Pest Megyei Hirlap, 1965. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-07 / 5. szám

sslT VÍVÓK UTÁN ÖKÖLVÍVÓK Az új év első bajnokai A vívók voltak a legfrisseb­bek. Idén, ebben a sportágban avattak elsőként megyei baj­nokokat. Cegléden, a Vasutas- otthonban léptek pástra a leg­jobb ifjúsági vívók, összesen 44-en. A győztesek vesznek részt a január 17-én Debre­cenben sorra kerülő területi viadalon. Pest megye 1965. évi ifjúsá­gi vívóbajnokai. Férfi tőr: 1. Joós Lajos (CVSE), 2. Fajta József (Du­naharaszti), 3. Zeitler Tamás (Dunaharaszti). Férfi tőr, csapat: 1. Ceglédi Vasutas (Joós, Veres, Bíró), 2. Dunaharaszti MTK (Fajta, Zeitler, Opris), 3. Nagykőrösi Kinizsi (Kecskeméti, György, Kecskés). Férfi kard: 1. Pataki Gábor (Dunaharaszti), 2. Joós Lajos (CVSE), 3. Bíró Lajos (CVSE). Kard csapat: 1. Dunaha- raszti MTK (Pataki, Brez- niczky, Rónai), 2. Ceglédi Vasutas (Joós, Bíró, Kapala), 3. Nagykőrösi Kinizsi (Kecs­kés, Donáth, Kovács). Női tőr: 1. Tatai Judit (Du­naharaszti), 2. Lendvay Már­ta (CVSE), 3. Firta Edit (Du­naharaszti). Női tőr, csapat: 1. Dunaha- raszti MTK (Firta, Tatai, Márton), 2. Nagykátai Gim­názium (Ipacs, Lilikö Szilva), 3. Ceglédi Vasutas (Lendvay, Herceg, Csapó). * A vívók után a hét végén az ökölvívóknál lesz bajnok­avatás. Január 9—10-én Nagy­kőrösön rendezik Pest megye 1965. évi felnőtt egyéni ököl­vívó-bajnokságát. A viadalra KÉT TERV Serdülőbajnokság - ezer részvevővel Két-három évvel ezelőtt nagyon gyenge volt a nagy­kátai járás asztalitenisz-éle­te. Alig volt induló a ver­senyeken. Hogy mennyit vál­tozott azóta a helyzet, arra a legjobb bizonyíték: elmúlt évben a téli spartakiádon nem az indulók száma volt kevés, hanem az idő. Bár hat asztalon folytak a küz­delmek, csak késő este le­hetett befejezni a viadalt a nagy létszám miatt. De nemcsak mennyiségi, hanem minőségi előrehaladás is tapasztalható. így például a tápiószőllősi B. Nagy és Ko­vács, a megyei ifjúsági, il­letve serdülő egyéni verse­nyen az első három között lyért folyó küzdelmet április 25-én Duisburgban, a döntőt pedig Essenben rendezik meg ugyancsak ezen a napon. Meg­tartják ezúttal az 5—8. helyért folyó mérkőzéseket is április 23—25-i időpontokkal. ár Dr. Jose Mozar, az Uruguay Labdarúgó Szövetség igazgató­bizottságának titkára érdekes kezdeményezést terjesztett elő, eszerint az uruguayi labdarú­gó szövetség 1966: decembe­rének végén és 1967. január elején a labdarúgás történeté­ben először megrendezné az eddigi világbajnokok tornáját, amelyen Uruguay (az 1930, 1950. évi győztes), Olaszország (1934, 1938), az NSZK (1954), Brazília (1958, 1962) és az 1966. évi világbajnok venne részt. Meghívást kapna még a tornára Anglia is, amely a sportág „bölcsője” volt. Hat csapatra tervezik a tornát, de ha az angliai VB-t olyan együttes nyerné, amely már volt világbajnok, akkor öt részvevővel bonyolítanák le a rendkívül érdekes mérkőzés­sorozatot. Uruguayi labdarúgó szakkö­rök hamarosan beterjesztik a javaslatot a FIFÁ-hoz, és re­mélik, hogy megkapják majd az engedélyt a kivitelezéshez. TEREMTORNA ES BAL A Pest megyei Kézilabda Szövetség január 5-én tartot­ta évnyitó összejövetelét. Az értekezleten 26 intéző jelent meg: a teremtorna, a szabad­téri bajnokság és a kézilabdás bál kérdései szerepeltek napi­renden. A szövetség idén is meg­rendezi a szigetszentmik- lósi teremtornát. A játéknapok: február 14, 21 és 28, esetleg március 4-re át­húzódik a viadal. A rendelke­zésre álló rövid idő miatt csak hatos csoportok szerepeltetése lehetséges. A tervek szerint férfi I., II. osztályú és ifjúsági, valamint női felnőtt és ifjúsági cso­portban rendezik meg a küz­delmeket. A férfi II. osztály kétcsoportos lesz. A nevezési lapokat postán küldik el az egyesületeknek, de a csapatok képviselői személyesen is je­lentkezhetnek a szervezési bi­zottságnál. Nevezési határidő: február 2. Szó esett az 1965. évi szabad­téri bajnokságról is. Újítás a női serdülő via­dal kiírása. A férfi területi bajnokság a jelentkezésektől függően ket­tő, esetleg háromcsoportos lesz. Január 23-án este 8 órai kez­dettel kerül sorra a kézilabdá­zók zártkörű évzáró bálja a Ferencvárosi Vasutas Péceli úti kultúrtermében. A meghí­vókat a szövetség küldi ki a sportköröknek. Belépőjegy igényelhető január 12-től Goda Imrénél, a PTS munkatársá­nál. 60 minősítési könyv Nem tévedés! Több mint félszáz minősítési könyvet nyújtott be a labdarúgó szö­vetségi napon Lázár Gergely, a vecsési labdarúgók intézője Halápi Sándornak kicserélés céljából. Mint ismeretes, a ve­csési egyesületnél névválto­zás történt, s ez tette szüksé­gessé új minősítési könyvek kérését. ' végzett, s mindkettőjüket meghívták az országos vidé­ki bajnokságra. Ez a felvirágzás csaknem teljes egészében a pedagó­gusok lelkes munkájának kö­szönhető. Két évvel ezelőtt írták ki az általános isko­lások serdülő bajnokságát, s ennek keretében tavaly több mint húsz iskola közel ezer tanulója ismerte és szerette meg ezt a sportágat. A kör­zeti viadalokon mintegy négyszázan, a járási döntőn pedig 150-en álltak asztal­hoz. Örvendetes, hogy a fia­talok sorában igen sok lány szerepelt. 1964-ben vezették be két körzetben a járási asztalite­nisz-bajnokságot, tizennégy csapat részvételével. A tava­szi idény zavartalanul zaj­lott le, az őszi fordulóban azonban több csapat vissza­lépett, utazási nehézségek miatt. Ezért 1965-ben ki­sebb körzetekre bontva ren­dezik meg a küzdelmeket. Hiányosság, hogy a sport­körök nem igyekeznek be­vonni az iskolákból kikerült versenyzőket. Emiatt sok te­hetséges fiatal elkallódik. A sportág tömegesítési ter­vét szolgálta az év első napjaiban megrendezett já­rási egyéni bajnokság is. A serdülő, ifjúsági és felnőtt számokra népes mezőny, több mint száz férfi és nő neve­zett. Egyébként 1965-ben lé­nyegesen több versenyt bo­nyolítanak le a járásban, mint az elmúlt évben. , Sportév- fogas kérdésekkel II. Petroszjan ellenfélre vár A sakkozóknak nem adják egykönnyen a bajnoki címet. 1886 óta, — ekkor volt az el­ső nem hivatalos világbajno­ki párosmérkőzés — sűrűn változott az utódlási rend­szer. Nehezen jutottak el odáig, hogy a döntő nem a pil­lanatnyi világbajnok kényé- től-kedvétől, anyagi követe­léseitől, sőt esetleg rigolyáitól függ, a rendszer feketén-fehé- ren le van fektetve, szigorú versenysorozatból áll. Esze­rint a világot zónákra osztják fel, a legjobb sakkozók előbb zónaversenyen játszanak, majd zónaközi tornák követ­keznek, s az így kiválasztott gárda játszik a világbajnok­jelöltek versenyén. Ennek a mérkőzésnek g győztese nye­ri el a jogot, sőt kötelességet, hogy párosmérkőzést vívjon a világbajnokkal. Nem kevesebb, mint négy évig tart ez a procedúra, s most, a ciklus harmadik évé­ben, 1965-ben a világbajnok­jelöltek vannak soron. Ez­úttal először a nyolc jelölt nem körmérkőzésen méri ösz- sze tudását, hanem összesor­solták őket, s az idén kiesési rendszerben jutnak majd el ahhoz az egyhez, aki jövőre Tigran Petroszjan világbaj­nokkal szembeülhet a sakk­táblánál. A nyolc nagy me­nő: Kérész (szovjet)—Szpasz- kij (szovjet), Szmiszlov (szov­jet)—Botvinnik (szovjet), vagy ha a jelenleg nagy formában levő Botvinnik időközben visszalép, akkor honfitársa, Geller ugrik a helyére, továb­bá Larsen (dán)—Ivkov (ju­goszláv) és Portisch (magyar —Tál (szovjet). Már az is biz­tos, hogy az első két pár a Szovjetunióban, a többi Ju­goszláviában csatázik majd. Nagy figyelem előzi meg Portisch Lajos és- Mihail Tál párosmérkőzését. Körülbelül egyforma korú (27 éves), egy­forma lendületű és egyfor­mán meteorként feltűnt sakk­nagyságok. Majdnem egy időben léptek a nyilvánosság elé, 1956 körül. Portisch Za­laegerszegen, Tál pedig Rigá­ban. Míg Portisch több ma­gyar bajnokság megnyeréséig tornázta fel magát, Tál 1960- ban egy esztendőre még a vi­lágbajnoki címet is elhódítot­ta Botvinniktől. Talán nem érdektelen elme­sélni, miként indult el Tál. A kis Misa nyolc-kilenc éves le­hetett, amikor a rigai úttörő­házban látta, hogy nála jóval nagyobb fiúk matematikai féladványokkal bajlódnak. Be­lenézett és hogy, hogy nem, megfejtette azokat. Ettől vér­szemet kapott és rávetette ma­gát a számtanra, mégpedig olyan szenvedéllyel, hogy édesapja, aki pszichológus-or­vos, féltette a kisgyermeket a túlságosan nagy szellemi megerőltetéstől. Hogy elterel­je a figyelmét a matematiká­ról, rábeszélte a sakkozásra, így esett Misa Tál az egyik szenvedélyből a másikba. Vető József (Folyt, köv.) KAPITÁNY ES ASPIRÁNS Azonnali belépéssel felveszünk csúcsesztergályos, szerkezeti lakatos, kovács szakmunkásokat és férfi segéd­munkásokat valamint vidéki munkára gép­és szerk. lakatosokat Jelentkezni lehet Országos Bányagépgyártc Vállalat Budapesti Bányagépgyára Bpest IV., Baross u. 91—95. — Hányszor volt eddig válogatott? — Százharmin c- hatszor. — Mi a véleménye a fiatalokról: lesz-e utánpótlás? — Nem féltem a magyar vízilabda jö­vőjét. A fiatalok, Felkai, Konrád, Bod­nár, Szívós, Laukó 11, Rusorán 11 egytől egyig tehetséges, so­kat ígérő játékosok. Bocsánat — mennem kell, azonnal kez­dünk. „Felporzik” a víz amikor a két csapat játékosai a középre helyezett labdához erős kar csapásokkal közelednek. Ki éri el hamarább? Kárpáti doktor. Azonnal megiramodik vele, teste előtt fehér pezsgugyöngyökbe tarajoz a víz, e perc­ben számára már nincs külvilág. Ki­sodródik, bead. — gól! Újrakezdés után ismét labdához jut, előretör, szinte „szét­vágja" a vizet, a ka,- pu elölt megáll. Jobbkezében ide-oda ingatja a labdát, a kéz olyan a lelátóról, mint az imbolyogva tekergő kígyó, s bű­völi „áldozatát”, a kapust, aki már nem tudja, hogy mit cse­lekedjék: jobbra, vagy balra dőljön-e. Mit tegyen: jobbra dől. A labda balra vágódik... Ez Kárpáti. Böl­csen tapasztalt, játé­kosan ravasz. Öreg róka. A vízilabdá­ban: egy nemzedék kapitánya. És a fiatalok? Pél­dául: a Csepel Autós Rusorán II? Kárpáti utolsónak említette. A fiatal játékos a medence szélén nyi­latkozik: — Az előbbi Kár­páti-gólról, a végre­hajtás idegtépő per­ceiről eszembe jut az a gól, amelyet a to­kiói olimpián dob- ‘ tam a jugoszláv ka­pus hálójába. Amíg élek, sosem felejtem el, mit éreztem ak­kor ... A mérkőzés befejezése előtt a ju- goszlávok vezettek 4:3-ra. ráadásul em­berelőnyük volt. El­veszettnek hittük a találkozót, amikor négymétereshez ju­tottunk. Mindenki egy kupacban a ka­pu előtt, az óra ke­tyeg, a másodperc­mutató, mint a po­kolgépen, idegesen ugrál, még negyven másodperc. Az eset kísértetiesen ugyan­olyan volt, mint ami­lyen Rómában velem történt. Ott is nekem kellett dobnom az utolsó percekben a négyméterest, de a római nem ment. To­kióban igen. De hiá­ba sikerült a bünte­tő végrehajtása: a 1965 ELSŐ NEMZETKÖZI MÉRKŐZÉSE Az új év első, de főidény­nek is beillő nemzetközi sporteseménye lesz a ma este a Sportcsarnokban sorrakerü- lő Bp. Honvéd—Ignis Varese férfi kosárlabda Európa Ku­pa mérkőzés. A magyar és az olasz bajnokcsapat, miután kiharcolta a 16 közé jutást, a nyolcba kerülésért mérkő­zik Budapesten és Va résé­ben. A nagy érdeklődéssel várt EK összecsapás ma este 7 órakor kezdődik, sem­leges bíróként a csehszlo­vák Überal és az osztrák Haselbacher működik közre. Az ausztriai vendégszereplésre utazott U. Dózsa jégkorongcsapata kedden este játszotta első mérkő­zését Becsben és 5:4 (3:1, 1:2, 1:1) arányban vereséget szenvedett a Wiener Eislauf Verein együttesé­től. A magyarok társasgépkocsija útközben hóviharba került, csak közvetlenül a mérközés előtt ér­keztek meg az osztrák fővárosba, így meglehetősen fáradtan léptek pályára. Bischofshoíenben a nemzetközi síugró négysáncverseny utolsó erőpróbája előtt megtartott ed­zéseken a norvég Björn Wirkoula 105 méteres ugrást hajtott végre, de nem sokkal maradt el mögötte a norvég Brandtzaeg sem — 104 méterrel. Ezzel mindketten meg­döntötték a régi sáncrekordot, amely 100 méter volt. PEST MEGYEI BIBLáP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Suha Andor Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó Csollany Ferenc Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Egész nap hívható központi telefoni 343—100 J42—220 Géplrószoba Ihlvható 20 óráig): 140—447 — Belpolitikai és sport­rovat: 140—449 — Ipán rovat: 141—462. — Művelődési rovat: 141—2ÖS Előállítja Szikra Lapnyomda Budapest. Index: 25 »64 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi posta­hivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési dij 1 hónapra 12 forint. KEZDJE AZ ÜJ ÉVET SZERENCSÉVEL! Vegyen Szerencse-sorsjegyet! Korszerű családi házat garázzsal, gépkocsival, külföldi utazásokat, különböző márkájú sze­mélyautókat, televíziókat, rádiókat, hűtőszek­rényeket és számos nagy értékű cikket nyer­het a 4 forintos Szerencse-sorsjeggyel. HÚZÁS A JÖVÖ HÓNAPBAN! BmtTBB A nyugatnémet labdarúgó­szövetség elkészítette az ápri- i lis 15—25-ig az NSZK-ban j sorrakerülő hagyományos ■ UEFA ifjúsági nemzetközi j labdarúgó torna játéktervét, ! kijelölte a mérkőzések nap­ját és megállapította a szín­helyeket is. A műsor szerint az ötödik j csoportba sorolt Magyarország j ifjúsági válogatottja április 15- : én Karlsruheban Románia el- j I len játssza első mérkőzését, i j április 17-én pedig Mannheim- \ í ben Svédország ellen lép pá- j I lyára. A Románia—Svédország j I találkozót április 19-én bo- j j nyolítják le. Nyolc csoportban zajlik majd le a küzdelem, és a cso­portgyőztesek április 21-én vív­ják a negyeddöntőt Bochum- 1 ban. Wuppertalban, Hagenban j és Emmrichben. A két elődöntő színhelye áp­rilis 23-án Oberhausen és Rheydt lesz. A harmadik he­DUNAKESZIRŐL DUNAKESZIRE Az MLSZ elnöksége újabb kedvezményes átigazolásokat hagyott jóvá az Ózdi Kohász NB I-es és alsóbb osztályú lab­darúgócsapatok részére. En­nek Pest megyei vonatkozása is van. Kreidl Árpád (Váci Vasas), a Kecskeméti Dózsa, míg Se­ben János (Váci Vasutas), a Kőbányai Lombik játékosa lett. A Dunakeszi Vasutas a Dunakeszi Kinizsi labdarúgó­jával, Szalai Kálmánnal erősí­tett, s a Vasutas színeiben sze­repel majd a felsőgödi Debre­ceni László is. Az érdekelt egyesületek az átigazoló lapokat január 8-án, pénteken 9 órától vehetik át az MLSZ-ben. Az év egyik legnagyobb nemzet­közi öttusaversenyét rendezik ok­tóber közepén Lwowban. A ren­dező szovjet szövetség erre meg­hívja a magyar, svéd, NSZK, finn, és osztrák válogatottat. a Nagykőrösi Kinizsi, Ceglédi Vasutas, Szentendrei Építők, Szigethalmi Vasas, Váci 1TSK, Budaörsi Építők nevezett. A küzdelmek szombaton dél­után 6 órakor kezdődnek a Kinizsi Sportotthonban, majd vasárnap délelőtt 10 órakor és délután 4 órakor a dön­tőkkel folytatódnak. M ég néhány perc és kezdődik a ■ mérkőzés. Kárpáti György doktor már ugrana a Sportuszo­da tengerzöld vizé­be, amikor megszó­lítjuk: — Mire készül az olimpiai bajnokság megnyerése után? — Trófea Italiára. Köztudomású, hogy a vízilabdában nincs világbajnokság. A Trófea Itáliát azon­ban színvonala miatt annak számítjuk, s aszerint készülünk reá. Legutóbb Ma­gyarország nyerte az értékes kupát A jö­vő évben, ha ismét birtokunkba kerül, akkor örökre nálunk marad a gyönyörű serleg. Becsvágyun­kat fűti, hogy eddig egy ország vízilabda- csapatának sem si­került egymás után kétszer elhódítani. Ennek tudatában ké­szülünk a jövő nyári találkozóra, a most folyó bajnoki küz­delmeken, később a nemzetközi , verse­nyeken is. — Tokió után újra itthon játszani — mi­lyen érzés? — Most kellemes. Róma után szomor- kodtunk. de Tokió­ból vidáman, tarso- : lyunkban arany- : éremmel jöttünk ha- ; za. Az olimpiai han- ■ gulatot itt, az uszo- j dában is érezzük, : amikor belépünk, l vagy elindítjuk a l labdát — olimpiásan. bíró újra rendelte. ?f Álltunk a vízben, s £ én úgy éreztem, ez- £ után már minden f hiába. Mégis, pilla- nat alatt átgbndol- ^ tam mindent: ha % nem oda dobom, ha- % nem amoda, akkor J mi lesz? De a kapus % észreveszi készülődé- £ semet. Laposan? Ma- f gasan? Kárpáti köz- % bekiáltott: — Peti, 'j ezt be kell dobnod! $ Ettől függ minden! % — Mintha nem tud- ^ tam volna ... hisz % éppen ez volt a baj. £ Lesz, ami lesz, gon- f doltam. Elmozdul- 'j dúltam és „rásóz- (j tam” a labdát... ^ Utólag: lehet, hogy % a magyar vízilabda- $ csapat olimpiai baj- f noksága már ennél a £ gólnál eldőlt?... £ Annyi bizonyos, $ hogy Rusorán Péter, £ a tízéves kisfiú nemi akart vízilabdás len-Z ni. Akkoriban még a 4 futballt szerette. Egy f meccs után úgy, $ ahogy voltak, be-1 mentek az uszodába. $ A vízilabdacsapat £ edzője megállt élőt- £ tűk és így szólt hoz- | rájuk: 4 — Fiúk, nem akar- g tok pólozni? Ahogy $ elnézlek benneteket, $ éppen idevalók vagy- í tok. % — A, nem akarunk 4 mi vizesek lenni!... $ Ma: Rusorán Péter ^ annyira „vizes”, hogy 0 aranyérmet szerzett % vele Tokióban. A ví- £ zilabdában: az új g nemzedék aspiránsa, f Békés Attila (

Next

/
Oldalképek
Tartalom