Pest Megyei Hirlap, 1964. május (8. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-01 / 101. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! VIII. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA 80 FILLÉR 1964. MÁJUS 1, PÉNTEK Májusi seregszemle Hetvenötödször bontják ki vörös május lobogóját szerte a világon. Hazánkban a törté­nelmi 1919-es májust is bele­értve huszonegyedszer ünnepli a munkásosztály és az egész dolgozó nép május elsejét a nép hatalmának, íeltéteíei között. A szocializmus gyors előnyo­mulását jelzi, hogy az elmúlt hetvennégy májusi seregszem­léből negyvenhatot a világ egyhatodán, a Szovjetunióban már a munkáshatalom szabad ege alatt ünnepeltek. Tizen­ötször pedig egymilliárd em­ber, a föld lakosságának egy- harmada ünnepelt a kapita­lista kizsákmányolástól meg­szabadult országokban. Ha fel­idézzük emlékezetünkben, hogy a május elseje megün­nepléséről szóló határozat a nyolcórás munkanap kivívá­sát állította a munkásság nemzetközi akció napjának, a nemzetközi munkásszolidari­tás demonstrációjának közép­pontjába, világossá válik, mi­lyen szédítő iramban halad az emberi történelem a szocializ­mus felé. Győzedelmeskednek a marxizmus—leninizmus esz­méi, ez az eddigi hetvennégy vörös május elsejének tanul­sága. De még gigászi küzde­lem áll előttünk a szociális mus teljes győzelméért az egész világon. A hetvenötödik vörös május a világ dolgozói összefogásá­nak jegyében áll az imperia­lizmus ellen, a békéért, a de­mokráciáért, a szocializmusért vívott harcban. Ez a jelszó kö­zös harci frontba tömöríti a szocialista tábor, a fejlett ka­pitalista országok, a gazdasá­gilag elmaradt országok dolgo­zóit, a még gyarmati sorban levő népéket, a nemzeti felsza­badító mozgalom erőit. A vö­rös májusok története meg­győzően bizonyítja: a kizsák­És különösen elítélendő, ha ez az egységbontás a békeharc vezető ereje, a Szovjetunió el­len irányul. A dolgozó embe­rek, kommunisták és párton- kívüliek világszerte elítélik a kínai vezetők egységbontó te­vékenységét. A vörös májusi zászlókon százmilliók szívéből szól a jelszó: Éljen a Szovjet­unió Kommunista Pártja, a proletárforradalom, a szocia­lizmus, a kommunizmus úttö­rője! Ez a párt Lenin pártja és e párt lenini vezetése a dolgo­zók bizalmát és szeretetét él­vezi világszerte. A Szovjetunió dolgozói ma a kommunizmus építésének je­gyében emelik magasra vörös május zászlaját. Világraszóló sikereket hirdet ez a zászló. A Szovjetunió ipari termelése már eléri az Egyesült Álla­mok ipari termelésének 65 szá­zalékát. A kemizálás felada­tainak megvalósításával a Szovjetunió újabb hatalmas si­kereket ér majd el, a nép­gazdaság gyorsütemű fejlesz­tése, a népjólét emelése te­rén. A Szovjetunió Kommunis­ta Pártjának Hruscsov elvtárs vezette Központi Bizottsága a népgazdaság és népjólét ,fej­lesztését egymástól elszakítha­tatlan feladatnak tekinti. Ma a moszkvai Vörös téren elvo­nulnak a hatalmas szovjet hadsereg fegyvernemeinek vá­logatott csapatai, demonstrál­ván a kommunista nagyhata­lom legyőzhetetlen erejét. A kapitalista országok mil­liói a monopóltőke és a vele szövetséges reakció ellen eme­lik fel a májusi zászlót. Az el­múlt évben még tömegesebbek lettek a sztrájkharcok. 1962- ben a fejlett kapitalista orszá­gokban mintegy 44 millió dol­gozó sztrájkolt. 1963 első fe­lében 37 millió volt a sztrájko­lok száma, félév alatt majd annyi, mint az előző teljes évben. A fejlett kapitalista or­szágok munkásosztálya — 160 millió proletár — óriási had­sereg és ez a hadsereg a ke­nyérért folytatott küzdelmé­ben egyre élesebben kénytelen szembefordulni a monopóltő- két kiszolgáló kapitalista ál­lammal. A gazdasági követelé­sek egyre szorosabban összefo­nódnak a demokratikus sza­badságjogok követelésével és a háborús veszély elleni harc jelszavával. A gyarmati elnyomás alatt álló és függő helyzetben levő országok szakadatlan harcban állnak a szabadságukért és függetlenségükért. Az impe­rialisták mindent elkövetnek, hogy megakadályozzák a még gyarmati sorban levő országok felszabadulását. Ahol a poli­tikai függetlenség létrejöttét nem tudják megakadályozni, ott a gazdasági függőség fenn­tartására irányítják erőfeszíté­seiket. A világ mai helyzetében'kü­lönösen nagy jelentősége van a szocialista országok, közöt­tük hazánk eredményes építő­munkájának. A szovjet—ma­gyar barátság szilárd alapján a szocialista országok barátsá­gára, a kölcsönös segítség él­tető erejére támaszkodva ha­zánk a hetvenötödik vörös májuson a szocialista építő munka sikereiről szamc.áat be. E sikereket a Magyar Szocia­lista Munkáspárt vezetésével értük el. Társadalmunk veze­tő ereje, a munkásság, a szo­cializmus útján járó paraszt­ság és a szocializmust építő értelmiség e nagy ünnepén már arra készül, hogy jó, fe­gyelmezett munkával még na­gyobb erőfeszítéseket tesz majd a szocializmus teljes győzelméért, népünk boldo­gabb jövőjéért vívott harcban. MEGYÉNK NÉGY ÜZEMÉBEN átadták a vörös vándorzászlót NYERS REZSŐ NAGYKŐRÖSÖN, CSETERKI LAJOS DUNAKESZIN Megyénkben az idén négy gyárat ért az a kitüntetés, hogy jó munkája elismeréséül megkapta a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa vörös vándorzászla­ját. A négy gyárban, a Nagy­kőrösi Konzervgyárban, a Du­nakeszi Járműjavítóban, a Diósdi Csapágygyárban és a törökbálinti Mechanikai Mű­veknél tegnapelőtt, illetve teg­nap vették át ünnepélyes kö­rülmények között a kitünte­tést. Szerdán délután a Nagykő­rösi Konzervgyárban Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Csutor- ka Lajos, az Élelmiszeripari Szakszervezet főtitkára, to­vábbá Kuruc Béla, a megyei pártbizottság titkára és a szakszervezetek megyei ta­nácsának képviselője jelenlé­tében nyújtották át a vörös vándorzászlót. A gyár kollek­tívája megfogadta: mindent elkövet, hogy a zászló jövőre is a birtokukban maradjon. Csütörtökön a Dunakeszi Járműjavítóban Cseterki La­jos, az MSZMP Központi Bi­zottságának titkára és Szakait József, a megyei pártbizottság titkára, valamint a szakszer­vezetek megyei tanácsa kép­viselője találkozott a vörös vándorzászló átadásán az üzem dolgozóival. A Diósdi Csapágygyárban és a törökbálinti Mechanikai Mű­vekben ugyancsak tegnap dél­után adták át a megyei párt­bizottság és a megyei szak- szervezeti tanács kiküldöttei­nek jelenlétében a Miniszter- tanács és a SZOT vörös ván­dorzászlaját A vándorzászló átadását mindenütt vidám hangulatban ünnepelte a gyár kollektívája, a zászlóátadási ünnepséget mindenütt május elsejére vir­radó derűs szórakozás követte. Nyikokjevalezredes látogatása Salgótarjánban Szeretettel köszöntötte az űrhajóst a város lakossága Kedves vendéget köszöntöt­tek csütörtökön Salgótarján dolgozói: Andrijan Nyikolajev szovjet űrhajós alezredes, a szovjet űrrepülők parancsnoka látogatott a több mint száz esztendős bányavárosba. Érke­zését nagy érdeklődéssel, örömmel fogadta a város la­Elutaztak hazánkból a Béke-világtasiács elnökségi ülésének részvevői Elutaztak hazánkból a Béke­világtanács elnökségének bu­dapesti ülésszakán részt vett neves közéleti személyiségek. A vendégeket az Országos Bé­ketanács vezetői búcsúztat­ták. A külföldi békeharcosok közül Alberto T. Casella, az argentin béketanács elnöke és Haouri Souaia, az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front Központi Bizottságának tagja, az Országos Béketanács ven­dégeként néhány napot még hazánkban tölt és részt vesz a leszerelési hónap több esemé­nyén. (MTI) ÉPÜL A SZÁZHALOMBATTAI ÓRIÁS mányolás, a reakció ellen, a munkások, dolgozók legerő- sebb fegyvere az egység. Még- j inkább így van ez ma, amikor j az erőviszonyoknak a szocia­lizmus javára végbement el to- j lódásával kedvező feltételek; jöttek létre a béke megvédé- i séhez. Az egység megbontása j csak az imperialista burzsoá- j ziának használ. Nyomatékosan j kell ma erre rámutatni, mert ] éppen napjainkban a kínai ve- j zetők szakadár tevékenysége j gyengíti ezt az egységet. Ve- j szélyezteti a kommunista és \ munkáspártok akcióegységét, í a békéért, a demokráciáért és í szocializmusért vívott harc: hatalmas fegyverét. 't A Szovjetunió következetes ' békepolitikája kemény küzde- £ lemben visszaszorítja a hideg- í háború erőit. Az elmúlt esz- { tendő eredményeket mutat fel í a béke megőrzéséért folytatott: harc útján. Bizonyság erre a' moszkvai atomcsendegyez- j mény, a hasadó anyagok vi- \ lágűrbe juttatásának eltiltásá- ' ról szóló szovjet—amerikai i egyezmény, a katonai célokat i szolgáló hasadó anyagok ter­melésének csökkentéséről szó- \ ló szovjet és amerikai nyilat- \ kozat. Kétségtelenül tért hódít ! és visszaszorítja a hideghábo- \ tűs erőket a különböző gazda- 1 sági és társadalmi rendszerű \ országok békés egymás mellett : élésének politikája. Ugyanak- i kor látni kell azt is, hogy ezek ! az erők nem adták fel a har- ] cot. A genfi 17 hatalmi le- j szerelési értekezletet például \ újabb félévi sikertelen tanács- \ kozás után az imperialisták | szabotáló politikájának követ- \ keztében ismét elnapolták. A ff békéért meg kell küzdeni, f és munkáspártok egysége. En 1 nek az egységnek a megbon- J tása mindenképpen elítélendő. * (Foto: Kotroczó) kosisága. Az utcák, terek zászlódíszbe öltöztek, a nem­zetközi munkásmozgalom kö­zelgő ünnepét köszöntő lobo­gók és transzparensek között helyet kapott a Vosztok—3 hősének nagyméretű arc­képe Is, s a város legnagyobb üzeme, az acélárugyár főépületének homlokzatát az „űrhajós­család” tagjainak képe díszí­tette. A vendéget — aki dr. Ko­rom Mihálynak, az MSZMP Központi Bizottsága titkárá­nak, Borbándi János vezérőr­nagy, honvédelmi miniszter­helyettesnek, valamint Sz. D. Zotov vezérőrnagynak, a Szovjetunió budapesti nagy- követsége katonai attaséjának társaságában érkezett a vá­rosba — a palacküveggyár fő­bejáratánál ünnepélyesen fo­gadták a város és Nógrád me­gye vezetői. Az üdvözlés után a palack­üveggyár dolgozói nevében Papp Gyula igazgató üzemlá- r togatásra hívta meg a vendé- j geket. A gyár tanácstermében ‘ ismertette velük a gyár mun­káját, fejlesztésének távlati tervét, majd Csábi Imre párt­titkár, az üzemi szervezetek mozgalmi tevékenységéről, eredményeiről Számolt be. A tájékoztatók után Nyi­kolajev alezredes megte­kintette az üzemrészeket, s nagy érdeklődéssel szemlél­te a világszerte ismert salgó­tarjáni üvegfúvók munkáját. A gyárlátogatás után a nem­rég felavatott' Karancs szálló­!ä ba kalauzolták vendégeiket a házigazdák. A 10 emeletes szálló teraszán bemutatták í Nyikolajevnek a most készülő f nagy létesítményeket, az új 4 városrészek, a művelődési pa- ’ lota, a sajtószékház és a csak­nem 600 ágyas megyei kórház építését. I Ezután a megyei pártbizott- í ság és tanács, valamint a Ha- ! zafias Népfront megyei elnök- í sége ebédet adott az űrpilóta ; tiszteletére. Az ebéden Jakab \ Sándor, a Nógrád megyei « Pártbizottság első titkára és j Nyikolajev alezredes pohárkö- I szöntőt mondott, majd a helyi vezetők ajándékkal kedves- \ kedtek az űrhajósnak. J Csütörtök délután Andri- f jan Nyikolajev nagygyülé- í sen találkozott Salgótarján < és környékének dolgozói- \ val. | A kollégiumi kertben Jedliska \ Gyula, a városi pártbizottság * titkára üdvözölte a vendéget, £ majd dr. Korom Mihály, az MSZMP Központi Bizottságá- 2 nak titkára mondott beszédet. ? í (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom