Pest Megyei Hirlap, 1964. szeptember (8. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

PEST MEGYEI ír VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! a vin. évfolyam, 204 szám Aha 50 FI II. Fit 1964. Szeptember 1, kedd Kádár János fogadta K. P. S. Menont, India volt budapesti nagykövetét Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke hétfőn fo­gadta K. P. S. Menont, aki 1953-tól 1959-ig az Indiai Köztársaság követeként, 1959-től 1961-ig pedig nagy­követként működött hazánk­ban. K. P. S. Menőn felesé­gével néhá 'v napos látoga­tásra érkezett Budapestre. Elutazott Budapestről Salah Dessouki Ha élet zengi be az iskolát... Tegnap délután akaratlanul is arra vitt utam, ahol édes­anyám először engedte el ke­zem, és én telve kétségekkel, de kiváncsi izgalmakkal is, átléptem az emeletes, kopott­falú, szürke épület kapuját. A nehéz tölgyfakapu vaskos réz­kilincsét máig sem koptatta el az idő, pedig csak jómagam legalább ezerszer markoltam négy esztendő alatt s rajtam kívül esztendőről esztendőre nyolcszáz diák. Ma reggeltől újra gyermek­kezek csiszolják, koptatják a vaskos rézkilincset s mától kezdve újra naponta ismét­lődik majd ez a művelet, ame­lyet újabbak követnek: egy meg egy az kettő, i meg r az ír, á négyzet plusz b négyzet egyenlő c négyzettel és így to­vább. „Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz..." — jutott eszembe a költő sza­va s hazafelé menet azon tű­nődtem, mit is tettünk eddig, hogy valóban az élet zengje be az iskolát. Nemcsak ezt az öreg, kopottfalú épületet, amelyhez nekem személy sze­rint sok emlékem fűződik, ha­nem minden iskolát, szerte az országban csakúgy, mint sző­kébb pátriánkban, megyénk­ben is. Az oktatási reformcélkitű­zések valóraváltásának újabb esztendeje következik. Már a számok is beszédesen valla­nak erről. ’ Több, mint száz, most vég­zett fiatal pedagógus kezdi meg munkáját a megye isko­láiban. Elkészült és szeptem­ber első napjaiban megkezdi működését a nyolctantermes dabasi és a tizenhat tanter­mes érdi gimnázium. Kartalon négy, Nyársapáton két új tan­teremmel bővült az általános iskola. Középiskoláinkban ezerötszáz diákkal több tanul, mint az elmúlt esztendőben. ■ A számoknál is többet mon­danak azok a változások, ame­lyek az oktató-nevelő munka tartalmában jutnak kifejezés­re. Az egyik: a nevelési terv további alapos megismerése és alkalmazása. Nem az a lé­nyeg, hogy a most kezdődő tanévben mutatós, írásos ter­vek szülessenek, hanem az, hogy az oktatómunkát kiegé­szítő nevelőm unka kapjon erő­re. A nevelési terv nem olyan, mint a tanterv, amit pontról pontra meg kell valósítani. A nevelési terv — példatár, és a ‘diákok neveltségi fokától függ, hogy hol, miként alkalmazzák pedagógusaink. Közelebb az élethez — ez az oktatási reform másik lé­nyeges célkitűzése. Az első biztató lépéseket megtettük már, hogy ne legyen többé holt ismeretanyag mindaz, amit fiaink és leányaink megtanulnak az iskolában. Ne legyen számukra többé ide­gen a őgazdasági üzem, '’épnek majd az iskola És ne le­gyen degen az emberek közössége; együtt, közösen végzik majd munká­jukat apáikkal, s építik, for­málják azt a társadalmat, amely felnevelte őket. Az idei tanév újabb lépés­sel közelít a nagy cél felé. Ahol nincs gyár, mezőgazda- sági üzem vagy azok olyan túlzsúfoltak, mint például Cegléden, ott olyan, a nép­gazdaság számára is hasz­nos foglalkozásokat tarthat­nak. a gyakorlati oktatás ke­retében, mint például a gyors- és gépírás, a mű­szaki rajz vagy a kereske­delmi ismeretek. Megszűnik az a helytelen gyakorlat is, miszerint a po­litechnikai oktatás célja, hogy egyes szakmákra elő­készítse a diákokat. Valóra- váltásához persze az szüksé­ges, hogy a tanulók első­sorban az iskolák gyakorló­kertjeiben és tanműhelyei­ben dolgozzanak. A cél: több azonos, egymáshoz kapcso­lódó szakma általános meg­ismerése, alapfogásainak el­sajátítása. Megyénkben nem új már ez a célkitűzés; az elmúlt esztendő volt Mono- ron a kísérlet éve s az ott szerzett tapasztalatokat is summázza az ezzel kapcsola­tos tanévnyitó rendelet. Ami viszont ezzel kapcso­latban még hiányzik: az ön­állóság megadása. Ha ezt az önállóságot, amely egy­úttal önellátást is eredmé­nyezne, biztosítanák például a monori gimnázium száma-' ra, akkor szabóműhelyük a megye valamennyi pedagó­gusát elláthatná hallatlanul olcsó áron munkaköpenyek­kel, asztalosműhelyük pedig biztosítani tudná a megye valamennyi bölcsődéjének bú­tor- és játékszükségletét. Szintén a reform egyik fon­tos célkitűzése: csökkenteni a tanulók túlterheltségét, le­hetőséget teremteni az ala­posabb, tartalmasabb tanu­láshoz. Ezzel kapcsolatban két új intézkedés született. Az elmúlt tanévben törté­nelmet az általános iskola három felső osztályában ta­nítottak. Mától kezdve be­vezették a történelemtanítást az ötödik osztályban is. A másik: fizikát az elmúlt tan­évben még csak a hetedik­nyolcadik osztályban tanul­tak a diákok. Az új tanév­ben már a hatodik osztály­ban is órát kapott a fizika- oktatás. Ezzel a két intéz­kedéssel az addig három, illetve két esztendőbe zsú­folt tananyagot négy. illetve három évre osztották. Ma reggel óta újra élet zengi be az általános és középiskolákat: százhuszonöt­ezer diák kezdte meg mun­káját megyénkben, hogy tíz hónapon át tartó szorgalmas tanulással tudásban és em­berségben erősödve készül­jön a nagy iskolára, amely­nek kapuján csupa nagy­betűvel csak ennyi áll: ÉLET. Prukner Pál Mej ek a szovjet-csehszlovák sít- s államközi tárgyalások lét e’. - a prágai rba tek a cseh­ivé jet párt- és m; ;ek hivata­■ t; szovjet kül­' -fruscsov, az Cr’ KB első titkára, mi- .’.erelnök; a csehszlovák ,ii! iöttséget Antonin Novotny, SKP KB első titkára, köz- - aasági elnök vezeti. A csehszlovák sajtó tovább- is nagy terjedelemben, * -i-zelö helyen foglalkozik a szovjet párt- és kormánykül­döttség csehszlovákiai látoga­tásának eseményeivel. Hétfőn reggel Prágában csak a Rudé Právo jelenik meg. A központi pártlap első oldalán képet kö­zöl Hruscsov szlovákiai láto­gatásáról és beszámol a kül­döttség visszaérkezéséről a fővárosba. Ugyancsak az első oldalon közli a lap, hogy be­fejeződtek a szlovák nemzeti felkelés 20. évfordulójának ünnepségei. A kiállítás első vasárnapja * Kukoricaheíakarító, aranyérmes kanca 9 A kosztromói bikák és utódaik A hétvégi házak sikere Végeláthatatlan sorokban hömpölyög a tömeg a vásár­város húsz kilométernyi utcá­in. A kapukon újabb csopor­tok özönlenek be — a jelek szerint már a kiállítás első vasárnapján rekordforgalom lesz. Persze, hozzásegít ehhez a ragyogó augusztus végi nap­sütés, no és a gazdag műsor. Ma bonyolítják le az ifjúsági lovas Európa-bajnokságot, a szabadtéri színpadon revüpa- rádé, aztán gépbemutató, te­nyészállatok felvonulása sze­repel még a programban. ,,Mögérte.. Kíváncsi férfigyűrű állja körül a szabadtéri kiállítás gépeit, s az egyik parasztbá- csika szaporán jegyzi, amit a KBF típusú magyar kukorica- betakarítóról hall. „Ez a gép — írja, —, letöri a csövet, fosztja és szecskázza a szárat, egyszerre két kukoricasort fog el és tízóránként két és fél hektár kukoricát takarít le.” Kissé kételkedve olvassa visz- sza a szöveget, aztán csak ennyit mond: „Érdemes vót négy órak& főkeni, mögérte../’ Hamarosan kiderül, hogy az öreg nagykőrösi illetőségű, Szűcs Ambrusnak hívják. S hogy mi tetszett neki idáig a legjobban? Az apajpusztai aranydíjas kanca. Együtt keressük föl a lóis­tállót, ahol megcsodálhatjuk a gesztenyebarna, csakugyan aranyérmet kapott pejparipát. A Kiskunsági Állami -Gazda­ság is büszke lehet erre a szép jószágra, csakúgy, mint a Furioso B XX/5 kancára vagy a négerbarna színű Fu­rioso A XXIV-esre. Mi, Pest megyeiek, érthető módon azt vizsgálgatjuk, hogy az állatkiállításon szűkebb ha­zánk gazdaságai milyen ered­ménnyel képviselik megyén­ket. Nincs szégyenkeznivaló, például a Kiskunsági Állami Gazdaság nemcsak lovával, hanem kosaival is aranyérmet szerzett. Megcsodáljuk a há­rom szép példányt, gyűrűsme- rinók, 8—7—6 és fél kilós gyapjúhozammal. A Felsőba­báéi Állami Gazdaság fehér hússertéseit is ott látjuk az aranyérmesek között. Sőt csakhamar fölfedezzük a Tá- piószelei Kísérleti Gazdaság aranyérmes Cornwall kansül­dőit. Sztárok: Bug és Izmosfia | lélik a fajtakísérletek két de- I rék apaállatát azok, akik is- l merik a kosztromói magyar- j tarka keresztezés eredmé­nyeit. Fekete Gábor kutató j ki tudja már hányadszorra, ; de nagy türelemmel magya­■ rázza a kosztromói kísérletek ■ lényegét, előnyeit. Az Izmos- í fia anyja például háromszáz ' nap alatt 7180 kilogramm j tejet adott 4,1 százalékos i zsírtartalommal, míg a bika I leányunokája már eléri a 9000 I literes évi átlagot is. Mire kíváncsiak a pestiek? E pillanatban legalábbis arra, hogyan lehet a vikend- ház környékén egész nyáron zöldséget termeszteni. Mert itt arra is útmutatót kap­hatnak. A Szentendrei Kocsi­gyár hétvégi házai körül pompás kis kertecskék díszle­nek. Az egyik vikendház kö­rül virágokat ültettek, a má­sik a virágok mellett né­hány gyümölcsfának, kis­kertnek is helyet enged, míg a harmadik mellett zöldsé­geskert látható. A tekinte­teken látszik, sokan már el is döntötték, ha az öfctalála- tos beugrana a lottón, me­lyik módszerrel díszítenék vikendházukat. Esteledik. A vásárváros fölött haragos fellegek tor­nyosulnak, hűvös szél tá­mad, de a tömeg még min­dig árad, hullámzik. A vég­ső összesítés szerint ezen a vasárnapon százezren láto­gatták meg a kiállítást (s. p.) kairói kormányzó Az Egyesült Arab Köztár­saság fővárosának küldött­sége, amely Salah Dessouki- nak, Kairó kormányzójának vezetésével több napot töl­tött hazánkban, hétfőn eluta­zott Budapestről. Emlékgyűlések Olaszországban Togliatti tiszteletére Vasárnap Olaszország egész területén a dolgozók több mint ezer gyűlésen vettek részt, amelyen megemlékeztek Palmiro Togliattiról. »Külö­nösen nagyszabású és im­pozáns emlékgyűlést tartot­tak Torinóban, Firenzében, Pescarában. Tájékoztató a SZŐ VOSZ pavilonjában Magyar siker Arezzöban Arezzóban véget ért az a kórusverseny, amelyen szá- ! mos külföldi kórus, köztük a KISZ Központi Művész- együttesének egyetemi ének­kara vett részt. A versenyen igen nagy sikert aratott a magyar művészegyüttes, a népdalszámban elnyerte első helyezést. Hétfőn délelőtt Szirmai Je­nő, a SZÖVOSZ igazgatósá­gának elnöke tájékoztatta a sajtó, a rádió és a televízió munkatársait a SZÖVOSZ pavilonjában. A többi kö­zött elmondta, hogy a szövetkezeti bolthálózat s‘ a vendéglátó egységek külső-belső képének csi­nosítására a felszabadu­lás 20. évfordulója alkal­mából versenyt kezdemé­nyeztek. Ami a zöldség-gyümölcsellá- tást illeti, szőlőből a jelenlegi terméskilátásokból ítélve ele­gendő mennyiség áll majd a fogyasztók rendelkezésére. Almából közepes termés várható, burgonyából viszont az igényeknél kevesebbre számítanak. Hátráltatja a zök­kenő nélküli ellátást a meg­felelő technikai berendezé­sek és eszközök, valamint a speciális szállítóeszközök hiá­nya. Fontos tehát, hogy a termelőszövetkezetek mi­nél több téli árut — bur­gonyát, zöldséget — ma­guk tároljanak. A tájékoztató részvevői megtekintették a SZÖVOSZ látványos pavilonját, felke­resték a korszerűen beren­dezett zöldségüzletet a kiállí­tás területén, ahol előre cso­magolt gyümölcs és zöldség bőséges választéka várja a yevőiket. az Földrengés Los Angelesben Földrengést észleltek Los Angeles körzetében. Károkról eddig nem érkezett jelentés. Megemlékezések Nyugat-Námetországban a második világháború kitörésének 25. évfordulójáról A nyugatnémet szakszerve­zeti szövetség és a szociálde­mokrata párt több helyütt gyűléseket rendezett, amelye­ken megemlékeztek a második világháború kitörésének 25. évfordulójáról. A Hannoverben rendezett gyűlésen Otto Brenner, a fém­ipari szakszervezet elnöke éle­sen állástfoglalt az atom- fegyverkezés ellen és felszó­lította az államférfiakat, hogy minél előbb hozzanak lét­re megegyezést az atom­fegyverkezés megszünte­téséről. Hangoztatta, veszélyes önámí­tód lenne azt hinni, hogy az atombomba puszta léte egy­magában is megakadályozhat harmadik világháborút. A Nácizmus Üldözöttéinek Szövetsége az évforduló kap­csán kiadott nyilatkozatában1 hangoztatja, a németeknek el kellene gondolkodrriok azon, hogy kik voltak országukban a felelősek a két világháború kirobbantásáért és le kellene vonni a tanul­A.a amerikai elnök kik l»n m e ff ft ián i iga Rómából Londonba repült Cabot Lodge a kiiIikgtf miniszterrel tárgyul Bug nyugodtan, kényelme­sen szénáz, Izmosfiát szemmel láthatóan zavarja az ünnepi sereglet. Tulajdonképpen „sztárokról” van szó, a gödöl­lői Agrártudományi Egyetem két szép kosztromói bikájá­ról. Délutánonként a fajta- bemutatón mind a két álla­tot megkülönböztetett taps­sal jutalmazza a közönség, még több elismeréssel szem­Cabol Lodge, az amerikai elnök különmegbízottja, aki | hétfőn megbeszélést folytatott I Moro olasz miniszterelnök­kel, repülőgéppel Londonba érkezett. Az olasz fővárosban arra vonatkozólag semmit sem közöltek, hogy az olasz kormány támogatja-e az Egye­sült Államok dél-vietnami kalandját. Cabot Lodge tá­vozásakor csak annyit mon­dott, hogy nagyon elégedett olaszor­szági látogatásával. Londonba érkezve repülő­téri nyilatkozatában utalt arra, hogy a „felvilágosító munkán” kívül gyakorlati célja is van angliai látoga­tásának. — A briteknek — mondot­ta -r páratlanul nagy tapasz­talataik vannak a partizánok ellen viselt hadjáratokban. A rendőri akciókban szer­zett kiemelkedő szakér­telmüket hagyományos se­gítő készséggel szokták megosztani más orszá­gokkal is. Lodge ma Butler külügymi­niszterrel találkozik. Ságokat. A nyugatnémet sajtó is szá­mos cikkben foglalkozik az évfordulóval. Bár sok lap fenntartás nélkül elismeri Hit­ler felelősségét a második vi­lágháború kirobbantásáért, nem hiányoznak azonban a nácizmus felelősségének ellep- lezésére irányuló kísérletek sem. Ülés — zárt ajtók mögött Tokióban megtartották a japán—amerikai „biztonsági szerződéssel” összefüggésben megalakított japán—amerikai tanácskozó bizottság 5. ülés­szakát, A jelenlegi ülésszak — csakúgy, mint az előzőek — zárt ajtók mögött végezte munkáját. Mint az ülésszak befejezésekor' nyilvánosságra hozott rendkívül szűkszavú hivatalos közleményből ki­tűnik, a felek megvitatták „a jelenlegi nemzetközi helyzet kérdéseit, különös tekintettel Japán és a Távol-Kelet biz­tonságára, valamint foglalkoz­tak Japán védelmének kér­déseivel is”. SI LÓ ZÁS A dánszentmiklósl Micsurin Tsz-ben holdanként 300 mázsa silókukoricát takarítanak be (Foto: Mihók)

Next

/
Oldalképek
Tartalom