bérlete, amelyen tornyukat emelték. A Hazafias Népfront küldöttsége hazaérkezett A Hazafias Népfront kül­döttsége, amely Harmati Sán­dornak, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa titkárának vezetésével a Német Demokra­tikus Köztársaságban a német testvérmozgalom munkáját ta­nulmányozta, visszaérkezett Budapestre. A Magyar Állami Hangversenyzenekar Hazaérkezett nagy sikerű angliai turnéjáról A Magyar Állami Hang­versenyzenekar hétfőn haza­érkezett harmadik nagy si­kerű angliai koncertkörútjá- ról. A 97 tagú együttes tíz nap alatt nyolc koncertet adott. hallgatóit, lesújtanak mind­azokra, akik szembefordulnak az elnöki hatalommal, majd megállapította: kudarcra van­nak ítélve a közelmúltnak azok a törekvései, amelyek jobboldali fordulatot kívántak adni az indonéz nép forradal­mának. Nasution tábornok, Indoné­zia volt hadügyminisztere — akit Sukamo elnök a múlt hét csütörtökjén zárt ki a kormányból, hűségnyilatkoza­tot tett Sukamo mellett. Március 31-én lesznek a választások Angliában London Wilson miniszterelnök hiva­talosan bejelentette, hogy már­cius 31-én tartják meg Angliá­ban a parlamenti választáso­kat. Lezuhant a Gemini—9 két pilótája Houston Az amerikai űrhajózási hi­vatal közölte, hogy a Missouri- állambeli St. Louisban gya­korló repülés közben lezuhant és életét vesztette a Gemini 9 két űrhajósa, név szerint Char­les Bassett és Elliott See. A Gemini 9 űrhajót a tervek szerint a nyár elején lőtték volna fel. A két űrhajós T 38-as típu­sú lökhajtásos gyakorlógépe, amely sűrű esőben és ködben próbált leszállói a McDonnell repülőgépgyárhoz tartozó re­pülőtéren, beleütközött a gyár egyik háromeletes épületébe, két szárnya levált, majd rázu­hant a felhalmozott, építkezés­re használt acélcsövekre és ki­gyulladt. Az olyanok Egy asszony, Cegléden, a Kemács-telepen sírva pa­naszkodik, szomszédja nem engedt, hogy kertjén, át vezessék el a támadó bel­vizet odalesz a házuk; az országút menti falatozóban kézzel kell venni a cukrot a feketéhez, nem tesznek ki csipeszt, hatot vittek el két hét alatt a gyűjtögető vendégek. Az első: szívszo- ritó düh, a másik: keser­nyés fejrázás. Es mennyi más történet az — olya­nokról. Akik úgy élnek, mintha maguk lennének, senki, semmi köröttük. Akiknek a vüág annyi, amennyi belőle a maguké. Tartsd pórázon a mér­ged — intem le magam. Tedd hozzá — mert igaz — hányán, s hányfelé vannak jó emberek; önzetlenek, idegenen is segíteni készek, egy árváért, elesettért meg­mozdulok, a kévésükből is adók. Ám toldd meg azzal, hogy hányán, s hányfelé vannak — olyanok. Pedig eltelt itt húsz esztendő, vége felé tartunk a huszon­egyediknek is, s akkor csö- könyösök, másokat taszi- gálók, semmit nem kímé- lők, semmit nem tisztelők mégis vannak? Szép álom: húsz év kimosta-lúgoz- ta az emberekből mindazt, amit évszázadok történel­me — a kizsákmányolás, a kiszolgáltatottság, a létbi­zonytalanság történelme — hordalékként lerakott ben­nük. Sallangoktól letisztult emberi magatartás, újféle ember, aki tudja, hogy enyém és mienk egy foga­lom, hogy a bajba jutott idegen testvérré lesz a se­gítségben, már nem óhaj, tény is. Nemcsak az or­szággyarapításban, az em­berformálásban is évszáza­dokkal ért fel ez a húsz és fél esztendő. De helyrehoz­hatatlan hiba lenne úgy vélni: már csak ilyenek az emberek. Hogy elvek és tények, óhaj és valóság nem különbözik. Mert sok­ban különbözik. Hagyjuk most a tolvajt, a családját éheztető iszá­kost, az üzemiből üzembe vándorló, 3e sehol meg nem maradó embert: a hat kanalat csak ilyenek vitték volna el? A szom­széd, aki csökönyösségével tetézte az amúgy sem kis bajt, adófizető polgár, le­het, hogy újságot is olvas, nem késik a munkahelyé­ről, s ha nem jön a víz, ta­lán ítéletnapig sem derül ki róla miféle ember. Mert látszatra ugye, nem volt semmi baj vele. Amig a szomszéddal csak szólni kellett, piacról, árakról, esőről, napsütésről; de a kertjét, abból egy darabkát ideiglenesen feláldozni? Azt már nem! Ki kívánná, hogy a másikban csak hi­bákat szaglásszunk, csak súlykoljuk, csepüljük? Ám helyén van-e, hogy már- már mindenki jó ember? Persze, csak úgy — lát­szatra ... Az emberi kap­csolatok felületessége, a semmitmondóság, a mási­kat nem ismerés nagyobb és kisebb ügyekben nap­ról napra felbukkan, fi­gyelmeztetőként. Száz em­ber közül hány kapja fel a fejét? Mennyi olcsó közhelyet, kibúvót hajtogatunk: sok­félék az emberek, az öt ujjunk sem egyforma, az emberek már csak ilye­nek ... Milyenek? Nem ad­juk túl könnyen, túl gyor­san a felmentést az ■— olyanoknak? Mennyivel könnyebb legyinteni, mint tenni valamit! £s milyen tisztességtelen kibicként fi­gyelni azokat, akik hittel, meggyőződéssel cseleksze­nek! Sok dolgot kellene még említeni, olyanokról és ellentéteikről. De elin­dulni ott kell, hogy ma­gunktól kérdezzük: egy-két dolgunkban, tettünkben rajon nem vagyunk mi is olyanok? M. O. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom