Pest Megyei Hirlap, 1965. augusztus (9. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-26 / 200. szám

PEST MEGYEI YILÄ6 PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Patronus kerestetik IX. ÉVFOLYAM, 200. SZÁM FILLER AUGUSZTUS 26, CSÜTÖRTÖK Befejezéshez közeledik a cséplés is (Foto: Gábor) | s Húsz évvel ezelőtt írták alá az első magyar-szovjet árucsere-megállapodást A magyar—szovjet gazdasá­gi kapcsolatok fejlődésének jelentős évfordulója augusztus 27-e. Húsz évvel ezelőtt jött létre a két ország között, a felszabadulás utáni első áru­csereforgalmi megállapodás. Ez az egyezmény 30 millió dollár értékű forgalommal szá­molt. Azóta a magyar—szov­jet árucsere értéke meghar- mincszorozódott, s ez évben már az export-import forgal­ma megközelíti a 900 millió rubelt. Diáktüntetések a dél-koreai—japán szerződés miatt; SZÖULBAN KIHIRDETTÉK A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOTOT A kormány az egyetemek bezárásával fenyegetőnk Egy badosztálynyi katonát vezényeltek a fővárosba . Szöulban már az ötödik napja folynak a véres utcai tüntetések a kormány politi­kája ellen, nevezetesen a dél­koreai—japán szerződéi miatt. Hírügynökségi jelentésekből kitűnik, hogy a több ezre« diáktünteté­sek következtében a kor­mányzat már létében is fenyegetve érzi magát. Mint a UPI írja, Pák Csöng Hí köztársasági elnök szerdán megbeszélést folytatott had­ügyminiszterével és a vezér­kari főnökkel. Arról tárgyal­tak, hogy esetleg elrendelik a had­Az idén eddig t 10 millió totó—lottószelvény forint nyeremény „Szerencsés“ Járások: a gödöllői, a ceglédi és a váci A szerencsében bízók tá­bora változatlanul nagy, sőt még tovább növekedett: Pest megyében az idén csaknem 10 millió toto- és iottószel- ! vényt vásárolt a lakosság. Divatbemutató fiataloknak FŐ: A KÉNYELEM Fekete—fehér szín a divat — Fiúknak hosszú, hasítékdíszes zakó gesztenye színű öltöny, ame­lyet csillámszálacskák tesz­nek fényessé. A zakó hosszú, nyújtott, hasítékdísz jellemzi. A sportkabátoknál egy hasí­ték, az .alkalmiaknál kettő, és a karcsúsítás is erősebb. A nadrág egyenes, szélessége a combbőséget követi. A kiállítást, amely szeptem­ber 1-ig tart nyitva, érdemes megtekinteni mind a szülők­nek, mind a fiataloknak. ; ; Sz. A. Ebből a túlnyomó többséget — 8 millió 400 ezer szel­vényt — a lottózók vettek meg hétről hétre. Érdekes adat; a fővárosban vásárolt szel­vényeket nem számítva, a megyében eddig 10 millió forint nyereményt vettek kézhez a szerencsés nyer­tesek. Közülük a pálmát a budai já­rás egyik kis községében la­kó család vitte el; mint ahogy arról beszámoltunk, egy ötös találaté szelvényük­kel, a IS. játékhéten össze­sen 2 410 000 forintot nyertek. Akadtak olyanok is, akiknek négyes találatuk volt: het­venöt lottózó 6 312 000 forin­tot nyert ebben a kategóriá­ban. Teljesen véletlen, de a szerencse — a statiszti­ka szerint — a legtöbb­ször aN gödöllői, a ceglédi és a váci járásban jutal­mazta a benne bízókat. Jelentős értékhez jutottak azok is. akiknek szelvényeit időközönként tárgynyere- mény-sorsolásokon húzták ki a kerékből: öröklakást, autót, értékes fogyasztási cikkeket 2 270 000 forint értékben ve­hettek át az első félévben a szerencsés Pest megyei lot­tózók. sereg teljes mozgósítását a válság leküzdésére. Pák magához kérette pártjá­nak vezetőit is. A köztársasági elnök a ké­sőbbiekben rendkívüli minisztertaná­csot tartott és a tünteté­sekkel előállt helyzetről tárgyalt kormányának tagjaival. Szerdán délelőtt ismét ösz- saesen körülbelül tízezer egye­temista és középiskolás diák volt az utcákon. Az egyik két­ezer főnyi tüntető csoportot négyszáz katona verte szét puskatussal és könnygázgrá­náttal. Ez az összeütközés volt az első eset, hogy a kormány egy zászíóaljnyi katonasá­got — tábori csendőrséget — vezényelt ki a tömeg ellen. Az akció közelében a hírügy­nökségi tudósítók még több száz, készenlétbe helyezett ka­tonát láttak. A főváros különböző pont­jain, az egyetemek és főisko­lák közelében egyidejű tünte­tések zajlottak le. A Kuk egyetem háromezer diákja, a Han Jang főiskola ezer hall­gatójával együtt több óráé kö­(Folytafás a 2. oldalcnt} O lvasom a lapban: a na­pokban kiosztották a megyei képzőművészeti ki­állítás díjait. A hír annál is inkább örvendetes mert az Állami Lektorátus a vártnál több művet talált alkalmasnak a díjazásra. Ez a tény bizonyít: a me­gyénkben élő és alkotó művészek érdemesek a patronálásra. Az ország egyetlen me­gyéje sem rendelkezik any- nyi jó, országos hírű író­val, költővel, képző- és iparművésszel, mint Pest megye. Hogy csak a legna­gyobb neveket -említsem: a Kossuth-díjas Barcsay Je­nő, Czóbel Béla, Kmetiy János festőművészek, az ugyancsak Kossuth-díjas Gór ka Géza keramikus, a Munkácsy-dijas Mihálcz Pál festőművész, a József Attila-díjas Áprily Lajos, Cseres Tibor, Csuka Zol­tán. És sorolhatnám még tovább a neveket: Fábián Zoltán, Falu Tamás, Jékely Zoltán, Karinthy Ferenc, Szeberényi Lehel, Szent- iványi Kálmán, Török Re­zső, Végh Dezső. Aztán szí­nészek, énekesek és zene­szerzők. . Valamennyiüknek házuk van a Dunakanyar­ban vagy a megye más vi­dékén . Harminc, húsz, vagy éppen csak egy éve élnek közöttük, de teljes szívvel ixillják a magukénak ezt a tájat. Itt készülnek új sze­repeikre, itt festik, írják, szerzik új műveiket. Ha számvetést készíte­nénk, talán a félszázat is elérné a számuk. A megyé­ben élő hivatásos, országos hírű művészek száma. S hozzájuk csatlakozik még egy sor, a megyéből indult, ma i® a megyében élő ós alkotó fiatal és kevésbé fiatal művész. Többek kö­zött a mostani képzőművé­szeti kiállítás díjazottjai. Ennyi avatott művész együtt — nagy erő. Még­sem sokat törődünk velük. Nem kérjük segítségüket, meg sem kíséreljük össze­fogni, a megye ügyeiért munkálkodtatni őket. Ha­sonlatosak vagyunk a pa­zarló nagyúrhoz, pedig semmi okunk nincs rá. Más, művészekben és mű­vészetekben sokkal szegé­nyebb megyék sokkal töb­bet áldoznak, sokkal in­kább igénylik művészeik támogatását. lyt ekünk talán nem len- 1T ne miben? Itt van például a Dunakanyar, ha­zánk egyik legszebb s máig is legkihasználatlanabb természeti szépsége, adott­sága. Nem lehetne például csatasorba állítani a me­gyében élő művészeket gyorsabb, eredményesebb felvirágoztatásáért? Fel­kérni őket — hivatalosan és megyei szinten! — hogy írjanak a Dunakanyarról minden lapban, szólalja­nak' fel minden fórumon, népszerűsítsék és segítsék ügyének előbbre lendíté­sét? Vagy kiadatni egy olyan művészeti antológiát, amely versben és prózá­ban, rajzokban és fényké­pekben mutatná be ország­világ előtt ezt a varázsoe szépségű tájat? Nem lehet­ne pályadíjakat kitűzni olyan művészi alkotások ihletésére, amelyek a Duna­kanyar vagy a megye más tájainak változó és szünte­lenül alakuló életét tárnák az emberek elé? És sorol­hatnám még hosszan a le­hetőségek egész sorát. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint a gazdag szegények, akik nem tudnak mit kez­deni értékeikkel.' Tény, hogy az elmúlt nyolc esztendő alatt tör­téntek már kísérletek a megye művészeti életének kialakítására. De egy-egy kísérlet után mindig hosz- szan tartó megtorpanás következett Sőt, még olyan, már meglevő érté­ket is veszni hagytunk, mint az öt esztendeig sze­repét jól betöltő színház. P atrónus kerestetik... Pa trónus, aki a sok­évá kísérletezés után végre hosszabb távon is tenne valamit s nemcsak olykor­olykor, alkalmanként. Hogy ki lehetne ez a pat­rónus? A megyei tanács. Méghozzá a legfelsőbb szinten. A művészek és művésze­tek összefogása megérné az áldozatot és a fáradtságot egyaránt. Sok jó, mai éle­tünk problematikáját tük­röző mű születhetne nyo­mában. P. P. Exportál a P Szállítmány Lengyelországba Tisztálkodik az Állami Népi Együttes Jó tanács és kérés —> Vitathatatlan újdonság: exportál a Patyolat. — így is mondhatnánk, de azért nem ez a pontos meg­határozás. — Tehát? — Két vagonra való export méteráru csoma­golását vállaltuk a gö­döllői ruhatisztító köz­pontban. — Hogyan került éppen ide? '/*S/frSS/SSS/SSSfSSSSSSSSfS/SSSSSSSSSSSS//fSSSSSSSSSSSSS7JVSS/AiV, — Nálunk is van uborka- szezon. Erre az időre két­hónapos munkalehetőséget biztosítottunk 8—10 ember­nek a jelzett vállalással. — Mikor indul a vonat? §. — Csütörtökön, vagy pénte- § ken elkészülünk és a jövő § héten már Lengyelországban | van. ^ — Ez persze intervallum, i ha dicsérendőén ügyes is. |Milyen a köznapi program? ^ — Ritkaságszámba megy és | bizonyára mindenkit érde- |kel: nálunk tisztálkodik az | Állami Népi Együttes. Per- | sze ez a ruháira értendő. A tengerentúl porát, leg­utóbbi külföldi kőrútjuk után nekünk kell ki­venni az értékes ruhák­ból. | A jelmezek hímzett, broká- ^ tos munkák. ^ — S a „közemberek”? \ — A lakosság 14 nap után ^ kapja meg tisztítandó hol- > mijét. í — Nem hosszú az idő? \ — Le igen, ha lenne ele­$ gendő jármű, nyolc napra ^ redukálhatnánk. Addig is fo- | gadják el feleink jótanács- J ként és kérésként egyúttal; ! néhány nappal előbb adják g be ruháikat, ne maradjon : az utolsó pillanatra. ! •— S a közönség elégedett? \ — Általában igen, de van | A S i Tüntetés a vietnami háború ellen. ääkSs egyetem épülete előtt, miközben Hubert Hum phrey alclnök az épületben az országos diák­szövetség ülésén beszélt. (Rádiótelefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) jogosnak látszó panasz is. Az esetek java részében arról van szó, hogy, va­laki a kelleténél hosz- szabb ideig hordja ru­háját s az nagyon bepisz­kolódik. A tisztítás ilyenkor nem jár a kívánatos eredménnyel és bizonyos fokig még a ruha is kárát látja. — Panaszok? A legfontosabbra már or­voslást kapunk. Képzeljék el, hogy napi húsz hektoliter vizet lajttal hordünk fel ide. Elkészült a 112 méteres kút és nemsokára használatba vehetjük. Amíg beszélgettünk, leg­alább két tucatra ' való ru­ha nyerte vissza eredeti szí­nét és tisztaságát. Napi két­száz tétellel szolgálja a la­kosságot a Pest megyei Pa­tyolat. IVlagyar autóbusz Prágában A magyar Ikarus-cég kép­viselői kedden bemutatták Prágában a városi közleke­désre készült Ikarus—180-as autóbuszt. A 180 utas befo­gadására alkalmas, 16,5 mé­ter hoisszú, 2,5 méter széles és majdnem 3 méter magas busz próbaüzemeltetés cél­jából egy hónapig lesz Prá­gában. Ifjúsági bemutatót és kiállí­tást rendeztek tegnap a Divat­csarnok Lotz-termében, a Bel­kereskedelmi Minisztérium, a Divatcsarnok és a Ruhaterve­ző Vállalat közreműködésé­vel. A bemutatón csaknem 40 darab ruha és kellék szere­pelt. — Kettős célunk van — mondta Vámos Magda, a Ru­házati Mintatervező Vállalat tervezője —, egyrészt a már . kapható dolgokat bemutatni, ' másrészt pedig felhívni a szü- 1 lök és a diákok figyelmét a kiállítás fontosságára. A bemutatott ruhadarabok 5 a jövő divatirányát jelölték | meg: § az alkale^ak mcgíele- | lóén íTTözködjcnek a fia- § (alak is. $ Mindenre a kényelmes öl- ^ tözés nyomta rá bélyegét. ^ Ezért a női ruháknál a fö- s hangsúlyt az enyhe karcsúsí- ^ tásra helyezték. A ruhák ké- ^ nyelmesek, szabad mozgást | biztosítanak, s egyben a di-1 vatot.is követik. A lányok szá- § mára újszerű báliruhákat is § mutattak. Lényeges különbség nincs ^ a tavalyi és az idei divat ^ között, színekben van né- ^ mi változás. A kicsiknél az élénk szír.páro- ^ sítás a kedvelt, piros-kék, ^ kék-zöld. sőt piros pirossal ^ is. A fiatal lányoknál a feke- ^ te-fehér színek dominálnak. ^ A férfiaknak újdonság: az | átmeneti kabátokra könnyű 4 polietilén habot nyomnak. ^ Végre olyan zakójuk lesz a 5 fiúknak, amely a teljes ké- ^ nyélmet biztosítja. A bőr- $ mellényhez hasonló antilop- § betétes kabát nagyon célsze- ^ rű és már kapható. Újdonság ^ még a fiúk részére az alpaga 5! selyemből készült kétgombos,

Next

/
Oldalképek
Tartalom