Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-22 / 44. szám

1966. FEBRUAR 22., KEDD MEcrei zmriw* Gyöngék közül — a legjobbak közé Duplájára nőtt a közös vagyon, 6000 forinttal a tagok jövedelme Fordulat a dányi Magvető Tsz-ben Ahogy a járásiak is mond­ják: a dányi Magvető Terme­lőszövetkezet „megtáltosodott” — egy esztendő leforgása alatt ugyanis a leggyengébb gazda­ságok közül a legjobbak közé küzdötte fel magát. A most megtartott zárszámadáson Gö­dör János tsz-elnök olyan eredményről számolt be a köz­gyűlésnek, ami, túlzás nélkül leírhatjuk: párját ritkítja a megyében. A termelőszövetkezet tiszta, tehermentes vagyona például az 1964. évihez képest 55 százalékkal, 13 millió fo­rintra növekedett. Tavaly 8 millió forinttal több mezőgazdasági terméket állí­tották elő a dányi szövetkeze­ti gazdák, mint az előző esz­tendőben. A növénytermesztők kétmillió forinttal, az állatte­nyésztők közel félmillió forint­tal teljesítették túl a bevételi tervet. Jól sikerült a burgonya, ami­ből 2 millió 159 ezer forint többletjövedelemre tett szert a gazdaság. A magasabb bevéte­lekből nemcsak a közös ala­TV-FIGYELO Hét vége a képernyő előtt Az elmúlt hét vége a jó­kedv, a vidámság jegyében telt el a televízióban. Gon­dolom, nem véletlenül — farsang van, ez indokolja a derűs hangvételű műsorok egymásutánját. Szombaton este Róna Ti­bor Több nyelven beszélünk eímű idegenforgalmi kabaré­tanfolyamának lehettünk szem- és fültanúi. Bár a műsort a Vidám Színpadon háromszáztizenhétszer játszot­ták, nem unatkoztunk mel­lette háromszáztizennyolca­dik előadásán sem. Vitatha­tatlan, Róna Tibor ma az egyik legötletesebb, legszelle­mesebb s ugyanakkor csí­pős nyelvű kabarészerzőnk. Nem az ő hibája, hogy a műsor egyes részein érző­dött, hogy két esztendő telt el megírása óta. Ez a mű­faj ilyen hosszú távra mé­retezve nem, vagy csak ki­vételes esetekben őrzi meg frisseségét. Dumas: A három testőr című regényének olasz film­paródiája következett ezután. Az olasz televízió közvetí­tette ezt, a ki tudja már hányadik filmváltozatot a népszerű regényből. A há­rom testőr és vezérük, D’Ar- tagnan kalandjaival ezúttal zenés vígjáték keretében is­merkedhettünk meg, miköz­ben a legnépszerűbb tánc­dallamok kísérték a vidám történetet. Szellemes és új­szerű volt ez a feldolgozás, kellemes szórakozást nyúj­tott. Vasárnap folytatódott a jó­kedvű farsangi vidámság s a Világhírű rendezők soro­zatban René Clair filmjét, a Holnap történtet láthattuk viszont. Bár a film több, mint húsz esztendeje készült s egy, a századfordulón játszó­dó mulatságos történetet dol­gozott fel, újra látva is más­fél órás derűs szórakozást biztosított. Hőse egy kezdő újságíró, aki a jövőbe látás csodálatos birtokába jut: elő­re tudja, mi fog történni hol­nap. Ma is sokan, nagyon sokat szeretnének hasonló tulajdonság birtokába jutni, ám mint az újságíró példá­ja is bizonyítja: ez a fan­tasztikus kiváltság nem min­dig a remélt eredményt hoz­ta. Érdemes volt újra meg­nézni ezt a rendkívül fordu­latos, ötletekben gazdag, iró- Hkus hangvételű filmet. P- P. pokra fordítottak nagyobb összeget, hanem a tagok jövedelme is gya­rapodott. Az előző évihez képest 12 fo­rint híján 6 ezer forinttal lett magasabb egy-egy tsz-tag át­lagjövedelme. Akik a munká­ban egész éven át rendszere­sen részt vettek, azok megke­resték a 25—30 ezer forintot is. A termelőszövetkezet fenn­állása óta most először, nyom­ban a zárszámadás után kifi­zette a földjáradékot is. Három, négy esztendővel ez­mai nap előtt Dányban is égető gondot okozott a munkaerőhiány. Ta­valy ez a probléma is megoldó­dott, sőt ott tart a Magvető Terme­lőszövetkezet vezetősége, hogy megválogatja, kiket is válasz- j szón a belépésre jelentkezők j közül. Legutóbb például 36 fő kérte a felvételét. Az el­múlt esztendő gazdasági ered­ményei jelzik, hogy a Magvető Termelőszövetkezetben most már bárki megtalálhatja a szá­mítását S. P. Első díj: 1200 forintos utalvány A baromfitenyésztést verseny budai járási győztesei Hétfőn délelőtt hangulatos ünnepség keretében osztották ki az 1965. évi háztáji ba­romfitenyésztési verseny bu­dai járási győzteseinek jutal­mát. A verseny eredményeit Kristóf András, a Budai Föld­művesszövetkezetek Járási Központjának elnöke értékel­te; miután megköszönte az élenjárók fáradozását, arra kérte az asszonyokat, legye­nek továbbra is aktív részt­vevői és agitátorai ennek a népgazdasági szempontból rendkívül fontos mozgalom­nak. A budai járás műit évi ver­senyének győztese Horváth Lxijosné érdi lakos lett. Jutal­ma 1200 forintos vásárlási utalvány, amely bármelyik földművesszövetkezeti üzlet­ben beváltható. A második díjat, s a vele járó 600 forin­tos vásárlási utalványt Rücs­kei Józsefné sóskúti lakos nyerte. Harmadik lett He- renkovits Jánosné pusztazá- mori lakos, jutalma 400 fo­rintos utalvány. Az FJK ajándéktárgyakkal jutalmazza a versenyben ugyancsak jó eredményt el­ért Rétéi Jánosné és Krekó Ferencné tinnyei, Nagy Ist­vánná biai, Juhász Sándorné pátyi és Puskás Ferencné tel­ki lakosokat. Jutalom tárgyai­kat a lakóhelyükön rövidesen sorra kerülő FMSZ elnökségi gyűlésen kapják meg. A díjak kiosztása után Risnyovszky Józsefné, a nő­tanács budai járási titkára is­mertette az idei versenyfelhí­vást, amely az eddiginél is nagyobb súlyt helyez arra, hogy a napos csibék vásárlá­sakor minél nagyobb arány­ban kössenek szerződést pe­csenye csirkére, s szorgalmaz­za az asszonyokat jó minősé­gű baromfi-törzsállomány megteremtésére. ny. é. Esküvő — rozmaringgal Kerepesen régi hagyomány: télidőben a koszorúslányok és legények rozmaringgal díszí­tik fel az esküvő színhelyét. Február elején rozmaringtól illatozott a kerepes! tanácshá­za díszterme. Itt tartotta eskü­vőjét Földi Annamária és Vi­rágos János. Akik ott voltak sokáig nem felejtik el a ben­sőséges hangulatú esküvő fé­nyét, ünnepélyességét. — öt esztendővel ezelőtt — mondja Hűli Sándorné tanács­titkár, aki összeadta a boldog fiatalokat —, még elképzelhe­tetlen lett volna, hogy itt, a tanácsházán tartsanak esküvőt a templom helyett. Ma már egyre többen barátkoznak ez­zel a gondolattal. Ha nem is egyik napról a másikra, de rangot kapnak a mi falunkban is a társadalmi ünnepek. Az elmúlt esztendőben két esküvőről, két temetésről és egy névadóról hiányzott a pap Kerepesen. Mégis, az öt ese­mény meghittsége, fénye vete­kedett az évszázados hagyo­mány ünnepélyességével. Mind­egyik maradandó emléket ha­gyott a kerepesi emberekben. — Rövidesen újabb névadó ünnepségre kerül sor — mond­ja még búcsúzóul a tanácstit­kár. — Az úttörők ez alkalom­mal is virággal, rövid kis mű­sorral kedveskednek majd a boldog szülőknek, ahogy tet­ték legutóbb Dósa György Ti­bor névadóján. Magyar bélyeg Sasztri emlékére A Postavezérigazgatóság | közli, hogy Sasztri elhunyt ! indiai miniszterelnök emléké­re február 24-én az „Évfordu­lók, események 1966.” elneve­zésű bélyegsorozatban 1 fo­rint névértékű bélyeget bo­csát forgalomba. Kevesebb az üzemi baleset 1965-ben örvendetesen ja­vult az üzemi balesetek sta­tisztikája. A még nem vég­leges adatok szerint az ipar­ban, az építőiparban és a közlekedésben tavaly az elő­ző évhez képest 9,6 százalék­kal csökkent az ezer mun­kásra jutó balesetek és 7,6 százalékkal a százezer mun­kásra eső halálos balesetek száma. A legjobb eredményt a vegyiparban érték el, ahol az összes balesetek száma 11 százalékkal csökkent. A ko­hászatban és a gépgyártás­ban a csökkenés mértéke el­éri a 10 százalékot. A lcg- örvendetesebb azonban az, hogy az élelmiszeripar, amelyben pedig hosszú éve­ken át állandóan nőtt a bal­esetek száma, 1965-öt tekin­télyes, 8,7 százalékos csök­kenéssel zárta. — Áporkán, a Vörös Csil­lag Termelőszövetkezet feb­ruár 22-én, délelőtt 10 óra­kor a községi kultúrotthon- ban tartja zárszámadó köz­gyűlését. — Csütörtökön Aszódon szerepel a Fegyveres Erők Klubjában a Magyar Nép­hadsereg Művészegyüttese, akik húsz év táncaiból és da­laiból tartanak bemutatót. — Február 26-án, szomba­ton este 7 órai kezdettel Zsámbékon a Hazafias Nép­front rendezésében nagysza­bású cigánybált rendeznek. — A százhalombattai mű­velődési otthont idén 100 000 forintos állami támogatásban részesítik. A rádió és a televízió mai műsora Cigánybál — Abonyban Csütörtökön, február 24-én este 7 órai kezdettel kerül sor az Abonyi Földműves­szövetkezet Rozmaring népi együttesének hagyományos ci- gánybáljára a helyi Kinizsi Étteremben. A színpompás­nak ígérkező farsangi bálon Gudi Farkas Mihály népi zenekara és a Gyöngyvirág tánczenekar felváltva muzsi­kál. A táncverseny után, éj­félkor kerül sor a bál szép­ségkirálynőjének megválasz­tására. KOSSUTH RADIO 8.20: Verbunkosok, népdalok. 9.(M): Gyermekrádió. 9.40: Liszt da­lok. 10.10: Germanus Gyula elő­adása. 10.40: Operettrészletek. 11.00: Iskolarádió. 11.33: Haydn: D-dur szimfónia. 12.15: Tánczene. 13.00: A pécsi balett öt esztende­jéről. 14.05: Falusi délután. 16.10: Táucdalok. 16.21: Doh ument um oR a Bundeswehr történetéből. 16.56: Sz. Richter zongorázik. 17.22: Rá­dióiskola. 18.20: Dzsesszhangver­seny. 19.25: A Szabó-család. 20.25: Üj operafelvételek. 20.36: Miért szép? 20.53: xNépi zene. 21.13: Szá­zadunk zenéjéből. Kb. 22.20: Dal­játékrészletek. 22.40: Vitázó mar­xizmus. 23.06: Könnyűzene. 23.40: Éji zene. PETŐFI RADIO 14.00: Operettrészletek. 14.20: Ze­nekari hangverseny. 15.46: Dél­utáni frissítő. 17.05: Munkásszem­mel az SZTK-ról. 17:48: A zene­kar története. 18.20: Rádióegye­tem. 18.50: Fúvószene. 19.10: Hainauti Zenei Fesztivál 1965. 20.25: Panasz a panaszról. 20.35: Táucdalok, 20.50; Mendelssohn; ill. motetta. 21.04: Őszi vásár. Vendégünk: Fekete István, 22.10: Bach-versenyművek. URH 18.35: Mahler: IX. szimfónia. 20.02: Könnyűzene. 20.50: Csontnö­vesztés elektródákkal. 21.05: Zon­goramüvek. 21.41: Dzsessz-zene. 22.00: Operarészletek. TELEVÍZIÓ 8.05: Iskola-tv. Környezetismeret, olvasás (ált isk. III. oszt.) 9.00: Számtan (ált. isk. V. oszt.) 9.55: Fizika (ált. isk. VI. oszt.) (ism.). 10.35: Környezetismeret (ism.). 14.30: Számtan, mértan. 15.25: Fi­zika. 17.55: Hírek. 18.00: Pályavá­lasztási tanácsadó. 18.20: Keresztes vitézek (lengyel rajzfilm). 18.30: Riportmüsor a zöldség- és gyü- mölcsellátásról. 18.50: Az otthon művészete, IL rész. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-Híradó. 19.50: Nap­ló. 19.55: Gyerünk, Gyurka! Ma­gyarul beszélő angol filmbur- leszk. 21.15: Élt 22 évet (dokumen- tumfilm). 21.35: Csak felnőtteknek (Párválasztás). 22.10: Tv-Híradó — 2. kiadás. Á LENGYEL NÉP HŐSE 1966. február 22, kedd, Gerzson napja. A nap kél: 6.39, nyugszik: 17.17 órakor. A hold kél: 7.51, nyugszik: 9.18 órakor. VAR HATÓ ÍRÓ JÁRÁS Változóan felhős, rendkívül enyhe idő. Többfelé átfutó eső, esetleg zivatar. Erős déli. délnyugati szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet 12—16 fok között. — Tanácstagi fogadóórák: Özvegy Csordás Jánosaié me­gyei tanácstag február 22-én, ma délután 14—16 órakor Szigetbecsén, Bemáth Jó- zsefné február 23-án délután 15—17 óra között Gödöllőn, a Mátyás utcai iskolában, özv. Csordás Jánosné Lóré­ven a községi tanács helyisé­gében 13 és 14 óra között, február 24-én 14—16 órakor Ráckevén, Tatár Sándor feb­ruár 24-én reggel 9 órakor Tápióságon, Már Sebő pedig Vecsésen a Zöld Mező Tsz helyiségében délelőtt 10—12 óráig tartanak tanácstagi fo­gadóórát. 70 EVE, 1896. február 22-én született Ka­rol Walter Swierczewski tábor­nok, a lengyel nép nemzeti hő­se. Vasmunkásként került kap­csolatba a bolsevikokkal. A Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom vörösgárdista századpa­rancsnokaként kiváló katonai képességekről tett tanúságot, és ettől fogva élete végéig katona maradt. A spanyol nép szabad­ságharcában Walter tábornok néven mint a spanyolok szeretve tisztelt „El generáló Polaco”-ja, a H. nemzetközi brigád pa­rancsnoka legendás hírnévre tett szert. A második világhá­borúban szovjet hadosztálypa­rancsnokként vezette harcosait, majd a szovjet földön létreho­zott n. Lengyel Néphadsereg egyik szervezőjeként és vezető­jeként vett részt sokat szenve­dett liazája felszabadításában, újjáépítésében és megerősítésé­ben. A lengyel honvédelmi mi­niszternek helyetteseként fejtett ki fontos tevékenységet, amikor 1947 kora tavaszán, szolgálatá­nak ellátása közben, imperialis­ták felbérelt ügynökei orvul meggyilkolták. AZ „ASZÓDI AGRÁRNAPOK" - FILMEN Ma kezdődik a Művelődés- ügyi Minisztérium és a Nép­művelési Intézet közös ren­dezésében a fővárosi műve­lődési házban Budapesten a kétnapos módszertani megbe­szélés kilenc megye művelő- désiház-igazgatói számára. A tanácskozás második napján, február 23-án kerül sor a bagi művelődési ház által készített nagy sikerű film levetítésére, amelyet az ősszel tartott aszódi agrár­napok eseményeiről készítet­tek. A filmvetitést a szakembe­rek vitája követi. — Csütörtökön nyílik meg, este 7 órakor Nagykátán a korszerűsített Park kisven­déglő. Az ünnepélyes meg­nyitót műsoros esttel kötik össze. Nemcsak a városban Elhunyt Nddasy Ferenc Nádasy Ferenc, Kossuth-dí- j jas, érdemes művész, az Ál­lami Operaház nyugalmazott i balettigazgatója, az Állami Balettintézet nyugalmazott tanára, 73 éves korában, hosz- szú szenvedés után elhunyt. — Asszonygyűlést rendez ma este 6 órakor a pártház­ban a budaörsi nőtanács. A gyűlésein Risnyovszky József­né járási titkár számol be a nőkongresszus tapasztalatai­ról. — Könnyen veszélyessé ' i válható avartűz volt vasár­nap Budaörs határában, a Pesti úton. A gyorsan hara- pózó tüzet a lakosság kézi- szerszámokkal oltotta el. — A háztáji baromfitartás korszerűsítéséről tart elő­adást Fábián Zoltán, a duna- haraszti művelődési otthon­ban ma este 7 órakor. (Pásztor karikatúrája) A tv mint— mellékkörülmény Figvrlrmre méltó tapasztalatok Cegléden Néhány hónappal ezelőtt került Cegléd város népműve­lési felügyelői posztjára egy fiatal pedagógus, Gyarmathy Teréz. Az iskolai katedrát cse­rélte föl ezzel a felelősségtel­jes munkakörrel, de — amint szerényen mondja — a cserét nem bánta meg, itt is a hiva­tását teljesíti, csak lényegesen nagyobb területen. — Sajnos, igen sok a pótol­ni való a művelődésügy te­rületén Cegléden, ebben a lomhának, közömbösnek mon­dott homoki városban. Csak Lassan, megfontoltan, lépésről lépésre haladhatunk előre. Éppen ezért örülünk az elért legkisebb eredmé­nyeknek is. Most például annak, hogy vég­re sikerült méltó hajlékhoz jut­tatnunk újvárosrészi fiók- könyvtárunkat. Az öreg épüle­tet felújították, tágas új helyi­séget alakítottak ki benne a nagy forgalmú fiókkönyvtár számára, szabadpolcos rend­szerre, szép, világos olvasóte­remmel és vadonatúj, korsze­rű berendezéssel. Az ismeretterjesztő előadá­sokra terelődik a szó. — Minden azon múlik — állapítja meg Gyanpathy Te­réz — hogy mennyire vesszük figye­lembe a mellékkörülmé­nyeket. amelyektől az ilyen előadások látogatottsága függ. Tapasz­talnunk kellett, hogy a leg­fontosabb mellékkörülmények egyike a televízió. A tv mű­sora — akármilyen sok és jo­gos kifogás is hangzik el elle­ne — általában otthon tartja az embereket. A hét két napján, hétfőn és pénteken nincs tv. Ezeken a napokon mindig lényegesen nagyobb az ismeretterjesztő előadások közönsége. Ez a fel­ismerés érlelte meg az elha­tározást, hogy az ilyen elő­; adásokat a „tv-nelküli” na­| pokra tesszük. Figyelemreméltó az a kísér­let, amelynek színhelye szin­tén a ceglédi Üjváros. A Ha­zafias Népfront ceglédi szer­vezetéé a kezdeményezés ér­deme. Még a múlt év őszén összeállították az ismeretter­jesztő előadássorozat műsorát, helyet kapott benne minden olyan témakör, amely alkal­masnak látszott arra, hogy ér­deklődést keltsen. — Igen nagy volt a siker — mondja Gyarmathy Teréz. Fejkendős nénikék, fehér baj- szú bácsikák ültek a zsúfolt széksorokban elvegyülve a fiatalabb korosztályok képvi­selőivel, és leplezetlen érdek­lődéssel figyelték a pénteki előadásokat. Egy folyton növekedő törzsgárda alakult ki. Ügy érezzük, hogy a kísérlet bevált. A menet közben szer­zett hasznos tapasztalatok alapján, a jövő télen már nemcsak Újvároson, hanem még két más városrészben is rendezünk hasonló előadásso­rozatokat. A lelkes népművelési fel­ügyelő szerint a „Szülők isko­lája” is örvendetes meglepe­téssel szolgált. A múlt évben már próbálkoztak vele, de a tervezett előadások az érdek­lődés hiánya miatt akkor el­maradtak. Most maguk a szülők je­lentkeztek, és kérték az előadások meg­tartását, a pályaválasztás, az úttörőmozgalom, a világnéze­ti nevelés, az egészségügyi ne­velés és a serdülőkor kényes problémáiról kapnak majd hasznos útbaigazítást. — Nem nagyok ezek az eredmények — véli Gyarma­thy Teréz — de örvendetesek, mert azt mutatják, hogy mégis haladunk, hogy egyre növek­szik a szomjúság a tudás, a műveltség iránt. M. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom