Pest Megyei Hirlap, 1964. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK AZ MSZMP PEST MEG.YEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ARA 50 FILLÉR Megkezdődtek a norvég-szovjet tárgyalások Hruscsov nagy beszédet mondott a külügyi intézetben dwondok a gabona betakarításánál! Megbirkózik a nehézségekkel megyénk parasztsága Hruscsov az oslói küldöttséggel a kérdést az általános és tel­jes leszerelés, illetve a NATO és a Varsói Szer­ződés szervezetei közötti megnemtámadási egyez­mény keretein belül talál­ja megoldhatónak. A délelőtti politikai tárgya­■— Az időjárás nagyon meg­nehezíti munkánkat. A múlt héten ötször vert ki bennünket az eső a határból. Ma délelőtt is esett. Sok idő eltelik, amíg annyira megszárad a föld, hogy gépekkel rá lehet menni. Egyébként négy esetben jég is esett. — Hol tartanak, a betakarí­tással? — Az állami gazdaságban csütörtökre befejezzük az őszi árpa betakarítását. Július 20— 25-re mind az állami gazda­ságban, mindpedig a termelő- szövetkezetben betakarítjuk a kalászosokat. — Számítanak-e kézi ara­tásra? Igen! Húsz kaszás van ké­szenlétben a termelőszövet­kezetben. ök jelentik a biz­tonsági tartalékot, mert mi valamennyi gabonánkat kom­bájnnal szeretnénk betakarí­tani. Ott, ahol megdőlt a ga­bona, ott kalászemelővel dol­goznak a gépek — válaszolta kérdéseinkre Kelemen György. A verseny kihívók tartják a szavukat Az abonyi szövetkezeti gazdák^.versenyre szólították a megye parasztságát, a nyá­ri munkák időszakára. Szűcs László, a községi tanács el­nökhelyettese elmondotta, hogy az abonyiak minden kö­rülmények között tartják szavukat. Szűcs elvtárs is az időjá­rásra panaszkodott — joggal. Tegnap délelőtt is esett az eső Abonyban. Ezúttal leg­több eső az Űj Világ Tsz földjein volt. — A kalászok már általá­ban beértek, de a sok csapa­dék miatt a szár nedves, hú­zódott, így a gépek teljesít­ménye az átlagosnál kisebb — mondotta Szűcs elvtárs. A nehézségek ellenére mégis jól halad a gabona be­takarítása: — Az Oj Világ Tsz-ben be­fejezték az őszi árpa aratá­sát. A Lenin Tsz-ben 150 hold búzát aratógéppel levágtak. Napokon belül mind a négy termelőszövetkezetben vág­ják a kenyérgabonát — foly­tatta Szűcs elvtárs. — Kézzel mennyit arat­nak? — Mintegy négy-ötszáz holdat számítottunk kézzel le­vágni, s ha az idő további károkat nem tesz, akkor nem is vágunk többet kézzel. Szükség van az emberi kéz­re más munkáknál — vála­szolta az elnökhelyettes. í Abonyban egyébként a köz­ségi tanács figyelemmel kí­séri a gabonabetakarítás időszakában az olyan fontos járulékos munkákat, mint a szalma lehúzása, a tarlóhán­tás, másodvetés. Erről a kö­vetkezőket mondotta Szűcs elvtárs: — Felhívtuk a szövetkeze­tek figyelmét a járulékos munkákra, amellyel vélemé­nyünk szerint azért marad­tak el kissé, mert a nedves szalmát nehéz a föld végére húzni. E tekintetben a leg­jobb eredményt a Lenin Tsz tagsága érte el. Itt megkezd­ték a kazalozást is. Az Űj Világ Tsz-ben a másodvetés­re kedvező időt kihasználva* negyvenöt hold kukoricát ve­tettek el silónak. — Nehézségek? — Az időjáráson kívül leg­nagyobb gondunk a zsák­hiány. Termelőszövetkeze­teink ugyanis vetőmagnak termelnek búzát. A vállalat elfogadta a szövetkezetek jelentkezését, de zsákot mind a mai napig nem biztositott. Az Üj Világ Tsz-ben, ahol az utóbbi években mindig jó minőségű vetőmagot termel­tek, éppen a zsákhiány miatt nem tudják megkezdeni a búza betakarítását. Mintegy hatezer zsák kellene a négy szövetkezetnek — mondotta befejezésül Szűcs László. Gond tehát mindenütt van elegendő. Szerencsére azonban akarat, munkakedv van, s némi tapasztalat is. Mégiscsak meg­birkózik megyénk parasztsága az időjárás okozta nehézsé­gekkel. — m. s. — részt vett az oslói városi tanács fogadásán, este pedig beszédet mondott a norvég külügyi intézetben. fvXXXXXXXXVXXXXXvXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MIKOJAN BURMÁBA IS ELLÁTOGAT A szovjet parlamenti kül­döttség egyik csoportja ked­den reggel Anasztasz Miko- jan vezetésével Nyugat-Jáva fővárosába, Bandungba érke­zett. Subandrio, Indonézia el­ső miniszterelnökhelyettese és külügyminisztere és más in­donéz államférfiak is elkísér­ték a vendégeket. Anasztasz Mikojan a bur- mai forradalmi kormány meghívására indonéziai út­ja után ellátogat Burmába. Titokzatos Oswald-napló EGY DALLASI ÚJSÁGBAN Lane kétségbevonta valódiságát - Közbelépett az FBI Lemondott a kongói kormány Ma: Elnökválasztás Ma választják meg az NSZK új elnökét. (A nyu­gatnémet kormány a Szov­jetunió /tiltakozása dacára ’ kihívó módon Nyugat-Ber­linben rendezi meg az el­nökválasztást, annak ellené­re, hogy Nyugat-Eerlin nem tartozik az NSZIÍ-hoz.) Az elnököt külön e cél­ra összehívott testület vá­lasztja meg: a Bundesver­sammlung, amelynek 1043 tagja van. Mivel az SPD vezető szervei június elején Liib- ke újraválasztása mellett foglaltak állást, Bonnban nem várnak meglepetést és általában biztosra veszik, hogy LüBke már az első menetben megszerzi a szük­séges abszolút többséget, vagyis legalább 522 szava­zatot. A másik jelölt Bucher Igazságiigyminisztcr, akit az FDP jelöl a köztársasági elnöki tisztségre. Bár Bonnban biztosra veszik Lübkc újraválasztását, po­litikai körökben érdeklő­déssel várják, hány szava­zatot kap Bucher. Mandatumanak lejártává! «S lemondott a kongói kormány. Kaszavubu köztársasági elnök ^ kedden rádióbeszédben jelen- ^ tette be, hogy a lemondást el­lj fogadta, de J: az ügyek vitelével átme- ^ neti időre továbbra is ^ Cyrille Adoulát és kabi­netjét bízta meg. y í, Kaszavubu néhány napon be- ^ lül kormányalakítási megbí- zást ad egy szerinte alkalmas g és „senki által sem gyűlölt” '/ erőskezű politikusnak. Az ól- jS tala vezetett kormány fogja ! előkészíteni „a lehető legrövi­debb időn belül” a második kongói parlament tagjainak megválasztására az új általá­nos választásokat. Meghalt a tizedik áldozat A kölni lángszórós ámokfu- tó áldozatainak száma tízre emelkedett. (Amint emlékeze­tes, egy elmebeteg tíz nappal ezelőtt saját készítésű láng­szóróval betört egy kölni is­kolába.) Kedden reggel az egyik kölni kórházban bele­halt súlyos égési sebeibe a kilencéves Ingeborg Hahn, — egy hónappal 10. születésnapja előtt. A sérültek közül kilenc gyermek állapota még mindig életveszélyes. Mélyül a ciprusa rútság ? rapunareu görög mi díszt er- •J elnök hétfőn De Gaulle tábor­ai nokkal és Couve de Murville •2 francia külügyminiszterrel íj folytatott megbeszéléseket, s ^ utána a sajtó képviselőinek ^ kijelentette, hogy „nagy meg- í értéssel” találkozott. ;J Inönü török min'szterelnök í hétfőn Londonban egy sajtóér- 3 tekezleten megint fenyegető i hangot ütött meg. Hangoztat­ni ta, hogy Tör öltország csak jj kétféle megoldást hajlandó el- fogadni: az egyik a sziget fel­osztása föderációsi formában, a másik a „kettős enózis”, ami azt jelentené, hogy a ketté­osztott Ciprus görög része Gö­rögországhoz, török része Tö­rökországhoz csatlakozzék. A Ke?inedy-merénylet kö­rülményeit vizsgáló Warren- féle bizottság hétfőn felszó­lította az FBI-t, a szövetségi nyomozó irodát, hogy derít­se fel Oswald állítólagos no­teszének ügyét. A Dallas Morning News című lap a hét végén ugyanis (kizáróla­gos jog feltüntetésével) kivonatokat közölt a Ken- neüy-inerényletlel gyanú­sított Oswald egykori feljegyzéseiből. Ezeket a jegyzeteket Oswald állítólag akkor készítette, amikor, mint amerikai ál­lampolgár, néhány évig a Szovjetunióban időzött. Eb­ben többek között leírja — ha a jelentésnek hinni le­het — hogy egyszer öngyil­kosságot kísérelt meg, mert nem akarták megadni 'neki a szovjet állampolgárságot. A Warrs n-bizotts ág közbe­lépésének az az oka, hogy a Johnson elnök által létre­hozott testület állítólag szin­tén tanulmányozza ezeket a feljegyzéseket, s most tudni akarják, hogyan ke­rültek ezek a Dallas Morning News szerkesz­tőségébe. A jegyzettömböt — mint a bizottság szóvivője közölte — a dallasi rendőrség „fedezte fel”, majd adta át a Warren- bizottságnak. Június 30-án kellett volna nyilvánosságra hozni egyéb­ként a vizsgáló bizottság je­lentését, de ezt bizonytalan időre elhalasztották. Mark Lane New York-i ügyvéd, a „Ki ölte meg Kennedyt” elnevezésű bizott­ság vezetője hétfői sajtóérte­kezletén kétségbevonta az Oswald-féle jegyzetfüzet va­lódiságát. Egyebek között kijelentet­te, hogy véleménye szerint a Warren-bizottságtól so­hasem lehet megtudni a Kennedy-merénylet té­nyeit. Lane ismételten hangsúlyoz­ta, hogy összeesküvés folyik zz. igazság elleplezésére. Lanet egyébként a Warren- féle bizottság táviratilag is­mét maga élé rendelte, s fe­lelnie kell, mert azt állítot­ta, hogy rosszul vezetik az ügyben folyó vizsgálatot. SS. MessnpsSfj Svnajt/el hitrúíjn A Lengyelországban tartóz­kodó Robert Kennedy hétfőn krakkói látogatása után visz- szatért Varsóba. Hétfőn este John M. Cabot, az Egyesült Államok varsói nagykövete vacsorát adott tiszteletére. Kennedy kedden elhagyta a lengyel fővárost és Czestocho- wába utazott. Lübke, Kzkaxd és JSdencmer ítf iFssgaä-B®7linben Mint ismeretes, a bonni ve­zető körök provokatív módon Nyugat-Berlinbe hívták össze a nyugatnémet parlament bő­vített elnökválasztó testületét, a Bundesversammlungot. Hétfőn este amerikai kato­nai repülőgépen az újraválasz­tandó Lübke nyugatnémet el­nök meg is érkezett a front­városba, nem sokkal később pedig Erhard kancellár és elődje, Adenauer gépe szállt le a tempelhofi repülőtéren. Megtorpant a kánikula Gyors javulásra nincs kilátás Bombázzák Laoszt Az amerikai légierő folytatja felderítő és zavaró repüléseit Laasz felszabadított területei felett és továbbra is bombáz­za azokat. Hétfőn két ameri­kai katonai repülőgép felderí­tés céljábél elrepült Khang Khat és a Kőedénysíkság fe­lett. A hűvös atlanti-óceáni lég­tömegek sorozatos támadása Európa nagy részén visszavo­nulásra kényszerítstte a korai kánikulát: a kontinens nagy részén szokatlanul hűvös, esős időjárás vette át az uralmat. A Meteorológiai Intézet központi előrejelző osztályán adott tájékoztatás szerint gyors javulásra nincs kilátás. Ma hajnalban valószínűleg 6—11 fokig hűl le a levegő, s napközben ismét számítanunk kell erősebb felhősödésre, futó esőkre. A viharos északnyuga­ti szél kissé mérséklődik. A hőmérséklet a kora délutáni órákban előreláthatólag 17—22 fokig emelkedik. A nap má­sodik felében valószínűleg megérkezik hazánkba az At­lanti-óceánról már elindult negyedik hullám, amely azon­ban már ciklonos jellegű lesz: először az itteninél pár fokkal melegebb, majd ismét a har­madik hullámhoz hasonló hű­vös légtömegeket sodor át országom. az lások befejeztével Hruscsov az oslói Grand Hotelben ebé­det adott Gerhardsen tiszte­letére. Délután Az egész megyében, műn- [ ; kába álltak a kombájnok, I aratógépek és sok határban a I \ kézi kasiza is megpendült. \ Mintegy százhetvenötezer hold • lkalászos kerül betakarításra. \ Az aratás, kedvező körülmé- j nyék között is a falu népé- I nek legnagyobb erőfeszítést j kívánó munkája. Különösen j nehéz a betakarítás most, j amikor szinte nem múlik el | nap zivatar nélkül. Jelenté- ! seink erről a nagy gondossá- ! got, lelkiismeretességet igény- í lő munkáról számolnak be. Egy nap: : huszonnyolc hold őszi árpa ! Az inár esi Március 21. Tsz- \ ben dolgozik SZK—4-es kom- í bájnjával Csíki Péter, a Bugyi í Gépállomás traktorosa. Vele \ nem beszélhettünk, mert gépé- ! ved az inárcsí határban dolgo- S zott, helyette Helik János, a l termelőszövetkezet párttitkára (ismertette a kiváló kombáj- S nos eredményeit. I — Vasárnap reggel kezdte 5 az őszi árpa kombájnolását — ; mondotta Helik János. — Az \ első nap még akadozott a í munka, de hétfőn már nem | volt baj. Nyújtott műszakban \ huszonnyolc holdról takarítot- {ta be az árpát — 378 mázgát. '• Ezzel a teljesítménnyel messze | megelőzte a szövetkezetünk- J ben dolgozó másik három i kombájnost. j A szövetkezetben egyébként í a rozsot is aratják. Egyelőre J nyolc kézi kaszás vágja a vi- í har által összekuszált gabonát, j a naplókban újabb húsz kasza í áll munkába. Í — Üzemekbe járó ipari f munkásokkal tárgyalunk, akik í szabadságot vesznek ki, s ná- í lünk aratnak — fejezte be tá- } jékoztatóját az inárcsi Már- | cius 21. Tsz párttitkára. \ Készenlétben a kézikaszások \ Kelemen György, a Dán- \ szentmiklósi Állami Gazdaság í igazgatója — egyben a helyi \ Micsurin Tsz elnöke is — teg- J nap délután telefonon számolt í be a két nagyüzemi gazdaság- \ ban folyó gabonabetakarítás- $ róL Kiss Csaba, az MTI kikül­dött tudósítója jelenti: Kedden délelőtt megkezdőd­tek a norvég—szovjet tárgya­lások. A megbeszéléseken Ilruscsovon és Gerhardsenen kívül részt vett a két ország külügyminisztere, Gromiko és Lange, valamint számos szak­értő. Lapjélentések szerint el­sősorban a két ország kereskedel­mi és kulturális kapcsola­tai álltak előtérben, de természetesen szó volt a nemzetközi politika időszerű kérdéseiről is. Hruscsov, mint ismeretes, már Dániában hangsúlyozta, az adott körülmények között a Szovjetunió nem kívánja a NATO-ban résztvevő skandi­náv államoktól azt, hogy ki­lépjenek a szervezetből s ezt

Next

/
Oldalképek
Tartalom