Pest Megyei Hirlap, 1964. március (8. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-29 / 75. szám

A franda Gapais az ifjúsági női tőrvilágbajnok Szombaton reggel a Sport- csarnokban a női tőrözők ver­senyével folytatták az ifjúsá­gi vívó világbajnokságot. Eb­ben a számban 45-en léptek pástra. A magyarok jól kezd­tek és különösen Bóbis Ildikó mutatott kitűnő formát. Egy­más után verte ellenfeleit és biztosan jutott tovább. Ugyan­csak jól harcolt Damásdi, vi- sBont rendkívül nagy iküzdel- met kellett vívnia Simonffy- Tóthnak. A második fordulóban éle­sedett a küzdelem, valamenv- nyi csoportban érdekes harc alakult ki, néhány versenyző csak holtverseny után tudott továbbjutni. A magyarok kö- aül örvendetes volt Bóbis Il­dikó további magabiztos, ki­tűnő vívása. De nem lehetett panasz Damásdira és Simon- ffy-Tóthra sem. Ugyancsak kitűnő formát árult el a svéd Palm, aki a negyedik csoport­ban vereség nélkül jutott a legjobb 16 közé. Kitünően ví­vott még a szovjet Mihejeva es meglepetésre a bolgár Pjubrilova is. Végül a leg­jobb 16 (közé 3—3 magyar és román, 2—2 francia, szovjet és olasz, 1—1 bolgár, csehszlo­vák, nyugatnémet és svéd versenyző került. Szépszámú közönség előtt kezdődött meg délután a di­rekt kieséses rendszerű har­madik forduló, amelyben a nyolcba jutásért vívtak a ver­senyzők. Sajnos, a / magyarok számára ezúttal nem sok ba­bér termett. Előbb Bóbis, majd Simonffy—Tóth került a kiesettek listájára, Damásdi ugyan bekerült a legjobb 8 közé, de egy fordulóval ké­sőbb ő is vereséget szenvedett. Érdekes csörték alakultak ki a négybe jutásért. A francia Gapais az egyik favorit, 8:0 arányban győzte le a Bőbis ellen nyertes’olasz Marteffav.it. A szovjet Kekeha 0:6-ról 8:6- ra nyert a román Ionecsics el­len, majd a román Gyulai 8:5- re győzött a Mihejeva elleni csőriében. Damásdi szoros küz­delmet vívott ugyan a svéd Palm-mai de végeredményben vereséget szenvedett, és így csak az 5—8. helyért verse­nyezhetett. A negyeddöntőben: Gapais 8:0, KekeUa (szovjet)—Ione­csics (román) 86, Gyulai (ro­mán)—Mihejeva (szovjet 8:5, Palm (svéd)—Damásdi (ma­gyar) 8:6. A négyes döntő előtt a ma­gyar Damásdi a román Ione­csiccsel vívott az 5. helyért, s a magyar lány 8:7 arányban győzött. A világbajnokságot végül is a francia Gapais szerezte meg, aki a döntő asszóban 4:3 arányban győzött a román Gyulai ellen. Az 1964. évi ifjúsági női tőr világbajnok: Brigitte Ga­pais (Franciaország) 3. gy., 2. Gyulai (Románia) 2, 3. Palm (Svédország) 1, 4. Kekelia (Szovjetunió) 9 gy., 5. Damásdi Györgyi (Magyarország), 6. Ionecsics (Románia). Ma az ifjúsági vívó-világ­bajnokság harmadik napján a párbajtőrözők lépnek a pást­ra a Sportcsarnokban, hétfőn pedig a kardozók küzdelmeire kerül sor. Mindkét napon reg­gel 8 órakor kezdődnek az elő- mérkőzések, délután fél 6-kor pedig a döntők. Hétfőn este 8 órakor hivatalosan a záró- ünnepéllyel fejeződik be a, vi­lág legjobb fiatal vívóinak se­regszemléje a Sportcsarnok­ban, majd fél 10 árakor baráti találkozón vesznek részt a sportolók, vezetők a Gellert Szállóban. Párbajtőrben Beta Imre, Pálvölgyi Miklós és Pulay Györffy, kardban pedig Gere- vich György, Körmöczy Csaba és Nagy Zsolt képviselik a magyar színeket. Az elmúlt évi gandi világbajnokságon az osztrák Idősért vívta ki az aranyérmet, aki pénteken a tőrözők küzdelmét nyerte. A kardozóknál szovjet győztest avattak Lordkipanidze szemé­lyében. Egyébként tavaly egyik számban sem került be magyar sportoló az első négy közé. Csonka forduló az NB l-ben Kilenc • napon belül vasárnap már harmadszor lépnek pályára bajnoki pontokért az NB I-es labdarúgócsapatok. A vasárnapi 4. forduló lesz az új bajnokság első csonka fordulója, mivel csak hat mérkőzést játszanak, a Ferencvá­ros—U. Dózsa rangadó a húsvéti torna miatt elmarad. Rangadóban azért ezúttal sem lesz hiány, a Népstadionban két bajnoki címre esélyes csapat, a Vasas és a Bp. Honvéd méri össze erejét. Vasas—Bp. Honvéd (Népstadion, 15), Szeged—MTK (Szeged, 14.30), Győr—Pécs (Győr, 15, Soós G.), Tatabánya—Debrecen (Tatabánya, 15), Komló—Diósgyőr (Komló, 15), Dorog—Csepel (Dorog, 15). Kazanban az olimpiai- és világ­bajnok Alexander Kurinov a kö­zépsúlyú nyomásban új világre­kordot állított fel 147 kilogrammos teljesítményével. A szovjet súly­emelő fél kilóvál javította meg honfitársa, Kozlov régi világcsú­csát Téli értékelés - tavaszi tervek Csütörtök délután tartot­ta a Pest megyei TS agitá- ciós és propaganda bizottsá­ga március havi ülését. Előbb Berta Sándor, a bi­zottság megbízott elnöke is­mertette a második negyedév feladatait, majd Bundies Pé­ter értékelte a téli oktatási munkát. Ezt követően élénk vita alakult ki, s több ha­tározat született. A bizottság, különös figye­lemmel az olimpiai esztendő­re, a járási spartakiáddöntő- kön bemutatja sportkiállí­tását, az anyag tehát már ekkor megyei körútra in­dul. Az utolsó előtti forduló után Befejezés előtt áll a megyei egyéni sakkbajnokság döntője. A pénteki utolsóelőtti forduló alkal­mából Szilva mar be is fejezte a versenyt, s 9 pontjával már biz­tos részvevője a Győrben április 18—29. között sorra kerülő orszá­gos elődöntőnek. Szliva János el­sősége azonban még bizonytalan. Schubert kedden az utolsó for­dulóban Helméczy doktorral ját­szik, s már döntetlent elérve is utoléri, sőt megelőzi Szlivát. Schu­Labdarúgó szombat délután Szentendrén 400 n-ől szőlő és 700 n-öl gyü­mölcsös hozzáértőnek megművelésre felesbe kiadó. ..Betegség miatt 49 186” Budapest Fel­szabadulás téri hirde­tőbe. Nagy-budapesti munkahelyeinken vari tanulónak czerződtetünk: esztergályos, géplakatos, Hegesztő, bádogos, lakatos, víz-gázszerelő, asztalos, villanyszerelő, Diesel-javító, ; cserépkályhás, kőműves, tetőfedő, szobafestő-mázoló ■zakmákban budapesti és vidékről hazajáró, nyolc általános iskolát végzett fiúkat. Jelentkezés: IX. kér., Csarnok tér 5—4. sz. Személyzeti osztály. Tanulói el vétel! Az 1. sz. Zöldség-Gyümölcs Kiskereskedelmi Szö­vetkezeti Vállalat ke­reskedelmi tanulókat felvesz. A tanulóidő 3 év. Jelentkezhetnek 14—16 évig fiúk. lá­nyok, nyolc általános Iskolai végzettséggel. Budapest vagy Buda­pest környékén állan­dó bejelentett lakással rendelkezők jelentkez­hetnek, Bp., n.. Fő u. 10. Személyzeti osztá­lyon. Egy darab keveset használt, bejáratott Moszkvics személy- gépkocsi készpénzért eladó. Érdeklődni le­het: Aszód, Malom­köz 6. A Szentendrei Kocsi­gyár azonnali belépés­re felvesz segédmun­kásokat, marós szak­munkást és lakatos szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet a vál­lalat munkaügyi osz­tályán. Szentendre, Eötvös u. 1. Kőművesek mellé fér­fi segédmunkásokat, vasbetonszerelőt és hidegburkolót állandó budapesti munkára, azonnali belépésre felveszünk Tanácsi igazolás szükséges. Jelentkezés: Bp.. VIII. Auróra u. 23. Munka­ügy _______________' M élyfúró Berendezé­sek Gyára Budapest X.. Fertő u. 8. azonna­li belépésre felvesz univerzális marós és esztergályos szakmun­kásokat. Ipari tanulónak jelent­kezhetnek 14—17 éves fiúk; ács-állványozó, épületburkoló (csem- péző), kőműves, mfi- kőkészítö, parkettázó, vízszigetelő, tetőfedő, szobafestő-mázoló, épületbádogos, épület- asztalos, épületüvege- ző, központi fűtéssze­relő. vizvezetékszerelő, villanyszerelő, általá­nos építőgépszerelő, és épületlakatos szak­mákra. — Az érdeklő­dők levelezőlapon kér­jenek tájékoztatót és jelentkezési lapot munkaügyi osztá­lyunktól. Vállalatunk 1964. április 15-ig fogad el jelentkezéseket. ÉM Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka u. 34. szak­munkásokat és férfi segéd­munkásokat azonnal felveszünk munkára. Szállást biztosítunk. Tanácsi igazolás szükséges. Munkásfel vétel: ÉM Bács megyei Állami Építőipari V. Építésvezetősége: Cegléd, Puskin u. 4. Nagykörös, konzerv­gyár építkezés, vagy Kecskemét, Klapka u. 34. A Fővárosi Villamos- vasút azonnali belé­pésre keres kalauzi, váltóőri, homokozói munkára (17—43 év kö­zött) férfi, és női dol­gozókat. A főműhe­lyekbe géplakatosokat, lemezlakatosokat, lakatosokat, esztergályosokat, marósokat. Kocsiszí­nekbe lakatosokat, betanított munkáso­kat. A fentieken kívül felvesz kábelfektetői és pályaszolgálati munkára (18—50 év kö­zött) férfi segédmun­kásokat. Jelentkezés munkanapokon 8—14 óra között (szombat kivételével) Budapest, vn.. Akácfa u. 15., fszt 17. ________________ V asút közelében be­költözhető ház eladó: Cím: Alberti rsa. So­mogyi Béla u. 13. Esztergályosdpari ta­nulót felveszek. Nagy­kőrös. Jókai u. 8. sz., Szabó Balázs esztergá­lyos._____________ Ü zembiztos Opel Olympia eladó. 14 000- érí. Tajthy Jenő, Jász- ka rajén 5. _______ Pobeda gyártmá­nyú személygépkocsi, igényesnek, kifogás­talan állapotban, el­adó. Cegléd, Puskin utca 4. szám. Megte­kintés ugyanott. Miközben ma délután rajtolt Hollandiában az UEFA-tornán Ma­gyarország ifjúsági válogatott lab­darúgó-csapata, s Bécsben meg­kezdődött az Újpesti Dózsa és a Ferencváros részvételével a hagyo­mányos húsvéti torna, három baj­noki mérkőzésre is sor került Pest megyei csapatok részvételé­vel. Az NB Ul-as Váci Vasas Má­tyásföldön vendégszerepelt, míg Vácott és Cegléden megyebajno­ki mérkőzéseket játszottak. HÚSVÉTI TORNA U. Dózsa—Austria 3:3 (6:8) Ferencváros— Rapid 3:3 (2:1) Házzal rendeilcező. magányos. 3« éves asz- szony, hasonló korú férfi ismeretségét ke­resi, házasság céljá­ból. Választ kérem „Józen életű” jeligére, a Magyar Hirdetőbe. Postafiók »S. __________ Ó riás virágú, francia chabaud-szegfűmag. vegyes szlr.besn. gram­monként 10.— Ft-ért kapható. Toronyi ker­tésznél. Békéscsaba, Sztraka 27._______ M agántulajdonban le­vő, nem tsz-teriileten, 3 szóbás, verandás, cseréptetős ház, 1400 n-öl fiatal, termő sző­lővel. 80 db. termő gyümölcsfával, olcsón eladó. Bács-Kiskun megye, Tázlár község­ben. Érdeklődni lehet: Hollósy Géza. Bp.. XX. kér.. P. E., Jókai Mór u. 50. Bérbe vennénk Nagy­kőrös belterületén, le­hetőleg kövezett út mellett, 30x20 méteres udvarrészt és ömlesz­tett anyag tárolására alkalmas fedett helyi­séget. A bérlemény dí­ja- megegyezés sze­rint. Bővebb tárgyalás Közúti - Igazgatóság Nagykőrös, Ceglédi út 18, alatt._______________ E ladó, beköltözhetően, Budapesttel határos község főutcájában, fővárosi kékbusz meg­állóhely mellett egy- holdas gyümölcsösben nagy családi ház. Te­lefon 18—20 óra kö- zött: 180—187,__________ V ennék a Csepel-szi­geti lds-Duna-ág mel­lett. vízparti, legalább 200 n-öles telken levő nyaralót. Sipos Zoltán, Bp.. V., Szabadság tér 11. AZ UEFA-TORNÄN vereseget szenvedett a magyar ifjúsági válogatott. Belgium—Magyarország 2:1 (0:0) NB IQ. Északi csoport Ikarus—Váci Vasa« 1:0 (0:0) Mátyásföld, 100 néző, V: Cseke. Vác: Jakus — Balogh II, Katona, Csitári — Márton, Doroszai — Balogh 1, Kiss L, Bánfalvi, Kő­vári, Jakab. Az első percekben változatos já­ték folyt, majd fokozatosan a Pest megyeiek kerültek fölénybe. A 19. percben Bánfalvi még a ka­pust is kicselezte, de lövését a berohanó védők a gólvonalról ki­vágták. Három percre rá újabb gólhelyzet nyílt Bánfalvi előtt, de lövését a hazai kapus hárította. A félidő további részében nagy nyo­más nehezedett az Ikarus kapujá­ra, de hiába, a váci ötösfogat nem tudta helyzeteit értékesíteni. Fordulás után változatosabbá vált a játék, ám ekkor is több vendég gólhelyzet akadt el a sárban. Az utolsó 10 percben feljöttek a ha­zaiak, s a 85. percben jobboldali támadás végén gólt értek el és ez győzelmüket jelentette. A váciak legalább döntetlent érdemeltek volna. Jó: Jakus, Balogh II, Katona, Csitári, Kiss L.; Bánfalvi. Megyei bajnokság Ceglédi Építők—Abony 2:1 (0:0) Cegléd, 300 néző, V: Szórádi­Tűrhető talajú pályán a hazaiak lendületesebben játszottak, s második félidő közepére megérde­melten szereztek kétgólos veze­tést. A vendégek a befejezés előtt 19 perccel- szépítettek. Az Építők javuló csapatmunkát nyújtva, megérdemelten győzött. G: Nagy Bálint, Vass (il-esből), ill. Nyitrai. Jó: Pánczél, Vass, Mi- lue II ill. Bugány, Gönezöl, Berkó. Pálinkás József Váci Vasutas—-Alberftirsa 1:6 (0:0) Vác, 300 néző, V: Zsóka. Igen nagy iramban kezdődött a játék, mindkét fél sokat támadott, kölcsönösen egy-egy gólhelyzetet hagylak kihasználatlanul. Negyed­óra után keménnyé vált a játék a 20. percben a váci Kurucz a ki­állítás sorsára jutott. Ezt köve­tően a vendégek fölénybe kerül­tek, de a kapura nem voltak ve­szélyesek. A második félidőben „csonka’* váciak hatalmas lelke­sedéssel küzdöttek, s a befejezés előtt 9 perccel 18 méteres szabad rúgásból megszerezték a győzel­met. Két percre rá a vendégek gólt értek el, de a játékvezető les címén nem adta meg, sőt az al bertírsai Prazsákcrt is kiállította. A hazaiak a második félidőben mutatott jobb játékukkal megér­demelten nyerték a mérkőzést. A játékvezető nagyon sok hibával bíráskodott. G: Seben. Jó: Takács, Mód. Ki­rály, Matyik ill. Fekete IV, Jáno­si, Kriskó. Pál János A tizenegyedik rajt előtt rtttlőrincen kétszobás családi ház. beköltöz­hetően eladó. Érdek- lődés: Marx u. 100, Eladom, vagy elcseré­lem. öregség miatt megélhetést biztositó monori ' egyholdas gyümölcsösömet, rajta levő kétszobás, mel­lékhelyiséges házzal, Monor. vagy Vecsés környékén, kisebb házra. Választ Dobro- sy Károlynak. Monor. Studenc-tauszmegálló. Gépírni tudó. admi­nisztrációs munkakör­ben alkalmazottat fel­veszünk. Monori Vas­ipari Ktsz. Az aszódi gim­názium I'A osz­tályának tanuló­ja a galgahévízi Sóti Margit. A fiatal atlétalány ez idáig összesen tíz versenyen vett részt. Ki­lenc alkalommal mint galgahévízi általános iskolás, s egyszer már aszódi gimnazis­taként. Eddigi legemlékezete­sebb versenyé­ről így beszél: — A tíz közül a negyedikre gon­dolok legszíve­sebben. 1962. no­vember 7-én, a járási atlétikai versenyen 400 mé­teres síkfutásban kerültem először a dobogó legfel­ső fokára. A ta­valy áprilisi me­zei futóverseny azonban csak ezüstérmet ho­zott számomra. Ennek oka, hogy akkor nem vol­tam egészségileg teljesen rendben. Június 12-én a járási négytusa- versenyen, bár a különböző szá­mokban csak má­sodik, illetve har­madik helyezést ért el Sóti Mar­git, mégis arany­érmet vehetett át, hisz a galga- hévizi csapat el­ső helyen végzett. 8,8 másodperc alatt futotta a 60 métert, tá­volba 427 cen­timétert ugrott, magasba 125-öt, a kis labdát pedig 58,63 méterre ha­jította a tehetsé­ges atlétalány. — Milyen ered­ményeket ért el Dunakeszin a megyei négy tusa- versenyen? — Én lepődtem meg a legjobban, ugyanis kislabda- hajításban megye- bajnok lettem. Tavaly először vett részt a me­gyei serdülőbaj­nokságon, s a ge­relyhajítást 22 méterrel nyerte, míg távolban 446 centiméterrel - bronzérmet szer­zett. Életének 10. at­létikai verse­nyén már mint gimnazista, Aszó­don november 7- én az országúti versenyen győ­zött. A kislány eddi­gi eredményei egy kezdődő at­létikai pályafu­tás nyitányát jelzik. Az elkö­vetkezendő évek­ben — ha fejlődé­se töretlen lesz — minden bizony­nyal többször ta­lálkozunk majd nevével az atlé- tilcai versenyek legjobbjai kö­zött. Ebben bí­zott galgahévízi edzője, Benkő Ákos, s bízik je­lenlegi edzője, Nyíri Sándor is. A kislány ma a 11. versenye előtt áll az aszódi já­rás mezei futó- bajnokságán. bért az egyetlen veretlen a me­zőnyben, s minden bizonnyal fe­hér bábákkal játszva kedden be­biztosítja, hogy Pest megyét Szil­va János mellett ő képviseli Győr­ben. A jelenleg harmadik helyen álló Marót Géza mesterjelölt rosz- szul rajtolt, három pontot vesztett, de ragyogóan hajrázott, hét játsz­mából 6.5 pontot szerzett. így majdnem utolérte az élen lévőket. Schiller János pedig, az egyik leg­kellemesebb meglepetést okozva szorgalmasan gyűjtögette a ponto­kat, s annak ellenére, hogy Lang- már visszalépése miatt egy már megszerzett pontot elvettek tőle, kedden ha Varga ellenében lega­lább 0.5 pontot szerez, úgy meg- szérzi az I. osztályú minősítést. A csütörtöki függőnap eredmé­nyei: Marót—Szíván 1:0, Molnár— Kerkay 03:0.5, Schiller—Marót 0.5: 0.5, Szliva—Kerkay 1:0, Wetzel— Lugosi 0.5:0.5, Schubert—Wetzel 1:0. A XII. forduló eredményei: Szli­va—Molnár 1:0, llámory—Szíván 0:1, Magyar—Kerkay (függő), Wet­zel—Varga 0:1. A döntő állása: Szilva 9, Schu­bert 8.5, Marót 7.5. Schiller 7. Mol­nár 6. Szíván, Varga 5—5, Lugosl 4.5 (1 elmaradt). Magyar 4.5 (1 függő), Kerkay 3.5 (1 elmaradt, 1 függő), Hámory 3.5 (1 elmaradt), Helméczy dr. 2.5 (1 elmaradt), Wetzel 2.5. Dunakeszi nyerte a Kinizsi-rangadót A megyei asztalitenisz-bajnok­ság a sorsolás szeszélye folytán rangadóval kezdődött. Az elmúlt évi férfi viadal második és har­madik helyezettje a Nagykőrösi Kinizsi és a Dunakeszi Kinizsi mérte össze erejét és a szoros küzdelemből a hazaiak a dunake- sxiek kerültek ki győztesen. Ee- mutatkoztak a megyei bajnokság újoncai is. akik közül eredménye­sebben a kistarcsaiak szerepeltek, mert Sződligettel szemben csak 11:7 arányban maradtak alul. A másik újonccsapat a Vecsési Vizép 18:0-ra kapott ki a Gödöllői Vasas Il-től, míg Vácott, a Szi­gethalmi Vasas l4:4-re maradt alul. A női csapatok közül Vác, Gö­döllő és Dunakeszi egyaránt 10:0-ás eredményt ért el. Részletes eredmények, zárójel­ben a női mérkőzések: Váci Kö­tött—Szigethalom 14:4 (10:0), Gö­döllői Vasas—Vecsési Vízépítők 18:0 (10:0), Dunakeszi Kinizsi— Nagykőrösi Kinizsi 10:8 (10:0), Sződliget—Kistarcsa 11:7 (6:4). A Gödöllői EAC—Ceglédi VSE mér­kőzés eredménye nem érkezett, egy büntetőpont levonva a GEAC- tól. Technikai akadályok miatt el­maradt a dunakeszi repülőtéren szombat délelőttre tervezett sár- kányejtőemyős bemutatót. A Kilián testnevelési mozga­lom adminisztrációjának egy­szerűsítése, a mozgalom to­vábbfejlődésének zálogává vált, s a most következő ne­gyedévben fokozottabb pro­pagandamunkát fejthetnek ki. Épp így határozatokat Ihozott a bizottság a sparta- kiádküzdelmek népszerűsíté­sére. A téli oktatási munkáról megállapították, hogy míg a megyei sportakadémiai előadások jól sikerültek, a | járásokról már ugyanez nem mondható el. | Különösen feltűnő, hogy a gödöllői és ceglédi járás- I ban, ahol régebben mindig sikeres előadássorozatot szer­veztek, idén ez elmaradt. ÉPP így igen gyengén dol­gozott a váci járás is. Hát­ráltatta a munkát megyeszer- te az a tény, hogy a sport- akadémiai előadók névsora az előadók megkérdezése nélkül készült, ez tulajdon­képpen csak ..papírüsta" volt. Az előadók jó része me­reven ragaszkodott a te­matikához, nem igyekez­tek az anyagot egyéni élményekkel színesíteni, változatosabbá tenni. A községi sportköri esték ezzel szemben megyeszerte jól sikerültek, s különösen helyes kezdeményezés volt a sza­bálymagyarázó „kérdezz-fele- lek viták" tartása. Az élménybeszámolók sike­rét ’ elsősorban a megyénket patronáló Bp. Vasas -Sport- egyesület biztosította. S ha voltak is némi zökkenők, váratlan programváltozások, döntő többségükben nagy si­kerrel zajlottak az esemé­nyek. Épp így átütő sikert aratott a kiskunlacházi me­gyei olimpiai sportnap. A megyei agitációs és pro- pagandahizottság megállapí­totta, hogy kapcsolatuk a járási bi­zottságokkal igen-igen gyenge. Több mint egy éve nem ültek le egy asztal mellé a járási vezetők, hogy a megyei szerv­vel közösen megtárgyalják problémáikat. Határozat szü­letett e hiányosság megszün­tetésére: sürgősen összehív­ják a járási agit.-prop.-elnökö- ket közős beszélgetésre. Erre valószínűleg már április hó­napban sor kerül. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkásoárt Pest mesvel Bizottsága és a Pest mesvei Tanács lam'a. Főszerkesztő- Suha Andor Kisdia a Hírlaoklsdó Vállalat Felelős kiadó Csollánv Ferenc Szerkesztőséé és kiadóhivatal: BudaDest. Vili.. Blaha Luiza tér 3. Esész nat> hívható köznontl telefon: »43—100 142—220 GéDirószoba (hívható 20 óráik): 140—447. — Be’DOlitikai és SDorl- rovat- 140—449. — Inari rovat: 141—462. — Művelődési rovat: 141—258 Előállítja Szikra Laűnvomda Budaoest Index: 23 064 Terieszti a MaevaT Posta. Előfizethető a helvi posta­hivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díl 1 hőnaora 12 forint. CEGLÉDI APROHIRDETESEK Cladó ház három szo­ba, előszoba, konyha és egyéb mellékhelyi­ségekkel 250 négyszög- öles telekkel, beköl­tözhető. Megtekinthető mindennap délután. TIT.. Jókai u. 10. Eladó azonnal beköl­tözhető ház Déli út 30. szám. Érdeklődni lehet Alszegi út 37. alatt. Építkezésre engedélye­zett porta, lakóház be­költözhetően eladó, Nyár utca 9. Karta- liék. Ugyanott magas- nyomású permetező szintén eladó. _____ K ombinált szekrény, asztal, négy szék és fonott bútor eladó. Cegléd. Kürt utca 3 fa alatt. Uj német háló sürgő­sen eladó. Jókai utca 15. Megtekinthető este 5 után. Eladó házhely belte­rületen, Külsőpesti út 119., betonút mellett. Volt Id. Jurászik-ház Gyenesné_____________ V asútállomáshoz ot percre új, adómen­tes, kertes családi ház eladó. Klapka utca 25. Harisnya szemfelszedés, előnyomás, paplankészités és felújitását valíalja a CEGLÉDI RUHAIPARI VÁLLALAT szolgáltató részlege. (Cegléd. Piac tér.) Magányost házért el­tartást vállalok. Cím a Ceglédi Nyomdában. Eladó ház, szőlővel együtt. Külső Nagyká- tai út 28. szám alatt. Érdeklődni lehet Szé­chenyi út 4. szám alatt. (Hentesüzlet.) 700 kéve tengeriszár eladó. VI. kér., Akasz­tószéli Szilvás.________ Férfi részére bútoro­zott szoba kiadó. Ér­deklődni lehet a Ceg­lédi Nyomdában. Eladó háromkerekű tricikli és egy kapá­ló bicikli, egy lóhúzós földnyomő henger fá­ból, és egy láncboro- na. Kinizsi utca 30. Magányos juhászt ke­resek teljes eltartás­sal, egyéni. Cegléd, X.. Gerle utca 7. sz. 704 n-öl szőlő. az öregszőlőben, felében kiadó. Érdeklődni özv. Szabó Istvánná Szé­l-elv UÍCp 31. SZ. Divatjamúlt ruhaféléit divatosra átalakítom. Fordításokat. fazon­munkákat vállalok, rö­vid határidőre. Révész női, férfiszabó, Ceg­léd, Teleki utca 1. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom