Pest Megyei Hirlap, 1965. július 9. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-23 / 172. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA IX. ÉVFOLYAM, 57. SZÁM 1965. JÜLIUS 23, PÉNTEK Gazdag program készül alkotmányunk ünnepére Még egy hónap választ el’ bennünket alkotmányunk ün-, népének 16. évfordulójától^ de — miként a fővárosban —, így Vácott is már kibontakozó tak az augusztus 20-i prog-, ram körvonalai. Az esémé-i nyék középpontjában áll a múzeum új, négy termet be-i töltő, állandó jellegű kiáll i táj sónak megnyitója. Délelőtti térzenét ad a munkásőrség, fúvószenekara. Fiimszínhá-i zaink dokumentum filmsorozat tot mutatnak be ezen a na-í pon. A JTST vinámtornát) szervez a sportolók számára. Ha a visegrádi ünnepségekre nem veszik igénybe a hajó-í gyári sportolókat, akkor 20-1 án este megrendezik a má-1 jus elsején elmaradt lampló-i nos esónakfeávonulást a Dús nán. Végül ezen az ünnepna-í pon kerül sor a Burdundiaí utcai szeretetház új szárnyá­nak átadására is. < A decemberi párthatározat nyomában Hasznos, célszerű intézkedések születtek Géza király téri pillanatfelvétel A Váci Városi Pártbizottság legutóbbi ülésén határozatot fogadott el, mely szerint fel kell mérni: mit tett tíz nagy­üzemünk, mit tettek minisz­teriális vállalataink a decem­beri párthatározat sikeres megvalósítása érdekében? A felmérés megállapította, hogy az eltelt hét hónap alatt sok hasznos, célszerű intézkedés született. nosságot a versenynek. Az ön­tődében nincsen anyagi fedezet a jól dolgozó brigádok eseten­kénti jutalmazására. © Baráti találkozó ’ Az egyik váci katonai ala­kulat több ideiglenesen Bu­dapesten állomásozó szovjet egység meghívására vasár­nap látogatást tett a főváros­iban. A magyar és szovjet honvéd alakulatok között rég­óta ápolt barátság szép pél­dája volt ez a találkozó, amelynek keretében reggel­től estig változatos sport- és más, vegyes rendezvények szerepeltek a baráti nap mű-' soran?~% programot a meg­hívott váci veteránoknak a Magyar Tanácsköztársaság harcaira való emlékezései tették még színesebbé. A táp­lálkozó kultúrműsorában a honvéd együttessel karöttvé lépett színpadra a Váci Kö­töttárugyár tánccsoportja is. (T. E.) A vállalati kooperációs ter­vek végrehajtásához az üzemi alapszervezetek komoly segít­séget adtak. A kötöttárugyári kommunisták kezdeményezé­sére került sor példáiul közvet­len tárgyalásra a Magyar Pa­mutfonó miskolci gyárával és budapesti üzemével. Közös pártvezetőségi ülésen vitatták meg a problémákat Ered­mény: javult a fonal minősége, jobb árut tud kibocsátani a Váci Kötöttárugyár. A műszaki fejlesztési és in­tézkedési terveket a pártalap- szervezetek valamennyi nagy­üzemünknél felülvizsgálják jú­lius, augusztus hónapokban. Sajnos kevés a helyi kezdemé­nyezés, inkább a vezető mű­szakiak ötleted, elképzelései kerültek a tervekbe. Jó el­gondolás a Könnyűipari Ön­tődében és az Egyesült Izzónál a kislétszáimú fejlesztési cso­portok megalakítása. Jól alakult a nagyteljesít­ményű gépek kihasználása az elmúlt félévben. A Kötöttáru- gyár 12 Tompkins-körhurkoló gépének kihasználása öt hónap alatt 64 százalékról 97 száza­lékra nőtt. A hajógyár nagy­teljesítményű gépei már három műszakban üzemelnek. A For­te-gyár dobozkészítő automa­táinak kihasználását gátolja a fennálló speciális szerszámhi­ány, valamint a kartonhiány. elfekvő készletek csökkentésé­re. Ennek alapján a Forte-gyár öt hónap alatt 210 ezer forint­tal csökkentette inkurrenciá- ját. A Könnyűipari öntöde 211 ezer, a Híradástechnikai Anya­gok Gyára egy millió 220 ezer forinttal csökkentette készle­teit. A túlórafelhasználás vala­mennyi váci üzemben jól ala­kult. A végleges, számszerű értékelés csalt a féléves adatok feldolgozása és a mérlegbeszá­molók elkészülése után válik lehetővé. Elkészült a pince, tetőt húztak a kazánházra. Most már a falak építésébe fogtak a Géza király gimnázium építé­sénél © A nők fokozottabb munkába állítása megtörtént. A Köny- nyűipari öntöde 14 nőt állított olyan helyre, ahol évtizedekig csak férfiak dolgoztak (magké­szítők, héjformázók, esztergá­lyosok). A Rádi úti húsipari vállalat is szakított a régi fel­fogással, és 16 asszonyt, lányt állított be töltőgépkezelésre, béltisztításra, ládaszegezésre. A Forte új öntőrészlegébe — a határozat értelmében — többségében női dolgozót vesz­nek majd fel. © Valamennyi vállalat komoly intézkedési tervet készített az Hathatós intézkedések szü­lettek fél év alatt a norma­karbantartás területén ás. A kötöttárugyárban 150 dolgozó­nál hajtottak végre normakar- bantartást. A hajógyárban a gyártmányok 25 százalékánál vizsgálták felül a munkaidők utalványozását. A húsipari vállalatnál július l-től beve­zették a darabbéres elszámo­lási rendszert. A fonógyárban a gépek korszerűsítésével és munkanap fényképezésekkel segítették élő a párthatározat és a kormány idevonatkozó intézkedésednek megvalósítá­sát. Klíma Zoltán a városi pártbizottság ipari oszt. vezetője Nemcsak fény van - árnyék is Olvastuk a beszámolót arról, hogy a vasutasnap­ra milyen szép külsőt kapott a váci MÁV-állomás. A pályaudvar és környéke kis tükre, jellemzője mindig a városnak. Az utas — kilépve a vonatból — a város­ban elsőnek mindig az állomás környékét veszi szem­ügyre. Vác e tekintetben nagyon rosszul áll. Pályaudva­runk környékén a piszok, a szemét a földön hever. Vonatkozik ez különösen a raktárhelyiségek felé ve­zető útvonalra. Nyáron vastag porréteg fedi az úttes­tet. Esős időben, télen sártenger. Víztócsák éktele- nítik. Szennyvízlevezető csatorna nincsen. Ellenben van egy nyitott szemétgödör, amely ontja magából az „ózondús” levegőt. Pedig ezen az útvonalon naponta több százan közlekednek. (Az Izzó, a malom dolgozói.) Városunk belső területe gondozott és tiszta. Sok utca virággal díszített. Reggel fellocsolt úttesteken mehetünk munkahelyünkre. Ügy látszik csak a MÁV 300 méterre eső területe mostohagyerek. Vagy ez ta­lán a senki földje? Nem a városé, nem is a MÁV-é? Ügy gondoljuk beruházás, felsőbb intézkedés nélkül is rendet lehetne teremteni a vasutas „Gödör" kör­nyékén. Sz. E. (Posta) Beszámoltatták pártszerveze­teink a szakszervezeti bizott­ságokat a munka verseny állá­sáról. Sajnos a verseny sok helyen kampányszerűvé vált, és április 4-én lezárult. Egye­dül a szocialista brigádok szervezlek év végéig tartó, fo­lyamatos versenyt. Néhány he­lyen — mint a hajógyárban — nem biztosítanak kellő nydlvá­Gondos előkészítés, sikeres vizsga : Otvenből negyvenen kaptak jogosítványt Megbüntetik a víz szennyezőit A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság vizsgálatot indított a fővárosban és a Dunakanyar­ban. Százhúsz népi ellenőr jár­ja ezekben a hetekben az üze­meket, pontosaidban hetvenki­lenc munkahelyet. Azokba a gyárakba mennek, ahol nin­csenek szennyvíztisztító vagy közömbösítő berendezések, s az esetleg meglevőket nem használják ki rendesen. A jelentésekben, beszámol­nak a NEB ellenőrei: hogyan hajtják végre az üzemek az 1961-es kormányrendeletet, 16 A KELLEMESEN AKAR SZÓRAKOZNI, KERESSE FEL A POKOL CSÁRDÁT KITŰNŐ, VÁLASZTÉKOS ETELEK! JEGBEHUTOTT ITALOK! HANGULATOS ZENE! mit tudnak a műszaki vezetők az élővizek védelméről, hol vannak káros ipari szennyvi­zek. Megnézik azt is, hogy a tisztító és közömbösítő beren­dezésre rendelkezésre bocsá­tott pénzösszeget felhasznál­ták-e; megbüntetik-e a vízügyi rendelkezések megszegőit. A fővárosi ellenőrzéssel pár- huziamosan megvizsgálnák fel­ső-dunai ipartelepeket is. Köz­tük a Forte-gyárat, a Duna- menti Víz- és Csatomaművet. Ugyanis a budapesti ivóvíz minőségét a város feletti Du- na-szakasz szennyezői is befo­lyásolják: (b.) SZOMBAT. Délután három óra. A Lőwy Sándor Gépipari T echnikum auláját ismét diákom izgalom hatja át. Itt került sor ötven tanfo­lyamhallgató záróvizsgájára. Azokéra, akik a nem hivatá­sos gépjárművezetés elsajá­títása után jogosítványt kí­vántak szerezni. Három év óta Gábor Zol­tán műhelyfőnök szervezi, ve­zeti és készíti elő ezeket a népszerű tanfolyamokat. Elek István rendőr őrnagy elége­dett. Elmondja, hogy a vizs­gabizottság véleménye sze­rint ritkán találkoznak ilyen szép eredménnyel. Ez egy­ben biztosítéka annak is, hogy a most megszerzett jo­gosítvánnyal közlekedő ve­zetők valamennyien felelős­ségteljesen szolgálják majd a közbiztonságot. TANFOLYAMVEZETÖ és vizsgabiztosok véleménye •megegyezik abban, hogy vál­toztatni kellene a gyakorlati foglalkozások módszerén. A húsz órás gyakorlati okta­tás kevés. Ezt bizonyítják a vizsgaeredmények is: mű­szaki elméletből egy; KRESZ- ből három hallgató kénysze­rül utóvizsgára — gyakorlat­ból viszont kilenc résztve­vőnek kell kiegészítenie a felkészültségét. Ez azonban nem váci probléma. Megoldásához a KPM Autóközlekedési Tan­intézetének hathatós intéz­kedése szükséges. A taninté­zet kezdeményez majd újabb tanfolyamokat a jelenlegi, több száz főnyi jelölt tanfo­lyami igényének a kielégíté­sére. (klucsár) MIT LATUNK MA A MOZIBAN? Madách 23—25: Hajrá, franciák! (Szélesvásznú, színes francia víg­játék. Kisérőműsor: Jóka ördöge.) — 26—28: A színésznő szerelme. (Látványos szovjet filmoperett. Kí­sérő: Magyar híradó és Lusták vi­lágában.) — Matiné 25-én: Hófe­hérke és a hét törpe. Építők: Nyári szünet. — Az MTH-tanintézetbea befejeződött a gyűjtés az ár­vízkárosultlak javára. Az öntő­ipariskola felnőtt dolgozói 5765 forintot fizettek be az OTP 10 200 számú csekkszám­lájára. ANYAKÖNYVI HÍREK Született: Balázsovics Pál és Nagy Sára: Tibor, Czermann And­rás és Dobos Teréz: Csaba, Tótli György és Lénárt Júlia: Györgyi, Balázs János és Kosa Erzsébet: Erzsébet, Fuchs János és Králik Erzsébet: Gábor, Jójárt József és Herczeg Gabriella: József, Novák József és Kovács Margit: József, Bea József és Genzelman Rozália: László, Magasin Dezső és VÖlgyes Mária: Péter, Vers Jenő és Szabó Anna: Ildikó, Kurján István és Er­délyi Terézia: Sándor, Teller Gá­bor és Király Margit: Erika, Asz­talos Gábor és Novák Márta: Gá­bor, Kövesdi János és Horváth Máiia: Csaba, Sztebel János és Varga Erzsébet: Tünde, Albert István és Vajda Júlia: Zoltán, Bar- vircz Imre és Varga Magdolna: Imre, Vitéz István és Hovodzák Erzsébet: Erzsébet nevű gyermeke. Házasságot kötött: Szászik György és Deák Erzsébet, Némedi Csaba és Himmer Zsuzsanna, Ma­gyar Imre és Csábri Erzsébet, Bodri Vilmos és Molnár Mária, Mátrai Lajos és Gálfi Ida, Nosz- lopi Lajos és Lakatos Magdolna, Prohászka Tibor és Zsigmondi Mária, Kontreczki Mihály és Var­ga Erzsébet, Hártó László és Ho- lop Etzsébet, Soós József és Déri Zsuzsónna, Kovács Aurél és Pfafí Magdolna. Meghalt: Nyári Jánosné szül. Molnár Zsófia 76 éves, Varga Sándorné szül. Barta Teréz 45 éves és Szilágyvári János 36 éves korában. VÁCI APROHIRDETESEK * ^ Eladó kombin ál tszek- ^ rény, kerék asztal, re- 6 kamié, két fotel, két szék (garnitúra), Ké- y kés televízió, tv-áll- 2 vány, rádió, Lánche- 2 gyi, Vác. Arany János Z utca 4. I------------­J Eladó sötét, kisipari ^ téliháló, olcsó áron, (sürgősen. Megtekint- | hető este 7 órától. Iíj. ^ Farkas István, Márti- Ä rok útja 28. HIRDESSEK \ Kombájnnal arainak a Rádi út mentén, a Kossuth Ter­melőszövetkezet szépen sárguló gabonatábláiban (Gyimesi Sándor felvételei) Apróhirdetés szavanként 1,— Ft. Keretes hirdetés: mm-enként 2,50 Ft Figyelem! Egy- és két­éves művezetői tanfo­lyam indul a Váci Épí­tők Kultúrotthonában, Jelentkezni lehet — kedd kivételével — mindennap 14—18 óráig az irodán, vagy a kul­túrotthon pénztárában. Beiratkozási díj: 250 forint. Tandíj: havonta 75 forint. Egyéves mű­vezetői tanfolyamra jelentkezhet az az épí­tőipari szakmunkás, áld négyévi szakmai gyakorlattal rendelke­zik. Kétéves műveze­tői tanfolyamra je­lentkezhet az, aki egy­éves művezetői tan- folyamot végzett, vagy mestervizsgát tett. Foglalkozások: szep­tember 15-től minden szombaton reggel 8 órától. Jelentkezés határide j e: augusztus 15. Jelentkezéseket név és Lakcím közlé­sével postán is elfo­gadunk. Cím: Építők Művelődési Otthona, Vác, Köztársaság út 19. szám. Telefon: Vác 114. Kisipari mély gyer­mekkocsi eladó: Vác, Bacsó Béla út 6. Körülbelül hatezer tégla, körülbelül 40 köbméter falazati kő bontással együtt; ab­lak. tetőfa eladó. Ér­deklődni: Ifjúság tér 7., emeleten.__________ Naszály alatt, Vasaso­kon 800 n-öi gyümöl­csösben beköltözhető szoba, konyha, elő­szoba, veranda, kam­rából álló ház eladó. Vác, Köztársaság út 11. — Megkezdődött az új ipari tanulók szerződéskötése a vá­rosi tanács ipari csoportjánál. A most be nem iskolázott ta­nulók augusztusi pótbeiratáson nyernek znajd felvételt. — Könyvesboltunk újdonsá­gai: Budapest távlati térképe, Földes: Veszélyes élet, Badia: Németország tegnap és ma, Zalka: Rapszódia fehérben, Manók: A csúnya kislány, Leszkov: Papi gyülekezet, Goldschmidt: Atomkaland, Pé­ter: Juhász Gyula la forrada­lomban, Cousin: Fekete opera, Eckhardt: Mai francia nyelv­tan, Capek: Krakatit, Clauss- Hiebsoh: Gyermekpszicholó­gia. — Holnap fél nyolckor iro­dalmi estet rendeznek a DCM kulturházáiban a Dunakeszi Járműjavító színjátszói tíz ár­vízkárosultak javára. FIGYELEM! Értesítem t. Ügyfeleimet, hogy szabadság miatt augusztus 2-től 22-ig üzletem zárva lesz Nagy János kelmefestő, vegytisztító mester Vác, Szent János utca 5. Hirdetések feladhatók legkésőbb KEDDEN DÉLIG Vác, Jókai otea 9. (Tel.: 59.) SzövSgyámál Értesítjük vevőinket, hogy az FMSZ KAVICSBÁNYÁBÓL (Vác, Derecske dűlő.) hétfői napokon csak 12.30 óráig lehet kavicsot szállí­tani. Vác és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet, Vác.

Next

/
Oldalképek
Tartalom