Pest Megyei Hirlap, 1964. április (8. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

Szeretettel köszöntjük szovjet vendégeinket! I PEST MEGYEI VILÁ6 PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! I AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA I VHI. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1964. Április i, SZERDA MEGÉRKEZETT HRUSCSOV BUDAPESTRE $ieU>g9 bura ti ünneplés a Keleti-pú Igáiul varon Tegnap délben Budapestre ! érkezett a Szovjetunió Kom- ] munista Pártja Központi Bi» zottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsának küldött­sége, amely a Magyar Szo­cialista Munkáspárt. Közpon­ti Bizottsága és a forradalmi munkás-paraszt kormány meghívására hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. A küldöttséget N. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertaná­csának elnöke vezeti. A dele­gáció tagjai: P. J. Seleszt, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága elnökségének póttagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, J. V. Andropov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak titkára, A. A. Gromiko, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak tagja, külügyminiszter, P. A. Szatyukov. a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag­ja, a Pravda főszerkesztője, P. N. Fedoszejev, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió Tudomá­nyos Akadémiájának alelnö- ke. a Szovjet—Magyar Bará­ti Társaság elnöke, R. F. Gyementyeva a Szovjetunió Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottsága Revíziós Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Moszkva Városi Bizottságának titkára és G.'A. Gyenyiszov, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A küldöttséggel együtt ér­kezett Budapestre Nyina Hruscsova asszony. A küldöttség fogadására már jóval 12 óra előtt gyülekeztek a főváros dol­gozói a Keleti pályaudvar Kerepesi úti oldalánál. Mintegy tízezer budapesti dolgozó gyűlt össze, s sok­ezren várakoztak a pálya­udvarhoz vezető útvonala­kon is. A vendégek fogadtatására ünnepi díszt öltött a pálya­udvar épülete és környéke. Szovjet, magyar és vörös zászlók, üdvözlő feliratok kö­szöntötték a kedves vendé­geket. A pályaudvarral szem­közti épület homlokfalát N. Sz. Hruscsov és Kádár János nagyméretű arcképe diszítet- te. A pályaudvar előtt dísz­őrség sorakozott fel. A szovjet vendégek foga­dására megjelent Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke. Apró Antal, Biszku Béla, *Fehér Lajos, Fock Jenő, Gáspár Sándor, Komócsin. Zoltán, dr. Mün- nich Ferenc, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, Szirmai Ist­ván, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, vala­mint a Politikai Bizottság póttagjai és a Központi Bi­zottság titkárai. Ott volt a fogadtatásnál az MSZMP Központi Bizottságának, az Elnöki Tanácsnak és a kor­mánynak számos tagja, a po­litikai, gazdasági és a kultu­rális élet sok más vezető sze­mélyisége. Jelen volt a buda­pesti diplomáciai képvisele­tek számos vezetője és tagja. A szovjet párt- és kor­mányküldöttség különvonata a Rákóczi-induló hangjai mellett gördült be a pálya­udvar csarnokába. A vonat ajtajában megjelent Nyikita Szergejevics Hruscsov, s mosolyogva, derűs arccal integetett a megjelenteknek. A ✓ vonatról lelépő szovjet párt- és kormány vezetőket, valamint a küldöttség tag­jait elsőként Kádár János és felesége, Komócsin Zoltán és Erdélyi Károly külügymi­niszter-helyettes köszöntötte. N. Sz. Hruscsov hosszan, me­legen kezet rázott Kádár Já­KÁOÁR JÁNOS: [ nossal, átölelte, Kádár János- J né pedig virágcsokorral üd- j vözölte Nyina Hruscsovát | Hosszan zúgott a taps, az éljenzés, amikor a vendé­gek a magyar párt- és ál- i lami vezetők társaságában, KISZ-fiatalok, úttörők sor­fala között elhaladva kilép­tek a pályaudvar előtti tér­re. Nemzetiszínű és szovjet zászlók emelkedtek a ma­gasba, s az egybegyűlt bu­dapestiek melegen ünne­pelték a szovjet nép kül­dötteit. Elhangzott a díszjel, a dísz­őrség parancsnoka jelentést tett a szovjet párt- és kor­mányküldöttség vezetőjének. Felcsendültek a szovjet és a magyar himnusz hangjai, majd N. Sz. Hruscsov Kádár Kedves Hruscsov elvtárs! I Kedves elvtársak! Baráta- j ink! A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya, az egész magyar j dolgozó nép nevében j forró szeretettel köszön­tőm hazánk fővárosában kedves vendégeinket, a testvéri szovjet párt- és j kormányküldöttséget. Mély tisztelettel, szeretet- j tel üdvözlöm Nyikita Szerge- j je vies Hruscsov elvtársat, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak első titkárát, a Szovjet­unió Minisztertanácsának el­nökét, a küldöttség vezető­jét és kedves feleségét, Nyi­na Petrovna Hruscsova elv­társit. Szívből köszöntőm Seleszt elvtársat, az SZKP elnöksé­gének póttagját, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkárát. Andropov elvtársat, az SZKP Központi Bizottságának tit­kárát, Gromiko elvtársat, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagját, a Szovjetunió külügyminiszterét, Szatyu­kov elvtársat, az SZKP Köz­ponti ^Bizottságának tagját, a Pravda főszerkesztőjét. Fedoszejev elvtársat, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagját, a Tudományos Akadémia alelnökét, a Szov­jet—Magyar Baráti Társaság elnökét, Gyementyeva elv- társnőV az SZKP revíziós bizottságának tagját, a moszkvai városi pártbizott­ság titkárát, Gyenyiszov elv­társat, az SZKP Központi Bizottságának tagját, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követét. a küldöttség tagjait, valamint a kíséretükben ér­kezett elvtársakat. Az önök személyében for­rón köszöntőm a nagy szov­jet népet, annak Lenin ala­pította dicső forradalmi él­csapatát, a Szovjetunió Kom­munista Pártját. Elvtársak! Barátaim! Rend­kívül örülök, hogy szovjet barátaink, meghívásunkat elfogadva, eljöttek hozzánk. Látogatásuk nagy esemény népünk életében, a szovjet A szovjet kormányfő üdvözli a Keleti pályaudvarnál a budapestiek ezreit Lapzártakor érkezett: János társaságában ellépett a felsorakozott diszőrség előtt, s köszöntötte az egysé­get. Úttörők virágcsokrokat nyújtottak át a vendégeknek, akik ezután üdvözölték a fo­gadtatásukra megjelent ma­gyar közéleti vezetőket, va­lamint a diplomáciai testü­let képviselőit. N. Sz. Hrus­csov" és Kádár János az üd­vözlések után elhaladtak a fogadásukra megjelent buda­pesti dolgozók sorai előtt. Percekig zúgott a taps, a megjelentek forró szeretettel ünnepelték a két nép testvé­ri barátságát. Az éljenzés, a taps még fokozódott, amikor Kádár János a mikrofonhoz lépett, hogy üdvözölje a ven­dégeket. Barátságunk, népünk erős támasza —magyar baráti kapcsola­tok történetében. Ez a ba­rátság népünk erős táma­sza, sikeres szocialista épí­tőmunkánk záloga, erősí­teni szüntelen törekvé­sünk. A múlt év nyarán magyar párt- és kormányküldöttség járt a Szovjetunióban. Ak­kori találkozóink, tárgyalá­saink és megállapodásaink erősítették egységünket, to­vább fejlesztették együttmű­ködésünket népeink javára. Szívünk mélyén elevenen él annak a forró,, testvéri fo­gadtatásnak emléke, amely­ben bennünket, a magyar nép képviselőit, a szovjet emberek a gyárakban és föl­deken, városban és falun, Moszkvában és a messzi vi­dékeken mindig és minde­nütt részesítettek. Mi, .mint mindig, ott is, látogatásunk minden órájában éreztük, hogy a magyar nép a Szov­jetunióban olyan igaz és kö­zeli barátra talált, aki jó- ban-rosszban, szép időben és viharban szilárdan mellette áll. Kedves Hruscsov elvtárs, kedves szovjet barátaink! Az új világot építő népek si­kereinek kiapadhatatlan erő­forrása a szocialista országok összefogása, amelynek egyik számunkra leglényegesebb eleme, a mind sokrétűbb és gyümölcsözőbb szovjet—ma­gyar barátság és együttmű­ködés. Mély meggyőződésünk, hogy küldöttségük mosta­ni látogatásának eredmé­nyeként még tovább erő­södnek a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság testvéri, szocialista kap­csolatai. A mi barátságunk nem irá­nyul egyetlen más nép ellen sem, ezért mondhatjuk, hogy barátságunk és együttműkö­désünk további elmélyülése erősödése hasznos hozzájá­rulás valamennyi szocialista ország, a nemzetközi kom­munista mozgalom, a haladás minden erejének még jobb tömörítéséhez, a béke meg­őrzéséhez. Örülünk annak, kedves szovjet barátaink, hogy e lá­togatás során önök saját sze­mükkel láthatják, még kö­zelebbről megismerhetik a szocializmust építő ma­gyar nép munkájának újabb eredményeit. Bi­zonyosak vagyunk abban, hogy szüntelenül érezni fog­ják a magyar nép, a doigozó milliók szívében gyökerező szeretetet és mély megbecsü­lést a szovjet nép, a lenini párt és személy szerint Hruscsov elvtárs iránt. Érezni fogják, hogy a magyar munkásosztály, a magyar nép a Szovjetunió Kommunista Pártjában a kommunizmus, az emberi­ség jövőjének zászlóvivő­jét, a Szovjetunióban a né­pek szabadságának, az em­beriség békéjének legszi­lárdabb támaszát látja, Kedves Hruscsov elvtárs! Még egyszer szívből kö­szöntőm önöket, kívánom, érezzék jól magukat nálunk, legyen itt-tartózkodásuk kel­lemes, közös ügyünknek hasznos. Éljen a kommunizmust építő szovjet nép, a Szovjet­unió Kommunista Pártja, pártjaink, országaink, né­peink testvéri barátsága! Kádár János hosszan tartó, nagy tapssal fogadott üdvöz­lő szavai után N. Sz. Hrus­csov mondott beszédet. .V. SZ. HRUSCSOV Jó hagyománnyá váltak kölcsönös látogatásaink Kedves Kádár János elv­társ! Kedves magyar bará­taink! A testvéri magyar nép fő­városa, Budapest tisztelt lat- kői! Engedjék meg, hogy kül­döttségünk tagjai nevében szívélyesen megköszönjem Kádár elvtárs itt elhangzott meleg, baráti szavait és a testvéri fogadtatást. Néhány órával ezelőtt még hazánk földjén voltunk, most pedig már — kedves elvtársaim — itt tolmácsolhatjuk öröm­mel a magyar nép igaz ba­rátainak, a Szovjetunió dolgozóinak szívből jövő, őszinte és forró üdvözletét, jókívánságait. A szovjet dolgozók a ma­gyar nép hűséges harcos­társai, a szocializmus és a kommunizmus felépítéséért, a világbékéért vívott küz­delmében. Kedves barátaink! A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának és kormányuk­nak meghívására érkeztünk országukba. Erre a látoga­tásra Kádár János elvtárs hívott meg a múlt évben, amikor a magyar párt- és kormányküldöttség élén a Szovjetunióban járt. A köl­csönös baráti látogatások immár jó hagyománnyá vál­tak a testvéri szocialista or­szágok kapcsolataiban. Küldöttségünk több tagja — így én is —, már nem­egyszer járt az önök orszá­gában. Nagyon örültünk a meghí­vásnak. annak, hogy újra meglátogathatjuk országu­kat, hogy ismét találkozhatunk önökkel és még közelebbről megismerkedhetünk a testvé­ri magyar nép életével, az új élet építésében szerzett gazdag tapasztalataival. A szocializmus építése Ma- , gyarországon sikeresen ha­lad, s ez örömmel tölti el a szovjet népet, mindazokat, akik a marxizmus—leniniz- mus magasztos eszméiért harcolnak. Mostani látogatásunk nem­csak szívélyes találkozás jó barátainkkal — ami önmagá­ban is nagyon kellemes —, hanem több annál, mert lehetőséget nyújt arra, hogy folytassuk az orszá­guk vezetőivel 1963 nyarán megkezdett rendkívül gyü­mölcsöző megbeszéléseket. Meggyőződésünk, hogy mostani találkozásaink és eszmecseréink Kádár János elvtárssal és a többi magyar vezetővel érdekesek, hasz­nosak és szívélyesek lesznek, amint ez jó barátok között szokás. Nagy érdeklődéssel várjuk „ találkozásainkat a (Folytatás a 3. oldalon) Megkezdődtek a magyar—szovjet tárgyalások Kedd délután az Ország- házban megkezdődtek a Ma­gyar Népköztársaság és a Szovjetunió párt- és kor­mányküldöttségeinek tár­gyalásai. Magyar részről a tárgyalá­sokon részt vett Kádár Já­nos, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, a magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány elnö­ke, Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a kormány elnökhelyettese, Komócsin Zoltán, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztő­je, Nemes Dezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja. az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Né­meth Károly, az MSZMP KB titkára, Péter János kül­ügyminiszter, Kakuk Jó­zsef né, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Fa- mutfonóipari Vállalat párt- bizottságának titkára, Szipka József, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövete. Szovjet részről a tárgyalá­sokon részt vett N. Sz. Hrus­csov, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának első titkára, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke, P. J. Seleszt, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének póttagja, az Ukrán Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára. J. V. Andropov, az SZKP Központi Bizottságá­nak titkára, A. A. Gromiko, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, külügyminisz­ter, P. A. Szatyukov, az SZKP Központi Bizottsá­gának tagja, a Pravda fő- szerkesztője, P. N. Fedosze­jev, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Tudományos Akadé­miájának alelnöke, a Szov­jet—Magyar Baráti Társa­ság elnöke, R. F. Gyemen­tyeva, az SZKP Központi Bi­zottsága Revíziós Bizottságá­nak tagja, az SZKP Moszkva városi bizottságának titkára és G. A. Gyenyiszov, az SZKP Központi Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió bu­dapesti nagykövete. A küldöttségek véleményt cseréltek a tárgyaló feleket kölcsönösen érdeklő kérdé­sekről. A megtárgyalt kérdé­sekben teljes nézetazonosság nyilvánult meg. A tárgyaltok a szívélyes­ség, a testvéri barátság lég­körében folytak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom