Pest Megyei Hirlap, 1965. szeptember (9. évfolyam, 205-230. szám)

1965-09-01 / 205. szám

Nasszer befejezte f PEST tárgyalásait MEGYEI VILÁG NOinHUU, EGYESÜLJETEK! MOSZ K v A Kedden a Kremlben befe­jeződtek Nasszer és a szov­jet vezetők tanácskozásai. Az utolsó megbeszélésen részt vett Leonyid Brezsnyev, Alek- szej Koszigin, Anasztasz Mi- kojan és több más személyi­ség. Nasszer, az EAK elnöke és a kíséretében levő személyi­ségek kedden látogatást tet­tek a páncélos alakulatok akadémiáján. Az arab vendé­gek megtekintették az in­tézet laboratóriumát és a páncélos parkot. Gamal Abdel Nasszert el­kísérte Polubojarov, a pán­célos alakulatok marsallja és több más magas rangú szov­jet katonatiszt, MIKOJAN TÁVIRATA JOHNSONHOZ Moszkva Anasztasz Mikojan, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsá­nak elnökségének elnöke táv­iratban fejezte ki jókívánsá­gait Johnson amerikai el­nöknek abból az alkalomból, hogy Cooper és Conrad amerikai űrhajósok a Gemi­ni—5 fedélzetén sikeresen be­fejezték Űrrepülésüket. AZ MSZMP PtST MEGYEI BIZOTTSÁGA "E 'S A .‘MEGY El T A N Á C S. I A P J.A IX. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ARA 50 FILLER 1985. SZEPTEMBER 1, SZERDA Ma nvíük a mezőgazdasági ujtiókiállííás Díjat nyert a gödöllői lú gép Közönség előtt: a vexeiö nélküli traktor, a csatorna* nyitó eke, a szalmalehúzó keret A Pest megvei kép v i se I oes«por t Iá tóga t á sa a Fóti (*vei*mekvárosbaii Az országgyűlési képvise­lők Pest megyei csoportja kedden megtekintette a Fóti Gyermekvárost. Részt vett a látogatáson Cservenka Fe- rencné, az MSZMP Pest me­gyei Bizottságának első tit­kára, Tausz János belke­reskedelmi miniszter, Varga Péter, a Pest megyei Tanács elnöke, valamint dr. Sántha Anna, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizottságának titkára. A látogatókat Barna Lajos igazgató kalauzolta é® rész­letesen ismertette velük az intézmény életrendjét, neve­lési céljait. Válaszolt a kép­viselőcsoport tagjainak kér­déseire, majd a vendégek megtekintették a gyermekvá­ros iskoláit, óvodáit, kollé­giumait, megismerkedtek az egészségügyi és sportlétesít­ményekkel. merkedtek meg az érdekes ki­állítás anyagával, s a 234 min­tapéldány között e sorok írója ölömmel fedezte fel a me­gyénk területéről, intézmé­nyeiből, gazdaságaiból szár­mazó újításokat. így például láthattuk a gödöllői Agrártu­dományi Egyetem gépi és kézi nagyüzemi libatömő gépét, ugyancsak az egyetem kom- bájnszalma-lehúzó keretét (mind a két újítás díjat nyert), vagy dr. Faragó Ferenc ad­junktus és dr. Petrasovits Im­re docens különleges talajvé­dő és talajművelő eszközét. De találkoztunk Albert István Alagon és Herceghalmon ki- kisérletezett vezető nélküli traktorával, illetve a traktor­vezérlő automatával, amely most már rövidesen alkalma­zásra kerül. Az öntözőberen­dezésekkel rendelkező mező- gazdasági üzemek számára igen hasznos lesz Popovics László, a Kiskunlacházi Gépállomás dolgozójának műanyagcsö- fejelő szerszáma, amellyel rö­vid idő alatt újból használha­tóvá lehet tenni az eltörött műanyag öntözőcsöveket. Ugyancsak jelentős a Közép- dunavölgyi Vízügyi Igazgató­ság csatornanyitó ekéje. Per­sze, a többi ötletes újítás és találmány is sok hasznos gon­dolatot ébreszt majd a láto­gatókban. A mezőgazdasági kiállítás területén (Budapest, Albertir- sai út 10.) ma délelőtt nyitják meg az újító kiállítást, amely­nek az a célja — mint Fekete János főigazgatóhelyettes mon­dotta —: minél több mezőgazdasági szakember Ismerkedjék meg a kiállított anyagok­kal, s azt igyekezzék a maga területén alkalmazni, A kiállítás szeptember 11-ig naponta 9 órától tart nyitva. Délelőtt — elsősorban az álla­mi gazdaságok, gépállomások szakemberei tekintik meg, dél­után két órától kezdve pedig a nagyközönség előtt is nyit­va lesznek a kiállítás kaput. A belépés díjtalan. ft* P. SZEPTEMBERI KAPUNYITÁS P iros szegfűk, fehér kardvirágok, sarga dáliák. Ez szeptember. Ro­pogós-friss táskák, nyom- daszagú könyvek, először hegyezett ceruzák. Ez is szeptember. Öreg és még festékszagot lehelő iskolák, régi és új tanítók-tanárok, mosolygó és elpittyedi, ki­váncsi és izgatottan érdek­lődő gyermekarcok, kated­ra, tábla, pedellus, csengő- szó — ez mind szeptember. Három boldog hónap gondtalan és örömteli erő- gyűjtése-pihenése után ma reggel újra felberreg­nek a csengők, tndám zsi- bongással telitödnek az is­kolák. Vj tanév kezdődik, új fogadalmak szüleinek, nekibuzdulások, bizonyta­lan első lépések, tétova pá­lyakezdés. Megyénkben több mint tizenkétezer első osztályos kisdiák lépi át ma először az iskolák küszöbét. Egy kicsit bizakodva, egy kicsit szorongva, de mindenkép­pen nagy várakozással. Fordulópontjához érkezett induló életük. Mától ismer­kednek olyan ,új fogalmak­kal, mint a kötelesség, a pontosság, a felelősség, a rend. S mától kezdve a ké­peskönyvek eddig titokza­tosnak hitt világa lassan, fokozatosan elveszti cso­dáit, az apró, furcsa kis bogarak előbb betűkké, az­tán szavakká, értelmes mondatokká formálódnak majd előttük. A titok nem lesz titok többé — tudássá, ismeretté alakul. És a tizenkétezer új kis­diákkal egy időben másfél­száz pedagógus életében is fordulópontot jelent a mai nap. Először lépnek önál­lóan, teljes értékű nevelő­ként, munkájuk iránti kö­telező felelősségérzettel, a katedrára, hogy továbbad­ják a kővetkező nemzedék­nek az egyetemes emberi kultúra összegyűjtött kin­cseit. A hétköznapok szür­ke sorában ünneppé fénye- sedik számlikra ez a más­kor egyhangú, szerdai nap. A pályakezdés felemelő ünnepévé. -' J z új tanév legfőbb rx célkitűzésé! ezúttal is a már évekkel azelőtt meg­szabott feladat: közelebb az élethez. A keza’eti bizta­tó lépéseket n megtettük már, hogy ne legyan többé holt ismeretanyag mind­az. amit fiaink és LZA- nya-inlc megtanulnak az is­kolában. Ne legyen szá­mukra többé idegen a gyár, a mezőgazdasági üzem és legfőképp a mun­ka, ha maguk mögött hagyják majd az alma mater falait. És ne legyen számukra idegen az embe­rek közössége; együtt vég­zik majd dolgukat, köteles­ségüket apáikkal és anyáikkal, s építik, formál­ják tovább azt a társadal­mat, amely felnevelte őket. Az élet örökösen válto­zik, módosul, mozgásban, fejlődésben van. Ehhez kell igazodnia iskoláink oktató-nevelő munkájának. Ma már általában ehhez is igazodik. hogy minden megtanult ismeret jól hasznosítható legyen az életben. M a reggel óta újra élet zengi be az általános és középiskolákat, hogy tiz hónapon át tartó szorgal­mas tanulással tudásban és emberségben erősödve készüljenek diákjaink a nagy iskolára. Az életre, amelyben már önállóan kell hasznositaniok meg­szerzett ismereteiket, s amelyet csak úgy formál­hatnak a maguk elképze­lései szerint, ha becsület­tel felkészültek rá. P. P. Háromszáz ember a mezőn \api nyolc—tizenkét ragon zöldáru • 3Zég kazladnak Száz ragon silót készítenek * Őszi előkészületek! « zsántboki Petőfi Termelőszövetkezetben A B-52-esek állandó jellegű bevetését tervezik Újabb szőnyegbombá Dél- Vietnamban Diáktüntetések a behívások miatt - Sikeres partizántámadások Megy a dollár vándorútra (Munkatársunk telefonje­lentése) A zsámboki Petőfi Termelő- szövetkezetben a földeken szorgoskodik a tagság nagy része, mert a kertészetben még tart a szezon. Makádi Ist­ván, a termelőszövetkezet el­nöke tájékoztat bennünket er­ről: — Naponta mintegy 280— 300 ember szorgoskodik a zöldségtermesztésben és az egyéb mezei munkában. Most a paradicsomot és a paprikát szedik. Ez a munka — úgy hírlik — addig tart, amíg a jó idő, azaz alaposan bele­nyúlik az őszbe. — Elkéstek talán a palántá­zással, vagy az egyéb mun­kákkal? — Szó sincs erről. Paprika és a paradicsom termesztési il­letve értékesítési tervünket már teljesítettük. Nem is olyan kis teljesítmény ez, ha figyelembe vesszük, hogy pél­A dél-vietnami hazafiak el­pusztították a kormánycsapa­tok egyik helyőrségét kedden a hajnali órákban. Nyugati hírügynökségi jelentések sze­rint a támadás nem sokkal éj­fél után kezdődött meg a Saigontól 530 kilométer­nyire északkeletre fekvő An Hoa ellen. Amikor néhány órával később Da Nangbó! felderítő gépeket küldtek a helyőrség fődé, a pi­lóta azt jelentette, hogy An Hoa lángokban áll. A Chu Lai amerikai tenge­részgyalogos-támaszponttól 20 kilométernyire délkeletre le­vő helyőrséget a UPI szerint 100 kormánykatona védelmez­te. Sorsukról nincs hír, de veszteségük alighanem rend­kívül nagy. Amerikai katonák nem voltak velük. A helyőrséget környező vidéket már régóta szi­lárdan ellenőrzik a dél­vietnami hazafiak, leszámítva Chu Lait, ahonnan kiindulva két héttel ezelőtt az amerikai tengerészgyalogosok — nyugati hírügynökségek szerint — sikeres akciót haj­tottak végre ellenük, de még­sem tudták felgöngyölíteni a számukra állandó fenyegetést jelentő partizánerők zömét. Egy amerikai katonai szó­vivő kedden bejelentette, hogy szombaton és vasárnap a Guam csendes-óceáni sziget­ről felszálló B—52-cs amerikai „légi­erődök” dél-vietnami te­rület fölött végrehajtották a tizenharmadik és a ti­zennegyedik szőnyeg­bombázást. A B—52-es óriásgépeket — mint tájékozott körök tudat­ták a UPI tudósítójával — a közeljövőben naponta bevetik majd. Az Üj Kína hírügynökség jelentése szerint Nguyen Huu Tho, a DNFF elnökségének (Folytatás a 2. oldalon) Lemondott a dominikai Imbert-junta A döntés oka: a vasárnapi incidens KAPUNYITÁS ELŐTT dául paprikából másfél millió forint bevétel volt a terv. Amikor azt mondom, hogy ad­dig tart a paprikaszedés, ameddig a jó idő, akkor arra gondolok, hogy még jócskán túlteljesíthetjük a bevételi tervünket. Ugyanez vonatkozik a pa­radicsomra is, mivel a holdan- kénti 150 mázsás tervet már ennél a növénynél is teljesí­tették. Mindkét kertészeti növény jól fizet, hiszen még hete­kig lehet szüretelni, na­ponta 8—12 vagon zöld­árut csomagolnak ládák­ba. A többi mezei munka közül a kazalozást és a silózást emlí­ti meg az elnök. Az előbbinek a végén, az utóbbinak pedig az elején tartanak, azaz a ka­zalozást a héten befejezik, a 'silózást pedig tegnap kezdték meg. A tsz három járvaszecs­kázóval kívánja betakarítani 65 hold silókukoricáját, de egyelőre csak két gép műkö­dik. Mivel saját gépekről van szó, rajtuk múlik az is, hogy mikor silózhatnak majd tel­jes erővel. Száz vagonos terv­ről lévén szó, nem lehet kö­zömbös ez. Egyre inkább előtérbe kerül az őszi vetés is a termelőszö­vetkezetben. A vetőszántást teljes erő­vel, azaz négy saját és egy gépállomási traktorral végzik. Az őszi vetési terv 1100 hold, azaz ekkora területen kell a vetőszántást is elvégezni. Teg­napig az eredmény: 450 hold. Általában a tervezett kö­rül alakul a tagság közös, Illetve egyéni jövedelme, bár titkon itt is túlteljesí­tést remélnek. Annyi máris tény, hogy a jól dolgozó tagok napi jövedel­me eléri, vagy meghaladja a 70—80 forintot. Ez a titka an­nak, hogy a tagság nagy része szorgalmasan dolgozik a zsámn- boki Petőfi Termelőszövetke­zetben. Nagymiklós István Itt-ott már hallottunk róluk: szélesebb körben való elter- I jesztésükre azonban mind ez | ideig nem került még sor. j Ezért tárja most a nyilvános­ság elé a Mezőgazdasági Ki- j állítási Iroda a jelentősebb és beveze­tésre kívánkozó mezőgaz- j daságj, erdészeti, vízügyi, t munka- és balesetvédelmi újításokat. I A sajtó képviselői tegnap is­Santo Domingo Imbert tábornok úgyneve­zett nemzeti újjáépítési kor­mánya hétfőn este a rádión és ! televízión keresztül be­jelentette lemondását. | A jobboldali juntához két tá- i bornok és három polgári sze- \ mély tartozik. Imbert tele- : vízió nyilatkozatában kije- i lentette, hogy a junta tagjai helyükön maradnak, mint ügyvivő kormány, | j mindaddig, amíg létre nem i jön az ideiglenes kormány, ! ö a maga részéről azonban : haladéktalanul visszalép. ; A jobboldali junta megle- j petésszerű lemondása köz- 1 vétlenül azután következett : be, hogy a polgárháborúdúlta : Dominika fővárosában súlyos i incidens történt. Vasárnap éjjel *— mint már jelentettük — az Amerika-közi csapatok állásaiból aknatűzzel és automatafegyverekkel lőt­ték az alkotmányos erők állásait. I A kialakult tűzharc több ha­lálos áldozatot követelt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom