Pest Megyei Hirlap, 1964. március (8. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-18 / 65. szám

A PISI MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA Vin. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM 1964. MÁRCIUS 18, SZERDA HALLOTTUK ÍRUNK RÓLA Ern lé kiin népség március 15-e tiszteletére 'T 'r-f'' '</, H '5 “ * mám A ssord Időjárás miatt a ter­vezett ünnepséget a művelő­dési ház színháztermében tar­tották meg. A Nemzeti dal el- szavalása után Tóth Tibor em­lékezett meg az 1818-as sza­badságharcról. A gimnázium énekkara negyvennyolcas da­lokat énekelt, majd a DIVSZ- induló hangjai mellett az ün­neplő közönség a Kossnth-szo- borhoz vonult, ahol elhelyez­ték a kegyelet koszorúit. (Godánv felv.) KÖZGYŰLÉS A FÖLD- MÜVESSZÖ VETKEZETNÉL Vasárnap délután 2 órakor a művelődési ház színházter­mében a föidművesszövetkezet közgyűlést tart. A közgyűlés után hagyományos divatbe­mutatót tartanak. ír Hévízen üdült a KST kere­tében két hétig Balázs Mihály és Zsilka Pál, mindketten a Dózsa Termelőszövetkezet tagjai. ★ A „Szenteltvíz és kokain’’ című négyfel vonásos francia vígjátékot vasárnap este 7 órakor mutatják be a művelő­dési ház színjátszói. ★ A konzervgyár javaslatára a mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetést Losonczy Pál föld­művelésügyi miniszter nyúj­totta át Koncz Ferenc, Telek Pál ceglédi kertészeknek és Szaniszló Sándor csemői ker­Huszonötezer naposcsibe jól fejlődik a Dózsa Termelőszö­vetkezetben. * BALESETVESZÉLY! A Petőfi utcáin végighúzódó árkokat betonlapokkal befed­ték. Mostanában a Petőfi ut­cai lakók kis patakokat fedez­nek fel a betonhidak körül. Ugyanis a beton kiíöredezett, az így keletkezett réseken gyerekek estek a patakokba. A Petőfi utcai lakók kérik az illetékeseket, mielőbb in­tézkedjenek. ★ A Jégszínház előadására áp­rilis 12-én, vasárnap külön- au tóbuszt indít a művelődési ház. á Közös mnnkát vállalnak a Dózsa Termelőszövetkezet KÍSZ-fiataljai és a munkabért kirándulásra fordítják. ★ MIT LATUNK MA A MOZIBAN? Házasságból elégséges. Ma­gyar fil-mvígjáték. Főszerep­lők: Törőcsik Mari és Bodrogi ' Gyula. Tíz éven aluliaknak nem ajánlott Mintegy hatezer vagon konzerv késeit 1 az Ifién EJsemi tttnein*itlés a honstfrrf/sgeírban A konzervgyár üzemi taná­csa szerdán a munkatervet vitatta meg. Az üzemi tanács 1964. évi munkatervének elő­adója Tulliusz Lászlóvá, az üzemi tanács elnöke volt. Az 1964. évi munka versen y fel­tételeit Somodi Katalin ter­jesztette elő. A munkaruha-haszná’alról és a kihordási idő szabályo­zásáról Antal Lászlóvá mun­kaügyi és bérosztályvezető szólít. Ismertették Aszódi Balázs munkavédelmi megbízott je­lentését az elmúlt évi balese­tekről és azok okairól, a vé­dőfelszerelések beszerzéséről. Kovács Sándor igazgató az 1964. évi gazdasági tervet, Beiké Dezső főkönyvelő az 1964. évi nyereségrészesedési szabályzatot ismertette. A műhelyekben folyó mű­szakok közötti verseny és a műszak versenyen kí­vüli dolgozók jutalmazá­sára 120 000 forint ju­talmat tűztek ki, részletesen megnevezve az egyes üzemrészek számára kitűzött jutalom összegét és a versenyfeltétel pontjait. Az igazgató ismertette a vállalat 1964. évi tervét, amely 394 millió forint ér­tékű. Az üzemrészek felajánlá­sai alapján a gyár 409 millió forint teljesítését vállalta. A Konzervipari Tröszt ál­tal megadott mennyiségi terv 5770 vagon, a gyár által vállalt ellentierv 5971 vagon. A Konzervipari Tröszt ál­tal megadott export értéke 229 millió forint, a gyár el­lentervében szereplő export- vállalás 245 millió forint. A Konzervipari Tröszt 7,3 szá­zalék üzemi eredményt írt elő, a gyár ellentervében 8,5 százalék üzemi eredmény el­érését tűztük ki. Lelkiismeretes gazdák, példás rend Délelőtt tíz óra. Az állami gazdaság Fekete részi sertés- hizlaldájának egyik szállásá­ban találjuk Sárik Mihály bri­gádvezetőt és a szállás sertés­gondozóját, Bíró Bélát. A dol­gok rendje az lenne, hogy elöl­járójában bemutatnánk a bri­gádvezetőt és szorgalmas mun­katársát, utána sor kerülhetne arra, hogy elmondjuk azt, amit a valóban példás rendben tar­tott szálláson tapasztaltunk. Végigmegyünk a kutricák mellett. Bíró Béla bemutat­ja a leleményes önetetőt, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen deka takarmány ne vesszen kárba és az ötletes itatóberen­dezést, amelyet a szomjas ál­lat maga helyez üzembe és egyetlen mozdulattal ki is tud kapcsolni. — Valamikor a Jalsovitzky tanyán voltam juhász — mon­dotta Sárik Mihály. — Az ura­ság négyszáznyolcvan birká­ját tereltem, gondoztam, fej­tem és amikor országszerte megalakultak az állami gaz­daságok, én ott ragadtam a gazdaság Ságvári üzemegysé­gében, mint sertésgondozó. Évek múltán az átszervezés következtében ide, a Fekete részre került a tenyésztés, meg a hizlalás és azzal együtt jöttem én is. — És Bíró Béla? — Egyik legkedvesebb és legszorgalmasabb sertésgon- dozenk. Tizenkét év óta dol­gozik itt a gazdaságban és két év óta büszkén viseli a tíz­éves törzsg ár da jelvényt. Itt gyerékeskedett a területen. Még mielőtt elvégezte volna a nyolcadik általánost, már a nyári hónapokban is itt dolgo­zott a gazdaságban és amikor az iskola elvégzése után pálya- választásra került a sor, ak­kor gondolkodás nélkül leszer­ződött a gazdaságba. Először gyalogmunkás, majd fogatos, és három éve sertésgondozó. Tegyük azonban gyorsan hoz­zá, hogy nem is akármilyen sertésgondozó. Öt esetben ter­jesztettem fel ez alatt a három év alatt pénzjutalomra. 1963- ban pedig célprémiumot ka­pott két társával, mert a da­ramegtakarításban huszonhét százalékon felüli eredménytért el. — És most kérünk néhány szóban tájékoztatót a. hizlaldá­ról. — A Fekete részen levő hiz­laló három szállásában ezer­kétszáz fehér hússertés hízik. Az állatokat a gazdaság ser­téstenyésztéséből huszonöt kilogrammos súlyban kapjuk és százhuszonöt kilogrammon felüli súlyban továbbítjuk a felvásárlásnak. — Meg kell jegyezni, hogy a szállások túlnyomórészben ön- etetős, önitatós berendezések­kel vannak felszerelve. Két­ségtelenül ennek a rendszer­nek köszönhetjük, hogy az ál­latok átlagos súlygyarapodá­sa havonta eléri a tizenöt-ti­zenhat kilogrammot. Minden hónap huszonhato­dikén mérlegelés van és a ser- tésgondozók ilyenkor szurkol­nak. Ugyanis teljesítménybér­ben dolgoznak és a munkabé­rüket az elért súlygyarapodás alapján számfejtik. — Hatvan fillért kapunk súlykilograimmonként és ezen az alapon kétezeregyszázhar- minc forintot vittem haza — mondja Bíró Béla. Akár egy városi szakmunkás is meg­irigyelhetné a szorgalmas ser­tésgondozó valóban megérde­melt jövedelmét! R. K. f gr Áldás a televízió Még csak fél tízre jár az idő és a műsor csak tíz óra után egy perccel kezdődik: a folytatásos televíziójáték ti­zedik folytatása, amelynek iz­galmas címe: Haditerv. Tnnen-onnan azonban már szállingóznak a nézők. Illés Józsi, a Dózsa Termelőszövet­kezet elnökének harmadik osz­tályos kisfia a gazdaság műve­lődési házának ajtajában várja az osztálytársakat és az iskolatársakat. Egymás után jönnek. Ki gyalog, ki kerékpáron. Harsá­nyt Zoli hatodikos négy kilo­méterről karikázott, hogy el ne késsé a műsort. Komája és osztálytársa, Kristóf Ferkó ha­marosan követi és sajnálkozva jelenti, hogy a közös barát, patonai Balázs nem vehet részt a tv-nézésben, mert el­törött a karja. A televízióban már folyik a „Ki miben tudós” sorozat ma­tematikai versenye, a Tenkes kapitánya nézői nyugtalanok. Közben minden Irányból, a Fekete részről, a Bánom dűlő­ből, a Komoly táj áról seregle­nek a fiatalok. Tíz óra egy perctől ugyan­olyan lélegzet visszafojtva né­zik a történetet, mint városi vagy éppen fővárosi pajtásaik. A tanyavilágban válóban áldás a televízió. A terv megalapozottságét a műhely tervek lebontása és a termelési tanácskozásokon va­ló megvitatás igazolta. A vállalat termelési ter­véhez szükséges nyersanya­got termeltetési szerződéssel biztosítottuk. Elkészült a vállalat karbantartási, sze­zonfelkészítési és műszaki fejlesztési terve és a felkészü­lés ennek megfelelően folyik. Az I-es telepen az olaj- kazán beépítése megkez­dődött és a munkák terv­szerűen haladnak. A külső göngyölegtelep után először a Il-es, majd az I-es ! telepen folytatódik a kutak fúrása. Valószínű, hogy a paradi­csomszezonra már az új trafóház működik. Megol- damdó még az I-es és Il-es telepen a további pakura­tartályok létesítése és a Il-es telepi kút kompresszorozása. Rögzítésire került az egyes gyártó üzemek napi nyers­anyag-fogadási kötelezettsége és a termeltetési osztály en­nek alapján megkezdte a ter­melőszövetkezetekkel a rész­letes ütemterv rögzítését. A létszámterv betartása ér­dekében januárban és feb­ruárban az előirányzott fize­tés nélküli szabadságokat biz­tosítani tudtuk, a dolgozóik ön­kéntes jelentkezése alapján. Február....;végére ^....kiszáJUítáT sj feladatok gyors növekedé­se miatt már úgy kellett visszahívni a fizetés nálkiili szabadságon levő dolgozókat, mert a teljes állományi lét­számra szükség van. Kovács Sándor igazgató is­mertetése alapján az üzemi tanácsülés megvitatta és el­fogadta a vállalati eiílenter- vat, amelynek teljesítése ér­dekében az előkészületek se­rényen folynak. A karban­tartók javítják a feldolgo­záshoz szükséges gépeket és minden vonalon megtörtént az intézkedés az elmúlt évinél lényegesen magasabb terv teljesítése érdekében. Dr. Konrád Zoltán Felkészültek a tavaszi forgalomra az Arany méteráruboltban Hatszázezer forint értékű divatos kelme érkezett Felkészülve várja a tavaszi forgalmat az Arany méteráru­bolt. Ezt bizonyítják a polco­kon levő különböző színű, mi­nőségű anyagok. Ha még a raktárba is benézünk, meg­nyugodhatunk, nem lesz hiány a divatos tavaszi szövetekben. A tavaszra, a bolt már a múlt hónapban megkezdte az anyagok beszerzését, össze­sen hatszázezer forint értékű áru érkezett női könnyű kelmékből és férfiszövc- tekből. A meleg napokra gondolva, most az egyik legdivatosabb anyag a salome nevű nehéz műselyem, amit komplék, ta­vaszi-, nyári köpenyek készí­tésére használnak. A sima lenshantung, a min­tás, pettyes pikévászon, a mintás daisy műselyem és a flokon anyagok is már a ta­vasz hírnökei, amelyekből kü­lönböző komplékat, köpenye­ket, ruhákat lehet készíteni. A divatos négerbarna bükié most még aktuális, hiszen a hideg napokra jól megfelel A sok szép női szövet mel­lett ne feledkezzünk meg a férfiszövetekről sem, hiszen azok is szerves részei az üzlet raktárkészletének. Az újabb divat szerint a férfiruhák is főleg mintás anyagból készülnek. A jó minőségű magyar szöve­tek mellett találhatók angol, cseh szövetek is. Színük sze­rint is igen változatosak. A méterárubolt havi for­galma meghaladja a három­százötvenezer forintot is, an­nak ellenére, hogy részben ki­vonták onnan a lakástextí­liákat az új szaküzlet megnyi­tása után. De függetlenül a lakástextil szaküzlettől, a da­rabáruk, a konfekcinált ágy­neműk, törülköző, abrosz, hímzett konyhagarnitúra meg­ír aradt a méteráruboltban.' Méteres ágyneművásznat OTP-hitellevélre is lehet kap­ni, ami mentesíti a vásárlókat a nagy összegek egyszerre való kiadásától. Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget?! Mit mond a prognózis a három barát nevenapjára? A tavaszi napok helyett újra ránkköszöntött a tét Egri Ernőtől, a helyi me­teorológiai állomás vezető­jét kérdeztük meg, mit „jósol”? — Hogy milyen idő lesz? Azt senki sem tudná pon­tosan megmondani! — Mégis, hozzávetőlegesen milyen időt várhatunk a közeli napokban? — Előreláthatólag hideg lesz, mivel a hideghullám tartja magát. íme a felelet, de bele kell nyugodnunk. A Sán­dor, József, Benedek tehát nem meleget cipelnek zsák­jaikban, hanem a hideg­gel rukkolnak ki. — gh — SPORT JF"ejlódik az atlétika Ritkáin hallatt magáról a Kinizsi atlétikai szakosztá­lya. Legalábbis nem amy- nyit, minit a többi szakosz­tály. Ha azonban figyelem­be vesszük egy év alatt; el­ért eredményes, jó szerep­lését, szinte csodáik ózha­tunk' « ...nagy—szerénységen, m ert az elmúlt év siker­sorozata szebben beszél min­den hangos dicsekvésnél. Azon felül, hogy sokat fej­lődött a versenyzők erkölcsi és akarati képessége, óriásit lendült a pályán elért ered­ményesség is. 1962-ben egy első, hat második, hat har­madik helyezést értek el, 1963-ban hat első, 24 máso­dik és 15 harmadik helyezés­sel büszkélkedhetnek. Kovács Nándor és Dér Ambrus, a szakosztály két lel­kes vezetőjének elbeszélése szerint sok nehézséget kel­lett leküzdeniük, amíg elju­tottak idáig. — Először rá kellett szok­tatni a versenyzőket egymás Tibor már döntött... FÉLÉV UTÁN az érett­ségire készülő diákok leg­gyakrabban tárgyalt prob­lémája a pályaválasztás. Vitatkozással, reménykedés­sel, pályaválasztási tanács­adásokkal, látogatásokkal telnek napjaik. Mindegyi­kük tervez és bízik a fel­vételi vizsgák sikerében, bíznak a dédelgetett álom valóraválásában. Sziráki Tibor, a gimná­zium IV le. osztályos ta­nulója mezőgazdasági gé­pészmérnök szeretne lenni. Már beadta felvételi ké­relmét a Gödöllői Agrár- tudományi Egyetem mező- gazdasági gépészmérnöki ka­rára. Sokáig gondolkozott, míg arra az elhatározásra ju­tott, hogy ezt a pályát vá­lasztja. Tökéletesen meg­győződött róla, hogy ter­veit ezzel megvalósíthatja, s a lehetőségek még szé­lesebb körűek, mint más műszaki pályán. Szülei sem ellenzik elha­tározását, belátták, a me­zőgazdaságban lelkiisme­retes munkával mindenki megtalálja a számítását. A leendő gépészmérnök mindent megtesz a sikeres felvételi vizsga érdekében. Mezőgazdasági géptani is­meretek tanulmányozásával is foglalkozik az érettségire készülés mellett. Sziráki Tibor, aki mezőgazda- sági gépészmérnöknek készül. PILLANATNYILAG azért előtte is — mint a többi negyedéves diáktársa előtt — a pontos, lelkiismeretes felkészülés az érettségire a legfontosabb. Ez most a közvetlen cél és majd utá­na következik a felvételi. Sziráki Tibor szorgalmas munkája bizonyára ered­ményekkel jár, ami bebi­zonyítja majd döntésének helyességét. (Balogh—Godány) és az ellenfél tiszteletére, megbecsülésére. Előbb fe­gyelmezetté, öntudatossá kel­lett őket nevelni ahhoz, hogy kedvvel folytassák a rendsze­res, kemény edzéseket — kezdte a beszélgetést Ko­vács szakosztályedző. — Szakosztályunk fokoza­tosan feljött az elmúlt év fo­lyamán. A megyei és váltó- bajnokság során igazolta hír­nevét, a pontversenyt szak­osztályunk nyerte. Ezek után nem véletlenül pályázunk 1964-ben a megye legjobb at­létikai szakosztálya cím el- hódítására. A szakosztály örvendetes, ugrásszerű fejlődését igazol­ja az is, hogy míg 1962- ben a megyei bajnokságok so­rán 8o pontot tudtak ver­senyzőink összeszedni, 1963- ba,n a szerzett pontok száma 285. 1962-ben 17 női és 13 férfi, 1963-ban 36 női és 21 férfivarsenyző indult szí­neinkben a különböző ver­senyeken. Az elmúlt évben 19 versenyen vett részt a szakosztály. Részt vettünk minden megyei és egyesületi bajnokságon, az előírt házi versenyeket mind megtartot­tuk. Versenyzőink fejlődését eredményeik feltűnő javulá­sa igazolja. Legszembetűnőbb talán Szentgyörgyi Lenke fejlődése, aki" 860 cm-rel kezdett és 10 méter 59 cm-re futott fel a női súly- lökésben, de sokat fejlőd­tek Udvarát Éva, Haján Ágnes, Bata Erzsébet, Suba Tibor, Cseh László és Ben- csik Géza is — fejezte be nyilatkozatát Kovács Nán­dor spórttárs. — Szakosztályunk iránt megnőtt a bizalom. Szinte korlátlan számban szervezhet­nénk be fiatalokat a szak­osztályba. Ma már minden általános iskola legszíveseb­ben a Kinizsibe küldené gyakorlásra négytusarsapatát — vette át a szót Dér Ambrus. Majd így folytatta: — Ahhoz azonban, hogy munkánkat a jövőben is megfelelőén tudjuk folytatni, sokkal több támogatásra van szükségünk. Felszerelés, sportszerek tekin­tetében vannak súlyos problé­máink. Szeretnénk elérni, hogy a költségvetésünket nyir- bálás nélkül jóvá is hagyná az elnökség. Másképpen a si­kersorozatban törés keletke­zik, ami, azt hiszem, nem szolgálná a sport célkitűzé­sét, emberformáló, jótékony hatását ifjúságunk nevelésé­ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom