Pest Megyei Hirlap, 1964. március (8. évfolyam, 51-75. szám)

1964-03-25 / 71. szám

1964. MÁRCIUS 25, SZERDA résrr »terei 'kJCítíop Néhányszor már szóvá tettük Naponta utazom a Veresegyház—váci útvonalon. Sajnos igen sok a panaszunk a közlekedésre. A reggel 7 óra 30 perckor Vácra érkező vonat menetideje nagyon hosszú és ezt az időt a napi késések is jócskán bővítik. A hazautazás körülményei még nehezebbek. A tizennégy óráig dolgozó munkások és a 13.30-ig tanuló diákok kénytelenek 15.14-ig várakozni és idejüket haszontalanul tölteni. Többször előfor­dul, hogy fél órával később indítják a szerelvényt. Nem ért­jük miért bánik velünk ilyen mostohán a MÄV. Panaszun­kat sokszor elismételtük már, de intézkedés sajnos nem tör­tént. Jó lenne, ha végre tennének valamit. Köteles Katalin a váci technikum tanulója | Évfordulóra készül Sziget halom A ráckevei já­rásban levő kis község, Sziget ha­lom a jövő esz­tendőben ünnep­li önállóságának 15, évfordulóját. Ez a falu előző­leg a rossz em­lékű Horthy-liget nevet viselte, majd később Szi­lágyi, azután pe­dig Dózsa-telep lett. Mikor újra Szilágyi-telepnek nevezték, köz­igazgatásilag Tö­kölhöz tartozött. Lakóinak száma nem volt kétezer sem. Ma már 4500 lelket szám­lál, tehát szé­pen fejlődött a 15 év alatt. ügy tervezik, hogy az évfor­duló alkalmából a község iskolái­ban megrendezik a ki tud többet Szvgethálomon 7 és a ki tud többet Szigetha- lomról? vetélke­dőket. A községi / tanács a jövő esztendőben ün­nepséget rendez az elsőként anya- könyvezettek tisz­teletére, a nőta­nács pedig az el­ső házasságkötő­ket vendégeli meg. Számos terv és elgondo­lás érlelődik még, amely gaz­daggá és széppé teszi a jövő esz­tendei évfordulót. .Somodi Gyula Szigethalom Megengedhetetlen felelőtlenség! Hadirokkant vagyok és sajnos ezért kapcsolatban kell áll- nom a Művégtaggyárral, amelynek székhelye Budapesten, a XIII. kerületben, a Dózsa György út 144—148 szám alatt van. Cipőmet még az elmúlt év júniusában fejelésre beküldtem a gyárhoz, de mind a mai napig nem csináltak vele semmit. Négyszer sürgettem már, de eredménytelenül. Főkönyvi szá­mom: 13 877. Szigeti Sándor Váchartyán, Halászi K. u. 18. Nemcsak a vezetőtől függ! r Elégedettek a kisalagi Nép­bolttal a község lakói, mióta Nemesvári Dezső lett a bolt vezetője. Kifogástalan az áru­ellátás, s ezért minden elis­merést megérdemel. Ugyanez illeti az üzlet valamennyi dol­gozóját. Volna azonban né­hány kérésünk, amint a me­gyei tanács illetékesei tudná­nak segíteni. Az üzletben nem kapható mirelitáru, mert nem szerelnek fel megfelelő hűtőszekrényt. Jó lenne, ha a legfontosabb RÖLTEX-árut is megvehetnénk itt. Mosf az a helyzet, hogy a környező köz­ségekbe, vagy Pestre kell mennünk tűért, cérrtáért, cipő­fűzőért. És a legfontosabb! Változtassák meg az üzlet nyitvatartási idejét úgy, hogy reggel 7-től este 7-ig lehessen vásárolni, A kisalagiak java­része délután 5 óra felé érke­zik haza, s ilyenkor a bolt már zárva van. Vincze László József Kisalag Április 4-re készülnek az apaji fiatalok Fellendült a KISZ-élet Apajpusztán. Most van alakulóban a zenekar, amelynek vezetője Lukácsi Mihály lesz. A színját­szó csoport és a népi táncosok már megkezdték a felkészülést április 4-re. A fiatalok minden pénteken KISZ-gyűlést tarta­nak, amelyen először politikai beszámoló hangzik el, majd utána a mindennapi élet kérdéseiről beszélgetnek. Igen örülünk annak, hogy ilyen pezsgő a KISZ-élet az állami gazdaságban. A tagok közül kiemelkedik munkájával és lelkesedésével Szá­lai Irén és Szalai Ilona, Gecse Vilmos, Hriazik Erzsébet és Gajdácsi István. Apaji KISZ-fiatalok A „Vágy villamosa A HÉV új csuklós villamo­sa, amely Cinkota felé közle­kedik, azért kapta a „Vágy vil­lamosa” nevet, mert a benne ülő dühöngő utasok hangosan adtak kifejezést vágyaiknak. A kocsi ajtajai először mind zárva voltak, s nem lehetett beszólni, aztán pedig nyitva, hogy az utasok majdnem meg­fagytak. Nincs a kocsiban cso­magtartó, az emberek ölben tartják a táskákat. A szeme­telés nyilván kötelező, mert sem hamutartó, sem szemét­láda az egész szerelvényen nincs. A beszállás után a hangszó­ró közölte, hogy Cinkotán át kell szállni. A többszöri indu­lási kísérlet csak a váltókig volt eredményes, mert a „Vágy villamosa” csökönyö­sen megállt; Mit tehettünk mást, minthogy átszálltunk egy gödöllői szerelvényre. Nem va­1964. március 25„ szerda, Mária napja. A nap kél: 5,38, nyugszik: 18,03 órakor. A hold kél: 15,02, nyug­szik,: 4,55 órakor. Várható időjárás: Felhőát­vonulások, főként Keleten többfelé esővel, havas eső­vel, havazással, helyenként élénk északi szék lami volt. kedvező bemutatkozás J Fazekas Mátyás Veresegyház KLUBDÉLUTÁN? Feleségemmel a minap a ceglédi művelődési ház esti műsorát hallgattam. Az elő­adás után kifelé igyekezve a művelődési házból, kis cso­portosulást láttunk. Mint megtudtuk, a gimnázium Uc. osztálya tartott az egyik te­remben „klubdélutánt”. Este 11 óra volt... Az ajtó zárva, a teremben sötét, csak a mag­netofon bömbölése hallatszott ki. A felnőttek megbotránkoz- tak az eseten, különben a cso­portosunk között voltak fia­Mérlegzóró közgyűlés A napokban tartotta mér­legzáró közgyűlését Túrán az Építőipari Ktsz. A gyűlésen a szövetkezet elnöke beszá­molt az elmúlt év eredményei­ről és közölte a tagsággal, hogy jelentős nyereségrészese­dést fizethetnek. Az elmúlt év­ben nehézségek mutatkoztak az anyagellátásban. A szövet­kezet vezetősége igyekszik mindent elkövetni, hogy az idén ilyen ne gátolja a munka folyamatosságát. Semperger Sándor Túra I tolok is, akik szintén elítélő-% lea nyilatkoztak. Az egészet % csak azért írom le. mert ag- f aódom gyermekeimért. j Mi is voltunk fiatalok, mi| is szórakoztunk, de — nem £ így. S állítom, hogy ma sem ^ minden fiatal ilyen időtöltést | keres. Elég szomorú, hogy er- ^ re a kirívó esetre nekünk, ki- ' vül&Uóknak kell felfigyel- \ nünk.. Szabó Fefeoc mérnök, Cegléd — Megyei tanácstagok fo­gadóórái: Március 26-án, csü­törtökön: Vecsés községben, a Zöldmező Tsz irodájában Már Sebő, Vácott dr. Ba bo­csa Endre, Szigetszentmikló- son Bencsik István, Kistar- csán Liptai László tartanak fogadóórát. — Idén is — immár má­sodszor — térképmelléklettel ellátott külön Dunakanyar menetrendet ad ki a MÁ- VAUT. — Az Aszódi Járási Ta­nács a napokban vizsgálta a családi ünnepségek társadal­mi megrendezésének módját a járásban. Megállapodtak abban, hogy a jobb szerve­zés érdekében albizottságo­kat hoznak létre a községi tanácsoknál. — Sikeres népdalesitet ren­deztek Nagytarcsán az iro­dalmi színpad keretében az ifjak Kilencet ütött az óra címmel. A műsoron magyar és szlovák népdalok, versek szerepeltek. — A Pest megyei Petőfi Színpad március 24-én Ber- necebarátin este hét órai kez­dettel a Gazdag szegények, Üllőn este hét órakor a Spor­tol az asszony című színmű­veket adja elő. — Bensőséges ünnepség keretében emlékeztek meg Budaörsön a Tanácsköztársa­ság születésének 45. évfor­dulójáról. Ünnepi beszédét Nemes Dezső iskolaigazgató mondott, míg az úttörők régi munkásdalokat énekeltek az ünnepély befejezéséül. — A ráckevei járás legna­gyobb földművesszövetkeze­te a kiskunlacházi, amely vasárnap tartotta évi köz­gyűlését. A közgyűlésen Ma­gyar Lajos igazgató 110 kül­dött előtt számolt be az eredményekről. A hét köz­ségben működő kiskereske­delmi egységek 47 millió fo­rintos tervüket 50 millió fo­rintra teljesítették. Jó ered­ményeket értek el a felvá­sárlásban, növényvédő bri­gádjuk pedig 437 termelőméi 5422 termőfát védett meg a kártékony rovaroktól. A szö­vetkezetnél az elmúlt évben négy szocialista brigád és ki­lenc kiváló egység működött. — Sportpályát építenek a községfejlesztési alap fel- használásával Monoron, Ecseren és Üllőm. Mindhá­rom pálya építése több mil­lió forintot vesz igénybe. Mi­vel az összeg elég jelentős; a lakosság vállalta, hogy „le­csíp” belőle: már eddig is nagyarányú társadalmi mun­kavállalásokat jelentettek be a községi tanácsoknál — A Dömsödi Községi Ta­nács művelődési állandó bi­zottsága gépjárművezetői tanfolyamot szervezett. A tanfolyam 68 hallgatója áp­rilis 5-én tesz elméleti é* gyakorlati vizsgát. — A Malomipari Tröszt ré­szére Kiskunlacháza határá­ban magtár és mérlegház épüL A határidőt nem telje­sítő 25-ös Állami Építőipari Vállalattól az Építésügyi Mi­nisztérium intézkedésére a munkát a 23-as Állami Épí­tőipari Vállalat vette át és ígéretet tettek, hogy augusz­tus 1-re átadják mind a magházat, minid a mérleghá­zat. — Az MSZMP gödöllői já­rási végrehajtó bizottsága éa a járási tanács vb március 23—24-én kétnapos kibőví­tett ülést tartott a vácszent- lászlói művelődési házban. Napirenden a járás termelő- szövetkezeteinek 1963. évi zárszámadása, a 'jövő gazda­sági évre való felkészülés é* a tavaszi mezőgazdasági munkákról szóló intézkedési terv ismertetése szerepeit. RENDŐRSÉGI KRÓNIKA Valamennyi levelezőnket értesít­jük ezúton is, hogy egyelőre a szerkesztőség nem rendez levele­zőértekezletet. Egyébként, ha erre sor kerül, valamennyi érdekeltet időben értesítjük. Fazekas Olga, Aszód: Levelét megkaptuk, de mint láthatta a tudósítással megelőzte a Magyar Távirati Iroda. Sajnos sorai el­késtek. Kösd, P. J.: Mivel nevét és cí­mét nem közölte, ügyével nem tu­dunk foglalkozni. Nem értjük, miként képzelte, hogy név és cím nélkül megtudj-uík találni elveszett Iratait. György Istvánná, Tápiógyörgye: Ügyében azon a rendőrségen kell eljárnia, ahol a feljelentést tette. Egyébként polgári pert is indít­hat, amelyet a járásbírósághoz kell beadnia. Eredményes tsz-akadémia Dányon Két évvel ezelőtt elhatároz­tuk községünkben, hogy a termelőszövetkezeti tagok mű­veltsége növelése érdekében a téli hónapokban paraszitklu- bot szervezünk és enneik ke­retében tsz-akadémiát. A ja­vaslatot Pintér András tsz- tag. a parasztklub jelenlegi el­nöke tette. A tanács vezetői felismerték a javaslat helyes­ségét és minden támogatást megadtak. Nagy szükség volt erre, hiszen a termelőszövetke­zet igen sok nehézséggel küzdött. 1962 őszén kezdte meg mun­káját a tsz-akadémia. A já­rási pártbizottság és az Agrár- tudományi Egyetem nagy se­gítségünkre volt. Minden hé­ten megrendeztük a klubestet és ennek keretében egy-egy előadást. Az első év mérlege tíz előadás, amelyen 40—50 fő­nyi hallgatóság vett részt. Az összejöveteleken sok javaslat hangzott el és még több volt a gyümölcsöző vita. Az idei télen a tapasztala­tokat hasznosítva, már kultu­rális feladattá vált az akadé­mia munkája. Tizenkét elő­adás hangzott el. Mi volt ezek­nek a tárgya? Közgazdaságtan, talajkémia, növényvédelem, növénytermesztés. Elhangzot­tak előadások egészségügyi és jogi kérdésekről, valamint az irodalomról is. A legnagyobb elismerést érdemlik az Agrártudo­mányi Egyetem tanárai, akik az előadások tartották, zömét A januári közgyűlést meg­előző klubest valóságos „kis- közgyűlésnek” számított. Az itt elhangzott vita jelentősen hozzájárult a közgyűlés sike­réhez. A kétéves tsz-akadémiát néhány nappal ezelőtt ün­nepélyes keretek között zártuk. A hallgatók elis­merő oklevelet kaptak. A tanács és az akadémia ve­zetői úgy határoztak, hogy a parasztklub keretében a kö­vetkező esztendőkben is meg­rendezik a tsz-akadémia elő­adásait. Fabo István Dány a múlt vasárnap éjfél előtt el­ment Vecsésre Kilián Gyula vasutashoz. Mivel nem találta otthon, megvárta, amíg az ha­zaérkezik és sósavval arcon öntötte. Tettét a jelek szerint szerelemféltésből követte eL A férfi súlyos sérülést szenve­dett. A sósavas asszony ellen bűnvádi eljárás indult. A tél utolsó áldozata. Meg­fagyott Kösd határában a ku­koricaföldön Rehoczky István­né 75 éves falubeli asszony. A vizsgálat tart. Ne ugrálj a vonatra! A ve­resegyházi állomáson a mozgó vonatra akart felugrani Gaál Sarolta 17 éves munkáslány. Megcsúszott és a kerekek alá esett, amelyek jobb kezét és a bal lábát levágták. Azonnali belépésre felveszünk kvalifikált homoköntőket és kokillaöntőket, ezenkívül alkalmazunk még örvtvénytisztító munkásokat. Munkásszállás nincs. Fizetés kollektív szerint Jelentkezés a Kismotor és Gépgyár 2. sz. Gyáregység, Személyzeti osztály, 8—14 óráig. . Budapest XV., Ságvári Endre utca 14, A rádió és a televízió mai műsora KOSSUTH RADIO í 8.10: Operettrészletek. 9.00;^ HA- 4 dióegyetem. 9.30: Két hegedűver- 4 seny. 10.10: Az Ifjúsági Rádió mű- J sora. 10.30: Népi zenekar. 11.00: 4 Vers. 11.05: Szuchony: Az örvény 4 — jelenet a III. képből. 11.25: A 4 Szabó család. 12.15: Tánczenei í koktél. 13.00: Törvénykönyv. 13.15: J Kamarazene. 14.10: Éneklő világ. 4 14.25: Lányok, asszonyok. 15.00: 4 Könnyűzene. 15.40: Odüsszeusz 4 nyomán Korfuban. 16.10: Bellini: 4 A kalóz — jelenet a n. felvonás- 4 bői. 16.28: Közvetítés bajnoki lab- 4 darugő-mérkőzésekről. 17.20: Népi 4 zenekar. 18.10: Nádass József írá- 4 sa. 18.20: Az Ifjúsági Rádiószínház 4. bemutatója. 20.25: Zenés posta. V. 21.00: Tisztelgés Bartóknak. 22.28: 4 Tánczene. 23.10: Operarészletek. 4 0.10: Verbunkos muzsika. PETŐFI RADIO 4. 14.00: A Román Rádió ajándék­4 felvételeiből. 14.25: Verbunkosok, í népdalok. 15.05: Emlékezés Falud! 4 Ferencre. 15.25: Zenekari muzsika. 4 16.10: Iskolarádió. 16.24: A Gyer- 4 mekrádió műsora. 17.05: A párizsi 4 nagyopera együttesének műsorá- 4 ból. 17.40: Rádióegyetem. 18.05: ; Fuvószene. 18.25: Orvosi tanácsok. 418.45: Kórushangverseny a stü- 4 dióban. 19.00: Mi történt a nagy- 4 világban? 19.15: Liszt: Faust-szim- rónia, 20.26: Elbeszélés. 21.05: Of- ; fenbach: Eljegyzés lámpafénynél. : 21.57: Kamarazene. J URH 4, 18.40: Bartók művek. 19.30: Tu­dományos mozaik. 19.50: Táncze­ne. 20.25: Zenekari muzsika. 21.54c Könnyűzene. TELEVÍZIÓ 8.05—8.25: Iskola-tv. Orosz nyelv (ált. isk. VI. oszt) AprlUs 4. »US— 9.25: Iskola-tv. Környezetismeret (ált. isk. II. oszt). Az építkezésen dolgozó különböző foglalkozásé emberek. 10.00: Iskola-tv. Környe­zetismeret (ált. isk. I. oszt). Ké­szülődés a felszabadulás ünnepére. 10.20: Mezőgazdasági filmműsor. Előzzük meg a baleseteket (ism.). 10,60: Tv-hiradó (ism.) 11.05: Nagy nevettetök. A burleszk műhelyé­ben II. Amerikai filmösszeáUítás (ism). 12.05—12.15: Amiről a kövek mesélnek... Népszerű tudomá­nyos ifjúsági NDK-film (ism.) 14.35—14.55: Iskola-tv. Környezetis­meret (ált. isk. I. oszt. ism.) 15.30 —15.50: Iskola-tv. Környezetisme­ret (ált. isk. II. oszt. ism.) 16.30— 16.50: Iskola-tv. Orosz nyelv (ismj 17.10: Iskola-tv. Fizika (ált. gim­náziumok esti és levelező tagoza­tának n. oszt.) Az ütközések. 17.35: Hírek. 17.40: A Magyar Hir­dető műsora. 17.50: Tessék kér­dezni — a nyelvész válaszol! Lő- rincze Lajos műsora. 18.15: A VT- től a TV-ig... Helyszíni közve­títés Székesfehérvárról. Riporter: Balogh Mária. 18.35: Lányok—asz- szonyok. 18.55: Esti mese. 19.05: Közvetítés az Erkel Színházból Millöcker: A koldusdiák. Daljá­ték 3 felvonásban, előjátékkal. Az I. szünetben: TV-hiradó. A IL szünetben: Fodor Lajos zenetörté­nész előadása, kb. 22.30: TV-híra- dó. 2. kiadás. SZERKESZTŐI ÜZENETEK A nők napjáról küldött tudósí­tásokat minden levélírónak kö­szönjük, sajnos azokat felhasznál­ni nem tudtuk, mert soraik késve érkeztek. Lőrinez Erzsébet, Cegléd: Pa­naszával kapcsolatban közöljük, hogy az 1961. évi 50—51. számú Könnyűipari Értesítő rendelkezése kimondja: rész szolgálati év után természetbeni juttatás nem adha­tó ki. Órákat csalt ki azzal a me­sével, hogy megjavítja Mogyo­ródon Keller Istvántól N. La­jos 17 éves foglalkozás nélküli fiú, aki január óta sehol nem dolgozott. A fiatal szélhámost Budapesten elfogták. Azt gya­nítják, hogy több hasonló bűn- cselekmény is terheli, őrizet­be vették. Vandál pusztítás. József nap­ján Visegrádon felkereste volt feleségét Pecka Sándor 31 éves budapesti gépkocsiveze­tő. Dührohamában a lakás bú­torait,, a rádiót fejszével poz- dorjává zúzta, a szekrények­ben talált ruhákat szétszag­gatta. Vandál garázdaságáért őrizetbe vették. Féltékenység. Trencsán Im- réné 36 éves monori ápolónő Jól vizsgázott az IKARUS— 180-as A napokban újfajta^ élénk ■ színű IKARUS 180-as buszra: lett figyelmes a Monor kör-; nyéki utazóközönség. Padló j alatti motorral működő új ko-í esi állt forgalomba. A kocsi; minden tekintetben megfelelt! a követelményeknek. Talán' csak annyi a szépséghibája,« bogy elég nagy a kocsiban ixí motorzaj. Füles László í Olló i

Next

/
Oldalképek
Tartalom