Pest Megyei Hirlap, 1965. május (9. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-01 / 102. szám

PEST MEGYEI Tágabb lett a látóhatár MINDEN ORSZÁGBAN ÉS VÁROSBAN 1965. MÁJUS 1. SZOMBAT IX. ÉVFOLYAM. 102. SZÁM TAVASZ A KATARBAN Traktorzúgás, munka köszönti a májust A megye kommunális ellátottságáról rezésre vár. A vezetőség a tagok egyetértésével úgy ha­tározott, nemcsak május elsején, de vasárnap is rendes műszakot tartunk. Valamennyi gépünk dolgo­zik, szántunk, vetünk, vegy- szerezünk, s amit csak lehet pótolunk az elmaradásból. És a másik vecsési közös gazdaságban a Zöld Mező Ter­melőszövetkezetben? — Mi is dolgozunk — tu­dósít Bogyó István főagrónó- mus — részt veszünk a felvo­nuláson, aztán irány a föl­dekre. Nálunk azonban a két napot nem a közös munkák végzésére fordítjuk, hanem a háztájiban dolgoznak a ta­gok. Ott is sürget a kuko­ricavetés, meg a burgonya ül­tetése. Hétfőn pedig teljes erő­vel folytatjuk a szövet­kezeti munkát. A vecsési termelőszövetke­zetekhez hasonlóan a monori járás más közös gazdaságai­ban, sőt megyeszerte — ahol a tennivalók úgy kívánják — ma és holnap is dolgoz­nak a mezőgazdaság mun­kásai. (s. p.) Élni, hinni tenni Az utolsó pékmester Távvezérelt kocsikért: Elmem Üvegtetüs tagonfiirdöérl: 0 Egy század téli segélyért: Járműjavítói kefesor és vízfüggöny között tisztul minden kocsi. — Mit találni még a listán? — Műhelyeinkből kerültek ki az új HÉV-szerelvények. Mindemellé — karácsonyi ajándékként — két kis sze­mélykocsit gyártottak munka­társaink a királyerdei hegyi- vasút részére. — Az idei program? — A javítások száma két és félszázzal nő. Már megva­lósuló tervünk, hogy a hoz­závaló anyagiak né kül is fel­építünk egy kétszintes orvo­si rendelőt — társadalmi ösz- szefogással. Az így felszaba­duló helyre telepítjük a mos­dót és öltözőt, hogy minden társunk megérdemelten jó körülmények között kezdje és végezze napi munkáját. (t. gy.) A Balatonra utazó, vagy kenyerét a nagyvárosban ke­reső ember jól tudja, mit tesz korszerű szép kocsin járni, vagy régi, zötyögő vagonokon róni a kilométereket. A Du­nakeszi Járműjavítóban va­lóban korszerű, forgóalvázas, belül műanyagborítású sze­mélykocsik készülnek. De az ő dolguk, a gyártás után a rendbentartás, a javítás is. Tavalyi munkájuk elismerése­ként most megkapták az él­üzem kitüntetést. — Miért? — Helyzetünk könnyű — ami a válaszadást illeti. Az ország nyolc járműjavítója közül még a csontfagyasztó tavalyi télben is nálunk ment leggördülékenyebben a mun­ka. Kalmár János főmérnök gyorsan kiszámítja s össze­adja: az elmúlt tél sok ko­csit tönkretevő pusztítását 110 jármű soronkivüli hely­rehozásával ellensúlyozták. Az egy századra való téli se­gély mindenekelőtt az új, ve­zérlő állásos szerelvényekhez kellett. — Mozdony csak az egyik oldalon közlekedik, s hogy a végállomáson ne kelljen a másik oldalra csatolni, a sze­relvényvégi kocsi állást át­alakítottuk vezérlő fülkévé. — Ha jól emlékszem, a va­gonfürdő is tavalyi. — Talán a legtöbb elisme­rést kaptuk a vagonfürdő fel­építéséért, A beérkező kocsi­kat ezelőtt nagy fáradsággal, sok ember tisztogatta, most Május elseje, a nemzetközi munkásság ünnepe alkalmá­ból sok sikert kívánunk önöknek, lapjuk minden ol­vasójának. Fogadják szívből jövő üdvözletünket A SÄCHSISCHE ZEITUNG szerkesztősége AZ MSZMP PEST ME'GYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEITAN A C S LAPJA már, hogy május else­jén felzeng a munkáso dala a világ városaiba és falvaiban. Hetvenha éve a II. Internacionál párizsi alakuló kong resszusán, és hetvenké éve az Amerikai Mun kásszövetség St. Louis- nagy találkozóján dön töttek úgy, hogy éppé május első napja le gyen, amikor „nag nemzetközi tüntetéi kell szervezni... egyide j üleg minden ország ban és minden város ban." Az idézetbe benne van a legfonto sabb szó, minden májv sok lényegét kifejezőét nemzetközi. Május kei dettől fogva az intei nacionalizmus ünnepi volt s az is maradt hé és fél évtized korszc kokat átívelő nagy idí jében. Változhattak aktuáli jelszavai — a nyolcórá munkaidő követeléséit az egyenlő munkáét egyenlő bért jeligéig az első imperialista ha ború elítélésétől a v\ lág első munkás-parasi államát, a szovjetha talmat éltető jelszava kig, a fasizmus ellen harcbahívástól az impe rialista és neokolonia lista mesterkedése megbélyegzéséig — ma jus legfőbb mondaniva lója mindig a nemzet közi szolidaritás vol Május hét és fél ét tizedes útja az interna cionalista gondolat győ zelmeit hozta a világ­nak. Milyen avultnál történelemelőttinek tűn­nek a hét és fél év tized előtti „friss” la pok! Magyarországa Ferenc József, Orosz országban 111. Sándo cár, Németországban Ii Vilmos, Angliában Vik tória királynő, Fran­ciaországban Sadi Car not, az Egyesült Álla mohban Benjamin Har rison elnök... Hát mé< a korabeli térképatlasz Akkoriban a térképraj zoló számára adót volt, hogy rózsaszínre fesse Ázsiában, Afri kában az angol gyár mátokat, lilának a fran dák, halványzöldre 1 spanyolok, élénkebi zöldre a portugálok bir tokait. A világ kiterítet mappá ján ezek a színei domináltak — csak né hol kellett más szint önálló ország jelzésé festeni egész messz kontinensek térképére Olyan hatalmas orszá gok, mint India vágj Indonézia, Ghana vágj Algéria gyarmati sor­ban éltek. Szabaddc lenni, önálló állami nemzeti életet élni ép­pen a hét és fél évti­zed interna cionalistc küzdelmének legna­gyobb győzelme segí­tett nekik is, más ral országok egész soránál is. A májusi eszmék, c nemzetközi munkásosz­tály harci győzelmei­nek sorában az egész emberi, társadalom tör­ténelmét megváltoztató esemény, korszaknyitó változások forrása és elindítója lett a győ- I zelmes proletárforrada- lom, a Nagy Október \ győzelme orosz földön. ! Természetes, hogy ép­pen a proletárhaialom ! országa nyilvánította I először állami ünnep- I pé, minden dolgozó I ember ünnepévé má- I jus elsejét; az az ország, ■ ■'«•MXIMIMIIIdüKmKadtMUCI ’ amelynek szuletesenei- fegyverrel kezükben k küzdöttek az első sző­ri dalista országért oro- ú szók, ukránok, kaza- é hók, tatárok, csuvasok 1- oldalán messzire szó­it kadt magyarok, cse- i- hek, osztrákok, néme- -i tek, lengyelek — ki tudná még sorolni, hány \ n nációja a világnak. Az egykori májusi tűnte- j y tök 1917 csodálatos j ,t őszének és azt követő \ harcos éveknek napjai• j- ban ott, a cárok és- muzsikok egykori föld- . n jén mutatták meg a vi- \- lágnak, hogy május in- 1- ternadonalista szelleme 1: minden évszakokban és :- távol az otthontól is él j ■- o munkások és parasz- j s tok szívében. !t Volt a hetvenöt év \ l~ májusai közt is már a múltban egy fénylő, J gyönyörű emlékű nagy is nap: az 1919-es. A ma- > is gyár tanácshatalom má- I >1 jusi menetében ott ha- •t ladtak az ujjongó ün- ] g, nép lök között az egy- • i- kori orosz hadifoglyok, ■ i- az osztrák, szerb, hor- \ :t vát, lengyel, szlovák, ro- \ i- mán munkások oszlo- [ i- pai is. * Zengett és messzi to- ’ ;- vább szállt a május ér- í ces, erős üzenete a két k háború közötti évtize- | i- dek tavaszain. Európa- < i" szerte tüntettek angol, j ■- francia, svéd és holland t- munkások is — egy- >- szer a Horthy-fasizmus l :- terrorja alatt szenve- J i- dö magyar dolgozók j- jogáért, máskor meg a c, fiatal Szovjetunió elle­- ni intervendós terveket 1- szövögető imperializ- j ;- mus, később pedig a n világ békéjét, a száz- :- milliók életét fenyegető j r náci téboly ellen. Volt , f. fegyveres, a szabadság és demokrácia eszméit- harccal köszöntő május |- is — spanyol földön- franciák és szovjet em- :- berek, magyarok és ju- j g goszlávok, csehek és né- ; •/ metek köszöntötték Jel­- emelt ököllel a spanyol j t szabadságért, Európa e szabadságáért együtt vi- j- rott harcot. És küzdött j- május örök serege azért I- a májusért is, amely 1 éppen húsz éve köszön- j í> főtt a világra: a fasiz- i- mus elleni bátor csaták- | t bari azok vállalták a te leghősibb, legáldozato­- sabb részt, akik május j internacionalista tani- j t fásának leghűségesebb i fiai voltak, a szovjet . emberek s az eurónai- partizánharcok katonái. i Hogy megváltozott a ! világ térképe, a világ tör- j ténelme az internado­* nalisták hetvenöt má­> jusának hét és fél év­■ tizede alatt! Trónok * dőltek, országok szü- 1 lettek — s mindeneic- " előtt a marxista taní­- tás, a marxista—lent­> nista elmélet hívd és : szövetségesei megte­remtették az új társa­i dalmat. Megszületett a ■ szocialista világrend­■ szer; országok egész : sorában, világrészeken át a politikai minden- 1 napok alapvető elvévé lett május tanítása, az ! internacionalizmus. „Egyidejűleg minden országban és minden vá­rosban’’ — hívta tün­tetni hetvenöt éve a május millió és millió hű harcosát. A sereg, a májusi menet évről év­re nőtt és növekszik: hirdetve az internacio­nalizmus erejét és igaz­ságát. iiiliiiiMiM><iirmriir>ru)'B«M>t'rr.> Barátaink köszöntenek Tiszta szívből üdvözöljük Pest megye dolgozóit május elseje alkalmából. Jó egészséget és sok sikert kívánunk. A SZOFISKAIA PRAVDA szerkesztősége ★ Május elseje, a nemzetközi

Next

/
Oldalképek
Tartalom