Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-27 / 49. szám

T96«. FEBRUÁR S7, VASÁRNAP ri it «Ecrn k/Cwíop MÓKA MATYI KALAPJA A farsangi ruhákról Megkezdődött a farsango­lás, a szórakozás, a tánc és a vigalom ideje. A báli meg­hívó érkezésekor minden nőben azonnal felötlik, hogy vajon mit vegyen fel? Az anyagok szépek és ne­héz választani. A legkere­settebb ruhaanyag a fém­szállal átszőtt szövet. Kap­ható szürke, fekete, zöld, sár­ga és bordó beszövésekkel. Nagyestélyi ruhákra m kínai és fémszálas brokát a legkiválóbb s azoknak a nőknek, akik nagyon szépek szeretnének lenni, francia és angol bársonyt ajánlunk. A púderrózsaszintől a fe­ketéig, a halványkéktől a vér­vörösig sokféle színben kap­ható. A bársony mellett a legnagyobb divat a csipke. Legkeresettebb a fekete, de a fehér, színes alátéttel ugyanolyan elegáns. A farsang legkedveltebb ás legelegánsabb színe a fe­kete. A divat ugyanis nem­csak szép, de okos is. A fe­kete ruha minden nőt kar­csúsít, s hangsúlyozza az ün­nepi alkalmat. A ruhák fazonja: az egyszerű trapéz forma mellett a fodros, lengőszok­nyás szűkderekú ruha is di­vat — a nagyon fiataloknak. A trapézruhák általában ujj nélkül, elöl magas nyakkal, hátul mély kivágással ké­szülnek. A szoknya formája enyhén bővülő, a ruha la­zán követi a test vonalát. Egy strassztű, vagy hátul a ruhakivágásban düsesz sza­lagcsokor díszíti. Ehhez a ru­hafajtához általában a díszí­tő tűhöz illő fülklipszet hor­danak. Sok családban okoz nagy gondot, hogyan öltözzön a még jó megjelenésű édesanya, ha nagy lányát viszi a bálba. Milyen az a ruha, ami korá­hoz ülik s mégsem marad le színvonalban a kislány mo­dern ruhájától? Segítségnek javasoljuk a fenti képet. A lány ruhája zsugorított rózsaszín vagy más világos nylonból kes­keny vállpánttal készült kis- estélyi. Kiegészítője a dísztű­vel összefogott gyönggyel ki­varrt ujj nélküli kabátka, amely a legújabb divatvonal. Az édesanyja igen elegáns lesz az acélkék, vagy kávé­barna csipkéből, vagy szürke brokátból készült enyhén kar­csúsított kabátruhában. A <fí­Legyezős minta I. 14 láncszemből kört kapcso­lunk. II. 32 egyráhajtásos pálca jön bele. III. Négy láncszem magasítás­nak, 3 kétráhajtásos pálca, 2 láncszem közéjük, az előző sorból 1—1 pálca kimarad, 16 láncszemes ív után ismét a pálcák jönnek. 4 ívünk legyen, közben a pálcák. IV. A kezdés, mint az előbbi sorban, a harmadik pálca után 2 láncszem és az ívre 13 egyráhaj­tásos pálcát teszünk. V. Két rövidpálcával megyünk a középső pálcára, 3 láncszemből a hamispálca, 9 láncszemes ív után a lyuksor következik, amely a harmadik pálcából indul egyrá­hajtásos pálcákkal minden máso­dik pálcára öltve, közéjük 2 lánc­szem. Az ív végén is lemarad a 3- pálca. VI. Rövidpálcákkal megyünk a 9 láncszemes íven, 3 láncszem ma­radjon ki a 9 láncszemből, ez az első pálcának számit, ezzel együtt' 23 egyráhajtásos pálcát horgolunk a lyuksorra, 1—1 rövidpálca jön a pálcasor-kezdéskor és befejezés­kor, amellyel az ívet a pálcasor­hoz öltjük. 14 láncszemes ívvel megyünk a második mintára, a sor végén 7 láncszemből és 1 há- romráhajtásos pálcából készül az ív. VII. öt láncszemből hamispálca, 12 láncszemes ív, 1 kétráhajtásos pálca visszaöltve a hamispálca mellé, 6 láncszem egyráhajtással, az előbbi sor 14 láncszemes ívé­nek a 11. láncszembe szúrunk, ez a 3. láncszem lesz az első pálcája a lyuksornak, összesen 12 pálcánk legyen, közéjük 3 láncszem, a sor végén is ilyen hamis lyuka­kat horgolunk. VIII. A csillagot körülhorgoljuk rövidpálcával, a 12 láncszemes ív­re 5 négyláncszemes ptkó jön, a lyuksorra 9 pikó. A kapcsolás a lyuksor fölött levő 3 középső pl- kójánál és a sarokív 2—2 pikójá- nál történik, a középső pikó sza­badon marad. Krén Vilmosné *Ü4 szítése azonos színű düsesz- gallér, ha csipke a ruha, a bé­lése selyem. K. M. Fürtös Gusztáv: BANDI Udvarunknak békés csöndjét kiáltások hasítják át: „Hujj, hnjj, hajrá!” — zúgja. Bandi, lovagolva paripáját. Paripája rossz seprűnyél, de a neve persze: Ráró, keménypapír-kard kezében, tejében egy papírcsákó. Trapp-trapp, vágtat a kis vitéz, kakas, kutya messze szalad, nem kétséges a győzelem, maga lesz a győztes csapat. Hanem eső jön s elázik papírcsákó, papírpenge, itt a béke, az cső a kiskatonát leszerelte. Matyi büszkén lépdel, kalapja, mellett a híres vadászok jelvényével. Am szembejön egy ismerős. Matyi kalapot emel, s a jelvényből — haj lett. Vadász György MEINE Mese filmsztáréknól A szép filmcsillag este mesét mond kisfiának: „Volt egyszer egy ko­mondor apuka, egy ko­mondor anyuka és egy szép kis pincsi fiacskájuk, a mama első házasságá­ból .. r „Savanyú“ emberek Az emberek manapság — s ez így van rendjén — nem­csak a végveszély esetén ke­resnék segítséget az orvosnál, hanem kisebb panaszokkal is jelentkeznek. Gyakran elhang­zik: „ég a gyomrom”, vagy „savanyút érzek a számban....” Ilyenkor a gyomorsav jelent­kezik. A próbáreggeli va, azt nem kell időtlen idő­kig szednünk. A fokozott gyomomedv-el- választás tehát egymagában véve nem betegség, csupán tü­net, amit a külvilági ingerek, és a szervezetben levő elvál­tozások egyaránt okozhatnak. Nem véletlen az, hogy a gyo- morsavtúltengésben szenve­dők többsége már külső meg­jelenésükben is ideges ember benyomását keltik. Találóan szokták őket „savanyú embe­reknek” nevezni. Az orvos laboratóriumba, próbareggelire küldi a bete­get. A gyomornyálkahártya sejtjei különböző ingerek — Szódabikarbóna — örökké? elsősorban az étkezés hatása­ra — egy fehérjebontó anya­got, az úgynevezett pepszintés sósavat termelnek. A próba­reggeli segítségével a sósavat és pepszint tartalmazó gyo­mornedv mennyiségét és só­savtartalmát szokás vizsgálni. Napjainkban a szakaszos próbareggelit végzik. Erre a célra vékony gumicsövet nyel a beteg, s azon keresztül hi­deg alkoholt vagy koffeint tartalmazó vizet fecskendez­nek a gyomrába. Az alkohol illetve a koffein ingerli és fo­kozott nedvelválasztásra kész­teti a gyomornyálkahártya sejtjeit. Ezután másfél óráig tízpercenként leszívják a ned­vet Laboratóriumban meg­vizsgálják, meghatározzák a gyomorban levő sósav meny- nyiséget. Ha a sósavmennyi­ség az átlagosnál jelentősen magasabb, akkor savtúltengés- ról beszélünk, ha viszont ke­vesebb, csökkent a savelvá­lasztás, azaz savhiányban szenved a beteg. Betegség-e a savtúltengés? A gyomomedv-elválasztást kedélyállapotunk is befolyá­solja. A félelem, a lehangolt- ság, a bánat nagymértékben gátolja a gyomomedv-elvá­lasztást míg a kellemes han­gulat fokozza. Ebből nyilván­való: egyetlen próbareggeli- érték, ha „magas savat” mu­tat, még egyáltalán nem je­lent gyomorbetegséget. Néha a szokatlan kórházi környe­zet is jelentős eltérést okoz­hat, akár emelkedés, akár csökkenés irányában. Még ak­kor sem jelent gyomorbeteg­séget a magas érték, ha gyo­morpanaszok miatt kereste fel a beteg a rendelőintézetet Hi­szen az állandó izgalom is elő­idézhette a gyomorsav-túlten- gést. Ha átmenetileg rendel is az orvos gyomornedvelválasz- tást csökkentő gyógyszert, esetleg nyugtatóval kombi nál­A fokozott gyomomedvel vá­lasztás gyomorégést és fájdal­mat okozhat Ezért ésszerű részben gyógyszerekkel gátol­ni a gyomorsavtúltengést, részben pedig a gyomorban levő, már termelt sósavat eny­he lúgokkal, úgynevezett alká- liákkal közömbösíteni. A sav­megkötésre szolgáló szódabi­karbóna közismert. Ez a szer kiválóan alkalmas arra, hogy ideig-óráig közömbösítse a gyomor sósavát, és szüntesse az általa okozott panaszokat A szódabikarbóna mértéktelen szedése azonban nem teljesen közömbös a szervezetre. Az ok rendszerint az idegrendszer­ben keresendő. Idegrendsze­rünk megnyugtatása érde­kében törekednünk kell lel- kiegyensúlyunk megteremté­sére is. A gyomorsavtúlten- gésnél gyakori étkezést taná­csol az orvos, hogy a gyomor- nedvet az étel kösse le, és ne a gyógyszer. A savtúltengés gyógyszeres kezelése ugyanis csak szükségmegoldás. Dr. Szendéi Ad ám Nem esik messze az alma a fájától — Az apjára üt, ha elveszik tőle az üveget, rögtön sír. (Pásztor karikatúrája) Száztíz éve halt meg Heinrich Heine, a német és világirodalom egyik kiemelkedő alakja, a forra­dalmi költő, író és publicista. VÍZSZINTES: 2. Magyar zene­szerző, akivel Heine Párizsban szoros kapcsolatbah állt. 6. Heine műve, melyet 1847-ben írt. 13. Tompa zaj. 14. Színésznő (Elma). 16. Baráti állam pénze. 17. Kilá­tásba helyez. IS. Rámol, rakos­buchin, Malinovszkij, Budapesti * tavasz. KÖNYVJUTALMAT NYERTEK: Márki Imre Cegléd, Árpád u. 9„ Halman Béla Üllő, Kossuth Lajos utca 48., Braun Hona Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky u. 42., Sulyok Sándorné Nagykőrös, Szabadság tér 6., Papp Jánosné Tápióság, Kültelek, Kicsindy Istvánná Tö­köl, József Attila u. 49., Balázs gat. ö. Nagy német filozófus. 20. Betegség jele (—*). 21. Keleti sző­nyegfajta. 22. Csak azért is! — pesti argotban. 23. Kötőszó. 24. Nincs vele bizalmas viszonyban. 25. Hozzájut. 26. Es — latinul. 27. Vissza: Gyulladás. 28. Alaptalan gyanúsítás. 30. Tanúsít. 32. Elekt­romos kapcsolási mód. 33. Azonos betűk. 34. Francia zeneszerző (Fra Diavolo). 35. Biflázik. 36. Azonos betűk. 38. Ilyen a rossz vaj. 39. Ide-oda szaladgál. 40. Gépelem. 41. Rajzszer. 42. Község Pécstől észak­ra. 43. Nagyon olcsó. 44. Rangjel­ző szó. 45. Középkori hatalmasság. 46. A muzulmánok szent városa Szaud-Arábiában. 47. Későbbi idő­pontra hagy. 49. ... -tin-tin, a né­mafilmek kutyasztárja. 50. Hamis. 52. Visszaint! 53. Svájci város. 55. Jókai regény címszereplőjének névbetűi. 56. Spanyol hadikikötő Marokkó északi partján. 57. Folyó Kína nyugati részén. 5«. Régi úszóegylet névbetűi. 59. Fűszer. 60. Támaszték. 61. Száz fokos. 62. A Duna mellékfolyója. 64. Bosszantó. 66. Légköri réteg. 67. Heine első verseskötete, melyet 1827-ben írt. 68. A történelmi materializmus megteremtője, akivel Heine szo­ros barátságban volt. FÜGGŐLEGES: 1. Heine forra­dalmi alkotása, melyben a prole­tariátus ügyét már teljesen a ma­gáénak mondja (1847). 2. Árnyat adó kerti pihenőhely. 3. Bűvöl. 4. Eső után van. 5. Kettősbetű. 6. Boráról híres község. 7. Fosztó­képző. 8. Női hang. 9. Tantal. 10. Norvég férfinév. 11. Ez viszont magyar női név. 12. Heine Fran­ciaországról szóló gyűjteményes kötete. 15. Heine egyik szellemes útirajza (1826). 18. Az összeadás szava. 19. Dunántúli folyó. 21. Kályha-márka. 22. Énekel. 24. Ma­dách drámája. 25. ölel. 27. Pettyes. 29. Holt lelkek” írója. 31. Gör­dül. 33. Nemesgáz, a levegőnek kb. 1 százaléka. 35. Erdei állat. 36. Jártasság, gyakorlat. 37. Heine 1851-ben írt műve. 39. Költői. 40. Nagy francia szobrász. 42. Tengeri emlős. 43. Szegély. 45. Kötszer. 48. ízesítőként termesztett évelő nö­vény: 51. Lefejt. 54. Csonthéjas. »5. Hírvivő. 57. Benzintartály. 58. A pákozd-sukorói győztes csata magyar csapatainak parancsno­ka (János). 60 Magyar tornásznő (Gyöngyi). 61. Szinte naponta ta­lálkozunk vele. 63. T. A. 64. B. O. 65. Növény része. 66. Helyrag. BEKÜLDENDŐ: a vízszintes 2., 6., 67., 68., valamint a függőleges 1., 12., 15., és 37. számú sorok megfejtése. V. Gy. A FEBRUAR 13-1 KERESZT- REJTVÉNY HELYES MEGFEJ­TÉSE: A vígszínház! csata, Tol­Józsefné Nagykőrös, Ilosvai u. 6„ Farkas János Ráckeve, Ady Endre u. 6., Bán Gusztávné Ceg­léd, Rákóczi u. 9., Keményfi Ele­mérné, Aszód, Hunyadi u. 27. G YERMEKREJTVENY Pajtások! Harminc évvel ezelőtt halt meg I. P. Pavlov, a nagy szovjet fizioló^us. 1904-ben nagy kitüntetésben volt része, a függ. 8. sorban szereplő díjat -kapta. VÍZSZINTES: 1. Hibátlanul. 4. Az egyik rak­part neve a fővárosban. 7. Nagy folyam Dél-Am erikában. 9. Fertőt­lenítőszer. ll. Ibolya becézve. 13. Az opus rövidítése. 15. Női név. 16. Patakon átvezető kezdetleges híd. 19. II. Béla 1135-ben itt gyűlésezetu, 20. Rag, a „be” párja. 21. Sirán- f kozó hangon panaszkodik. 23. Zöld Dániel névjele. 24. Optikai iparáról híres német város. FÜGGŐLEGES: 1. Hiba nélkül való. 2. Minden orkán ezzel kezdődik (?!?). 3. Leánynév. 4. Befedő. 5. E. C. 6. A cigányzenész tréfás neve. 19. Nincs egy szál haja sem. 12. Ki­csinyítő képző. 14. Üdülőhely a Mátrában. 17. Sima felület. 18. Nem tömör. 20. fizetési utalvány. 22. Személyes névmás. Pajtások! A rejtvény függőleges 8. sorának megfejtését írjátok le egy levelezőlapra és 1966. március 7-ig küldjétek be a szerkesztőség­hez. A helyes megfejtők részt vesznek a februári jutalomsorso­lásban. Az 1966. február 13-i rejt­vényünk helyes megfejtése: Cita­della. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom