Pest Megyei Hirlap, 1965. december (9. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-18 / 298. szám

1965. DECEMBER 18, SZOMBAT .-ear hegyei 'kMm,rlap PUSZTÍT A BELVÍZ Négy járásban harmadfokú védelmi készültség Az utóbbi hetekben lehul­lott nagy mennyiségű csapa­dék következtében Pest me­gyében nagy kiterjedésű te­rületeket öntött el a belvíz. A megyei tanács a ráckevei, a dabasi, a nagykátai és a monori já­rásokban harmadfokú védelmi . ké­szültséget rendelt el. Ennek ellenére a ráckevei járásban már nem tudták megakadá­lyozni a belvíz pusztítását. Itt nyolc többségében vályog­ház dőlt össze, kettő pedig sűlyosan megrongálódott. A családokat még idejében szükséglakásokba költöztet­ték. Belvíz pusztít Szentend­re, Budakalász és Üllő belterületén is. A Szentendre-Pannonia tele­pen több házat vett körül a belvíz, de itt még kilakolta­tásra nem került sor, Budaka- lászon azonban két családnak el kellett hagynia otthonát. A belvíz sújtotta területe­ken mindenütt megkezdődött a védekezés. Szentendrén az elöntött pincékből szivattyúz­zák a vizet, Budakalászon a Barát pa­tak és a HÉV-vonala kö­zötti lakott területről nagy teljesítményű árokásó gé­pekkel vágják a leveze­tő csatornákat. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság is munkához lá­tott, több, másodpercenként 6—8 köbméter teljesítményű szivattyúval csökkentik a bel­vizek magasságát. IBUSZ-tervek Újabb külföldi társas-utazá­sokat szervez az IBUSZ. Már­ciustól újabb négyfajta tár­sasutazást iktat menetrendjé­be. Mindegyik több országot érint Résztvevőd először Bécsbe látogatnak éL, majd onnan Csehszlovákián, illetve Lengyelországon át térnek ha­za Budapestre. Több osztrák—cseh köruta­zást szerveznek majd a már­ciusi bécsi vásár alkalmából is, és ismét megteremtik a magyar túrdsták számára a szíriem és libanoni kirándulá­sok lehetőségét. A jövőben az IBUSZ II. Mártírok útján levő, a VI. Dalszínház utcai és a XI. Bar­tóké Béla úti irodáiban is le­lttel jelentkezni a külföldi társasutazásokra. Tavaly: 2600 beszélgetés Ünnepi találkák - telefonon TV. RANDEVÚK A Helyközi Távbeszélő Igaz­gatóság készül az ünnepi csúcsforgalomra. Karácsony­kor és Újévkor a külföldi te- lefonbeszélgetéátk száma jó- néhány ezerrel megszaporo­dik. Tavaly például csupán december 24-én 2600 euró­pai és tengerentúli telefon­kapcsolást hoztak létre, hogy a távoli rokonokat, ismerősö­ket élőszóval köszönthessék a hazaiak. Az idén is nagy forgalom ígérkezik. Az igazgatóságnak elsősor­ban a tengerentúli beszél­getések okoznak gondot, Egyenes út: Motor, sör, konyak, karambol, halál... ítélet: 2 év, három hónap Vogt Pál postai kézbesítő barátját, Oláh Kálmánt vit­te motorkerékpárján. Mi­előtt Vácról elindultak vol­na, sört ittak a vendéglő­ben és konyakot. Verőce határában ötvenkilométeres sebességgel szaladt a motor- kerékpár az úton — sötét­ben, vizes, sáros, csúszós úton. Egy kanyarban a ke­rékpár felszaladt az útpad­kára s Vogt hiába igyeke­zett onnét az úttestre visz- sza irányi tani Nekiütközött egy útszéli kőnek s felbo­rult. Vogt utasa, Oláh, súlyos fejsérüléssel került a kór­házba s ott meghalt. Vogt a Pestvidéki Járásbíróság elé került. A bíróság tegnap tárgyalta az ügyet s a köny- nyelmű motorost halált oko­zó veszélyeztetés bűntettében mondta ki bűnösnek. Két év és három hónapi börtönbün­tetésre ítélte s öt évre el­tiltotta a gépjárművezetés­től. Az ítélet ellen az elítélt és védője enyhítésért fellebbe­zett. Halálra gázolt egy kerékpárost Letartóztatták a felelőtlen autóvezetőt Tragikus végű közlekedési szerencsétlenség történt Ceg­lédtől néhány kilométerre, a 41-es számú útvonalon. Itt haladt édesapjának személy­autójával Hajdú Domonkos fővárosi fiatalember. Már be­sötétedett, de vezetés közben nem vette figyelembe a szem­ben jövő gépkocsik látást za­varó világítását. Nem csök­kentette a sebességet és elgá­zolta az előtte kerékpárral szabályosan haladó 65 éves Gyöngyösi Mihályt, a ceglédi Kossuth Tsz tagját. A szeren­csétlen ember olyan súlyos zúzódásokat szenvedett, hogy kórházba szállítása közben meghalt. A fiatalember fele­lősségét növeli, hogy az előt­te haladó kerékpáron szabá­lyos fényvisszaverő prizma is volt. Hajdú Domonkost gon­datlanságból elkövetett, halált okozó veszélyeztetés miatt, őrizetbe vették. — Ittas állapotban Rác­keve lakatlan területén Sztoits Antal éjjeliőr ke­rékpárral a vele szemben szabályosan közlekedő sze­mélygépkocsi elé kanyaro­dott. Az éjjeliőrt életve­szélyes sérüléssel szállítot­ták a mentők a Költői Anna Kórházba. hiszen azokat csak külföldi közvetítőállomások segítségé­vel tudják lebonyolítani. Ka­rácsonyra mintegy 250—300 tengerentúli .hívásra, számíta-, nak: Linz és London tran­zit központját már tájékoztat­ták az igényekről, s kérték az ehhez szükséges összekötteté­seket. A tengerentúli beszélge­tésekről egyébként a szűk le­hetőség miatt szinte percnyi pontosságú menetrendet ké­szítettek, s a hívó feleket a kapcsolás várható időpontjá­ról előre tájékoztatják. Mi-» vei a legtöbben 24-én és 31- én szeretnének telefonon ta- láJ'-Oznl távoli ismerőseikkel, elfordulhat, hogy az igények összetorlódnak. A posta ezért kéri a kö­zönséget, ha van rá mód­ja, hozza előbbre ünnepi beszélgetéseit. Az ünnepekben az európai beszélgetések lebonyolítása za­vartalannak ígérkezik, ele­gendő közvetlen összekötte­tés áll a közönség rendelke­zésére annál is inkább, mert a közületek forgalma az ünne­pek alatt szünetel. A lakosság „ellátásán” kí­vül a posta már most gon­doskodott a televízió és a rá­dió ünnepi igényeinek kielé- gitéséről. A rádiónak egyebek között szilveszterre Beccsel. Moszkvával, Varsóval, Pá­rizzsal, illetve az ottani stú­diókkal biztosított közvet­len jó minőségű összekötte­tést, a televíziónak pedig szilveszterre és új évre adnak négy-négy közvetlen külföl­di vonalat. mai nap TITO SCHIPA New Yorkban 75 éves korában elhunyt Tito Schi- pa, az operaszínpad egyik legnagyobb alakja. Hosszú évek óta cukorbaj­ban szenvedett, s néhány napja kórházba kellett szállítani. Holttestét el­hamvasztják és hazaszállít­ják Olaszországba. Világ­hírnevét Rossini, Donizetti, Bellini, Massenet és Verdi operáiban nyújtott kivéte­les művészi teljesítményei­vel alapozta meg. 1932 óta tagja volt a New York-i Metropolitan operának. 1954-ben mondott búcsút az operaszínpadnak, de szólóhangversenyeken az­után is többször fellépett. New Yorkban magán- daliskolát vezetett. KE7TÓS Ü/V//EP A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Mágnás Miska. Operettrészletek. 9.00: Pillantás a nagyvilágba. 9.20: Zenekari muzsika. 10.12: Pódium 65! 11.44: Orvosi tanácsok. 11.49: Kenessey Jenő: Keszkenő. 12.15: Nótacsokor. 13.00: Halak. 13.15: Carmen. 14.05: Falurádió. 14.35: Ravel: Három dal vegyeskarra. 14.44: Mi történt a héten a nagy­világban? 15.00: Csak fiataloknak! 15.35: Hétvége. 16.10: Villanófény­ben. 17.40: Holland fesztivál 1965. 18.52: Keménykalaposok. Zenés komédia két részben. 21.22: Népi zenekar játszik. 22.15: Táncol­junk! PETŐFI RADIO 14.00: Ágay Karola és Bartha Alfonz énekel. 14.35: Csúcsforga­lom a boltokban. 14.45: Szórakoz­tató orgonamuzsika. 15.05: Orvosi tanácsok. 15.10: Heti hangverseny- kalauz. 16.05: Táncdalok. 16.15: A csapat érdekében. Rádiójáték. 17.05: Hangverseny a stúdióban. 17.40: öreg galambok. 17.55: Nép­dalok» népi táncok. 18.30: Téli etűd. 18.45: A dzsessz kedvelői­nek. 19.05: Kálmán Imre operett­jeiből. 19.35: Közvetítés a Zene­akadémiáról. 21.05: Tizenhárom nap. 21.51: Cigánydalok, csárdá­sok. 22.15: A mű és közönsége. 22.29: Üj felvételeinkből. URH 18.35: Zongoraművek. 19.45: Könnyűzene. 20.35: Irina Arhipo­va és Jussi Björling énekel. 21.05: Zenekari muzsika. TELEVÍZIÓ 16.03: Világhírű rendezők. Lou- sianai történet. Magyarul beszélő amerikai film. 17.25: Hírek. 17.30: A Magyar Hirdető műsora. 17.40: Társak nélkül. Nyílt tárgyalás — a vidéken élő fiatalok problémái­ról. 18.40: A tv jelenti. Aktuális riportműsor. 19.20: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 19.50: Szombat es­ti konferansz. 20.00: Circo Med­rano. A hazánkban járt olasz cir­kusz előadása, képfelvételről. 21.40: Szabálytalan bűntény. Ma­gyarul beszélő angol film. 22.40: Tv-hiradó. 2. kiadás. Két évtized Budapesten 1965. december 18, szom­bat, Auguszta napja. A nap kél: 7.27, nyugszik: 15.54 órakor. A hold kél: 2.30, nyugszik: 13.32 órakor. Var ható IDŐJÁRÁS Változóan felhős, párás, he­lyenként ködös idő. Több­felé havazással, majd havas esővel. Mérsékelt déli, dél­nyugati szél. A hőmérséklet emelkedik. A legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 3—plusz 8 fok között. A lottó nyerőszámai: 50,53.54,61,79 KESZETEL 75 EVE, 1890. december 18-án született Veronában Sergio Failoni, ki­váló olasz karmester. Gordon­kaművésznek indult, majd ze­neszerzői tanulmányokat foly­tatott a milánói konzervató­riumban. Fiatalon, első színházi vezénylésével megalapozta hír­nevét. Nagyobb olasz daltársu­latok zenei irányítójaként külö­nösen nagy német operaszerzők és olasz dalművek tolmácsolásá­val tette nevét emlékezetessé. 1928-ban elhagyta Mussolini Olaszországát, új hazába köl­tözött. A budapesti Operaház szerződtette, amelynek egyik vezető karmesterévé vált. Itt működött húsz esztendőn át, 1948-ban bekövetkezett haláláig. Budapesten, az olasz szerzőkön, elsősorban Verdi operáin kívül Wagner operák és Bartók mű­veinek avatott dirigálásával szerzett maradandó emlékezetű élményeket a zenekedvelők ez­reinek. — K rizsán Ferenc me­gyei tanácstag ma délelőtt 10 órakor beszámolót, 12- től 13 óráig fogadóórát tart Mogyoródon. Szabó Elemér 11 órakor Kőrös- tetétlenen, Kiszely István Cegléden, Kőfalvi János Albertirsán, Tedás József - né Galgamácsán tart be­számolót Hétfőn Krizsán Ferenc Csömörön fogadóórát és beszámolót, Fazekas Er­nő Úriban, Bada Gyula Tésán, dr. Tóth Márton Pécelen, Tedás Józsefné Vácegresen beszámolót tart. — öt albizottság: állat­tenyésztési és legelőgazdál­kodás!, állategészségügyi és higiéniai, zöldségtermeszté­si és kertészeti, öntözési, valamint felvásárlási ala­kult a Dabasi Járási Ta­nács mezőgazdasági állan­dó bizottságának kebelén belül a munka hatásosab­bá tétele céljából. PRECIZITÁS — Hol szenvedte az első vereséget Napoleon — kér­dezi a tanár a diáktól. — A 147. oldalon. A Nagykőrösi Konzervgyár­ban, több évi szünet után, újból gyártanak készételt. 50 vagon pörköltöt, székely ká­posztát és rakottkáposztát ké­szítenek. Foto: Gábor — A ráckevei járás La­katos Péter munkásőr zász­lóalja ma délután 14 óra­kor tartja ünnepi évzáró ülését a Csepel Autógyár művelődési otthonában. Kö­szöntik a leszerelő és az új munkásőröket. Az ülés mű­sorral zárul. — A monori művelődési otthonban hétfőn reggel 8 órai kezdettel kerül sor me­gyénk függetlenített és tiszteletdíjas művelődési ott­hon igazgatóinak és könyv­tárosainak továbbképzésére. Ez alkalommal a népműve­lés és az iskola kapcso­latáról lesz szó. — A jugoszláv szőnyeg- és kisplasztika-kiállítás hét­főn délután nyílik meg az Ernst Múzeumban (VI., Nagymező utca 8.). — Irodalmi délutánt ren­deznek kedden délután % órai kezdettel a váci já­rási—városi könyvtárban. Czine Mihály egyetemi do­cens, József Attila díja* irodalomtörténész „A mai magyar líra” címmel tart előadást, s bemutatkozik a váci közönségnek Bihari Sándor költő. — Kucs Béla szobrász és Szánthó Imre grafikusmű­vész kiállítása vasárnap nyí­lik meg a szentendrei műve­lődési otthon klubjában. UJ URBELYEG A Postavezérigazgatóság közli, hogy december 20-án, „Az űrkutatás újabb eredmé­nyei” elnevezésű 10 forint névértékű bélyegblokkot bo­csát forgalomba. — Hát ez sem elég? — Mit gondolsz, nekem mammutfize- tésem van? (Pásztor rajza) £ OSTABONTÁS Felsőgödtöl — Esztergomig Emlékezetes ismeretterjesz­tő esten vettünk részt Kisala- gon. A művelődési házban meghirdetett előadás valóban sok élményt nyújtott. Pász- tory Lóránd, a váci járási IBUSZ-kirendeltség vezetője érdekes, színes ismertetőt tar­tott a Dunakanyar természeti szépségeiről, nevezetességei­ről. Több kisfilmet is vetítet­tek, amelyek tovább emelték az est sikerét. Kérjük, rendezzenek más­kor is effajta összejövetelt, ahol a kellemest okosan kötik össze a hasznossal. Vincze József KisaJag Laguna a pincében Kellemetlen meglepetésre ébredtek vasárnap reggel a bugyi telefongyári lakótele­piek. A Lenin tér 9-ben, amikor lementek szénért, tenger fo­gadta őket — méghozzá bű­zös tenger, mert a szennyvíz elöntött mindent. Ez egyma­gában is elkeserítő, de annál inkább az, mert minden té­len megismétlődik, s hatásos intézkedés nem történik. Ba­junkkal fordultunk már min­denhová, a KÖJÁL-hoz, 8 tanácshoz, az építőipari vál­lalathoz, de segítség sehonnan sem érkezik. Sajti István Bugyi lakótelep Mondjuk el a jót is Az ócsai földművesszövet­kezeti bolt már sok megro­vást kapott kisebb-nagyobb hiányosságaiért a lap hasáb­jain. Most dicsérni szeret­nénk, amiért reggel héttől es­te hétig tart nyitva. Nagyon előnyös intézkedés volt ez a bejáró dolgozókra nézve, so­kat segít rajtunk. Köszönettel a vásárlók •{fssssMrssssssssssssssssssMrssssssMri f Eleve \ \ \ | elvesztett per | ^ Nehéz ugyan belenyugodni, | § w de általában mindenki tudó- s , másul veszi, nincs orvosság a S 5 halál ellen. Am azt, hogy lé- § n tezik bár nem halálos, mégis ^ § gyógyíthatatlan betegség, ami- vei évekig elél az ember, meg s olyan amit a fiatal szervezel s s leküzd, az idő pedig már ^ s nem, sokak számára hihetet- ^ í len. Az orvost hibáztatják ér- ; te, sőt nem egyszer még kár- s * térítési pert is akasztanak a S { nyakába. Ilyen per foglalkoz- s ! tatta egy álló esztendőn át a S ! Pesti Központi Kerületi Bíró- § í ságot. Dr. H. Z.-né, 78 éves ; özvegyasszony indította meg s * egyszerre három kórház, a s ‘ Pest megyei Semmelweis, a S I Központi Katona, és a főváro- ^ I si Kun utcai kórház ellen. ^ ! Élete végéig havi ezer forint ^ ! járadékot és elmaradt kerese- ; te címén egyösszegben 152 s ; ezer forint megfizetését köve- N ! telte a gyógyintézetektől, merts ! mint állítja hibás kezelésük ^ 1 következtében vált munkakép- telenné. Keresetében előadta, hogy a ^ bal lábán jelentkezett visszér- s » tágulást még 1946-ban a Sem- X ; melweis kórházban injekciók- S ! kai kezelték, ezt követően a S ! bal lábán kiütést kapott, amit ! bár akkor meggyógyítottak, § • azóta többször kiújult. 1950. § ; márciusától júniusig megint a s ! kórházban feküdt, ezúttal S ! röntgenbesúgárzást kapott. Ké- s 1 söbb kiütése elfekélyesedett. ^ I 1958-ban hat hónapig volt a ; Kun utcai kórház plasztikai c » sebészetén, ahol többszöri s ; bőrátültetést hajtottak rajta S ! végre teljesen feleslegesen és § I eredménytelenül. Kórházról- * kórházra jár azóta, másutt is ! végeztek rajta hasonló műté- x > tét, de — a szerinte röntgen-S * besugárzástól keletkezett — S ! sebét nem gyógyítják meg. ^ A bíróság az Igazságügyi I Orvosszakértői Iroda szakvé- § ' leményét kérte ki ügyében. A 5 szakértő megállapította, hogy o 5 a felperes valóban teljesen § 5 munkaképtelen, ez azonban s 5 magas korának és az abból S 5 eredő különböző betegségei-S I nek következménye. Fekélyét ^ 5 az alacsony mennyiségű su- * gárkezelés nem idézhette elő, § ‘ a bőrátültetés eredménytelen- § 5 sége sem eredt orvosi műhi- s 5 bából. Hasonló volt azután az S S Egészségügyi Tudományos S S Tanács felülvizsgáló szakvél e- 3« S ménye is. Mindkét véleményt * ^ a szakértő orvosok tüzetes * & vizsgálata előzte meg. S A kerületi bíróság ezek után S S dr. H. Z.-nét keresetével most § S elutasította. A Pest megyei kórház, meg a többi sem tar- s tozik életjáradékot, sem más- s S félszáz ezer forint kártérítést s S fizetni neki. Ügyvédje meg S S sem fellebbezte az ítéletet, a ^ S per véget ért. Vajon most 8 már az idős asszony bele- § nyugszik-e abba, hogy beteg- § S Bégéért senki sem felelős, csu- X X pán magas életkora? Mert az s S öregség bizony sok bajnak § S forrása, önmagában is nagy § betegség, csak olyan nehéz el- x § hinni, megnyugodni benne, x Fellebbezésnek azonban helye n § nincs. s S Sz. E. 8 8 §

Next

/
Oldalképek
Tartalom