Pest Megyei Hirlap, 1965. február (9. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

pf ST A VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MEGYEI •m x/ünap AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGY El TAKÁCS LAPJA IX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM ARA 50 FILLER 1965. FEBRUÁR 2, KEDD LI. Brezsnyev és N. V. Podgornij látogatása hazánkban A kéksólosok a narancssárgák ellen Megbukott u luos&i puccs A vietnami lapok üdvözlik a Koszigia-látogatast A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására január 29- én baráti látogatásra hazánk­ba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak első titkára és N. V. Pod- gomij, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak titkára. Magyarországi tartózkodá­suk. során szovjet vendégeink találkoztak és a két telet ér­deklő kérdésekről bensőséges, elvtársi eszmecserét folytat­tak Kádár Jánossal, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szó­Felsza badu lásun k méltó köszöntése December derekán a Cse­peli Csőgyár dolgozói szo­cialista versenyt kezdemé­nyeztek felszabadulásunk 20. évfordulója tiszteletére. Azóta, a SZOT felhívását követően sok üzem, vállalat, intézmény és szövetkezet kollektívája beszélte már meg, hogy mi­lyen munkaeredményekkel ünnepli meg szabadságunk 29. esztendejét. Ezek a mos­tani versenykezdeményezések is méltóképpen tükrözik azokat a mélyreható társa­dalmi változásokat, amelyek az utóbbi csaknem két évti­zedben országunk életében végbementek. A felszabadulásunkkal szin­te egyidős munkaverseny- mozgalom új vonásokkal gya­rapszik napjainkban. A cse­peli és a többi említésre mél­tó versenyvállalás nem első­sorban a mennyiségi felada­tok teljesítését, hanem a nép- gazdasági szükségletek ma­gasabb szinten való kielégíté­sét célozza. A minőség javítá­sára, az anyagtakarékosságra, a munkatermelékenység eme­lésére és általában a jobb, gazdaságosabb munkára irá­nyulnak a dolgozók felaján­lásai. A csőgyáriak 6—10 szá­zalékkal csökkentik a II. osz­tályú áruk arányát, 1800 ton­na acélt takarítanak meg és terven felül egymillió forintos többletbevételt biztosítanak új műszaki és szervezési in­tézkedésekkel. Az 1965-ös év a néphataiom 20. szabad esztendeje, gazda­sági építőmunkánknak is fon­tos állomása. Az idei felada­tok sikeres végrehajtásán múlik a második ötéves terv eredményes befejezése és az új, ötesztendős tervidőszak jó megalapozása. Jobbat, ol­csóbban, korszerűbben, — kö­rülbelül így summázhatok fel­adataink. S a verseny éppen ezért napjainkban nem a lát­ványos százalékok hajszolá­sát és az új mozgalmak szer­vezését jelenti, hanem az adott termelőegység fejlődését leg­jobban elősegítő tennivalók szerény és pontos számbavé­telét s a kollektíva tagjainak egyre tudatosabb részvételét azok végrehajtásában. Ezt a célt szolgálják a munkások bíráló megjegyzései, kezde­ményezései, javaslatai, a ki­alakult és jól bevált verseny­fonnák, s köztük mindenek­előtt a tömegmozgalommá te­rebélyesedett verseny, o szo­cialista brigád, műhely, üzem címek elnyeréséért. Sok vállalatnál, építkezé­sen, bányákban ezekben a na­pokban tartják a termelési ta­nácskozásokat. E munkaérte­kezleteken tájékoztatják majd a dolgozókat a műhely, a bri­gád részletes idei feladatairól. Minél részletesebben — mun­kapadokra, dolgozókra le­bontva — történik ez, a ve­rőtök annál inkább számít­■H-S. k a dolgozók észrevéte­le, javaslataira, segítségé­j. Tehát, ne szokványos tervismertetők legyenek e ta­nácskozások, hanem az alko­tó munkaviták, az üzemi de­mokrácia hathatós fórumai, hogy a dolgozók valóban, mint a gyárak gazdái, fele­lősségteljesen részt vállal­hassanak a helyi gondok meg­oldásából. Csakis így lehet az­zal számolni, hogy az üzemek felszabadulásunk 20. évfordu­lójára tett vállalásai minden eddiginél szélesebb rétegek tudatos, cselekvő tevékenysé­gére épüljön és kiegészüljön- az egyének, a brigádok és műhelyek kollektíváinak konkrét anyagtakarékossági, minőséget, exportgazdaságos­ságot javító felajánlásaival. A felszabadulásunk 20. év­fordulójának méltó köszön­tése feltételezi a műszaki és gazdasági vezetők hozzáértő, szervező, irányító munkáját is. A dolgozók a termelési ta­nácskozásokon és más fóru­mokon számtalan javaslatot tesznek a munka javítására, a tartalékok feltárására. A he­lyi vezetők feladata, hogy eze­ket a tanácsokat megszívlelve gondoskodjanak a folyamatos és zavartalan munka feltéte­leinek megteremtéséről, a szervezettebb, egyenletesebb termelésről. Elsősorban a he­lyi szerveken múlik, hogy az 1965-ös év a tartalékok szer­vezett feltárásának időszaka, a takarékosság, a gazdaságos, termelékeny és jó minőségű munka eredményes időszaka legyen. Ahogy a dolgozók, a brigá­dok, a műhelyek részleteiben is megismerkednek az idei fontos tennivalókkal, nyilván­valóvá válik: noha az ipari termelés növekedési üteme mérséklődik, ez egyáltalán nem jelent könnyítést. Ellen­kezőleg, a feladatok növeked­nek azáltal, hogy a lényege­sen egyszerűbb mennyiségi követelmények helyett a mi­nőségi mutatók teljesítésére kerül a hangsúly. A viszony­lag szolid termelési felfutás 70 százalékát a munkaterme­lékenység emelésével nem könnyű elérni. Hasonlóképpen a népgazdasági export 11 szá­zalékos növelése úgy, hogy közben az import csak négy és fél százalékai növekedhet a tavalyi szinthez képest, ugyancsak nehéz tennivaló­nak ígérkezik. A beruházások koncentrálása és a szigorú lcöltségszintcsökkentési elő­írások teljesítése mind-mind különös módon igénylik a dolgozók tevékeny, alkotó részvételét az idei feladatok végrehajtásában. Ha minde­nütt bátran kérik a műhelyek, a brigádok kollektíváinak se­gítségét, és támogatják fel- szabadulásunk 20. évforduló­ja tiszteletére tett verseny­kezdeményezéseiket, megala­pozottan és eredményesen kezdhetjük el szabadságunk harmadik évtizedét. K. J. cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága január 31-én estebédet adott L. I. Brezsnyev és N. V. Pod­gornij elvtárs tiszteletére. L. 1. Brezsnyev és N. V. Podgornij vasárnap este el­utazott hazánkból. Vientiané-ban vasárnap este katonai államcsínyt hajtottak végre. A puccsban — a Reuter jelentése szerint — magasabb beosztású „fiatal tisztek” ve­zetésével, a vezérkar közvet­len parancsnoksága alatt álló két század és a 17. dandár katonái vettek részt. Bounleut Sykosy ezredes, a puccs egyik vezetője kijelen­tette: a vezetése alatt álló csoport Souvanna Phouma miniszterelnököt nem kívánja eltávolítani tisztségéből. Céljnk a hadsereg meg­erősítése és ennek biztosítása érdeké­ben bizonyos változásokat akarnak végrehajtani a főpa­rancsnokságban. A KGST kiállítása A nyugati hírügynökségek megjegyzik, hogy Bounleut Sykosy az Egye­sült Államokban nyerte kiképzését. A puccsal szemben álló Khouprasith Abhay tábornok, helyettes vezérkari főnök, j akinek csapatai hétfőn haj­nalban Vientiané-ba indultak, hogy „helyreállítsák a ren­det". Az első összetűzésre Vientiané-tól három kilomé­ternyire került sor. A kék sálat viselő puccsista katonákat és a naracssárga színű sálat viselő Khoupra­sith Abhay-féle egységeket csak néhány száz méter vá­lasztja el egymástól. A tiszavirágéletű — mind- i össze 15 órán át tartó laoszi katonai puccs a hírügynöksé­gek jelentése szerint megbu­kott. Souvanna Phouma minisz­terelnök a vietiane-i rádióban üzenetet intézett a néphez és közölte, hogy a kormány ura a helyzet­nek, s a hadseregnek vezetésében Prágában a KGST tizenkilencedik ülésszaka alkalmából szabványkiállítás nyílt meg, amelyet megtekintettek az ülésszak résztvevői is. Képünkön balról jobbra: Gaggye- jev, a KGST titkára, Takác csehszlovák építésügyi mi­niszter. Jaroszewicz, a lengyel KGST-küldüitség veze­tője és Apró Antal miniszterelnök-helyettes (Telefoto — MTI Külföldi Képszolgálat) Véget ért az angol pártpolitikai fegyverszünet szerek és más közszükségleti cikkek nagyarányú drágulása. Politikailag figyelemre mél­tó személyes esemény Butler visszavonulása a pártpolitiká- 1 tói. nem következik be változás, a laoszi fegyveres:'erők vezér­kari főnöke megmarad tiszt­ségében. A fiatal katonatisztek által szervezett puccs mindössze négyszáz főnyi katonaságra támaszkodott és Kouprsith tábornok csapatainak érke­zésére ezek az egységek is kivonultak a városból. Számottevő összecsapásra nem került sor. Vientiané-ban helyreállt a rend, miután a jobboldali katonai vezetők „családi tor­zsalkodását" jellemző puccs résztvevői visszavonultak. Koszigin szovjet miniszter- elnök vezetésével rövidesen küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba, a VDK kormányának meghí­vására. A hanoi lapok nagy jelentő­séget tulajdonítanak a látoga­tásnak, amely — mint a Nhan Dan, a központi pártlap írja — feltétlenül hathatós hozzá­járulás lesz a szocialista or­szágok közötti barátság és szolidaritás megerősítéséhez. Ma temetik Fr Mint már jelentettük, szom­baton 57 éves korában el­hunyt Frol Kozlov, az SZKP Központi Bizottságának és a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének tagja. A temetés lebonyolítására alakított kormánybizottság közölte, hogy Kozlov holttes­tét a Szakszervezetek Házá­nak oszlopcsarnokában rava­talozzák fel. A temetés ma lesz a moszk­vai Vörös téren, a Kreml fa­lánál. FOLYTATTA TANÁCSKOZÁSÁT A KGST Hétfőn Prágában az Inter­nacionál szállóban folytatta munkáját a KGST ülésszaka. A tanácskozások kedden, feb­ruár 2-án fejeződnek be. Az ülésszak munkáján kí­vül a kétoldalú megbeszélé­sek is folytatódtak. Befejező­dött a csehszlovák—román gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési vegyes bizottság 4. ülésszaka. A tár­gyalás eredményeként tovább bővül a csehszlovák—román árucsereforgalom. Hatósági önkény a leopoldville-i szovjet nagykövetség ellen léopoldvilie-i csehszlovák nagykövet. Belgrad +20 fok Csőmbe katonai rendőrségé­nek egyik alakulata változat­lanul megszállva tartja a Szovjetunió léopoldville-i nagykövetségének épületét. Mind a mai napig bizonyta­lan Hohlovnak, az Izvesztyija tudósítójának sorsa. A tudósí­tót a léopoldville-i rendőrség két nappal ezelőtt letartóztat­ta. Nem hivatalos adatok sze­rint a szovjet újságíró jelen­leg Lufungula-táborban tar­tózkodik rendőri őrizet alatt. Léopoldville-ben működő csehszlovák diplomaták ez ideig hiába tettek kísérletet, hogy találkozhassanak Hoh- lovval — közölte telefonon a Jugoszláviát az utóbbi na­pokban szaharai eredetű lég­tömegek árasztották el. Ennek következtében Belgrádban és szinte egész Jugoszláviában tavasziasra fordult az idő. Legmagasabb hőmérsékletet a fővárosban mértek. A hőmérő higanyszála már a kora dél­előtti órákban elérte a plusz 15 fokot, délután pedig húsz fokig emelkedett. Besenyői Mária gyógyszerész asszisztensjelölt a szigetúj­falui tanácsliázán kiosztja a gyógyszereket (MTI Foto: Bereth Ferenc felv.) MOZGÓ GYÓGYSZERTÁR Szigetújfalun még nincsen ; gyógyszertár és ezért, ha va- : lakinek orvosságra volt szük- : sége, három kilométer távol- : ságra Szigetszentmártonba i kellett mennie. Ez bizony i naponta 10—15 embernek je­lentett fáradságos utat. Né- í hány hónap óta azonban meg- \ változott a helyzet. A sziget- j szentmártoni gyógyszertár ' asszisztensjelöltjei, Besenyői í Mária, Ubavity Gyurgyinka ; „mozgó gyógyszertár”-ként í felváltva elviszik a felírt ! gyógyszereket. A Szigetújfa- ; lui Községi Tanács azonban' (tovább szeretné javítani a ! helyzetet. Az orvosi rendelő ! mellé egy helyiséget akar ; építeni, amelyben a legszük- ; ségesebb gyógyszerekkel ellá- ! tott patikát rendeznek be. Itt ! a betegek azonnal megkap- > hatják gyógyszereiket. Véget ért a pártpolitikai fegyverszünet, amelyet a pár­tok Churchill betegsége és ha­lála miatt kötöttek. A konzer­vatívok időközben a legszéle­sebb arcvonalon frontális támadásra ké­szültek fel a kormány el­len. Tory-politikusok hétvégi be­szédei, cikkei arra mutatnak,: hogy az ellenzék tervszerűen kihasználja a közvélemény többrendbeli elégedetlenségét, mint például a jelzálog-kölcsö- nök megdrágulása az Angol Bank kamatláb-emelése kö­vetkeztében, a nyugdíjak emelésének elhalasztása, mialatt a képviselők és mi­niszterek visszamenőleges ha­tállyal 30—70 százalékos fi­zetésemelést kaptak, élelmi­LONDON Ei. Erzsébet Etiópiában Erzsébet angol királynő és férje hétfőn hivatalos látoga­tásra Etiópiába és Szudánba utazott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom