Pest Megyei Hirlap, 1966. február (10. évfolyam, 26-49. szám)

1966-02-25 / 47. szám

Mit építenek a kötöttárugyárban ? Epítőanyaghegyek, cementkeverők, daruk és teherliftek mindenfelé. Hatalmas építőmunka folyik a Váci Kötöttáru- gyárban: a múlt évben ötmillió forintot irányoztak elő épí­tésre. Régi problémát old meg az új festődé megépítése. Egész­ségtelen helyiségből költöznek át a dolgozók a tágas, kor­szerű festőműhelybe A fejlesztési beruházásokon túlmenően a vállalat — ex­portfejlesztési hitel terhére — egy vasvázas exportraktárt épít. Ez kisegítő szerepet tölt be addig, amíg a régi és az újonnan épülő raktár teljes egészében betöltheti feladatát (Néninger Géza képriportja) Már csaknem minden középis­kolánkban meg­tartották az érett­ségi előtt álló ne­gyedikesek szalag­avatását. A Közgazdasági Technikum leve­lező tagozatának IV/A osztálya, az elmúlt héten szin­tén részt vett ezen a kedves ünnepsé­gen. Molnár Mihály igazgató bevezető beszéde után, Har­gitai Károly osz­tályfőnök feltűzte Szalagavató a világoskék, aranybetűs szala­gokat, melyek most már fokozot­tan kötelezik tu­lajdonosukat az elkövetkezendő feladatokra. A „Szalagavatóra” című vers elmon­dása után, kezde­tét vette a vidám program. Az öreg diákok, számszerint tizen­heten — valamint a tanári kar kel­lemes órákat töl­tött el, s a „Ma már nincs ilyen” című rndám mű­sor csak fokozta a jókedvet. Poháremelgetés- sel kezdődött meg a magyar nóta est] illetőleg a nótá- zás, melynek se vége se hossza nem volt. Éjfél már jó­val elmúlt, de a részvevők még mindig járták a csárdást, s túl a Tiszán, még min­dig faragtak az ácsok. M. V. Elhangzott az ítélet a Paman-féle perben Nemcsak a tárgyalóterem volt zsúfolásig tele hallgató­sággal, még a folyosón is áll­tak, vagy százan. Ítélethirde­tés napja volt Paman Mária perében. Dr. Huszti Rezső já­rásbírónak, a büntetőtanács elnökének hangja kihallat­szott az ajtón túlra is: „Bizo­nyítást nyert az üzletszerű ké- jelgés és a közveszélyes mun­kakerülés. Az ítélet: nyolc havi végrehajtható szabad­ságvesztés!” Az indoklás során az elnök elmondta, hogy a fiatal, egész­séges lány a korábbi rendőri eljárás, a többszöri figyelmez­tetés ellenére sem vállalt ál­landó munkát. Helyette a könnyű életet, a kétes pénz- szerzési lehetőséget válasz­totta. A bíróság ítélete intő példa, de egyben nevelő cél­— Heten nyertek személy- gépkocsit az OTP legutóbbi nyereménybetétkönyv-sorso- lásakor. Ebből öt tulajdonos a váci járásban és Vácott él. — A városi tanács munka­ügyi csoportja megvizsgálja a helyi munkaerőgazdálkodás helyzetét. Most végzik a fel­méréseket, hogy biztosítani tudják a munkaerőszükségle­tet az 1966-os tervekhez. — Markecoló asszonyt ítélt él a járásbíróság. Ferov Jó- zsefné ittas embereket ölelget­ve, elvitte pénzüket. A. bünte- tő tan ács — első fokon — hat­havi szabadságvesztésre ítélte. zatú határozat is. A büntetés letöltése után a vádlott igye­kezzék elhelyezkedni, becsü­letes módon élni, hogy ne kerüljön ismét összeütközésbe a törvénnyel. Paman Mária beismerte a rábizonyított vádpontokat. A tárgyalás során megbánást mutatott. A védelem fellebbezett, a döntő szót majd a megyei bí­róság mondja ki. VÁCI UAPLfl A ir"^ -------um------ -------mii--------m-------- -------1 ------II _ —I • - —III 'll mH ~ i'~ I A PEST MEGYEI HÍRIAP KÜLÖNKIADÁSA x. Évfolyam, i6. szám 1966. FEBRUAR 25., PÉNTEK Mesterjeiölteh tultílkoaója Várjuk a megye helyiipari tanulóit — SOKAN JÖNNEK? — kérdezzük Harangozó Lajostól, a megyei tanács ipari osztálya munkatársától, aki már egy hete Vácott tartózkodik, hogy Pucher Gyula csoportvezetővel előkészítse a helyiipari tanu­lók idei versenyét. — Kétszáz ifjút várunk Pest megye minden részéből. Kép­viselik az ipar széles skáláját: az asztalos, fodrász, géplakatos s más ismert mesterségeket. — ERŐS LESZ A MEZŐNY? — Minden helységből az él­gárda érkezik. Szellemileg is, fizikailag is le kell tenni a pró­bát. Pénteken délután az öntő­ipariskola, a 204-es számú szakmunkás tanulóintézet lesz az írásbeli verseny színhelye. Szombaton tartjuk a gyakorla­Eíőkészüleiek a labdarúgó világbajnokságra Szinte példátlanul nagy ér­deklődés közepette tartotta meg Baráti Lajos szövetségi kapitány a labdarúgó-világ­bajnokságról szóló előadását az Építők művelődési ottho­nában. Az előadó rámutatott arra, hogy egy országban sincsen olyan csapat, amelyik biz­tosan számíthatna a vi­lágbajnokságra, így pa­pírforma szerint mi is esé­lyesek lehetünk. Ha azonban figyelembe vesz- szük, hogy vannak országok, ahol egymillió, sőt másfél millió játékos közül válo­gathatnak, akkor reálisan kell értékelni a mi NB I-ben játszó 300 játékosunkat Baróti Lajos sorba vette a lehetőségeket, objektiven ér­tékelve valamennyit. Végső következtetésben arra jutott, hogy a mi csapatunk legkisebb esélye a negyedik hely, de meglepetések is jöhetnek közbe, amelyek esetleg ja­vunkra szolgálhatnak. Baróti Lajos korábban Vá­cott is sportolt. A régi sport­barátok nagy szeretettel vet­ték körül, a zsúfolásig meg­telt terem közönsége pedig hosszú tapssal jutalmazta a szép és értékes előadást. bj ti versenyeket a helyiipari üze­mekben, kisipari szövetkezetek műhelyeiben. — LESZ HAGYOMÁNYOS FODRÄSZVERSENY? — Igen. Máris nagy érdeklő­dés mutatkozik iránta. Sikerült a város legnagyobb termét, a Lenin úti kultúrház 520 szemé­lyes mozihelyiségét biztosítani azok számára, akik beférnek majd a nem mindennapi vetél­kedő megtekintésére. — MILYEN LESZ A FINA­LE? — Brankovics Ferenc, a Pest megyei Tanács ipari osztályá­nak vezetője értékeli majd a kétnapos versenyt, ö adja át a díjakat, a kitüntetéseket és az okleveleket. Azután jöhet majd a várva várt farsangi iparosbál; tánc, vidámság és zene kivilágos virradatig. (P. R.) Galámbok a kalitkában A bélyeggyűjtők kiállítását nyolcszázan tekintették meg a fegyveres erők klubjában; a kétnapos galambkiállítást öt­százan keresték fel az építők kul túrotthonában. Évrql évre fokozódó érdek­lődés kíséri a váci 31. számú galamb sportegyesület kiállí­tásait. Idén ötven tagjuk 136 saját tenyésztésű, zárt lábgyű­Lev elesiódánkból: Miért becézik a járművet? Állok a járásbíróság glőtt Megüti a fülemet, amint ket­ten beszélgetnek: „Jön már a Piszkoska?”, „Tegnap ké­sett öt percet a Piszkoska”. Nem tudtam, hogy kit, vagy mit illetnek ezzel a derűsen hangzó becenévvel. Rövid idő alatt megkaptam a választ. Feltűnt a kanyarban a MÁVAÜT helyi járata. A Földvári tér felől jött és Kis- vác irányában haladt. Oldalán a (nem aznap ke­letkezett) sártól és portól alig lehetett kibetűzni a rűvel ellátott kis állatot ho­zott a kiállítási terembe. Nagy izgalommal várták a kéttagú zsűri pontozását. Vass Jenő budapesti és Tomecskó Mihály váci pontozóbíró dön­tése alapján a következők lettek a fajtagyőztesek: Duray Gyula (budapesti röpgólyás és budapesti koszo­rús keringő), Belányi István (szarka keringő), Szigeti Lajos (keleti pergő), Marton Lajos (angol parókás), Verner József (budapesti díszgólyás), ifjú Jakab Ferenc (szegedi kerin­gő), ifjú Jakab Ferenc (komá­romi szívhátú) és Csitári László (indus). A váci bemutató volt az idei első esemény a galamb sportegyesület életében. A kö­vetkező hónapokban részt vesznek országos röpverse- nyen, valamint nemzetközi és hazai kiállításokon is. Eddig minden évben jól szerepeltek a népes mezőnyökben, remél­jük, hogy idén is elnyernek néhány szép díjat, oklevelet. (-5) Felhívás az úttörőkhöz! Kedves Váci Pajtások! Február 26-án, szomba­ton délelőtt titkos paran­csot kaptok. A parancs ér­kezését valamennyi úttörő vörös nyakkendővel várja! Jelszó: „BVV—66”. Bucsánszki János városi UH-parancsnok VÁCI Opel Kadett üzemké­pes. 14 ezerért eladó. Fót, Bajcsy-Zsilinszky út 22. __________________ S zólómotorkerékpár, 350-es Izs jókarban el­adó. Vác, Jókai utca 7. __________________ A Váci Dunakanyar Tsz vezetősége közli a tagsággal, hogy hiva_ tali helyiségét a vá­mosi tanácsról: Vác, Dózsa György út 55. sz. (volt Kisváci Gaz­dakör) alá helyezte. Egyben közli, hogy műtrágya is kapható. 250 kcm-es Pannónia sürgősen eladó. Meg­tekinthető: Vác, Bocs­kai utca 1.____________ A utó- és motorkerék­pár hengerfúrást, du­gattyúval csapágya­zást, főtengely görgő­zést vállal rövid ha­táridőre: Neugam au­tószerelő, Vác. Be­loiannisz utca 53. (Te­lefon; 269.) APROHIRDETESEK központjában Vác szoba, összkomfortos földszinti lakást elcse­rélnénk kétszer más­félszobás, összkomfor­tosra megegyezéssel. Bővebbet Vác 592 tele­fonon, a reggeli órák. ban. ____________________; C seh, fonott, mély gyermekkocsi eladó, Vác, Lenin út 48. Kubinyi-ház beköltöz­hetően eladó. Vác, Kossuth utca 16. ______ V áci lakásomat (amely áll: egy lakószobából egy lakószobának át­alakított konyhából, fürdőszobából, tea­konyhából) elcserél­ném hasonló budapes­tire. Szentirmay, Már­cius 15. tér 4. Hungária gyorsmérleg eladó. Érdeklődés: Jó. kai utca 9. szám. Kisgyermek gondozá­sát elvállalom. Vác, Ág utca 18. ötven éve javít lelki- ismeretesen Gánti Vil­mos óraműves. Vác. Petőfi utca 11 _________ E lcserélném egy szo­ba, összkomfortos la­kásomat másfél vagy két szoba, összkom­fortosra. Cím: Szé­chenyi utcai tejbolt- ban. __________________ A lig használt Erika írógép eladó. Érdek­lődni lehet Kosdi út 3. Telefon; 554.________ F ehér szobabútor, nagyméretű asztali tűzhely és egy vaságy matraccal együtt el- adó. Mártírok útja 49. Vásár utca 2. sz. sa­rokház, négy helyi­ségből álló, üresen el­adó. Ugyanott mérleg 1500 kg-ig eladó. Háromszobás, 334 n- öles ház, beköltözhe­tően eladó Vác, Gá­bor József utca 5. (Volt Hona utca!) Nagyon buta vicc volt... Rosszul sült el a tréfa a verőcei KISZ-turistaházban vasárnap reggel. Noha alapos csattanója volt, mégsem kö­vette olyan hangos hahota, síkításszerű nevetés, mint azt a tervezői remélték. Csupán egyetlen diák — a tizenöt éves Nemes István sikoltott fel meglepetten — azonban ő sem jókedvében, hanem fáj­dalmában. A tervezett vicc a követke­ző volt: A budapesti kirándu­ló diákok közül kettő hangos ébresztőt tervezett a többiek részére, mégpedig olyan mó­don, hogy azok egyszerre riadjanak fel álmukból. Ezt úgy akarták megvalósítani, hogy két puskatöltényre vé­kony drótot csavartak, azt fel­erősítették a mennyezetre. Alatta gyertyát gyújtottak, hogy az átmelegedve nagyot durranjon és az alvók fel­riadjanak. Noha a töltényt a nyitott ablak felé irányították, hogy az minden baj nélkül távoz­zék — az egyik mégis elfor­dult és irányt változtatva, az alvó váci fiú, Nemes István karjába fúródott. A rossz tréfa könnyen va­lakinek az életébe kerülhetett volna. (VL-né) Molnár- és (Ilyés-színdarabok, kilenc film, sok érdekesség a márciusi műsortervben A Madách Imre Művelődési Ház műsortervezete mindig tartogat valamilyen meglepetést. Márciusi programjukat bön­gészve szembeötlik a KISZ Központi Művészegyüttese szimfo­nikus zenekarának 3-i szereplése. Operahangversenyt hallha­tunk Jancsovics Antal vezényletével. Az irodalombarátok szá­mára Moldova György író tart előadást. A Dunakanyar Foto- klub három alkalommal tart színes diavetítést. Az Ország- Világjárók Baráti Köre dr. Batizi László előadását hallhatja egy nyugat-európai körutazásról. Vácra jönnek a „Ki mit tud?” tv-vetélkedő részvevői. A Déryné Színház társulata Ily- lyés Gyula „Bolhabál” és Molnár Ferenc „Doktor úr”, című vígjátékát mutatja be városunkban. A nagy mozi műsorán ki­lenc film szerepel. Néhány érdekes cím: Szegénylegények és Fény a redőny mögött (magyar), Nincs irgalom (olasz), Par- daillan lovag (francia) és ítélet Nürnbergben (amerikai). HÍREK — Négyszáz véradónak mondott írásbeli köszönetét á Váci Véradó Állomás és a Vöröskereszt helyi csoportja az Izzó Képcsőgyárban. A nyomtatott emléklapon felso­rolták valamennyi donor ne­vét. — Az EDÁSZ első negyed­éves ütemterve alapján va­sárnap, 27-én, reggel hét órá­tól a kora délutáni órákig áramszünet lesz a város terü­letén. — Dr. Sánta Anna, a me­gyei népfrontbizottság titkára tart előadást ma délután két órakor A gyermek- és az ifjú­ságvédelem társadalmi felada­tairól címmel a Lenin úti pártházban. — Kijózanítószoba kezdte meg működését a Klein Ká­roly utca 26. számú épület­ben, dr. Tömöri Pál vezetésé­vel. — Mérlegek seregszemléje volt kedden. Az Országos Mé­résügyi Hivatal mértékhitele­sítő részlegének időszakos hi­telesítési napján több száz mérőeszközt vizsgáltak felül. — Könyvesboltunk újdonsá­gai: A technika fejlődése, Gergely Ágnes: Glogovácz és a holdkórosok, Kibédy Albert: Üdvözlégy, idegen, Rejtő Jenő: Az elveszett cirkáló, Salamon Pál: Magadra kiálts, Varga József: Ady Endre, Jókai Mór: Szeretve mind a vérpadig, Feuer Mária: Rimszkij-Kor- szakov, Graves: Claudius, az isten, Hans Kayser: A régé­szet rövid története, Bogomo­lov: A pragmatizmus. — TÉVES INFORMÁCIÓ alapján közöltük február 4-i számunkban, hogy eljárás in­dult Varga Mihály Pálma­gyári csoportvezető ellen. — A hagyományos farsang­záró cigánybált hétfőn, 28-án rendezik a Fehér Galamb ét­teremben. A műsorban fellép Békési Erzsébet és Bajza Jó­zsef, a rádióból ismert két magyamóta-énekes is. MIT LATUNK A MOZIBAN ? Madách 25—27: Közönyösök (Mo­ravia regényéből készült, széles­vásznú, új olasz film. Kísérő; Törvények a porond felett.). — Február 28—március 2.: Butasá­gom története (Gyárfás Miklós szélesvásznú, új magyar filmvíg- játéka). — Matiné, 27-én: Kétéltű ember. Építők 25-én: Az utolsó tanú (lengyel filmdráma). — 26—28: Vízivárosi nyár. (Magyar film. Kí­sérő: Híradók.) ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Spargl Károly és Ul­rich Teréz: Ágnes, Turcsán Gábor és Varga Mária: Mária, Vigh Fe­renc és Csizmarik Klára: Ferenc, Kovács Antal és Ribárszki Irén: Zoltán, Haffner László és Ne- mecz Ágnes: László, Tóth Sándor és Szeiffert Magdolna: Sándor, Hegedűs László és Siposs Mária: László, Kajtor József és Dobcsá- nyi Julianna: Aranka, Pikács Márton és Csorba' Erzsébet: Kata­lin, Borbély János és Juhász Zsu­zsanna: Zsófia, Lukács István és Szakács Margit: Katalin nevű gyermeke. Házasságot kötött Balogh Imre és Horváth Valéria, Seres Imre és Kurdi Eszter, Kiss József és Ki­rály Anna. Meghalt: Tóth Ferenc 62 éves és Mihalik Erzsébet 76 éves korában. Egyetemi előkészítő indul a váci Sztáron Sándor Gimnáziumban matematika és fizika tárgyakból. Jelentkez­hetnek az idén érettségizők és az előző években mind a nappali, mind az esti-levelező tagozaton érettségizettek. Je­lenít ke zmi lehet: március 6-ig. 8—16 óra között személye­sen, vagy levélben. Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk mindazoknak a roko­noknak, munkatársaknak, a Váci Kötöttárugyár vezetőségének, szakszervezetének és minden megjelentnek, akik szeretett fér­jemet utolsó útjára elkísérték és sírjára koszorút, virágot helyez­tek. özv. Tóth Ferencné MÁVAÜT nevet. Beszálltunk a kocsiba. A rendesebben öl­tözött utasok nem mertek leülni a kétes tisztaságú ülő­helyekre. Vigyázni kellett ál­lás közben is, mert a busz ol­dalfalai sem voltak biztatóak. Az ablak is régen látott tör­lőrongyot Piszkoska? — Én a Mocs­koska becenéven sem cso­dálkoznék. Egy Diadal téri lakos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom