Pest Megyei Hirlap, 1964. október (8. évfolyam, 230-256. szám)

1964-10-01 / 230. szám

Ülést tart a SZOT A Szakszervezetek Orszá- \ gos Tanácsa pénteken az ÉDOSZ székházában tanács­ülést tart. A tanácsülésen Gál László SZOT-titkár a dolgozók egész- ségének és testi épségének fo­kozottabb védelmével kapcso­latos szakszervezeti feladatok- ról, Beckl Sáúdor SZOT-titkár az 1964. évi tervfeladatok tel- i jesítésének helyzetéről és a szakszervezetek további fel­adatairól, Fabók Zoltán, a SZOT-titkárság tagja pedig a szakszervezeti alapszervek új­raválasztásával kapcsolatos feladatokról tart referátumot. (MTI), A Kirov-opera sikere A New York-i Metropolitan operában befejeződött a lenin- grádi Kirov-opera balett, együttesének háromhetes ven. dégjátéka. A kritika felső fok­ban irt a szovjet táncosok mű. vészeiéről, akik pedig elké­nyeztetett közönség előtt sze­repeltek. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I AZ MSZMP PEST MEGYEI B 1 Z OTTSÁGA T S A MEGYEI TANÁCS LAPJA R VIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÄM ÁRA 50 FILLÉR 1964. OKTÓBER 1, CSÜTÖRTÖK MÜNCHEN 15 évi kényszermunka Egy müncheni bíróság szer­dán ítéletet hirdetett Kari Wolff volt SS-tábornok bűnpe­rében. A 64 éves Wolffot, Himmler közeli munkatársát bűnrészesnek találta 300 ezer lengyel zsidó meggyilkolásá­ban és ezért 15 évi kényszer­munkára ítélte. A csehszlovák párt­ós kormányküldöttség látogatása a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban Befejeződtek a magyar—csehszlovák tárgyalások Antonin Novotny és a ha­zánkban tartózkodó csehszlo­vák párt- és kormányküldött­ség tagjai szerdán a Beloian­nisz Híradástechnikai Gyárba látogattak. Részt vett a láto­gatáson Kádár János, az MSZMP Központi Birattságá- I nak első titkára, a forradal­mi munkás-paraszt kormány j elnöke, dr. Ajtai Miklós, az Országos Tervhivatal elnöke, az MSZMP Politikai Bizott­ságának póttagja, Szurdi Ist­ván, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára és Csi­kesz József né, az MSZMP Bu­dapesti Bizottságának titkára. A gyári technikum osztály- termében rendezett baráti ben alapított üzem fejlődésé­nek útját napjainkig. Ezután Kovács Kálmán, a gyári pártbizottság titkára Pest megyei pártmunkásküldöttség utazott az NDK-ba A Német Szocialista Egységpárt Suhl megyei Bizottságá­nak meghívására baráti látogatás és tapasztalatcsere céljá­ból Pest megyei pártmunkás küldöttség utazott az NDK-ba. A küldöttséget Szakali József, a megyei pártbizottság titkára vezeti, tagjai: Jámbor Miklós, a megyei pártbizottság titkára és Gál Géza, az Aszódi Járási Pártbizottság titkára. Küldött­ségünk — a Suhl megyeiek nyári látogatásának viszonzása­ként — a pártmunkát és a gazdasági munkát tanulmányozza Suhl megyében. Sellő Dénes, a gyár vezérigazgatója ismerteti a vendégek­kel az üzem történetet és termelési eredményeit összejövetelen Sellő Dénes vezérigazgató ismertette a múlt század nyolcvanas évei­AZ ELMARADÓKNÁL (Kiküldött munkatársunk telefon jelentése) A megyei pártbizottság munkatársából, a megyei ta­nács mezőgazdászából, a mo­nori járási pártbizottság me­zőgazdasági osztályvezetőjé­ből alakult „repülőbrigád” há­rom termelőszövetkezetbe lá­togatott el szerdán. A három termelőszövetkezet — a pilisi Űj Élet, a nyáregyházi Béke és a csévharaszti Egyetértés — azon közös gazdaságokhoz tar­tozik, ahol a leglassabban végzik az őszi munkát. A pilisi Űj Elet Tsz vezetői elmondották, hogy náluk tu­lajdonképpen nincs nagyobb hiba, mert néhány nap múlva megszüntetik az elmaradást. Kétszáz holddal keve­sebb terményt takarítot­tak be ugyan az ütemterv által előírtnál, de remélik, hogy október tizedikéig elérik a terv szerinti álla­potot. Az elmaradásnak az az oka, hogy mintegy 350—400 hold szőlő van családi művelés­ben náluk, s most mindenki szüretel. Jakab elvtárs, a járási párt- bizottság mezőgazdasági osz­tályvezetője viszont megje­gyezte, hogy kissé túlzottnak tartja a tsz-vezetöség nyugal­mát, hiszen itt a vetés ideje, s még száz hold tengeri után is kell vetni, itt pedig még töretlen a kukorica. A tsz- ben" egyébként összesen 820 hold kenyérgabonát kell vet­ni, amelynek a zöme — 650 hold — búza, s a búza vetése még csak most kezdődik. A nyáregyházi Béke Ter­melőszövetkezetben azt pana­szolta Szőcs Attila főmező­gazdász, hogy még mintegy, kétszáz mázsa búza vetőmag­juk hiányzik. Vértesi István, a megyei tanács, mezőgazdá­sza nyomban intézkedett, s ha nem is a kért fajtából, de kielégítik a tsz vetőmagigé­nyét. Itt száztíz hold kukori­ca után vetnek gabonát, s előre láthatóan október 15-én fejezik be a törést Amit a szüretről beszélnek Úriban állnak a traktorok Sikerül-e betakarítani a napraforgót? és a szárvágást ezen a területen. Nem valami jól ülepedett ta­lajba kerül tehát az a húsz­harminc holdnyi búza, amely­nek előveteménye még októ­ber tizenkettedikén, tizenötö­dikén is lábon áll. A csévharaszti Egyetértés Tsz-ben mindössze 186 hold rozsot, negyvenkét hold árpát és harminc hold búzát vet­nek az idén. Ebből már csak a búza van hátra, de ez ku­korica után kerül vetésre. Látogatásunkkor már törték a kukoricát, de nem a legna­gyobb erővel. Mégis, az igaz­ság az, hogy ebben a tsz-ben valószínűleg .jó magágyba ke­rül a búza, idejében sikerül befejezni a vetést. Kőrútunk végén betértünk a Monori Gépállomásra, ahol Balogh István fömezőgazdász tájékoztatott bennünket a gé­pi munkákról. Elmondotta, hogy általában van szántani és vetni való terület, de pél­dául Úri községben állnak az oda vezényelt szántótrakto­rok. Gondban vannak, hogy elhozzák-e onnan arakat, vagy várjanak még két napig. Bene Mihály, a megyei párt- bizottság munkatársa meg­kérdezte a gépállomás veze­tőitől, miként készültek fel a napraforgó gépi betaka­rítására? Ezzel kapcsolatban meglepő tájékozatlanságot árultak el a gépállomási vezetők, de sze­rencsére tisztázódott a, beta­karítandó területtel kapcso­latos félreértés. A lényeg az, hogy százhatvan hold napra­forgót kell betakarítani kom­bájnnal a járásban, s ehhez a területhez elegendőnek lát­szik a három kombájn. A körút tapasztalatait ér­tékelve azt állapították meg a bizottság tagjai, hogy az elmúlt héthez képest jelen­tősen meggyorsult az őszi munka a monori járásban. Er­ről tanúskodnak a tsz-ekből beérkezett legfrissebb heti jelentések is. Nagymiklós István adott rövid tájékoztatót a pártszervezet és a tömegszer­vezetek életéről, munkájáról. A tájékoztatók után kissé megváltozott az eredetileg tervezett program. A vendégek és a házi­gazdák között ugyanis közvetlen hangulatú, sok­oldalú eszmecsere bonta­kozott ki a kapcsolatok bővítésének kérdéseiről. A kötetlen eszmecsere után a házigazdák gyárlátogatásra invitálták a vendégeket. Megtekintették a jelfogó gyáregység tekercselő műhe­lyét. A dolgozók meleg sze­retettel köszöntötték a vendé­geket. A műhelyből a kedves ven­dégek a gyár korszerű ebéd­(Folytatás a 2. oldalon) HAZAFELÉ OSTYA NÉLKÜL A többet akarás s a többet tevés nélkülözhetetlen a hol­napba vezető úton. A mennyi­ségében és minőségében több s jobb alapfeltétele: a fokozó­dó tudás. Elmondtuk, leírtuk sokszor: a tanulás ma már* nemcsak vágy, hanem valóság, minden társadalmi réteg saját­ja. A szakmunkástanfolyamot végző tsz-tag, a mérnök-to­vábbképzésen részt vevő mű­szaki, a munkásakadémia elő­adásait hallgató munkás típus ma már, s nem kivétel. A tanulásnak, a tapasztalás­nak, az okulásnak vannak ke­vésbé szemmel követhető út­jai is. Olyan útjai, amelyeken mind többen járnak: önként, örömmel. Alig évtizede még ilyen vagy olyan ostyába kel­lett csomagolni a tanácsot: menjetek el a szomszédba, nézzétek meg, hogyan csinál­ják ott, ne szégyelljetek átven­ni a jobbat. Ma minden os­tyába csomagolt tanács min­den agitáció né'kül kelnek út­ra kisebb-nagyobb csoportok, hogy közelebbi vagy távolabbi ismerősökhöz s ismeretlenek­hez jussanak el, megnézzék, amit érdemes, megtanulják, megjegyezzék, ami hasznos, s azt is, ami nem jó, mert az otthoni gondokra jótékony ha­tással van az ilyen okulás. Tá- piósze nmártonból , száztíz tsz- tag járt Kecskeméten, a szőlé­szeti kutatóintézet telepein: megnéztek száz dolgot, kér­dezősködtek ezerről. Hazatér­ve már másként forgatták te­lepítési terveiket, s a friss ta­pasztalat adta tudás, párosul­va az addig is tudtakkal, töb­bet érő tervvé, nagyobb hasz­not hozó cselekedetekké ötvö­ződött össze. A Nagykőrösi Konzervgyár igazgatója a közelmúltban ösz- szeült a város termelőszövet­kezeteinek elnökeivel, leszűrni a lassan elfogyó esztendő ta­pasztalatait, megvitatni a jövő év terveit, feladatait. Munka- értekezlet? Az, de mégis: egé­szen másmilyen, mint néhány évvel ezelőtt. lit nem tervszá­mokat közöltek, -hanem vitat­koztak, nem a gondokat hány- torgatták, hanem a megoldás módját keresték, mégpedig közösen. Vácott, az IBUSZ he­lyi irodája „irodalmi túrát” rendezett, ahol a részvevők a nagy drámaíró, Madach Imre emlékét őrző helyeket keres­tek fel, s megismerték ezen­kívül a bujáki népviseletet is, a — helyszínen. A vecsési VIZÉP KISZ-vezetőségének három tagja a Maglódi Gép­gyárba látogatott el: a tapasz­talatok cseréje a szó szoros értelmében csere volt, mind­két fél számára haszonnal já­ró. Hétköznapi apróságok ve­lejárói, jellemzői hétköznap­jainknak. Kezdjük megér­teni, hogy nemcsak az lehet jó, hasznos, amit határain­kon kívül látunk, tapaszta­lunk, hanem olykor még hasz­nosabb az, amiért csak a szomszédba, fél órányira kell ebnennünk. Mondhatnánk úgy is, hogy megtanulunk „magunktól'’ tanulni« azaz hazai tapasztalatainkat fel­használni, kamatoztatni. A kamatoztatás hasznát még növeli is, hogy kisebb a rá­fordítás. deviza sem kell hozzá, s még az sem baj, hogy mind kevesebb a bankettozás, s csak a tapasztalatcsere ma­rad meg... Volt olyan időszak, amikor akként mérték az ilyen uta­kat: ha szendvics van, akkor „kis — tapasztalatcsere", ha ebéd is, akkor már „nagy’, egész napos ... Nem szólnánk igazat, ha azt mondanánk: napjainkban nincs már ilyen. Sajnos, van még, de: mind kevesebb. A formalitások kö­rét mind jobban összeszűki­tik az igények, a tartalomra, az elmélyültségre irányuló igények. Ez nemcsak a ta­nulás szervezett formáiban nyilvánul meg mind nagyobb erővel, hanem a tudás gaz­dagításának, a tapasztalatok felfrissítésének, korszerűsíté­sének „rejtett” útjain is. azo­kon az utakon, amelyeken a tápiószentmártoni tsz-parasz- tok, a váci túra résztvevői és társaik ezrei, tízezrei járnak. A többet tudás iránti szomjú­ság szinte kielégíthetetlen. Az ostya korszaka régen lejárt, nem kell „beadni” nem kívá­natos orvosságként a tapasz­talatszerzésre ösztönző taná­csot. Sőt: mind újabb és újabb útjait, módjait kell keresni az ilyen tanulásnak, nem azért, mert azt valahol — valakik elhatározták, ha­nem mert igény van rá, mind szélesebb tömegekből származó igény. Emlékezzünk csak: ilyen új út, új kezdeményezés volt a bemutató gazdaságok kijelö­lése. a Hazafias Népfront szaktudással a többtermelé­sért mozgalmának megindí­tása. Ma már eredményessé­gük, sikerük tény, s egyben válasz az akkori tamáskodók fanyalgására is. Az új út kere­sése nemegyszer hálátlan feladat, nem találkozik min­denki megértésével, támoga­tásával. Mégis: lemondani ró-, la helyrehozhatatlan baklö­vés lenne, hiszen a jobb hol­nap fontos tényezőjéről mon­danánk le. .... A tanulás, a többet tudás, a tapasztalatokban gazdago­dás e formái, módjai, s to­vábbi lehetőségei megérdem­lik a nagyobb figyelmet. A legtöbb helyen ma még csak félkézröl intézik ezt, nem­egyszer véletlen adta ötletek alapján. A társadalmi szer­veknek, a népművelés mun­kásainak céltudatos tevé­kenysége itt sem nélkülözhe­tő. A meglevő igényeknek kell találkoznia a még hiányzó céltudatossággal s módszeres­séggel, s akkor a tanulás ma még alig szemmel követhető útjait járók nagyon is szem­mel látható eredményekkel gazdagítják közős értékein­ket. Mészáros Ottó mm : ■ SHH »MM Miam:. vvmm B m í M í „ - " • 1I-ÍÉ11i: WSmk ■ ■ (Foto: Kolroczó)

Next

/
Oldalképek
Tartalom