Pest Megyei Hirlap, 1965. november (9. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

aL cin Vita a csúcsértekezlet elhalasztásáról Vasárnap éjjel az Algírban tartózkodó afroázsiai küldött­ségek vezetői több mint nyolcórás tanácskozást tar­tottak, amelynek napirendjén a leendő csúcskonferencia szavazási módszerének meg­határozása, új országoknak — a Szovjetunió, Malaysia, Sin­gapore és néhány legutóbb függetlenné vált ország — az afroázsdai tömbbe való felvé­telére vonatkozó indiai ja­vaslat, és a csúcsértekezlet elha­lasztásának kérdése sze­repelt. Á vita középpontjába ez utóbbi probléma került, mert több küldött szerint nincs ér­telme részletesen foglalkozni az előbbi napirendi pontok­kal, amíg az elhalasztás ügyé­ben döntés nem született. A tanácskozáshoz közelálló kö­rök szerint elvben valamennyien hozzájárultak az elha­lasztáshoz, most már csak annak módo­zatairól folyt a vita. A mi­niszterek, illetve a küldöttsé­gek vezetői a vasárnap éj­szakai ülést hétfőn hajnalban magyar idő szerint 3.40 óra­kor végleges döntés nélkül felfüggesztették és újabb ta­nácskozásukat hétfő délután­ra tűzték ki. A külügyminisz­teri értekezlet valószínűleg kedden ér véget és akkorra várják az elhalasztást beje­lentő záróközlemény kiadá­sát is. Algéria november 1-én az algériai forradalom IX. év­fordulóján tartja nemzeti ün­nepét. Az ünnepségeken részt vettek az afroázsáai értekez­letre érkezett küldöttségek, ezért tűzték ki a megbeszélé­sek időpontját a délutáni órákra. SMKÉR ? Időnyerés - a „dolgok“ átgondolására Wilson hazaérkezett Afrikából PEST MEGYEI VIIÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA 1$ AMFGYEI TANÁCS l APJA IX. ÉVFOLYAM, 258. SZÁM AI1A 50 FILLER 1965. NOVEMBER 2. KEDD Tizenhat kasmír! falu lángokban Síisstri és A.fub iihtín sssópárbajt* Wilson angol miniszterel­nök — magyar idő szerint vasárnap este % 10 órakor érkezett vissza Londonba Accrából jövet. A londoni re­pülőtéren erős rendőrkordon őrizte az érkezés helyét. Rög­tön érkezése után Wilson nyilatkozott a sajtónak. „A rettenetes csapás, amely a múlt héten még közvetle­nül fenyegetett, úgy gondo* lom, elkerülhetővé vált, és idővel még elérkezhetünk a kérdés rendezéséhez" — mon­dotta az angol miniszterel­nök. Hangoztatta, nem katonai erőszak útján történő rende­zésre gondolt. A királyi bi­zottság megalakítása, amiben Smith-szel megegyezett, lehe­tővé teszi a szükséges idő-nye­rést a dolgok átgondolására. A pakisztáni hadügymi­nisztérium szóvivője szerint a hét végén újabb összetű­zések voltak pakisztáni és indiai csapatok között A szóvivő szerint a pakisztáni csapatok „visszalőttek és meg­öltek kilenc indiai katonát” Tithwal és Lahore körzeté­ben. A Kasmír Hangja nevű titkos rádióállomás, amely j Kasmírnak Pakisztánhoz va­ló csatlakozását követeli, va- ! sárnap azt jelentette, hogy I egy hindu vallási szervezet j tagjai felégettek 16 mu- I zulmán falut Kasmírban és Akit Fortuna várt Ezer forint az első újszülöttnek A nagyvilág éppúgy várta, mint a többi ezer és millió csecsemőt. Felsírt s ezzel je­lezte, hogy megszületett. Ám a fogadtatás nem volt közna­pi. Fortuna már várt rá... A zebegényi szülőotthon fő­orvosa előző este biztatta a várandós anyákat, igyekezze­nek, mert Mi jut a téli konyhára? 3030 vagon zöldséget, gyümölcsöt tárol a MEK szenti őrinckátai Űj Világ, és a tápiószentmártoni Kossuth Termelőszövetkezet. Érdemes tárolni, mert a MÉK a tárolásért, gondo­zásért általában kilónként 40 fillért fizet Mint érdekességet említet­ték meg a MÉK vezetői, hogy az idén tavaszi exportra — kísérletképpen — 400 va­gon sárgarépát és 200 vagon fejeskáposztát is tárolnak. <g. s.) a megye első újszülöttjét a szerencse várja. És a takarékossági világnap reggelén megszületett Együd Editke s így kikövetelhette jussát, amelyet egy nappal ké­sőbb, hétfőn délelőtt az OTP Pest megyei Igazgatóságának és váci járási fiókjának kép­viseletében adták át. — Úgy döntöttünk, hogy a világnap első megyei szülöttjét ezerforintos ta­karékbetétkönyvvel kö­szönjük ... A mama meghatott volt, alig jutott szóhoz. Átvette a szeg­fűcsokrot, s aztán első dolga volt dicsérni az ünnepeltet. — Nagyon rendes kislány, már szorgalmasan szopik... Még néhány szó. A mama elhatározta, hogy ehhez a pénzhez gyűjtögeti mindazt, amit később kis holmira, ru­hára kell költeni. A szobi járás kis községe, Perőcsény, nemsokára haza­várja a szerencse lányát. t. indiai vezetőket, hogy „nép­irtást követnek el” Kasmír­ban. Nasszer Conakryban Bamakóban és Kairóban egyidejűleg hozták nyilvános­ságra a közös közleményt Nasszernek, az EAK elnöké-, nek Maliban tett látogatásá­ról és Mobido Keita, mali: elnökkel folytatott megbeszé­léseiről. Nasszer elnök a közlemény­aláírása után Barnákéból Co— nakryba utazott. Fény expressz A világ leggyorsabb vasút­vonalán hétfőn új rekord szü­letett: Tokió és Oszaka között három óra és tíz perc alatt tette meg az 515 kilométeres utat a japán vasút büszkesége* a Hikari (Fény) expressz. Az átlagsebesség 153 kilométer volt: a 12 kocsiból álló fehér­kék szerelvényen 800 utas „re­pült” a japán fővárosból Oszakába: a vonat időnként 210 kilométeres sebesseggel robogott. SAIGON Díszszemle Saigonban hétfőn délelőtt a a dél-vietnami nemzeti ünnep — Ngo Dinh Diem rendszere megdöntésének második év­fordulóján — nagy katonai díszszemle volt A nemzeti ünnep alkalmá­ból a saigoni kormány rend­kívüli biztonsági intézkedéseket foganatosított, mivel tartott attól, hogy a Be Dúc dél-vietnami' falu el­len tévedésből végrehajtott, 48 halálos áldozatot és sok sebesültet követelő amerikai légitámadás miatti elkesere­dés Amerika-ellenes tünteté­sekhez vezethet. Incidensekre nem került sor, de a tömeg fásultan és közö­nyösen nézte végig a katonai parádét. TIZENHÉTEZER HEKTOLITERES PINCE A nagyüzemi szőlőtelepítés országszerte felveti a járulé­kos beruházások kérdését. A szőlő — elsősorban a bor­szőlő — feldolgozása megfe­lelő gépi berendezést és tá­rolókapacitást igényel, amelyről előre kell gondos­kodni. Ezt figyelembe véve a Bu­dafoki Borforgalmi Vállalat nagyarányú beruházást va­lósít meg Tápiószelén. A beruházás teljes összege ki­lencmillió forint, amelyből az idén négymilliót használ­tak fel korszerű borszőlő fel­dolgozó berendezésre* míg a további ötmillióból jövőre egy tizenhétezer hektoliteres tárolópincét építenek. \r, niíiháii halft A kaPitány Hévízre készül i\L mIUvIM) lull“ Ráckevéié? az „Óbudán“ Félházzal Soroksárig GYURI, A MATRÓZ elold­ja a hajókötelet, az „Óbuda” sípol és elindul a ferencvárosi vizeken. Ahogy elhagyjuk a MAHART-kikötőt, balról uszá­lyok, tehervagonok, farakások sorfala közt haladunk, jobb­ról pedig háztáji kukorica­szárak, kicsiny házikók és száradó fehérneműk integet­nek: „Jó hajókázást Tassig!” Hajónk tulajdonképpen nem •^ssssssssssssssssssssssssssssssssssss/sssss.'ssssssssswfffsss/srsssssssrssssssssss/sssssssrsssfssssssssssssssssss’sssssssssssssssssss/ A Szovjetunióban tartózko­dó Maurice Couve de Mur- ville, francia külügyminisz­ter október 31-én Leningrádból Szocsiba érkezett, és tárgyalt a szovjet vezetőkkel. A ké­pen: (balról jobbra) Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, M. Couve de Murville, P. Baudot, Franciaország moszkvai nagykövete és V. Zorin, a Szovjetunió párizsi nagykövete. (Telefoto) is hajó, hanem vízibusz. Egy hónappal ezelőtt nyugdíjba úszott a két öreg kis-dunai ! propeller s azóta az „Óbuda” bonyolítja le Budapest—Tass között a víziközlekedést. Ví­zibusz! Vajon mit szólna a kapitánya, ha buszsofőrnek nevezném, s mit az elegáns hajóellenőr, ha azt monda­nám neki: „Kérek Tassig egy retúrt, kalauz úr?!” Tán mérgében a Duna is hullá­mot verne és ködbe borul­na. Nem hívom ki a hajósok | s az elemek haragját, hadd ^ legyen sima az „Óbuda” ^ utolsó útja az idén. $ ELSŐ MEGÁLLÓ Erzsé- $ bet. Dagadt víkendszatyrok- ^ kai jönnek a vasárnapi ki- ^ rándulók. A hajó fűtött ter- ^ me csaknem megtelik. A fű- ^ tetlen dohányzóban is akad ^ egy-két utas — félházzal ^ úszunk Soroksár felé. ^ — Törzsközönségünk van — ^ mondja Nagy János, a vi- § toriás büszkén. ^ Lassan navigálunk a du- ^ naharaszti fűzek és csónak- ^ házak között Miért szeretik S az emberek a hajót ma, a | rohanás korszakában? § — Olyan romantikus... — ^ mondja Ica, egy mélyvörös ^ hajú, teltkarcsú leányzó, mi- ^ közben otthonosan simogatja ^ Feri fekete körszakállát. | — Van Majosházán egy ^ víkendházunk — világosít fel ^ Feri, s magyarázólag hozzá- § teszi: „Ica, a menyasszo- ^ nyom.. | FELBALLAGOK a kor- ^ mányfülkébe. Mi lesz, ha a ^ hajó utolsó útjáról is visz- | szatér? | A vitorlás és a matróz „vo- ^ nalhajóra” készül, amely jég- | zajlásig jár végig a Nagy­it Dunán. A hajóellenőr az új­pesti kikötőben, vagy a vám­mentes kikötőben teljesít téli szolgálatot. A gépész a hajó­val együtt pár hétig a kikö­tőben lesz, míg az „Óbuda” téli karbantartását el nem végzik. Utána ő is nagy­hajóra száll. A kapitány pe­dig, Hévízre megy, hogy ki­áztassa a Dunán szerzett reumáját. Majosháza. Csaknem min­denki leszáll. Egymásba s a csomagokba kapaszkodva men­nek a párok a víkendházak felé. Elhúzunk egy öreg la­dik mellett. Orrában motor­csónak, fenekén gubbaszko- dó, kucsmás, vén pecás. Már- tonban Barna úr lép partra, egy csepeli maszeklakatos, az­tán Kovács elvtárs, a vas­mű revizora. Ketten mara­dunk Lénárt Jenővel, egy bronz arcú martinásszal, aki kétnapos horgászással űzi majd el a kohók forróságát. Ráckevén elfog a magány. Menekülök a HÉV-re. Az egyedüllétet is jobban lehet bírni emberek között. (andrás) TŰZ o „műutcában" Hollywoodban a „Nevada Smith” című vadnyugati film forgatása alkalmából a szabad ég alatt bankettet rendeztek. A rendezvényen híres film­csillagok és körülbelül 1500 vendég vett részt, hirtelen az egyik „műutca” végén 60 mé­ter magas láng csapott fel. A helyszínre érkezett 80 tűzoltó­nak csak mintegy kétórás megfeszített küzdelem után sikerült a tűz megfékezése. A károkat 250 000 dollárra be­csülik. Az idei év nem kedvezett B. zöddség-gyümölcstermesz- tésnek. Most az ősz nagy feladat elé állította ezért a felvásárló kereskedelmet. A napokban beszélgettünk a MÉK vezetőivel, akik — a többi között — elmondották, hogy a nehézségek ellenére — néhány cd'bkféle6ég (vörös­hagyma, alma, savanyított csemegeuborka stb.) kivételé­vel — biztosítják a megye la­kosságának téli zöldség- és gyümölcsel^átását. . A tárolás teljes lendülettel i folyik. Burgonyából a me- j gye lakossága részére — | amennyiben az import ide jé- | ben megérkezik — 1700 va- j gonna! tárolnak. Ez bőven fe- j dezi a szükségletet. Hasonló 1 a helyzet káposztából, amely- j bői előreláthatólag 440 va- : gonnal tárolnak, vegyes zöld- i ségből (zeller, kelkáposzta, : cékla, karalábé) szintén lesz ] elegendő — 181 vagon kerül j a vermekbe. Sárgarépából 1 547, petrezselyemgyökérből 52 • vagont tesznek el. Vöröshagymából, almából ! sajnos, nem tudják bizto- j sítani a teljes szükségle- j tét, mintegy 50 vagon almát tá- i rolnak. A vöröshagyma rotha- j dósa nagy mérvű, ezért ne- ; hezen tárolható. összesen 240 vagon káposz- j tát és 50 vagon vegyes zöld- | séget savanyítanak a gyóni és a csepeli üzemekben. Sajnos, csemegeuborkából, cseresz­nye- és cecei paprikából a tervezettnél kevesebb kerül tartósításra. A MÉK a tsz-ek- kel is szerződött — mintegy 50 vagonnal — savanyú ká­posztára és vegyes zöldségre. A téli tárolásba a terme­lőszövetkezeteket is bevonták. Bértárolást vállalt — a többi között — a dunaharaszti Ezüstkalász. a taksonyi Egye­sült Erő, a kakucsi Lenin, a \ francia lülüpiinisiter a Szovjetunióban számos muzulmánt megöl­tek. Sasztri indiai miniszter- elnök hétfőn kijelentette, hogy kormánya elvben hozzájá­rul a fegyveres erők köl­csönös visszavonásához a tűz- szüneti vonal térségében. Sasztri megismételte azt az indiai álláspontot, hogy Kasmír India szerves része. A kasmíri kérdést nem lehet felvetni, mielőtt a katonai tűzszünet és a csapatvissza­vonások kérdése meg nem oldódik — mondotta. Ajub Khán pakisztáni el­nök hétfőn szokásos elsejei rádió­beszédében kijelentette, hogy a tűzszünet India és Pa­kisztán között még a csa­patok kölcsönös visszavonása esetén sem biztosíthatja tar­tósan a békét, ha nem szün­tetik meg a viszály alapvető okát. Ajub Khán azt állította, hogy a kasmíri kérdés „világ­méretű problémává nőtt". A pakisztáni államfő szerint az országba: eddig 80 000 me­nekült érkezett Kasmírból. Ajub Khán azzal vádolta az

Next

/
Oldalképek
Tartalom