Pest Megyei Hirlap, 1964. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

PEST MEGYEI mit pusiníij". EtYBiunai j ZÁSZLÓATADÁS, ÚTTÖRŐ AVATÁS íW i 4 * \ Kisdobos- és úttörőavatás volt vasárnap a megyében sok helyütt, így a szentendrei í leányiskolában is. Itt Arató András, a Kisz Pest megyei Bizottságának első titkára mondott f ünnepi beszédet. Ez alkalommal adták át a KISZ KB vörös selyemzászlóját az iskola Doho ^ Katalin úttörőcsapatának, mint a legjobb munkát végző megyei úttörőcsapatnak. AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1964. JŰMUS 2, KEDD Magyar—jemeni közös közlemény 1964. május 26—31. között Abdullah al-Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság el­nöke Dobi Istvánnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívá­sára hivatalos látogatást tett a Magyar Népköztársaságban. Szalal elnök és kíséretének magyarországi látogatása al­kalmat adott a magyar nép életének, a szocialista építés terén elért eredményeinek megismerésére. Szalal elnököt és kíséretét a magyar dolgo­zók mindenütt örömmel üd­vözölték, kifejezésre juttatták nagyrabecsülésüket a jemeni nép és a gyarmatosítók elleni harcokban kitűnt vezetője, Szalal elnök iránt'. Szalal elnök magyarországi tartózkodása folyamán hiva­talos tárgyalásokra került sor a két ország képviselői között. Kádár János, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke és Abdullah al- Szalal marsall, a Jemeni Arab Köztársaság elnöke baráti esz­mecserét folytatott a két or­szágot egyaránt érintő kérdé­sekről, valamint a nemzetközi helyzet fontosabb problémái­ról. A megbeszéléseken a felek a barátság és a kölcsönös megértés légkörében megtár­gyalták az országaik közötti kapcsolatok fejlesztésének kérdését. A tárgyalások eredménye­ként a két fél szerződést irt alá a Magyar Népköztársaság és a Jemeni Arab Köztársa­ság barátságáról és együttmű­ködéséről. A két ország kép­viselői ezen kívül hosszú lejá­ratú kereskedelmi és fizetési megállapodást, valamint kul­turális együttműködési egyez­ményt írtak alá. A magyar fél lehetőségeihez mérten segítséget nyújt a Jemeni Arab Köztársaságnak a gazdaság, a nevelésügy és a közegészségügy fejlesztésében. Ezzel kapcsolatban egy jegyző­könyvet írtak alá. A jemeni gazdasági helyzet jobb megis­merése, a kölcsönös gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztési lehetőségeinek tanulmányozá­sa céljából gazdasági szakér­tőkből álló küldöttség utazik Jemenbe. A Magyar Népköztársaság kormánya kifejezte azt a szi­lárd meggyőződését, hogy a Jemeni Arab Köztársaság Sza­lal elnök vezetésével eredmé­nyesen járul hozzá a béke megszilárdításához és a nem­zetek közötti jó viszony kiala­kításához. A jemeni nemzeti forradalom győzelme, eredmé­nyei, a hős jemeni nép nap­jainkban is folyó antiimperia- lista és antikolonialista küz­delme részét képezi annak a gigászi harcnak, amely világ­méretekben folyik a szabad­ságért és a függetlenségért, a demokratikus erők és az im­perialisták között. Az időszerű nemzetközi kér­désekről folyó megbeszélése­ken a felek hangoztatták azon meggyőződésüket, hogy a bé­kés egymás mellett élés elve biztosíthatja a leghatékonyab­ban a világbékét, valamint az egyes országok és az egész emberiség zavartalan fejlődé­sét. Egyöntetű a vélemény a te­kintetben, hogy a béke védel­me mindenképpen megköve­teli az általános és teljes le­szerelést. Mindkét ország az elsők között írta alá az atom­kísérletek részletes betiltásá­ról szóló egyezményt. Mindkét fél síkraszáll az atommentes övezetek létreho­zásáért, az idegen területeken levő agresszív imperialista ka­tonai támaszpontok haladék­talan felszámoláséért, és hatá­rozottan támogatja mindazo­kat a törekvéseket, amelyek az egyetemes béke megszilár­dítására irányulnak: a varsói szerződés- és a NATO-államok közötti megnemtámadási szer­ződés megkötését; a német kérdés békés rendezését. Mindkét fél nagy jelentősé­get tulajdonít a gyarmati rendszer teljes és végleges felszámolásának. Követeli, hogy a gyarmatosító hatalmak mielőbb hajtsák végre a gyar­mati rendszer teljes megszün­tetéséről szóló ENSZ-határo- zatot. A felek teljes támoga­tásukról biztosítják a függet­lenségükért harcoló gyarmati j népeket és mélységesen elíté­lik az imperialista erők neo- kolonialista politikáját, amely arra irányul, hogy a függet­lenségükért harcoló és azt vé­delmező népeket újból leigáz­za. Megállapítják, hogy az ázsiai, afrikai és latin-ameri­kai, valamint a szocialista or­szágok barátsága az imperia­lizmus, a kolorializmus és a neokolonializmus elleni ered­ményes harc igen fontos té-' nyezője és feltétele. Mindkét fél felháborodás­sal ítéli el a haribi és a megszállás alatt álló Dél­iemen elleni agresszív im­perialista akciót és határo­zottan követeli, hogy az I ENSZ hozzon intézkedéseket az agresszív támadások végér­vényes megszüntetéséért. A magyar fél teljes mér­tékben szolidáris a Jemeni Arab Köztársaság nemzeti forradalmával és független­ségi harcával, amelyet nagy jelentőségűnek tart az ará- biai félszigeten folyó fel­szabadító harc előrehaladása és győzelme szempontjából. Ezúttal is kifejezi azt a véleményét, hogy fel kell számolni az adeni angol tá­maszpontot, mint a kolo- nializmus bázisát. Teljes tá­mogatásáról biztosítja Jemen népét igazságos harcában. A felek a leghatározottab-1 ban elítélik a faji megkülön-1 böztetés minden formáját. | A magyar és a jemeni fél £ örömmel veszi tudomásul, f hogy összeült az ENSZ vi-1 lágkereskedelmi és fejlesztő-1 si konferenciája és kifejezi | azt a reményét, hogy a kon- £ ferencia elősegíti a különbözői fejlettségi fokú és társadal-1 mi rendszerű országok kö- £ zötti gazdasági kapcsolatok fejlődését, száműzi a nem- ^ zetközi kereskedelemből az ^ együttműködést gátló diszkri- ^ minációt. A magyar fél nagyra ér- £ tékeli az arab államfők kai- £ rói csúcsértekezletén nyíl- £ vánosságra hozott nagy fon- í tosságú határozatokat és tá- ? mogatja az arab népek igaz- ságos követelését, hogy a £ Palesztinái arab nép jogai- ^ nak helyreállítását célzó á ENSZ-határozatokat haladék- g talanul hajtsák végre. Szalal elnök magyarorszá­gi látogatása és tárgyalásai jelentős mértékben hozzájá­rulnak a két ország és né- peik baráti kapcsolatainak y erősítéséhez és fejlesztésé- ^ hez, a világ népei közötti í béke és barátság megszilár-1 dításához. Budapest, 1964. május 30. í Dobi István, a Magyar Népköztársaság | Elnöki Tanácsának elnöke, | Abdullah al-Szaial. \ a Jemeni Arab Köztársa-' ság elnöke, < Szabi jemeni elnök \ Pekingbe érkezett | Szalal, jemeni elnök és a ^ vezetése alatt álló küldöttség | hétfőn Liu Sao-csi kínai elnök | és Csou En-laj miniszterelnök ^ meghívására baráti látogatás- ^ ra Kínába érkezett. Arató András a KISZ aranykoszorús jelvényét és oklevelet ad át Rácz Gizella csapat­vezetőnek Ünnepi közgyűlés: Pátyon, Piispökhs(rankn\ Átadták a jutalmakat és a kitüntetéseket a győztes termelőszövetkezeteknek Mint már hírül adtuk, a termelőszövetkezetek köaötti múlt évi versenyben me­gyénkben a pátyi Petőfi Ter­melőszövetkezet szerezte meg az első helyet, míg a püspök­hatvani Vj Barázda Tsz a má­sodik lett. Ebből az alkalom­ból szombaton délután ünnepi közgyűlést tartottak a pátyi termelőszövetkezet gazdái. Részt vett a közgyűlésen dr. Lakatos Imre, a megyei tanács vb-elnökhelyettese, özvegy Kákái Jánosné országgyűlési képviselő, a Termelőszövetke­zeti Tanács megyei irodájá­nak vezetője, ott voltak a já­rás képviselői és a község ve­zetői. Víg Sándor, a pátyi terme­lőszövetkezet elnöke ünnepi megemlékezőjében arról be­szélt, hogyan sikerült elérniük a jó eredményeket. Tavaly a szövetkezetben sok termény­ből kimagasló átlagot takarí­tottak be. Árutermelési tervü­ket — a tagok lelkiismeretes munkája következtében — 138 százalékra teljesítették, s a megtermelt árumennyiség 92 százalékát az államnak adta el. Egy év leforgása alatt kö­zel 3 millió forinttal gyara­podott a tsz közös vagyona, míg. az egy tagra jutó jövede­lem megközelítette a 15 ezer forintot. Dr. Lakatos Imre, a megyei tanács vb-alnckhelyettese a kormány, a megyei párt-bizott­ság és a megyei tanács elis­merését tolmácsolta a pátyi szövetkezeti gazdáknak. Az országos versenyben a pátyiak a tizenegyedik helyezést sze­rezték meg. Ezért dr. Lakatos Imre átnyújtotta a Miniszter- tanács oklevelét, a megyei el­ső helyért járó vörös vándor­zászlót, díszoklevelet, vala­mint a 15 ezer forint pénzju­talmat. Kasza József főagro- nómusnak és Pálfalvi Lajosné baromfitenyésztőnek a Mun­ka Érdemrend bronzfokozatát nyújtotta át, míg négy dolgo­zó miniszteri . kitüntetést ka­pott. Felszólalt a közgyűlésen Lapusnyik András, a Budai Járási Tanács vb-elnöke is, aki átadta a járás oklevelét és a legjobb tsz-nek szóló ván­dorzászlót, valamint három kiváló állattenyésztőnek a ki­tüntetést. Püspökhatvanban az Uj Ba­rázda Termelőszövetkezet gaz­dái vasárnap délután tartot­ták ünnepi közgyűlésüket. Ezen részt vett Jámbor Mik­lós, a Pest megyei Pártbizott­ság titkára, és Gál Géza, az Aszódi Járási Pártbizottság titkára, valamint a járás más vezetői is. Jámbor Miklós tolmácsolta a Minisztertanács, a megyei pártbizottság és a megyei ta­nács elismerését a püspök'hat- vani gazdáknak. Hangsúlyoz­ta, milyen fontos szerepe volt a jó eredmények elérésében a tagok szorgalmának, a ki- egyensúlyozott vezetésnek. Nemrégen még jelentős ne­hézségekkel küzdött' a püspök­már a legeredményesebben j fejlődő termelőszövetkezetek \ között tartják számon. Jám- £ bor Miklós felhívta a püspök- j; hatvaniak figyelmét a legfon-^ tosabb feladatokra, beszélt a megyei célkitűzésekről, majd | átadta a Minisztertanács elis-j merő oklevelét, a megyei ta- £ nács oklevelét és a járási ta- ^ nács 5000 forintnyi pénzjutal- f mát. Jakus László elnök | ugyancsak ezen a közgyűlésen 4 vette át a Munka Érdemrend^ ezüstfokozatát, míg Varga Jó-^ zsef a Munka Érdemrend ^ bronzíokozatát. Négyen kap- jí ták meg a Kiváló termelőszö-1 vetkezeti tag kitüntetést. Gál * Géza, a járási pártbizottság^ titkára, a járás elismerő okle- ^ veiét, valamint egy könyv-1 szekrényt, 3000 forint értékű 5; könyvvel adta át. A termelő-£ szövetkezet tagjai nevében | Jakus László mondott köszö- í netet a jutalmakért és kitün- i tetésekért, s ígéretet tett, to- f vábbra is mindent elkövetnek í a jó eredményekért. (s. p.) ! í\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ vVv A zászló, a jo munka jutalma (Foto: Gábor) Mikojan nyilatkozata a moszkvai televízióban értés uralkodott és jelentős előrehaladást értünk el. Mi­kojan Ikeda miniszterelnök­kel folytatott megbeszélései­ből kiemelte a békeszerződést, a közvetlen légijárat, vala­mint a földalatti atomrobban­tások betiltásának kérdését. Pétsr János látogatása az EAK miniszterelnök-helyeUe:; Péter János külügymini z- ter látogatást tett dr. Mah­moud Fawzinál, az EAK rri niszterelnök-helyett-s'nél va lamimt Mahmoud Riel kül ügymi niszternél. / ( Anasztasz Mikojan, a moszkvai televízióban beszá­molt a szovjet parlamenti küldöttség Japánban tett láto­gatásáról. — A kormányszintű tárgya­lásokon — mutatott rá Miko­jan — a korábbinál jobb meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom